ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Σύντομο Πρόγραμμα Σπουδών
“Το Κάπα3, στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξής του με στόχο τη διεύρυνση εργασιών του σε σχέση με την αντιμετώπιση του Καρκίνου,υποστηρίζοντας το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του  Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, δημιούργησαν και προσφέρουν το πρώτο σύντομο πρόγραμμα σπουδών με τίτλο “Μάρκετινγκ και Κοινωνία των Πολιτών”. 

Σύντομη περιγραφή προγράμματος
Ο σκοπός του προγράμματος έγκειται στο να προσφέρει στους/ις συμμετέχοντες/ουσες βασικές θεωρητικές γνώσεις, δεξιότητες, αλλά και πρακτικά εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τη σημασία και τη συνεισφορά του Μάρκετινγκ στην Κοινωνία των Πολιτών καθώς και να σχεδιάσουν και υλοποιήσουν βέλτιστες στρατηγικές και τακτικές Μάρκετινγκ. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα εστιάζει στο πώς τα διαφορετικά εργαλεία της στρατηγικής Μάρκετινγκ μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού που δραστηριοποιείται στα πλαίσια της Κοινωνίας των Πολιτών, μπορούν να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν θετική επίδραση στη μακροχρόνια επιβίωση της επιχείρησης ή του οργανισμού στην αγορά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περιγραφή μελετών περιπτώσεων (case studies) από την ελληνική και διεθνή αγορά. Το πρόγραμμα θα έχει την υποστήριξη του Κέντρου Καθοδήγησης Καρκινοπαθών (Κ3), το οποίο έχει ως αποστολή του να βοηθήσει κάθε άνθρωπο σε όλες τις πτυχές της ασθένειάς του και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του, µέσω της παροχής κάθε δυνατής βοήθειας, καθώς και με υπηρεσίες τόσο για τον ίδιο όσο και για την οικογένειά του, πάντα με ανοικτή, έντιμη και με σεβασμό στάση. Ο ρόλος του στο πρόγραμμα έγκειται στην παροχή επιστημονικών συμβουλών αναφορικά με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του προγράμματος, στην παροχή εισηγήσεων από στελέχη του καθώς και στην επικοινωνιακή υποστήριξή του.

Μαθησιακά αποτελέσματα
Με το πέρας του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να κατανοήσουν:

 • Τις βασικές έννοιες και εργαλεία που σχετίζονται με το Μάρκετινγκ και τη συνεισφορά του στην Κοινωνία των Πολιτών.
 • Το πώς να επικοινωνούν αποτελεσματικά μια κοινωνική δράση.
 • Πώς να επιλύουν πραγματικά προβλήματα Μάρκετινγκ στο δικό τους εργασιακό περιβάλλον.

Θεματικές ενότητες

 1. Στρατηγικός Σχεδιασμός Αποφάσεων Μάρκετινγκ
  Θα περιγραφούν τα στάδια της διαδικασίας λήψης στρατηγικών αποφάσεων Μάρκετινγκ.
 2. Επικοινωνώντας Αποτελεσματικά Μια Κοινωνική Δράση
  Ανάλυση των βημάτων που απαιτούνται για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, υλοποίηση και επικοινωνία μιας κοινωνικής δράσης.
 3. Μελέτες Βέλτιστων Πρακτικών
  Μελέτες βέλτιστων πρακτικών-περιπτώσεων στο γνωστικό αντικείμενο του Μάρκετινγκ μέσω της παρουσίας και ομιλίας εκπροσώπων επιχειρήσεων, κοινωνικών επιχειρήσεων, φορέων, ιδρυμάτων, οργανισμών κ.λπ.
 4. Εκπόνηση Εργασίας
  Οδηγίες σχετικά με την εκπόνηση εργασίας από τις/τους συμμετέχουσες/οντες στο πρόγραμμα. Οι συμμετέχουσες/οντες στο πρόγραμμα θα κληθούν να πραγματοποιήσουν μια εργασία-άσκηση εστιασμένη στο δικό τους ή κάποιο άλλο εργασιακό περιβάλλον με σκοπό την επίλυση ενός πραγματικού προβλήματος με έμφαση στο γνωστικό αντικείμενο του Μάρκετινγκ.
 5. Εξατομικευμένη Συμβουλευτική
  Εξ’ αποστάσεως συναντήσεις διάρκειας μίας (1) ώρας με την/ον κάθε συμμετέχουσα/οντα προκειμένου να υπάρξει ανατροφοδότηση στις εργασίες τους.
 6. Παρουσιάσεις Εργασιών
  Οι συμμετέχουσες/οντες στο πρόγραμμα θα κληθούν να πραγματοποιήσουν μια σύντομη παρουσίαση των εργασιών τους. Αυτή θα λάβει χώρα παρουσία όλων των εισηγητών στο πρόγραμμα καθώς και εκπροσώπων επιχειρήσεων, οργανισμών, φορέων, ιδρυμάτων της Κοινωνίας των Πολιτών.

Εκπαιδευτικό υλικό
Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ζωντανές παρουσιάσεις, ομαδικές ασκήσεις, μελέτες περιπτώσεων και ηλεκτρονικές διαφάνειες

Η αξία του προγράμματος
Η αξία του προγράμματος έγκειται στην ολοένα και αυξανόμενη ανάγκη, α) υιοθέτησης αρχών Μάρκετινγκ από τους φορείς και τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια της Κοινωνίας των Πολιτών, και β) απόκτησης και ανάπτυξης κατάλληλων δεξιοτήτων και ικανοτήτων Μάρκετινγκ όλων των εμπλεκόμενων ατόμων στην Κοινωνία των Πολιτών.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 08/12/2023
Έναρξη προγράμματος: 12/12/2023
Ολοκλήρωση προγράμματος: 15/02/2024

Επιστημονική περιοχή
Μάρκετινγκ & Πωλήσεις

Τρόπος διεξαγωγής
Live Streaming

Οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν το πρόγραμμα με Live Streaming, δηλαδή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τον χώρο της επιλογής τους. H Live Streaming μέθοδος παρέχει τα εξής πλεονεκτήματα:

 • Εκπαίδευση χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς
 • Παρακολούθηση των διαλέξεων (Live) από το χώρο του εκπαιδευόμενου
 • Δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στον διδάσκοντα
 • Ηλεκτρονική διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος (ολόκληρο το εκπαιδευτικό υλικό προσφέρεται δωρεάν)

Ώρες σύγχρονης κατάρτισης: 30
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης με διδασκαλία σε αίθουσα, σε εργαστήριο, ή εξ αποστάσεως (μέσω livestreaming) μαζί με τα τυχόν διαλλείματα.
Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 30
Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
Συνολικές ώρες: 60
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 10
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.

Ο σκοπός του προγράμματος έγκειται στο να προσφέρει στους/ις συμμετέχοντες/ουσες βασικές θεωρητικές γνώσεις, δεξιότητες, αλλά και πρακτικά εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τη σημασία και τη συνεισφορά του Μάρκετινγκ στην Κοινωνία των Πολιτών καθώς και να σχεδιάσουν και υλοποιήσουν βέλτιστες στρατηγικές και τακτικές Μάρκετινγκ." 

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Αναφορικά με τη σύγχρονη εξ' αποστάσεως μέθοδο διδασκαλίας, αυτή θα λάβει χώρα απογευματινές ώρες (17.00-21.00). ως εξής:

 • 12-12-2023
 • 13-12-2023
 • 14-12-2023
 • 19-12-2023
 • 20-12-2023

 

Αναφορικά με τη σύγχρονη εξ' αποστάσεως εξατομικευμένη-ατομική διδασκαλία που θα αφορά στην εκπόνηση της ατομικής εργασίας, αυτή θα πραγματοποιηθεί σε συνεννόηση με τον κάθε συμμετέχοντα μέσα στους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2024. Οι παρουσιάσεις των εργασιών θα λάβουν χώρα μέσω σύγχρονης δια ζώσης μορφής απογευματινές ώρες (17.00-21.00) σε μία ημέρα εντός του μηνός Φεβρουαρίου του 2024.

Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Η αξιολόγηση θα γίνει με εκπόνηση τελικής εργασίας. Ο τελικός βαθμός με άριστα το 100 προκύπτει από ατομική εργασία που θα πραγματοποιήσουν οι συμμετέχουσες/οντες και η οποία θα παραδοθεί στους εισηγητές του προγράμματος.

Σε ποιους απευθύνεται
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρηματίες, στελέχη, εργαζόμενους/ες, κοινωνικούς λειτουργούς, άτομα που ασκούν και υλοποιούν πτυχές κοινωνικής πολιτικής, εθελοντές/ριες, φοιτητές/ριες αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο/η που σχετίζεται επαγγελματικά άμεσα ή έμμεσα με την Κοινωνία των Πολιτών και τους φορείς της (π.χ., επιχειρήσεις, κοινωνικές επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, οργανισμοί δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου με έμφαση στο κοινωνικό επιχειρείν) και ενδιαφέρεται να αποκτήσει γνώσεις αναφορικά με το πώς η επιστήμη και η λειτουργία του Μάρκετινγκ μπορεί να βοηθήσει και να συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού που δραστηριοποιείται στα πλαίσια αυτής της Κοινωνίας. Επιπλέον, το πρόγραμμα απευθύνεται σε όποιον/α έχει προσωπικό ενδιαφέρον για την Κοινωνία των Πολιτών και τη συνεισφορά του Μάρκετινγκ σε αυτή.

Προαπαιτούμενες Γνώσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενες γνώσεις ή εμπειρία που κρίνονται απαραίτητες για την κατανόηση και παρακολούθηση του εν λόγω προγράμματος. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι δεν χρειάζεται να προσκομίσουν κάποιο δικαιολογητικό.

Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
Βιογραφικό σημείωμα (υποχρεωτικό)

Επιστημονικός Υπεύθυνος
Ήντουνας Κωνσταντίνος

Εκπαιδευτικό προσωπικό
Ήντουνας Κωνσταντίνος
Σαμπάνης Σωτήριος
Μπίστα Ευαγγελία
Βούλγαρης Γεώργιος
Κονιόρδου Μαρκέλλα
Κώστας Αντώνιος

Τρόποι και συχνότητα επικοινωνίας με το εκπαιδευτικό προσωπικό
Η επικοινωνία των εκπαιδευόμενων με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και το εκπαιδευτικό προσωπικό του προγράμματος μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και μέσω email όσες φορές επιθυμούν οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι.

Δίδακτρα: 540€

Επιδότηση ΛΑΕΚ
Βάσει της σχετικής νομοθεσίας, το πρόγραμμα δεν εμπίπτει σε επιδότηση ΛΑΕΚ.

Οι καταρτιζόμενοι ενημερώνονται σχετικά με τα ύψη των δόσεων και τις αντίστοιχες προθεσμίες τους με την αποδοχή τους στο πρόγραμμα, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επικοινωνία

Κάπα3:

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών:

Στοιχεία επικοινωνίας