Το φαινόμενο της τάσης των ογκολογικών νοσηλευτών να αλλάξουν καθήκοντα σε ελληνικά δημόσια νοσοκομεία: Μια μελέτη των αιτίων και των προτάσεών της

Η έννοια της ικανοποίησης από την εργασία έχει μεγάλη σημασία όσον αφορά τον αντίκτυπό της στην παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα των εργαζομένων.  Ειδικά για τις ογκολογικές/ους νοσοκόμες/ους έχει καταστεί εμφανές τις τελευταίες δεκαετίες ότι η ικανοποίηση από την εργασία είναι καθοριστικός παράγοντας όχι μόνο για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν, αλλά και για την τάση τους να αλλάζουν καθήκοντα και να παραιτούνται από το χώρο εργασίας.

Ενώ αυτό το φαινόμενο περιγράφεται σε μεγάλο βαθμό από τη βιβλιογραφία, δεν έχει διεξαχθεί έρευνα στην Ελλάδα που να διερευνά την τάση του νοσηλευτικού προσωπικού να παραιτηθεί από το χώρο εργασίας.Με την πρώτη μελέτη στην Ελλάδα που διερευνά την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών σε σχέση με την τάση τους να αλλάζουν καθήκοντα, απαιτείται περαιτέρω έρευνα για τον περιορισμό του εν λόγω φαινομένου.

Στόχος της παρούσας έρευνας: Να διερευνήσει την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών κατά την εξέταση των αιτίων της δυσαρέσκειάς του σχετικά με την τάση τους να αλλάζουν καθήκοντα, είτε αποχωρώντας από τον τομέα της ογκολογίας είτε παραιτώντας.

Υλικό και Μέθοδος: Χρησιμοποιώντας ένα δομημένο ερωτηματολόγιο, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε τέσσερα νοσοκομεία στην περιοχή της Αττικής που εμπίπτουν στο Ελληνικό Εθνικό Σύστημα Υγείας, ESY. Το ερευνητικό δείγμα περιελάμβανε 278 ογκολογικές νοσοκόμες, άνδρες και γυναίκες, με ποικίλη εργασιακή εμπειρία.α δεδομένα αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας το λογισμικό SPSS, εφαρμόζοντας περιγραφικά στατιστικά στοιχεία, συμπεράσματα στατιστικών και Ανάλυση Κύριων Συστατικών.

Αποτελέσματα: Τα ευρήματά μας σχετικά με την εργασιακή ικανοποίηση των συμμετεχόντων ήταν κυρίως θετικά. Οι περισσότεροι νοσηλευτές ογκολογίας που συμμετείχαν στη μελέτη εξέφρασαν την προθυμία τους να παραμείνουν στον τρέχοντα χώρο εργασίας τους, καθώς οι τοποθετήσεις τους, τους επιτρέπουν να διαδώσουν στα καθήκοντά τους τις γνώσεις και την εμπειρία που είχαν αποκτήσει προηγουμένως.

Συμπέρασμα: Καθώς η εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών ογκολογίας επηρεάζει τη συνολική απόδοση και την αφοσίωσή τους στο επάγγελμά τους, οι παράμετροι ως συνθήκες εργασίας, η ίση κατανομή του φόρτου εργασίας, η ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων και η αναγνώριση των εργαζομένων από τη διοίκηση των ηλικιωμένων, πρέπει να θεωρηθούν ως πρωταρχικά πεδία βελτίωσης .

Αναλυτικά : https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=110641&fbclid=IwAR0_LZawhV7R0e73p1EpsC2EYZ9Dx1yNRw9pA6vjyz6iJPq3IP8A-hLoP30