Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης : Τι είναι, ποιες παροχές περιλαμβάνει, ποιους αφορά, πότε διακόπτεται

Το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Το πρόγραμμα βασίζεται σε τρεις πυλώνες: α) την εισοδηματική ενίσχυση, β) τη διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης, και γ) τη διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική επανένταξη.

Περιλαμβάνει τις εξής παροχές :

1.Εισοδηματική ενίσχυση: χρηματικό ποσό ενίσχυσης
2. Συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά:

● Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων.
● Παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης.
● Ένταξη σε προγράμματα και κοινωνικές δομές για την αντιμετώπιση της φτώχειας.
● Ένταξη στις δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους.
● Κοινωνικό τιμολόγιο παροχών ηλεκτρικής ενέργειας.
● Κοινωνικό τιμολόγιο παροχών ύδρευσης.
● Κοινωνικό τιμολόγιο Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων.
● Σε υπηρεσίες ενεργοποίησης: προώθηση των δικαιούχων, εφόσον δύνανται να εργαστούν, σε δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

– Την κάλυψη προτεινόμενης θέσης εργασίας.
– Τη συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.
– Τη συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.
– Τη συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.
– Την ένταξη ή την επιστροφή στο εκπαιδευτικό σύστημα και στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.

Ωφελούμενοι Θεωρούνται:

α. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: κάθε ενήλικο άτομο που διαμένει μόνο του σε κατοικία και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

β. Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: όλα τα άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη.

Στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό εντάσσονται:
1) φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, με την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία είχε δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και
2) τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους.

γ. Άστεγοι

Το εξαμηνιαίο εισόδημα ενός νοικοκυριού για να το δικαιούται πρέπει να φέρει τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

Σύνθεση Νοικοκυριού Εξαμηνιαίο Εισόδημα
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 1.200€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη              1.800€
ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα                      2.100€
και ένα ανήλικο μέλος
ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη             2.400€
ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη
ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα
ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη        2.700€
ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη
ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη                       3.000€
ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη

→ Για κάθε επιπλέον μέλος προστίθεται το εξαπλάσιο του αντίστοιχου εγγυημένου ποσού.
Το δηλούμενο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.400 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.

Ενώ το περιουσιακά κριτήρια που πρέπει να έχει ο ωφελούμενος θα πρέπει να είναι μέσα στα παρακάτω πλαίσια:

● Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ.

● Η αντικειμενική δαπάνη των επιβατικών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), Μικτής Χρήσης (Μ.Χ.) ή και των δικύκλων του νοικοκυριού, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της, το ποσό των 6.000 ευρώ.
● Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.τ.λ., όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του κατωτέρω πίνακα για κάθε τύπο νοικοκυριού, μέχρι και το ποσό των 14.400 ευρώ.
● Εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας
● Δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής.
● Δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία.

● Δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτ/των, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.

Γίνεται σαφεστατο ότι αναστέλλεται ή διακόπτεται όταν :

  1. Σε περίπτωση που τα ανήλικα μέλη του νοικοκυριού δεν φοιτούν ή διακόπτουν την φοίτηση τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
  2. Σε περίπτωση που τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, έως 45 ετών, τα οποία δεν έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, δεν εγγράφονται στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας του Δήμου τους ή στα παραρτήματα αυτών.

Εάν διαπιστωθεί μέσω των μηνιαίων διασταυρώσεων, ή μέσω της διεξαγωγής κοινωνικής έρευνας, ή μέσω της επόμενης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1), αναντιστοιχία ανάμεσα σε όσα δηλώθηκαν στην αίτηση για το Κ.Ε.Α. και στην τρέχουσα κατάσταση του νοικοκυριού.

  • Σε περίπτωση που ο δικαιούχος, ο οποίος μπορεί να εργαστεί, δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που αφορούν τη μηνιαία επίσκεψη στα Κέντρα Κοινότητας, τον ΟΑΕΔ και τη μη εκούσιας και αναιτιολόγητης παραίτησης από την εργασία τους.
  • Τον επόμενο μήνα από εκείνον του θανάτου του δικαιούχου. Σε περίπτωση που άλλο μέλος της οικογένειας του θανόντος μπορεί να γίνει δικαιούχος, πρέπει να υποβάλλει τροποποιητική αίτηση.
  • Τον επόμενο μήνα από εκείνον που ο δικαιούχος μετακόμισε στο εξωτερικό. Όμως το ΚΕΑ δεν διακόπτεται, εάν ο δικαιούχος μεταβεί στο εξωτερικό για λόγους νοσηλείας σε θεραπευτήρια, ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια.
  • Τον επόμενο μήνα από εκείνον κατά τον οποίο ο δικαιούχος ή άλλο μέλος του νοικοκυριού ανακάλεσε την αίτηση του.
  • Εάν κατατεθούν στο αρμόδιο όργανο του Δήμου έγγραφα στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι η καταβολή έγινε χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Τα στοιχεία διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας και, εάν διαπιστωθεί ότι η καταβολή έγινε χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις εκδίδεται πράξη διακοπής της καταβολής.

Ενώ παρατείνεται για έναν (1) μήνα  η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και του Επιδόματος Στέγασης για τις αιτήσεις εκείνες που έληγαν και θα έπρεπε να επανυποβληθούν τον Ιανουάριο του 2022 όπως υπεγράφη και προωθείται στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.

Υπενθυμίζεται ότι:

α) Σε περίπτωση που υποβληθεί εντός του Ιανουαρίου 2022 αίτηση απευθείας από τους αιτούντες, τότε αυτή η εγκεκριμένη αίτηση θα ισχύσει κανονικά.

β) Εάν ο δικαιούχος έχει ξεκινήσει τη δημιουργία αίτησης, η οποία όμως παραμένει σε κατάσταση «ΝΕΑ» χωρίς να γίνει οριστική υποβολή αυτής, τότε θα ανανεωθεί αυτόματα η ισχύς της προηγούμενης εγκεκριμένης αίτησης.

γ) Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτό μήνυμα στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην αίτηση, για την αυτόματη παράταση της ισχύος των αιτήσεων τους για ένα μήνα.

Περισσότερα στα :

Το ΚΕΑ σε 5 ερωτήσεις-απαντήσεις! – taxvoice.gr

You Might Also Like

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *