Καθορισμός όρων και διαδικασίας έγκρισης διενέργειας εμβολιασμών και μαζικών προληπτικών ιατρικών πράξεων σε μετακινούμενους πληθυσμούς και ευπαθείς ομάδες

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Δ4γ/42/2023 ΦΕΚ 465/Β/2-2-2023  καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες  για την έκδοση της απόφασης έγκρισης του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τη διενέργεια εμβολιασμών και μαζικών προληπτικών ιατρικών πράξεων, που δεν εντάσσονται σε εθνικά, περιφερειακά ή/και τοπικά προγράμματα, των δικαιούμενων φορέων και της διαδικασίας συντονισμού και παρακολούθησης της διενέργειας των ανωτέρω πράξεων, της διαδικασίας αντιμετώπισης εκτάκτων και απρόβλεπτων υγειονομικών καταστάσεων και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.

 

  Ως «μετακινούμενοι πληθυσμοί» νοούνται οι ομάδες προσώπων, ενηλίκων και ανηλίκων, που δεν έχουν μόνιμη διαμονή εντός της επικράτειας και υπάγονται στην έννοια των ευπαθών ομάδων.

 

   Φορείς που μπορούν να αιτηθούν και να διενεργήσουν τις πράξεις που ορίζονται στην απόφαση, είναι: 

 

1. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), που ανήκουν στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143). 

 

2. Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

 

3. Νομικά Πρόσωπα, που έχουν μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (Α.Μ.Κ.Ε.), που δεν ανήκουν στους φορείς των παρ. 1 και 2 ανωτέρω, οι οποίοι έχουν στο καταστατικό τους σκοπό τις ανωτέρω δράσεις.

 

  Οι δικαιούμενοι φορείς, υποβάλουν αίτηση, διά του νομίμου εκπροσώπου τους, απευθυνόμενη προς τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας, στην οποία πρέπει κατ’ ελάχιστον να εμπεριέχονται τα στοιχεία και δικαιολογητικά που αναφέρει η απόφαση στο άρθρο 3 παράγραφος 1 α’ έως θ’.

 

  Η διενέργεια των ιατρικών πράξεων πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας, όλων των συναρμόδιων και αναφερόμενων στην απόφαση φορέων και υπό τη ευθύνη του αιτούντος φορέα. 

 

 Με απόφαση του Διοικητή της αρμόδιας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) ορίζεται ιατρός ή επαγγελματίας Υγείας ή άλλο αρμόδιο στέλεχός της υπεύθυνο για: 

 

 α) Την εποπτεία και την παρακολούθηση της ορθής τήρησης των προβλεπόμενων διαδικασιών,

 

 β) την αποστολή ενημέρωσης προς την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας που αφορά στην περάτωση της δράσης κατά τα προβλεπόμενα στην απόφαση έγκρισής της και στη βεβαίωση των απολογιστικών στοιχείων της εγκεκριμένης Δράσης.

 

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ :

You Might Also Like

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *