ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σε κάθε ένα από τα παρακάτω πεδία, έχουν υποχρέωση:

Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών Δικαιώματα

Επιλογή προσωπικού ιατρού : Ο πληθυσμός που έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του, σύμφωνα με την ημεροχρονολογία γεννήσεώς του, διά του ασκούντος τη γονική μέριμνα και ο ενήλικος πληθυσμός εγγράφεται υποχρεωτικά στον προσωπικό ιατρό, τον οποίο επιλέγει ελεύθερα, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας ή διαμονής, από το σύνολο των εγγεγραμμένων στους σχετικούς, επικαιροποιημένους κάθε φορά, καταλόγους προσωπικών ιατρών. Η επιλογή του προσωπικού ιατρού όσων τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση γίνεται από τα πρόσωπα που ορίζονται στον Αστικό Κώδικα.

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα εγγραφής μόνο σε έναν προσωπικό ιατρό. Μετεγγραφή σε άλλο προσωπικό ιατρό επιτρέπεται μία (1) φορά ανά έτος, το οποίο ξεκινά από την ημερομηνία εγγραφής του πολίτη. 

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία εγγραφής δείτε εδώ:

Περισσότερες πληροφορίες

Από 1 Οκτωβρίου 2022 θα τεθεί σε λειτουργία το σύστημα των ραντεβού για τον Προσωπικό Ιατρό.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε την εγκύκλιο που περιέχει οδηγίες προς τους Συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ Προσωπικούς Ιατρούς για το πώς πρέπει να πραγματοποιούν τα ραντεβού τους.

 Σύμφωνα με τον Νόμο 4727/2020 παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης του γνησίου υπογραφής στα ΚΕΠ ή οποιαδήποτε διοικητική αρχή, ενώ υπάρχει και αντίστοιχη ηλεκτρονική υπηρεσία. Εδώ δίνεται ο σχετικός σύνδεσμος:

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou

Δείτε το ΦΕΚ

Βοηθητικό κείμενο

Σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν.4961/2022 είναι δυνατή η κατ’οίκον βεβαίωση του γνησίου της  υπογραφής φυσικά πρόσωπα με κινητικά προβλήματα, υπερήλικες ή ασθενείς.

Δείτε το ΦΕΚ

 1. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, οι οποίες μπορεί να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 31 του ν. 3013/2002 (Α’ 102), είναι οι ακόλουθες:

1.1 Εκτύπωση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος συνταξιούχου

1.2 Εκτύπωση ετήσιου ενημερωτικού σημειώματος συνταξιούχου

1.3 Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσου μέλους

1.4 Ηλεκτρονική αίτηση επιδόματος ασθένειας

1.5 Βεβαίωση προϋπηρεσίας για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

1.6 Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

1.7 Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας

1.8 Βεβαίωση απογραφής

1.9 Έναρξη/Μεταβολή/Λήξη ασφάλισης μη μισθωτών

1.10 Ασφαλιστική ικανότητα

1.11 Βεβαίωση εισφορών για φορολογική χρήση

1.12 Ενημέρωση ασφαλισμένων για συμβάσεις παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Δ.Π.Υ), όπως ισχύει.

1.13 Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών από 1/1/2021

1.14 Αίτηση για αμφισβήτηση οφειλής ν. 4554/2018), όπως ισχύει.

 1. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για τις αναφερόμενες στην παρ. 1 διαδικασίες διεκπεραιώνεται και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 4704/2020 (Α’ 133).

Η εκδιδόμενη βεβαίωση ή το πιστοποιητικό ή η απόφαση αποτελεί έγκυρη διοικητική πράξη που φέρει ημερομηνία έκδοσης και μηχανογραφική αποτύπωση της σφραγίδας του e-E.Φ.Κ.Α και της υπογραφής του Διοικητή ή οποιουδήποτε άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου.

Σύνδεσμος eefka:

https://www.efka.gov.gr/el

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΦΕΚ

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξέδωσε τον κατάλογο με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του MyKEPlive του μήνα Ιανουαρίου 2023, με θεματικό πλαίσιο της διοικητικής πληροφόρηση-διεκπεραίωση αίτησης και την εξυπηρέτηση πολιτών με αναπηρία του άρθρου 31 ν. 3013/2002.
 

Συγκεκριμένα στον τομέα:Υγεία και πρόνοια 

στην κατηγορία ΑμεΑ μπορείτε να εκδώσετε:

 βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα με βαριά αναπηρία.
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ σας και τον αριθμό μητρώου
κάρτας αναπηρίας σας.

βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης κωφών και βαρήκοων ατόμων.
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ σας και τον αριθμό μητρώου
κάρτας αναπηρίας σας.

Στην κατηγορία  Επίσκεψη και νοσηλεία σε νοσοκομείο μπορείτε να εκδώσετε:
 
πιστοποιητικό νοσηλείας ή εξέτασης σε εξωτερικά ιατρεία ενηλίκων.
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε το Νοσηλευτικό Ίδρυμα, το Τμήμα
νοσηλείας ή εξέτασης.


πιστοποιητικό νοσηλείας ανηλίκων.
Θα χρειαστεί να γνωρίζετε το Νοσηλευτικό Ίδρυμα, το Τμήμα
νοσηλείας ή εξέτασης και την ημερομηνία έναρξης και λήξης
νοσηλείας.

Στην κατηγορία Επαγγελματίες υγείας μπορείτε να εκδώσετε:

βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ιατρού.
Θα πρέπει να γνωρίζετε τον τόπο και το χρονικό διάστημα υπηρεσίας
υπαίθρου ιατρού.

Στην κατηγορία Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη  μπορείτε να εκδώσετε:

βεβαίωση για τον  εμβολιασμό σας κατά του COVID-19. Η βεβαίωση μπορεί να εκδοθεί την επόμενη ημέρα από αυτή που κάνατε την τελευταία δόση
εμβολιασμού, ανάλογα με το είδος του εμβολίου.

την καταχώρηση της 1ης δόσης εμβολιασμού που σας χορηγήθηκε σε χώρα του
εξωτερικού.

ψηφιακό πιστοποιητικό (εμβολιασμού) κατά του COVID – 19, εάν
έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία του εμβολιασμού.

ψηφιακό πιστοποιητικό (νόσησης) COVID – 19, αν έχετε νοσήσει και
έχει καταχωριστεί το θετικό αποτέλεσμα του ελέγχου από την Μονάδα
Υγείας/ Διαγνωστικό Κέντρο/ Εργαστήριο /Κλιμάκιο, στο οποίο έχετε
διενεργήσει τον έλεγχο.


ψηφιακό πιστοποιητικό (διαγνωστικού ελέγχου) COVID – 19, εάν
έχετε υποβληθεί σε διαγνωστικό έλεγχο Rapid ή PCR και έχει
καταχωριστεί το αρνητικό αποτέλεσμα από την Μονάδα Υγείας/
Διαγνωστικό Κέντρο/ Εργαστήριο/ Κλιμάκιο, στο οποίο έχετε
διενεργήσει τον έλεγχο.

την καταχώρηση για τον εμβολιασμό στα Μητρώα Εμβολιασμένων εξωτερικού από τα φυσικά πρόσωπα άνω των 60 ετών 

την καταχώρηση στα Μητρώα Νοσησάντων Εξωτερικού από τα φυσικά πρόσωπα άνω των 60 ετών  
 
Δείτε αναλυτικά όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες στο δοθέν αρχείο: Παρεχόμενες Υπηρεσίες MykEPlive – Ιανουάριος 2023
 • Πλατφόρμα Επισκέψεων ΚΕΠ:  Κλείστε ηλεκτρονικά ραντεβού με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών που θέλετε να επισκεφτείτε. 
 • myEFKALive:  Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από τον e-ΕΦΚΑ
 • myConsulLive: Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από Προξενική Αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών
 • myKEPlive:  Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
 • myOAEDlive:  Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)
 • myDIMOSlive:  Εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία ή εξ αποστάσεως από τον Δήμο σας 
 • Πλατφόρμα Φυσικού Ραντεβού Δ.ΥΠ.Α. :  Εξυπηρέτηση με ραντεβού από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης 
 • myKTIMATOLOGIOlive:  Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από το Ελληνικό Κτηματολόγιο
 • mySynigoroslive:  Ψηφιακό ραντεβού για τηλεφωνική εξυπηρέτηση, τηλεδιάσκεψη ή για φυσική παρουσία στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών της  Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη».

Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από τον Δήμος σας

Κλείστε ψηφιακό ραντεβού για να εξυπηρετηθείτε με φυσική παρουσία ή με τηλεδιάσκεψη από τον αρμόδιο υπάλληλο συγκεκριμένων Υπηρεσιών / Τμημάτων του Δήμου σας.

Η λίστα των Δήμων που έχουν ενταχθεί

Για να κλείσετε το ψηφιακό ή το φυσικό σας ραντεβού θα χρειαστεί να καταχωρίσετε κατ’ ελάχιστον:

  1. το ονοματεπώνυμο σας
  2. την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email)
  3. το τηλέφωνο επικοινωνίας σας

Επισημαίνεται ότι το ραντεβού μπορεί να το κλείσει και κάποιος άλλος για εσάς. Στην τηλεδιάσκεψη ή στο φυσικό ραντεβού, όμως, θα πρέπει να παραστείτε εσείς.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ

Πηγή

 • myAADE

Το myAADE είναι η νέα ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ, για όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις
Μέσα από το ανανεωμένο ψηφιακό περιβάλλον της πύλης, μπορείτε εύκολα:

 • να έχετε πρόσβαση σε όλες τις ψηφιακές εφαρμογές της ΑΑΔΕ, βρίσκοντας γρήγορα την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει
 • να διαχειριστείτε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, ή/και να μεταβάλλετε στοιχεία της επιχείρησής σας
 • να δείτε στον Λογαριασμό σας τις οφειλές, πληρωμές και τις επιστροφές σας και να πληρώσετε ή να ρυθμίσετε τις οφειλές σας
 • να αποκτήσετε ΑΦΜ και κλειδάριθμο
 • να υποβάλλετε τα αιτήματά σας ψηφιακά προς την αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ
 • να κλείσετε ψηφιακά ραντεβού με υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας της ΑΑΔΕ

Πατήστε εδώ για είσοδο στην υπηρεσία

Με τη νέα πλατφόρμα «Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας» η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά με τη ψηφιακή διαδικασία απονομής συνταξιοδοτικών παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α., μπορείτε να ενημερώνεστε για την κατάσταση της αίτησης συνταξιοδότησης σας καθώς και να επικοινωνείτε με τους υπαλλήλους ΕΦΚΑ.
 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων ο ΕΟΠΥΥ, προωθεί την χρήση του προσωπικού Φακέλου Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ).

Τίθεται σε λειτουργία μία νέα υπηρεσία πιστοποίησης του ασφαλισμένου, που πλέον θα έχει την δυνατότητα να επιλέγει τον τρόπο που θα προμηθευτεί τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ), δηλαδή εάν επιθυμεί να τα λαμβάνει (όπως σήμερα) από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ ή από τα φαρμακεία της γειτονιάς του, που θα συμμετέχουν στην διαδικασία διάθεσης ΦΥΚ.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής ενημέρωσης για την πορεία αιτήσεων στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (ΣΗΠ) για την χορήγηση ΦΥΚ, κ.α.

Εγγραφή στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας

Αυτόματη σύνδεση στον ΦΑΥ

Οδηγίες για ασφαλισμένο

Πιστοποίηση Ασφαλισμένου

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της Οδηγίας (EE) 2019/1158) την οποία ενσωμάτωσε ο ν.4808/2021 άρθρο 29 Κάθε εργαζόμενος που έχει συμπληρώσει έξι (6) μήνες συνεχόμενης ή με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου δικαιούται άδεια φροντιστή, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 26, για τη φροντίδα προσώπου, διάρκειας έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών για κάθε ημερολογιακό έτος, εφόσον το πρόσωπο αυτό έχει ανάγκη σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό ιατρικό λόγο, η οποία βεβαιώνεται με ιατρική γνωμάτευση.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 με την ιδιότητα του φροντιστή χαρακτηρίζεται εκείνος που παρέχει προσωπική φροντίδα ή υποστήριξη σε συγγενή ή πρόσωπο, που κατοικεί στο ίδιο νοικοκυριό με τον εργαζόμενο και που έχει ανάγκη σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό ιατρικό λόγο.

Δείτε το ΦΕΚ

Parking ΑμεΑ

Στον παρακάτω σύνδεσμο αναφέρονται οι Δικαιούχοι των Θέσεων Στάθμευσης ΑμεΑ, καθώς και η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

https://drive.google.com/file/d/1T40EPlxAany4ULb3OL1Np3J4nVCVbnan/view?usp=sharing

ΓΕΝΙΚΑ: Στους κοινόχρηστους χώρους στάθμευσης πρέπει να υπάρχουν θέσεις στάθμευσης με την ανάλογη σήμανση, αποκλειστικά για αναπηρικά αυτοκίνητα και σε ποσοστό 5% ΟΛΩΝ των θέσεων στάθμευσης – κατοίκων και επισκεπτών.

Επισημάνεται ότι όταν υπάρχουν θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων ΑμεΑ σε δημόσια κτήρια πρέπει

α) Όταν ευρίσκονται σε υπόγειο χώρο να εξυπηρετούνται από προσβασιμο ανελκυστήρα, οι θέσεις να γειτνιάζουν με αυτόν και η πορεία του ΑμεΑ από τη θέση στάθμευσης ως τον ανελκυστήρα να είναι και αυτή προσβάσιμη και ελεύθερη εμποδίων.

β) Όταν βρίσκονται σε υπαίθριο χώρο δεν πρέπει να απέχουν περισσότερο απο 50μ από την προσβάσιμη είσοδο και στη διαδρομή του ΑμεΑ και εδώ πρέπει να διασφαλίζεται η ανεμπόδιστη κίνηση.

Η σχετική νομοθεσία είναι η ακόλουθη:

 1. Άρθρο 26 παράγραφος 6 του Ν. 4067/2012 (NOK 2012)»Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων» Κατά τη διαμόρφωση ή ανακατασκευή των κοινόχρηστων χώρων των οικισμών (όπως ιδίως χώρων που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών, όπως των πλατειών/ πεζοδρόμων/ πεζοδρομίων/ νησίδων, χώρων πρασίνου/ άλσεων, στάσεων/αποβαθρών κ.λπ.) εφόσον το επιτρέπει η μορφολογία του εδάφους, επιβάλλεται να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων …………. καθώς και να διαμορφώνεται ποσοστό 5% των χώρων στάθμευσης ή τουλάχιστον ένας για χρήση αναπηρικών αυτοκινήτων, σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού* του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής “Σχεδιάζοντας για Όλους”, όπως αυτές τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά.

*Οδηγίες Σχεδιασμού για την Αυτόνομη Διακίνηση και Διαβίωση ΑΜΕΑ:

 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ 2.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Για την στάθμευση των αυτοκινήτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες απαιτείται ειδικά διαμορφωμένος χώρος με εύκολη πρόσβαση και μεγαλύτερες διαστάσεις από τις συνήθεις (περίπου 3,50Χ5,00μ).

Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων ατόμων με ειδικές ανάγκες παράλληλοι με το πεζοδρόμιο πρέπει να αποφεύγονται. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό τότε το μήκος της ειδικής αυτής θέσης δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από 6,00μ ώστε να είναι δυνατή η διέλευση του ατόμου ανάμεσα από δύο σταθμευμένα -το ένα πίσω από το άλλο- αυτοκίνητα.

Parking ΑμεΑ

Για την σύνδεση της στάθμης του χώρου στάθμευσης με τυχόν παρακείμενο πεζοδρόμιο θα πρέπει να κατασκευάζεται σκάφη πλάτους τουλάχιστον 1,50μ.

Όταν οι χώροι στάθμευσης εξυπηρετούν κάποιο κτίριο που στεγάζει δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, θέατρα, κινηματογράφους κλπ τότε θα λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι θέσεις στάθμευσης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες να βρίσκονται στην μικρότερη δυνατή απόσταση από αυτά – ει δυνατόν λιγότερο από 50μ- και να εξασφαλίζεται η αυτόνομη μετακίνηση και μεταφορά τους από τους χώρους στάθμευσης στην προσβάσιμη από αυτά είσοδο του κτιρίου. Σε περιπτώσεις χώρων στάθμευσης που εξυπηρετούν ειδικούς χώρους, όπως πχ αρχαιολογικούς χώρους, αξιοθέατα κλπ, θα πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα για την ύπαρξη ειδικών θέσεων στάθμευσης οχημάτων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε σημεία όσο το δυνατόν πλησιέστερα και σε αποστάσεις που δεν θα ξεπερνούν τα 300μ. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να προβλέπεται ειδικό μεταφορικό μέσο (πχ όχημα χαμηλού δαπέδου με ράμπα επιβίβασης) από τους χώρους στάθμευσης στους ειδικούς αυτούς χώρους, για την μεταφορά των ατόμων με ειδικές ανάγκες και γενικότερα των εμποδιζόμενων ατόμων.

Parking ΑμεΑ

Η αναλογία των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων ατόμων με ειδικές ανάγκες είναι 5% επί του συνόλου των προβλεπομένων θέσεων και τουλάχιστον μία θέση σε περιπτώσεις μικρών χώρων στάθμευσης.

Η θέση αυτή πρέπει να φέρει την κατάλληλη σήμανση, καθώς και το Διεθνές Σύμβολο Πρόσβασης Αναπήρων, τόσο επίστυλη σε εμφανές σημείο, όσο και επί του δαπέδου, σε αυτή δε την θέση θα απαγορεύεται η στάθμευση άλλων αυτοκινήτων.

Σε περίπτωση τοποθέτησης παρκομέτρων πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να τοποθετούνται σε θέσεις προσιτές από όλους τους χρήστες και τα εμποδιζόμενα άτομα ειδικότερα, οι δε μηχανισμοί χειρισμού τους να βρίσκονται σε μια ζώνη υψών από 0,90 ως 1,20μ από το δάπεδο.

Parking ΑμεΑ

Εξυπακούεται ότι, όπου αυτό είναι εφικτό, θα προβλέπεται η ύπαρξη θέσης στάσης, διαστάσεων ικανών να εξυπηρετήσει εμποδιζόμενο άτομο, εμπρός στην προσβάσιμη από αυτό είσοδο. Στην θέση αυτή θα απαγορεύεται η στάθμευση οιουδήποτε οχήματος και θα προβλέπεται η κατάλληλη σήμανση, τόσο επίστυλη σε εμφανές σημείο όσο και επιδαπέδια.

Δείτε το ΦΕΚ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΕΛΗ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απαλλαγή από τέλη, δείτε εδώ:

https://www.kapa3.gr/odigies-gia-apallagi-apo-ta-teli-taxinomisis-t-t-se-atoma-me-anapiria/

ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ 40% ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Φορέας: Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών: Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος.

Θεσμικό πλαίσιο: Άρθρο 16 παρ. 1 περ. β΄ υποπερ. γγ΄ Ν2238/1994(ΦΕΚ 151Α΄).
Ασθενείς που παρουσιάζουν αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67% δικαιούνται μείωση κατά 40% στην αγορά επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, το οποίο είναι ειδικά διασκευασμένο για ανάπηρο αλλά και απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 • Να εξυπηρετούν, κατά προτεραιότητα, τα άτομα με αναπηρία, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας δημόσιας διοίκησης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του ΥΠΕΣΔΔΑ, ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/ΟΙΚ/12043/9-6-05.

 • Να φροντίζουν για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ στις Υπηρεσίες. Σχετικές εγκύκλιοι της Γενικής Γραμματείας δημόσιας διοίκησης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του ΥΠΕΣΔΔΑ, ΔΙΑΔΠ/Π.ΑΜΕΑ/Φ.3/2/22340/7-11-05 & ΔΙΑΔΠ/Π.ΑΜΕΑ/Φ.3/5/5690/16-3-06.

(άρθρο 6 του Ν. 3242/2004-ΦΕΚ 102/Α΄& άρθρο 12 του Ν. 2690/1999-ΦΕΚ 45/Α΄)

 • Να πρωτοκολλούν τις αιτήσεις των πολιτών, που περιέρχεται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο και να τους χορηγούν βεβαίωση καταχώρισης εγγράφου.
 • Να παραλαμβάνουν και αιτήσεις οι οποίες δεν συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση αυτή γίνεται ειδική περιγραφή των δικαιολογητικών, που ελλείπουν στη σχετική απόδειξη παραλαβής, που χορηγείται από την υπηρεσία στον ενδιαφερόμενο

Δείτε το ΦΕΚ

Θεσμικό πλαίσιο: Άρθρα 1, 4, 7 του Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α΄).

Βασικές πληροφορίες:

Χορήγηση γνωματεύσεων για ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω από τις Α΄/θμιες Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας Ι.Κ.Α. σε άτομα με αναπηρία που ενδιαφέρονται να διοριστούν σε θέσεις εργασίας φορέων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Επίσης, καλύπτονται και άτομα που έχουν τέκνα ή αδελφούς ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, το οποίο επίσης γνωματεύεται από τις παραπάνω Επιτροπές.

Προϋποθέσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι από 21 έως 45 ετών, ενώ για τα μέλη της οικογένειας (αδέλφια – σύζυγος – τέκνα) δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Αφορά σε ασφαλισμένους όλων των ασφαλιστικών ταμείων, του ∆ημοσίου καθώς και σε ανασφάλιστους.

∆ικαιολογητικά:

Αίτηση – αστυνομική ταυτότητα – βιβλιάριο ασθενείας – ιατρικές γνωματεύσεις. ∆ιαδικασία:

Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται στη μονάδα υγείας Ι.Κ.Α. του τόπου κατοικίας του και καταθέτει σχετική αίτηση προκειμένου να εξεταστεί από την αρμόδια Α΄/θμια Υγειονομική Επιτροπή.

Άλλες πληροφορίες:

Η διαδικασία εξέτασης των Α.μεΑ. από τις αρμόδιες Α΄/θμιες Υγειονομικές Επιτροπές του Ι.Κ.Α. επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.

Αρμόδια Υπηρεσία:

∆ιοίκηση Ι.Κ.Α. Γενική ∆ιεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας.
∆/νση Αναπηρίας & Κ.Ε.
Ταχυδρομική ∆/νση: Αγ. Κων/νου 16, T.K. 102 41, Αθήνα. Τηλέφωνο: 210.5236611 – 210.5248079. ∆ικτυακός Τόπος: www.ika.gr

Καθορίστηκαν τα  κριτήρια ποιότητας του άρθρου 4 του ν. 4931/2022 (Α’ 94) στις αποζημιούμενες από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εξετάσεις μαγνητικής και αξονικής τομογραφίας.

Δείτε εδώ το σχετικό ΦΕΚ

Επίσης διενεργήθηκε προσθήκη νέων προϊόντων πρόσθετης περίθαλψης και υγειονομικού υλικού στα αποζημιούμενα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προϊόντα και καθορίστηκαν οι τιμές αποζημίωσης.

Δείτε εδώ το σχετικό ΦΕΚ

Επιλέξτε την άυλη συνταγογράφηση για να λαμβάνετε από τον γιατρό τα στοιχεία των συνταγών σας με μήνυμα (sms) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στο κινητό σας και όχι με εκτυπώσεις.

Για να εκτελέσετε την ηλεκτρονική συνταγή, πηγαίνετε στο φαρμακείο με το κινητό σας:

 • Ο φαρμακοποιός εκτελεί τη συνταγή με τον αριθμό (barcode συνταγής) που έχετε λάβει.
 • Αν έχετε χάσει το sms ή το email με τον αριθμό, ο φαρμακοποιός βρίσκει τη συνταγή σας με τον ΑΜΚΑ σας. Για να την εκτελέσει, του γνωστοποιείτε τον κωδικό επιβεβαίωσης που θα λάβετε στο κινητό σας.
 • Όταν εκτελεστεί η συνταγή, θα λάβετε ενημερωτικό sms ή email.

Για να ενεργοποιήσετε την άυλη συνταγογράφηση, θα χρειαστείτε:

 • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
 • τον ΑΜΚΑ τον δικό σας ή/και των ασφαλιστικά εξαρτώμενων μελών σας
 • τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου ή/και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email)

Ενεργοποίηση Άυλης Συνταγογράφησης 

ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ Η ΑΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

Δείτε το ΦΕΚ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Επίδομα ασθενείας δικαιούνται οι άμεσα ασφαλισμένοι που εργάζονται και οι οποίοι λόγω σωματικής ή ψυχικής ασθένειας δεν μπορούν να εργασθούν προσωρινά και απουσιάζουν από την εργασία τους για περισσότερες από τρείς μέρες για πρώτη φορά μέσα στο εργασιακό έτος. 

Ο αριθμός ημερών της ανικανότητας για εργασία πρέπει να βεβαιωθεί από την πρώτη μέρα κατόπιν αιτιολογημένης γνωμάτευσης γιατρού ειδικότητας της πάθησης και έγκρισης από ελεγκτή ιατρό του ΕΟΠΥΥ. 

Σε περίπτωση νοσηλείας είναι απαραίτητη η προσκόμιση πρωτότυπου εξιτηρίου που θα φέρει στρογγυλή σφραγίδα. Όλες οι βεβαιώσεις ανικανότητας από ιδιώτες γιατρούς και ιδιωτικές κλινικές ανεξαρτήτως αριθμού ημερών παραπέμπονται στη Πρωτοβάθμια Υγειονομική  Επιτροπή (ΑΥΕ).

Οι νοσηλείες σε δημόσια νοσοκομεία χρειάζονται έγκριση από ΑΥΕ μόνο στην περίπτωση που υπερβαίνουν τις τριάντα (30) μέρες.

Ανάλογα με την εργασία/επάγγελμα του ασφαλισμένου διαφέρουν ανά πρώην φορέα ασφάλισης οι προϋποθέσεις χορήγησης και η διαδικασία. Άρα ο ασφαλισμένος είναι χρήσιμο να γνωρίζει το προ ΕΦΚΑ κλάδο ασφάλισής του (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ – ΜΜΕ κτλ)

Το επίδομα ασθενείας χορηγείται σε κάθε τέως φορέα μετά από αίτηση του ασφαλισμένου.

Ανάλογα με την εργασία/επάγγελμα του ασφαλισμένου διαφέρουν ανά τέως φορέα ασφάλισης οι προϋποθέσεις χορήγησης:

Τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν συμπληρωθεί 120 ημέρες ασφάλισης τον προηγούμενο χρόνο ή στο τελευταίο 15μηνο, χωρίς να υπολογίζονται οι τρεις τελευταίοι μήνες (Οδηγός ασφαλισμένου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

Πρώην ΕΤΑΠ – ΜΜΕ: (Α) ΤΑΙΣΥΤ // Τομέας Υγείας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου – Β’ Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών  (Β) ΤΑΤΤΑ // Τομέας Υγείας Τεχνικών Τύπου Αθηνών – Γ’ Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών,  (Γ) ΤΣΕΥΠ // Τομέας Υγείας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών -Δ’ Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών:
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση χρόνου ασφάλισης στο ταμείο τριών (3) μηνών, η μη λήψη σύνταξης από το ταμείο και τέλος να απέχουν από την εργασία τους λόγω ασθένειας που δεν οφείλεται σε δόλο αυτών άνω των τεσσάρων (4) ημερών.

Τέως ΕΤΑΑ:
α) Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών: Χορηγείται σε εν ενεργεία δικηγόρους και ασκούμενους που αποδεδειγμένα αδυνατούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους. Ποσό επιδότησης για τους έγγαμους 14,00€ ημερησίως όταν βρίσκεται στο νοσοκομείο και 12,00€ στην οικία τους και για τους άγαμους 12,00€ και 8,00€ ημερησίως αντίστοιχα και μέχρι τρείς (3) μήνες για κάθε ημερολογιακό έτος. Επίδομα ασθένειας δεν καταβάλλεται στους δικαιοδόχους λόγω θανάτου, ακόμη και όταν η αίτηση για χορήγηση επιδόματος έχει υποβληθεί πριν το θάνατο του άμεσα ασφαλισμένου. Εξαιρούνται οι χρόνια πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια που έχουν ανάγκη αιμοκάθαρσης και τεχνικής υποστήριξης, στους οποίους χορηγείται το πιο πάνω επίδομα ασθενείας για όσες ημέρες υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση. Προϋπόθεση για τη χορήγηση επιδόματος ασθενείας είναι: 1) Για όσους παραμένουν κλινήρεις στο σπίτι, να έχουν περάσει δέκα (10) ημέρες από την αποχή των καθηκόντων τους. Το επίδομα καταβάλλεται και για τις ημέρες αυτές. Όταν ο ασθενής νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, καταβάλλεται από την πρώτη ημέρα νοσηλείας. Να μην παίρνει ο ασθενής πάγια αντιμισθία, χορηγία ή σύνταξη.
β) ΤΥΔΠ – Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιώς: Καταθέτει την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Αν είναι εκπρόθεσμη η αίτηση θα ενημερωθεί ο άμεσα ενδιαφερόμενος για την απόρριψη του αιτήματός του. Παράλληλα θα ενημερωθεί για το δικαίωμα της ένστασης και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει.
γ) ΤΥΠΔΘ – Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης: χορηγείται σε εν ενεργεία δικηγόρους σε περίπτωση ολικής ανικανότητας από βαριά ασθένεια που διαρκεί πάνω από 20 ημέρες. Ποσό ημερήσιου επιδόματος: Έγγαμοι 27€ (για το Α’ εξάμηνο ) και 13,50€ (για το Β’ εξάμηνο), άγαμοι 18€ (για το Α’ εξάμηνο) και 9€ (για το Β’ Εξάμηνο), και μέχρι 2 χρόνια.
Δικαιολογητικά: 1 ) Εισιτήριο – Εξιτήριο Νοσοκομείου ή κλινικής 2) Ιατρική γνωμάτευση νοσηλευτικού ιδρύματος ή ειδικού γιατρού για πάθηση ή απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής 3) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν κατέχει θέση με πάγια αντιμισθία, ούτε λαμβάνει χορηγία ή σύνταξη και δεν είναι γενικά έμμισθος 4) Για τους έγγαμους πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 5) Βεβαίωση παραστάσεων δικηγορικού συλλόγου για το χρονικό διάστημα της ασθένειας 6) Πρώτη σελίδα βιβλιαρίου τραπέζης

Πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ: Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ (ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ): Επίδομα Ασθενείας: Μέχρι 300 ημερομίσθια το χρόνο. 

Πρέπει σε κάθε περίπτωση να προσκομιστούν τα παρακάτω σε κάθε φορέα ανάλογα: 

 1. Αίτηση εκ μέρους του ασφαλισμένου στο πρώην φορέα ασφάλισής του και να τηρούνται οι προϋποθέσεις όπως περιγράφονται παραπάνω. 
 2. Αιτιολογημένη γνωμάτευση του θεράποντος γιατρού ειδικότητας της πάθησης με έγκριση γιατρούς ελεγκτή του ΕΟΠΥΥ ή  Πρωτότυπη Απόφαση ΑΥΕ ή Πρωτότυπο εξιτήριο που θα φέρει στρογγυλή σφραγίδα.
 3. Η μη λήψη επιδόματος ασθενείας από άλλο φορέα ασφάλισης μέσω Υπεύθυνης Δήλωσης του ν.1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν θα λάβει το επίδομα ασθενείας από άλλο ασφαλιστικό φορέα, εργοδότη, ασφαλιστική εταιρεία ή ΟΑΕΔ.
 4. Από τους μισθωτούς θα πρέπει να κατατεθεί: Βεβαίωση εργοδότη όπου θα αναφέρονται η ημερομηνία πρόσληψης και ειδικότητα – το χρονικό διάστημα της απουσίας από την εργασία λόγω ασθένειας – και οι μικτές αποδοχές του μήνα απουσίας. Και εκκαθαριστικό μισθοδοσίας του μηνός / μηνών της ασθένειας.
 5. Από τους μη μισθωτούς θα πρέπει να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι «Κατά το διάστημα της ασθένειας μου, από ….. έως …, δεν είχα εισόδημα από την εργασία μου. Συνοδευόμενη με βεβαίωση περί μη απασχόλησης από τις οικίες επαγγελματικές οργανώσεις. Επίσης φωτοαντίγραφο από το μπλοκ Α.Π.Υ. ή Τ.Π.Υ. από το οποίο να προκύπτει ότι κατά το χρονικό διάστημα ασθένειας δεν εξεδόθη φορολογικό παραστατικό.
 6. Για τους δικηγόρους: Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι ο/η αιτών/ούσα δεν παίρνει πάγια αντιμισθία, χορηγία ή σύνταξη και είναι έγγαμος /η ή άγαμος/η.
 7. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του λογαριασμού τραπέζης ή εκτύπωση i – banking με το όνομα του δικαιούχου της παροχής /του αιτούντα ώστε να φαίνεται το iban.

Επίδομα ασθένειας μισθωτών μπορούν να καταθέσουν οι ασφαλισμένοι των τέως φορέων ασφάλισης ΙΚΑ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΤΑΠ ΜΜΕ (π. ΤΑΙΣΥΤ – π. ΤΣΕΥΠ) και ΕΤΑΑ (π. ΤΣΜΕΔΕ – π. ΤΣΑΥ). (τα δικαιολογητικά διαφέρουν ανά φορέα και αναφέρονται παραπάνω).

Η διάρκεια επιδότησης ποικίλλει ανάλογα με τον φορέα ασφάλισης μετά τη δήλωση ασθένειας ή μετά τη διάγνωση από γιατρό με ειδικότητας της πάθησης.

Σχετικά με την εκπροσώπηση των πολιτών στις διοικητικές αρχές έχουν εκδοθεί εγκύκλιοι του ΕΦΚΑ (23/2018 και 28/2018). Σύμφωνα με την εγκύκλιο 23 του ΕΦΚΑ μπορεί να υποβάλει τα δικαιολογητικά εκπρόσωπος του ασφαλισμένου. Ωστόσο ο εκπρόσωπος θα πρέπει να είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο είτε με άλλη εξουσιοδότηση η οποία έχει επικυρωθεί για το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από οποιαδήποτε διοικητική αρχή.
Ειδικά για τους δικηγόρους (εγκύκλιος 28/2018): Οι δικηγόροι δεν θεωρούνται τρίτα πρόσωπα όταν εκπροσωπούν τους εντολείς τους και δικαιούνται να παραλαμβάνουν έγγραφα διοικητικών υπηρεσιών χωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο, αφού ως εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο του τελευταίου ισχύει και αρκεί η νόμιμη προφορική εντολή που του δίδεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις ν.4194/2013 (Κώδικας περί Δικηγόρων ΦΕΚ 208Α’). Για την νομιμοποίηση του δικηγόρου αρκεί, είτε η υπογραφή με την σφραγίδα του δικηγόρου επί των αιτήσεων ή των διοικητικών προσφυγών, που κατατίθενται αρμοδίως για λογαριασμό του εντολέα του, είτε σε περίπτωση προσωπικής επαφής με τις Υπηρεσίες για την παρακολούθηση διοικητικής υποθέσεως, η επίδειξη της δικηγορικής ταυτότητάς του (από την οποία προκύπτουν το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου του δικηγορικού συλλόγου στον οποίο ανήκει), καθώς και η προφορική δήλωσή του ότι είναι πληρεξούσιος του εντολέα, τον οποίο αφορά η υπόθεση.

Καταθέτει την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Αν είναι εκπρόθεσμη η αίτηση θα ενημερωθεί ο άμεσα ενδιαφερόμενος για την απόρριψη του αιτήματός του. Παράλληλα θα ενημερωθεί για το δικαίωμα της ένστασης και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει.

Από τον τελευταίο μήνα του 2020 με σύμπραξη του Υπουργείου Εργασίας& Κοινωνικών Υποθέσεων, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Υγείας   δόθηκε η δυνατότητα μέσα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr  της ηλεκτρονικής αίτησης των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ για την λήψη του επιδόματος. .

Τα βήματα που ακολουθούνται έχουν ώς εξης :

 1. Ο θεράπων ιατρός θα στέλνει ηλεκτρονικά την βεβαίωση ανικανότητας εργασίας λόγω ασθένειας του ασφαλισμένου στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
 2. Ο ασφαλισμένος υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση για την χορήγηση των επιδομάτων ασθενείας.
 3. Ο εργοδότης του ασφαλισμένου ενημερωνεται ηλεκτρονικά να βεβαιώσει τα στοιχεία και τη περίοδο αποχής του ασφαλισμένου από την εργασία του.
 4. Το πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ καθώς αυτό θα δύναται να επαληθεύσει την ορθότητα όλων των στοιχείων
 5. Εκδιδεται η εγκριτική απόφαση της ηλεκτρονικής αίτησης και θα πραγματοποιείται η καταβολή των επιδομάτων ασθένειας-ατυχήματος στους τραπεζικούς λογαριασμούς των αιτούντων.

Η νέα απόφαση καθορίζεται με την με Αριθμ. οικ. 49876/14967/14-12-2020 ΚΥΑ όπου καθορίζεται η ηλεκτρονική διαδικασία για τη χορήγηση του επιδόματος ασθένειας – ατυχήματος από τον e-ΕΦΚΑ.

Αναλυτικά

Άρθρο 1: Ηλεκτρονική χορήγηση επιδόματος ασθενείας – ατυχήματος

 1. Δημιουργείται και παρέχεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr– ΕΨΠ) ηλεκτρονική υπηρεσία για τη χορήγηση των επιδομάτων ασθένειας – ατυχήματος, τα οποία καταβάλλονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των εντασσόμενων φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών στους οποίους υπάγονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4387/2016.
 2. Στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» συμπλη­ρώνεται ηλεκτρονική βεβαίωση ανικανότητας εργασίας λόγω ασθένειας από τον ιατρό του ασφαλισμένου, η συμπλήρωση της οποίας καθίσταται υποχρεωτική πριν την υποβολή της αίτησης από τον ασφαλισμένο.
 3. Η ηλεκτρονική αίτηση των ασφαλισμένων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e- Ε.Φ.Κ.Α.) υποβάλλεται εντός προθεσμίας οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία αναγγελίας της ασθένειας από το γιατρό στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Η παρούσα υπερισχύει κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής καταστατικής διάταξης. Τα στοιχεία της βεβαίωσης αντλούνται αυτόματα για επεξεργασία από την ηλεκτρονική υπηρεσία της παρ. 1.
 4. Ο εργοδότης καταχωρεί ηλεκτρονικά στην υπηρεσία της παρ. 1 την προβλεπόμενη βεβαίωση, στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά το χρονικό διάστημα αποχής του εργαζόμενου από την εργασία του.
 5. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του e- ΕΦΚΑ έχουν πρόσβαση κατόπιν πιστοποίησης στα στοιχεία της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του άρθρου 1 για τον έλεγχο και τη διεκπε­ραίωση των αιτημάτων.

Άρθρο 2: Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης

 1. Ο θεράπων ιατρός του ασφαλισμένου συμπληρώνει ηλεκτρονικά στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» τη βεβαίωση ανικανότητας προς εργασία λόγω ασθένειας, η οποία περιλαμβάνει ενδεικτικά ημερομηνία έκδοσης, κωδικό ταυτοποίησης, τα στοιχεία ταυτότητας του ιατρού, τα στοιχεία ταυτότητας του ασφαλισμένου, τον ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου, τα στοιχεία της ασθένειας σύμφωνα με την κωδικοποίηση ICD-10 και τις προτεινόμενες ημέρες αναρρωτικής άδειας.
 2. Στην ίδια ηλεκτρονική γνωμάτευση ανικανότητας, ο ιατρός σε περίπτωση ατυχήματος καταχωρεί σε μορφή ελεύθερου κειμένου τα στοιχεία για την περιγραφή του ατυχήματος (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα εξής: Ημερομηνία Ατυχήματος κατά δήλωση του ασφαλισμένου, Ώρα Ατυχήματος κατά δήλωση του ασφαλισμένου, Σύντομη Περιγραφή Ατυχήματος, Ένδειξη αν είναι τροχαίο ή όχι, Τόπος Ατυχήματος, Ημερομηνία Αναγγελίας Ατυχήματος).
 3. Η ηλεκτρονική αίτηση για το επίδομα ασθένειας υποβάλλεται από τους ασφαλισμένους των εντασσόμενων φορέων τομέων, κλάδων και λογαριασμών που υπάγονται στον e – ΕΦΚΑ για παροχές σε χρήμα που πραγματοποιούνται εντός των ορίων της χώρας και διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια. Ο έλεγχος της νομιμότητας της διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών και των Ευρωπαίων Πολιτών στην Ελλάδα διενεργείται με τη λήψη στοιχείων, τα οποία δύναται να αντληθούν μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4623/2019και το άρθρο 84 του Ν. 4727/2020 , από διασυνδέσεις ή διασταυρώσεις με βάσεις δεδομένων άλλων δημοσίων αρχών, όπως του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
 4. Ο εργοδότης του Ασφαλισμένου ενημερώνεται μέσω της υπηρεσίας προκειμένου να εισέλθει σε αυτή για την συμπλήρωση βεβαίωσης με τα στοιχεία της περιόδου αποχής του ασφαλισμένου από την εργασία του.Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥΕ – ΒΥΕ), το σχετικό αίτημα διαβιβάζεται από το Τμήμα Παροχών της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης του e – ΕΦΚΑ.
 5. Ο κάθε χρήστης φορέας του συστήματος δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης στα λοιπά δεδομένα του συστήματος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με την παρούσα.

`Αρθρο 3: Επεξεργασία Αιτήσεων

 1. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις διεκπεραιώνονται από το πληροφοριακό σύστημα του e – ΕΦΚΑ και, όπου δεν είναι δυνατή η αυτόματη επεξεργασία, ενημερώνεται ο ασφαλισμένος να προσέλθει στη αρμόδια υπηρεσία του e – ΕΦΚΑ.
 2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επεξεργασία της αίτησης αποτελεί η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της αίτησης και ενδεικτικά η συμπλήρωση του πρώην φορέα ασφάλισης, η ιδιότητα (μισθωτός αυτοαπασχολούμενος, ελεύθερος επαγγελματίας, συνταξιούχος εργαζόμενος), τα στοιχεία των προστατευόμενων μελών, ο Α.Φ.Μ., ο αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή και η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα αποσταλεί η απόφαση.
 3. Η αρμόδια υπηρεσία του e – ΕΦΚΑ δύναται να επαληθεύσει την ορθότητα των στοιχείων της προηγούμενης παραγράφου μέσω διασύνδεσης με τις βάσεις δεδομένων άλλων δημοσίων αρχών, η οποία πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4623/2019και το άρθρο 84 του Ν. 4727/2020. Για τον ανωτέρω σκοπό διατίθενται μέσω του ΚΕ.Δ. στον e – ΕΦΚΑ διαδικτυακές υπηρεσίες. Αν από τις διασταυρώσεις προκύπτει ότι οι αιτούντες πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος, εκδίδεται εγκριτική απόφαση της αίτησής τους. Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση απορρίπτεται με ρητή μνεία του λόγου της απόρριψης και κοινοποιείται σε αυτούς.

Αρθρο 4: Καταχώρηση Γνωμάτευσης ΑΥΕ – ΒΥΕ

 1. Στις περιπτώσεις που από το νόμο απαιτείται γνωμάτευση Α΄/βάθμιας ή Β΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥΕ – ΒΥΕ), η γνωμάτευση καταχωρείται από το γραμματέα της επιτροπής στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και συγκεκριμένα στο υποσύστημα αναρρωτικών αδειών του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.), στο οποίο έχουν πρόσβαση ο πρόεδρος και τα μέλη της ΑΥΕ για την καταχώριση της έγκρισης ή απόρριψης ή διαφοροποίησης των ημερών αδείας.
 2. Η απόφαση και τα στοιχεία της ανακτώνται από το πληροφοριακό σύστημα του e – ΕΦΚΑ, ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας και η πληρωμή του δικαιούμενου ποσού.
 3. Σε περίπτωση νοσηλείας το εξιτήριο του ασθενούς λαμβάνεται σε ηλεκτρονική μορφή από τον e – ΕΦΚΑ μέσω διαλειτουργικότητας με το πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΠΥΥ.
 4. Η απόφαση και τα στοιχεία της ανακτώνται από το πληροφοριακό σύστημα του e – ΕΦΚΑ, ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας και η πληρωμή του δικαιούμενου ποσού.
 5. Στις αναλυτικές καταστάσεις καθώς και στα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία πληρωμής περιλαμβάνονται τα στοιχεία ταυτοποίησης των δικαιούχων και το πληρωτέο ποσό. Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις αποστέλλονται στην αρμόδια κεντρική υπηρεσία για τη λογιστικοποίηση της πληρωμής.Οι ως άνω καταστάσεις πληρωμής, μετά την εκτύπωση και υπογραφή τους από τον υπάλληλο και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Παροχών της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης του e – ΕΦΚΑ, φυλάσσονται για τον εν δυνάμει κατασταλτικό έλεγχο στην εν λόγω Τοπική Διεύθυνση με ευθύνη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης αυτής.

Δείτε τις διευκρινήσεις για το κάθε άρθρο στην παρακάτω εγκύκλιο:
Εγκύκλιος σχετικά με τον e- ΕΦΚΑ ηλεκτρονική διαδικασία χορήγησης επιδόματος ασθενείας

Εγχειρίδιο Χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Χορήγησης Επιδόματος Ασθενείας από τον e-ΕΦΚΑ για τον Εργοδότη 

Εγχειρίδιο Χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Χορήγησης Επιδόματος Ασθενείας από τον e-ΕΦΚΑ για τον Ασφαλισμένο του e-ΕΦΚΑ

Χορήγηση επιδόματος ασθενείας των ασφαλισμένων ειδικών κατηγοριών του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των ασφαλισμένων του τ.ΤΑΥΤΕΚΩ

 
Με το  υπ’ αριθμόν Γενικό Έγγραφο 549811/2022 του e-ΕΦΚΑ ανακοινώθηκε από τον e-ΕΦΚΑ  ότι ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία η ηλεκτρονική υποβολή :
α)χορήγησης επιδόματος ασθενείας των ασφαλισμένων ειδικών κατηγοριών του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των ασφαλισμένων του τ.ΤΑΥΤΕΚΩ που υπάγονται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ και 

β) δήλωσης ατυχήματος των ασφαλισμένων του τ. ΙΚΑΕΤΑΜ, τ. ΤΑΞΥ και τ. ΟΑΕΕ του e-ΕΦΚΑ.

 
  Επισημαίνεται, ότι βάσει των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έως την έναρξη του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών του e-ΕΦΚΑ ισχύουν οι Κανονισμοί Παροχών των ενταχθέντων φορέων στον e-ΕΦΚΑ.  
 
  Οι ασφαλισμένοι, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας https://www.efka.gov.gr/el, θα υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος ασθενείας/ατυχήματος εφόσον έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική χορήγηση γνωμάτευσης ανικανότητας για εργασία που οφείλεται σε ασθένεια ή ατύχημα από τα αρμόδια υγειονομικά όργανα, όπως αυτά προβλέπονται από το άρθρο 77 του ν.4826/2021 (Α΄160)
 
  Συγκεκριμένα για τους ασφαλισμένους του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τ. ΤΑΞΥ προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος λόγω ατυχήματος (εργατικό και εκτός εργασίας). Σε περίπτωση που ο/η ασφαλισμένος/η έχει επιλέξει είδος Παροχής Ασθένεια, αλλά στην ηλεκτρονική γνωμάτευση που έχει καταχωρήσει σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω υπάρχει η ένδειξη Ατύχημα, τότε εμφανίζεται μήνυμα ότι «η παρούσα γνωμάτευση αφορά σε Ατύχημα και το είδος παροχής της αίτησης δεν είναι Ατύχημα» και καλείται να επιλέξει το σωστό είδος Παροχής -> Ατύχημα. Στη συνέχεια γίνεται αναζήτηση και άντληση της ηλεκτρονικής γνωμάτευσης, στην οποία το αρμόδιο υγειονομικό όργανο έχει τσεκάρει το πεδίο Ατύχημα ή γίνεται καταχώρηση χειρόγραφης γνωμάτευσης Κρατικών Νοσοκομείων και συμπλήρωση των ζητούμενων πεδίων από τον/την ίδιο/α ασφαλισμένο/η.   
 
  Ακολούθως, συμπληρώνονται τα στοιχεία του Ατυχήματος (Δήλωση Ατυχήματος) και επισυνάπτονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Τέλος, γίνεται επιβεβαίωση των καταχωρούμενων στοιχείων της αίτησης και υποβάλλεται η αίτηση.
  Στους ασφαλισμένους του τ. ΟΑΕΕ χορηγείται μόνο επίδομα λόγω εργατικού ατυχήματος, επιλέγοντας υποχρεωτικά στο είδος παροχής την ένδειξη Ατύχημα και στη συνέχεια ο ασφαλισμένος καλείται να συμπληρώσει τα απαιτούμενα πεδία επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά.
 Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται εντός προθεσμίας οκτώ (8) μηνών από την αναγγελία ασθένειας/ατυχήματος.
 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 648, 652 – 655 του Α.Κ.), ο μισθός καταβάλλεται εφόσον πραγματικά παρασχέθηκε εργασία από τον εργαζόμενο. Εξαίρεση στον γενικό κανόνα αποτελούν τα ανυπαίτια κωλύματα, όπως είναι η ασθένεια, το εργατικό ατύχημα, η εγκυμοσύνη, η στράτευση, η άσκηση υποχρεωτικών από το νόμο καθηκόντων του εργαζόμενου ως πολίτη, καθώς και ο αποκλεισμός του λόγω ανωτέρας βίας. Από τις πιο συνηθισμένες αιτίες ανυπαιτίου κωλύματος, είναι η βραχεία ασθένεια.

Ως βραχείας διάρκειας ασθένεια θεωρείται:

α) Η διαρκούσα ένα μήνα για μισθωτούς που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών.

β) Η διαρκούσα τρεις μήνες για τους μισθωτούς που έχουν υπηρεσία πλέον των τεσσάρων και μέχρι δέκα (10) ετών.

γ) Η διαρκούσα τέσσερις μήνες για όσους έχουν υπηρεσία πλέον των δέκα και μέχρι δέκα πέντε (15) ετών.

δ) Η διαρκούσα έξι μήνες για όσους έχουν υπηρεσία πλέον των δέκα πέντε (15) ετών,

και για να μπορέσει ένας εργαζόμενος να υπόκειται στις διατάξεις περί ασθενείας, θα πρέπει οπωσδήποτε να τηρούνται δύο βασικές προϋποθέσεις:

α) Ο εργαζόμενος να απασχολείται στην επιχείρηση πάνω από 10 ημέρες.

β) Να έχει εξεταστεί και να του έχει χορηγηθεί αποδεικτικό ασθενείας από γιατρό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα. Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος ασφαλίζεται για πρώτη φορά και δεν έχει τις προϋποθέσεις για ασφαλιστική κάλυψη, τότε προς απόδειξη της ασθένειάς του αρκεί η βεβαίωση από ιδιώτη γιατρό.

Ο εργαζόμενος, εφόσον έχει κάποιους από τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, μπορεί να απουσιάσει από την εργασία του, και ταυτόχρονα διατηρεί την αξίωση προς είσπραξη του μισθού του για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Ο εργαζόμενος κατά τη διάρκεια ασθενείας του διατηρεί αξίωση στο μισθό του ως εξής:

α) Αν έχει συμπληρώσει στον εργοδότη του, υπηρεσία μεγαλύτερη των δέκα ημερών, αλλά μικρότερη από έτος, δικαιούται αποδοχές ενός δεκαπενθημέρου.

β) Αν έχει συμπληρώσει υπηρεσία ενός έτους δικαιούται αποδοχές ενός μηνός.

Προϋπόθεση αποτελεί στην περίπτωση της βραχείας ασθένειας η πληροφόρηση του εργοδότη. Παράλειψη αναγγελίας της ασθένειας και στη συνέχεια αποχή από την εργασία, εφόσον προέρχεται από δόλο ή αμέλεια, μπορεί να αποτελέσει σπουδαίο λόγο καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας εκ μέρους του εργοδότη. Επίσης, η αποχή του μισθωτού (υπαλλήλου, εργατοτεχνίτη, υπηρέτη) από την εργασία του που οφείλεται σε βραχείας σχετικά διάρκειας ασθένεια, δεν θεωρείται ως λύση της εργασιακής σύμβασης εκ μέρους του.

Τέλος, η υπέρβαση των ορίων βραχείας ασθένειας δεν θεωρείται αδικαιολόγητη απουσία και δεν απομειώνει τις ημέρες της κανονικής άδειας και εφόσον ο εργαζόμενος δεν άσκησε αυτουσίως το δικαίωμα στην άδεια αναψυχής, αυτή μετατρέπεται σε χρηματική αξίωση και ο εργαζόμενος δικαιούται τις αποδοχές άδειας και το επίδομα άδειας λόγω του παρακολουθηματικού χαρακτήρα αυτών.

Ενιαίος Φορέας διαχείρισης Προνομοιακών παροχών και παροχών κοινωνικής αλληλεγγύης. Στο Νόμο υπό αριθμό 4520 καθορίζονται τα σημεία εκείνα όπου αφορούν όλες τις προνομοιακές παροχές, επιδόματα, οικονομικές ενισχύσεις, κοινωνικές υπηρεσίες για την οικονομική στήριξη και κοινωνική ένταξη οικογενειών και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΕΚΑ
Με τον νόμο 4520/2018, ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) μετονομάζεται σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (εφεξής ΟΠΕΚΑ) και μετεξελίσσεται σε φορέα υλοποίησης και διαχείρισης προνοιακών παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οικονομικών ενισχύσεων, κοινωνικών υπηρεσιών, για την οικονομική στήριξη και κοινωνική ένταξη οικογενειών και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

Με την αρ. Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/2202/28-12-2018 (ΦΕΚ Β΄5855) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, από 1-1-2019 ανατέθηκε στον ΟΠΕΚΑ η αρμοδιότητα χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, η οποία, μέχρι 31-12-2018 ασκούνταν από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων, βάσει των διατάξεων του άρθρου 94 παρ. 3 Κεφ. Β περ. 17 του ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ Α΄87) και από τις αρμόδιες για την απονομή διατροφικού επιδόματος Διευθύνσεις των Περιφερειών της χώρας.

Κατεβάστε τον νόμο
Κατεβάστε την ΚΥΑ
https://opeka.gr/atoma-me-anapiria/atoma-me-anapiria-paroches/

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης απέστειλε σε όλους του Δήμους και στον ΟΠΕΚΑ διεκρινιστική εγκύκλιο όπου ξεκαθαρίζει την διαδικασία σχετικά με την καταβολή των επιδομάτων βαριάς αναπηρίας βάσει της υπάρ Γ4α/Φ.225/161/15-02-1989 ΚΥΑ ”Ενοποίηση Προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με ειδικές ανάγκες“ (ΦΕΚ 108 Β) και του ανασφάλιστου υπερήλικα του άρθρου 93 του ν.4387/2016(Α’85).

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

Αντιστοίχιση των σχετικών με την αναπηρία νόμιμων προϋποθέσεων για την απονομή προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία.

Δείτε τον πίνακα, στον οποίο περιέχεται και το απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας, στο παρακάτω ΦΕΚ.
 

Αλλαγές στην χορήγηση προνοιακών αναπηρικών παροχών σε χρήμα από τον ΟΠΕΚΑ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β 4879/15-9-2022:

 •   Από την 16.9.2022 και εφεξής, οι αιτήσεις για παροχές υποβάλλονται στον ΟΠΕΚΑ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται και διεκπεραιώνονται μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προνοιακών Αναπηρικών Παροχών σε Χρήμα ,εφεξής «Πληροφοριακό Σύστημα» που ανήκει, αναπτύσσεται και υποστηρίζεται για αυτό το σκοπό από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.)
 • Οι αιτήσεις  υποβάλλονται από τους αιτούντες ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους , μέσω εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων ή των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΠΕΚΑ ανάλογα με τον τόπο κατοικίας του αιτούντα.

Δείτε το ΦΕΚ

Σύμφωνα με το άρθρο 49 ( Μη αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών) του ν.4997/2022 (ΦΕΚ Α΄ 219/2022): Προνοιακές αναπηρικές παροχές σε χρήμα οι οποίες καταβλήθηκαν αχρεωστήτως μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δεν καταλογίζονται στους λήπτες και δεν αναζητούνται, αν έχουν ήδη καταλογισθεί από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) και δεν έχουν εισπραχθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Επιπλέον στο άρθρο 45 του ν. 4520/2018 (Α’ 30), περί της ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.),επήλθαν με το άρθρο 50 του ν. 4997/2022 αλλαγές μεταξύ των οποίων :

 1. Ο τίτλος τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται σε ειδικές και όχι σε γενικές διατάξεις για την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών.
 2. Το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται σε προνοιακές παροχές σε χρήμα και όχι γενικώς σε προνοιακές παροχές, να προβλέπεται ότι η άτοκη επιστροφή αχρεωστήτων καταβολών διενεργείται εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εβδομήντα δύο (72), και να προβλέπεται ότι ο συμψηφισμός διενεργείται με οποιαδήποτε προνοιακή παροχή σε χρήμα που καταβάλλεται στον οφειλέτη από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α., και όχι με το σύνολο των χορηγούμενων παροχών.
 3. Το ύψος της μηνιαίας δόσης που καταβάλλεται σε περίπτωση συμψηφισμού να ανέρχεται στο ένα έκτο (1/6), και όχι στο ένα πέμπτο (1/5) του μεικτού μηνιαίου ποσού των παροχών.
 4. Πλέον δεν αναζητείται το ποσό των παροχών που καταβλήθηκε αχρεωστήτως, αν αυτό είναι μικρότερο από εκατό (100), και όχι μικρότερο από είκοσι (20), ευρώ.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

Ανασφάλιστοι και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στις Δημόσιες Δομές Υγείας και δικαιούνται νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα δικαιώματα σας, στο παρακάτω λινκ: https://www.moh.gov.gr/articles/health/anaptyksh-monadwn-ygeias/3999-prosbash-twn-anasfalistwn-sto-dhmosio-systhma-ygeias

Δείτε το ΦΕΚ εδώ
Δείτε την εγκύκλιο εδώ

Το υπουργείο Εσωτερικών αντιλαμβανόμενο τις ανάγκες του ανθρώπινου Δυναμικού έδωσε στη δημοσιότητα το Ν.4674/2020 με θέμα “Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. Ρυθμίσεις θεμάτων αδειών δημοσίων υπαλλήλων” όπου καθορίζονται θέματα όπως ειδική άδεια 22 ημερών, άδεια 6 ημερών λόγω αναπηρίας κ.α.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

Σύμφωνα με το άρθρο 94 του ν.4961/2022 , δημιουργείται ειδική ηλεκτρονική υπηρεσία με την ονομασία myanarrotikes.gov.gr, με αντικείμενο την ψηφιοποίηση της διαδικασίας χορήγησης αδειών σε υπαλλήλους του δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Οι ασφαλισμένοι που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας μπορούν να ενημερωθούν περαιτέρω μέσω του παρακάτω link 

Σύνταξη λόγω αναπηρίας / Ποσό | e-ΕΦΚΑ

Επιπλέον γίνεται σαφές ότι η χορήγηση πρόωρης σύνταξης δίνεται μόνο σε συγγενείς (γονέα, σύζυγο ή αδερφό )του αναπήρου.

Παρακάτω δίνεται ο σύνδεσμος για Ηλεκτρονική Αίτηση Συνταξιοδότησης: https://www.efka.gov.gr/el/syntaxioychoi/aitisi

Συνταγματική η χορήγηση πρόωρης σύνταξης μόνο σε συγγενείς (γονέα, σύζυγο ή αδελφό/ή) του αναπήρου και όχι και στους δικαστικούς συμπαραστάτες που δεν έχουν μία από αυτές τις ιδιότητες

Δυνατότητα εφάπαξ παροχής σε συνταξιούχους

Όσοι έχουν απόφαση οριστικής συνταξιοδότησης ή  απόφαση οριστικής αναπηρίας, δικαιούνται την εφάπαξ παροχή.

Δείτε εδώ το σχετικό ΦΕΚ

Διευκρινιστικά δείτε εδώ

Για το προνοιακό επίδομα αναπηρίας, ποσού 313 ευρώ, ο ασθενής θα πρέπει να απευθυνθεί στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου που ανήκει, ώστε να ενημερωθεί για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει. Το επίδομα αυτό το δικαιούνται  ανασφάλιστοι και έμμεσα ασφαλισμένοι.
 

Γνωμάτευση του Νομικού Συμβουλίου.

Ο καθορισμός της ασφαλιστικής αναπηρίας των ασφαλισμένων από 01.01.1993 σε φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ήταν ένα θέμα πάνω στο οποίο γνωμοδότησε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για να δώσει ερμηνεία των διατάξεων του άρθου 25 του Ν.2084/92. Παρατίθεται η γνωμάτευση.

Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα – Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα με την απόφαση Αριθμ.39892/ΓΔ12,,αριθμό φύλλου 3018,7/11/2014.

Δείτε τους όρους εδώ

Ορισμός μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με αρ. Δ13/οικ./10747/256/6-9-2019 (ΦΕΚ Β΄ 792) κυα του Προγράμματος Επίδομα Στέγασης, όπως αντικαταστάθηκε από την 71670/29-9-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4500) κυα. 2. Η με αρ. Δ13/οικ./53923/23-7-2021 (ΦΕΚ Β΄3359) κυα του Προγράμματος Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, και η διόρθωση σφάλματος αυτής (ΦΕΚ Β΄ 3554).

Δείτε την σχετική απόφαση

Η χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του ΕΦ.Κ.Α και αλλά και στους ανέργους προβλέπεται σε διάταξη νόμου και δόθηκε ως εξαιρετικώς επείγον σε όλες τις αρμόδιες διευθύνσεις.

Δείτε τη διάταξη εδώ

Σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 2 του ν. 4430/201, καθώς και το άρθρο 13 του ν. 4331/2015 ,προβλέπεται πως οι εργαζόμενοι στις Κοιν.Σ.Επ.( Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις), οι οποίοι ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και λαμβάνοντες επιπλέον επίδομα πρόνοιας ή οποιαδήποτε άλλη παροχή (π.χ νοσήλια ή επιδόματα επανένταξης), συνεχίζουν να εισπράττουν τις παροχές αυτές ταυτόχρονα με την αμοιβή τους από την Κοιν.Σ.Επ, σύμφωνα με την παρακάτω εγκύκλιο.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ

Η έκτιση στερητικής της ελευθερίας ποινής, δεν συνιστά κώλυμα για τη χορήγηση προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ

Το επίδομα χορηγείται στους ανάπηρους δικαιούχους συνταξιούχους του Δημοσίου και του e-ΕΦΚΑ. Καταβάλλεται κάθε χρόνο εφάπαξ και είναι απαλλαγμένο από κάθε κράτηση και φόρο. 

Η σχετική προκήρυξη βγαίνει κάθε χρόνο. 

Δείτε εδώ την Απόφαση για το 2022- Δικαιούχοι Συνταξιούχοι

Σύμφωνα με ανακοίνωση του  ΕΟΠΥΥ, άρχισαν να υποβάλλονται οι αιτήσεις για το επίδομα αεροθεραπείας, για την περίοδο 1/6 έως 31/8,το οποίο ορίζεται 200 ευρώ.Η υποβολή αιτήσεων μπορεί να γίνει μέχρι και την 28/2/2023.  

 
Η αποζημίωση αεροθεραπείας χορηγείται σε ασθενείς με χρόνιες παθήσεις των πνευμόνων, με πιστοποιημένη αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 67%, όπως παλαιά φυματίωση, χειρουργηθέντα καρκίνο πνευμόνων, πνευμονοκονίωση, κυστική ίνωση και σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, (που είναι σε χρόνια αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή διήθηση ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού, ήπατος, πνεύμονα και καρδιάς).
 
Η αποζημίωση θα καταβάλλεται με την υποβολη των κάτωθι δικαιολογητικών:
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι:
 • ο δικαιούχος δεν έλαβε ούτε θα λάβει την αποζημίωση αυτή από άλλον φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το δημόσιο ή άλλον φορέα και δεν έχει νοσηλευτεί σε νοσηλευτικό ίδρυμα, δημόσιο ή ιδιωτικό, άνω των 46 ημερών κατά το χρονικό διάστημα 1-6ου έως 31-8ου.

 • Ιατρική γνωμάτευση, από ιατρό σχετικής με την πάθηση ειδικότητας, Δημοσίου, Πανεπιστημιακού ή Στρατιωτικού Νοσοκομείου, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συμβεβλημένων κλινικών καθώς και των Μ.Χ.Α. – Μ.Τ.Ν., στην οποία να βεβαιώνεται η πάθηση και η συνέχιση της θεραπείας κατά το ως άνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα.

 • Απόφαση της Επιτροπής ΚΕΠΑ ή άλλης αρμόδιας Επιτροπής με πιστοποίηση της αναπηρίας ίσης ή μεγαλύτερης του 67% για παθήσεις των πνευμόνων.

 • Φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού.

Για να υποβάλλεται ηλεκτρονικά την αίτηση πατήστε εδώ: 
 
Δείτε εδώ την απόφαση του ΕΟΠΥΥ :8bea37a3-4326-414b-98ae-2300e8a40bb4

Το εξωιδρυματικό επίδομα δικαιούνται:
Οι συνταξιούχοι (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου) του e-ΕΦΚΑ και τα μέλη οικογένειάς τους, εφόσον πάσχουν από:
α) παραπληγία-τετραπληγία, διπληγία, τριπληγία, παραπάρεση, τετραπάρεση, με
ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή
β) μυασθένεια-μυοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή
γ) σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία ή τετραπληγία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ή
δ) το σύνδρομο κλάματος γαλής ή
ε) ατελή οστεογένεση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ή
στ) οστεοψαθύρωση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
ζ) έχουν ακρωτηριασμό των δύο άνω ή δύο κάτω άκρων ή κατά το ένα άνω και ένα κάτω άκρο, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή
η) έχουν ακρωτηριασμό του ενός άνω ή κάτω άκρου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω,
ανεξάρτητα αν επιδέχεται εφαρμογής τεχνητού μέλους ή    
θ) έχουν φωκομέλεια που επιφέρει τον ίδιο βαθμό κινητικής αναπηρίας με την
περίπτωση (ζ).
Επίσης χορηγείται και σε όσους πάσχουν από ασθένειες, οι οποίες κατά την κρίση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, επιφέρουν την ίδια μορφή αναπηρίας με αυτή της παραπληγίας – τετραπληγίας, σε ποσοστό 67%.

https://www.efka.gov.gr/el/epidomata-exoidrymatiko-epidoma-paraplegias

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΦΕΚ

Επιπλέον σύμφωνα με την προσθήκη της περ ιθ) στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν.4172/2013 Α’167. Ανεξαρτήτως του φορέα που το χορηγεί το εξωιδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες,  εξαιρείται από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις, αναδρομικά από την 1/1/2022.

Δείτε το άρθρο 169 :

Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ
Μετά από διευκρινιστικά έγγραφα του Υπουργείου Εργασίας, κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλυλεγγύης και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.4387/2016, δίνονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων και ο τρόπος υπολογισμού του καθώς και σχετικές διευκρινήσεις.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Η υγειονομική φροντίδα που εγγυάται το νέο  πλαίσιο είναι πλήρης και περιλαμβάνει την νοσηλευτική, διαγνωστική και φαρμακευτική κάλυψή τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν.4865/2021, από 1/7/2022 παύει η δυνατότητα συνταγογράφησης των ανασφάλιστων από ιδιώτες γιατρούς. 
Στην Υ.Α 30268/30.5.20222, στο άρθρο 1 περ. α’ έως δ’ και άρθρο 2 ορίζονται οι εξαιρέσεις από την ανωτέρω διάταξη.
Οι εξαιρέσεις είναι οι εξής 
 
 α. Οι ανασφάλιστοι νέοι έως 18 ετών.
 β. Οι ανασφάλιστοι ασθενείς με νοητική ή ψυχική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, διπολική διαταραχή, κατάθλιψη με ψυχωσικά συμπτώματα, εγκεφαλική παράλυση ή βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, ακρωτηριασμένοι που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, όπως και όσοι έχουν πιστοποιημένη αναπηρία από ΚΕΠΑ 80% και άνω, για οποιαδήποτε πάθηση.
 γ. Οι ανασφάλιστοι ασθενείς με παθήσεις, περιλαμβανόμενες στον Κατάλογο Β της υπό στοιχεία ΔΥΓ3(α)/οικ. 104747/26-10-2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.42000/οικ.2555/353/28-2-2012 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 497) «Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου» , όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ.42000/οικ. 12485/1481/6- 6-2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1814/Β/2012)» (Β΄ 2883), όπως τροποποιήθηκε και εκάστοτε ισχύει, καθώς και οι ανασφάλιστοι ασθενείς που πάσχουν από το σύνδρομο ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) και 
δ. Η συνταγογράφηση όλων ανεξαιρέτως των εμβολίων σε όλους ανεξαιρέτως τους ανασφάλιστους πολίτες  
Επιπλέον, για τους ανασφάλιστους ασθενείς, οι οποίοι δεν ανήκουν στις παραπάνω εξαιρούμενες κατηγορίες, η συνταγογράφηση των υποχρεωτικά ηλεκτρονικώς συνταγογραφούμενων σκευασμάτων, εφόσον δεν γίνει σε δημόσιες δομές αλλά σε ιδιώτες γιατρούς, πραγματοποιείται με ένδειξη συμμετοχής ασθενούς 100%.

Το κράτος μεριμνά για την ίδρυση, λειτουργία, οργάνωση και εποπτεία των κατάλληλων φορέων προς εξασφάλιση της υγείας όλων των πολιτών.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ

Το δικαίωμα του κάθε Ευρωπαίου πολίτη να λάβει τις πιο ακριβείς πληροφορίες για την υγεία του/της και να συμμετέχει ενεργά στην περίθαλψή του/της.

Δείτε εδώ τη Διακήρυξη

ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
O σκοπός του Χάρτη Δικαιωμάτων του Παιδιού στο Νοσοκομείο είναι να παρουσιάσει με απλό τρόπο τις ουσιαστικές διατάξεις της Σύμβασης ώστε να προστατεύονται τα δικαιώματα των παιδιών που εισάγονται στο νοσοκομείο και να δημιουργήσει ερεθίσματα για ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας ώστε να περιφρουρήσουν αποτελεσματικά τα δικαιώματα παιδιού.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Το 2002, το Δίκτυο Active Citizenship Network (ACN), www.activecitizenship.net, μαζί με άλλες 12 Ευρωπαϊκές οργανώσεις, συνέταξαν την Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων των Ασθενών. Η Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων των Ασθενών διακηρύσσει 14 δικαιώματα ασθενών τα οποία, στο σύνολό τους, έχουν σαν στόχο να εγγυηθούν ένα «υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας» (άρθρο 35 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και να εξασφαλίσουν την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από τους διάφορους εθνικούς φορείς υγείας στην Ευρώπη.

Τα 14 δικαιώματα αποτελούν την βάση των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να είναι σεβαστά σε κάθε χώρα. Σχετίζονται με υποχρεώσεις και υπευθυνότητες που θα πρέπει να αναλάβουν οι πολίτες αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Η Χάρτα εφαρμόζεται σε όλα τα άτομα, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι διαφορές όπως η ηλικία, το φύλο, η θρησκεία, η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, κ.ά. δύνανται να επηρεάσουν τις ατομικές ανάγκες υπηρεσιών υγείας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να απολαμβάνει την παροχή των κατάλληλων υπηρεσιών προκειμένου να εμποδίσει την εμφάνιση ασθενειών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας που απαιτεί η κατάσταση της υγείας του. Οι υπηρεσίες υγείας πρέπει να εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση σέ όλους χωρίς διακρίσεις ως πρός την οικονομική κατάσταση, τον τόπο κατοικίας, το είδος της ασθένειας ή τον χρόνο πρόσβασης στις υπηρεσίες.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της πρόσβασης σε κάθε είδος πληροφόρησης σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, τις υπηρεσίες υγείας και τον τρόπο να τις χρησιμοποιεί καθώς επίσης και σε κάθε διαθέσιμη επιστημονική έρευνα και τεχνολογική καινοτομία.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της πρόσβασης σε κάθε είδος πληροφορίας που μπορεί να τον βοηθήσει να συμμετέχει ενεργά στην λήψη αποφάσεων που αφορούν την υγεία του. Η πληροφόρηση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για κάθε θεραπευτική πράξη και διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε κλινικές δοκιμές.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής μεταξύ διαφόρων θεραπευτικών διαδικασιών και παροχέων υπηρεσιών υγείας κατόπιν επαρκούς πληροφόρησης

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να παραμένουν εμπιστευτικά τα προσωπικά του δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που αφορούν την κατάσταση της υγείας του και δυνητικές διαγνωστικές ή θεραπευτικές διαδικασίες καθώς επίσης και να προστατεύεται η ιδιωτικότητα του κατά την εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων, επισκέψεων σε γιατρούς ειδικότητας, και γενικά ιατρικών/χειρουργικών πράξεων

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να λαμβάνει την απαιτούμενη θεραπευτική αγωγή σε σύντομο και προκαθορισμένο χρόνο. To δικαίωμα αυτό ισχύει για κάθε φάση της θεραπείας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας βάσει προδιαγραφών και τήρησης συγκεκριμένων προτύπων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα απαλλαγής από βλάβη που προκαλείται από την πλημμελή λειτουργία των υπηρεσιών υγείας, τα ιατρικά σφάλματα και λάθη, και το δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και θεραπείες που πληρούν αυστηρά πρότυπα ασφαλείας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα πρόσβασης σε καινοτόμες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των διαγνωστικών διαδικασιών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και ανεξάρτητα από οικονομικούς παράγοντες.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΠΕΡΙΤΤΗΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΝΟΥ

Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να αποφύγει όσο μπορεί την ταλαιπωρία και τον πόνο σε κάθε φάση της ασθενείας του.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα σε διαγνωστικές ή θεραπευτικές μεθόδους σχεδιασμένες, κατά το δυνατόν, στις ατομικές του ανάγκες.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να εκφράσει παράπονα, οποτεδήποτε έχει υποστεί ζημία και το δικαίωμα να λάβει απάντηση ή άλλη ενημέρωση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να λάβει επαρκή αποζημίωση εντός λογικά σύντομου χρονικού διαστήματος, οποτεδήποτε έχει υποστεί φυσική ή ηθική και ψυχολογική ζημία από ιατρική πράξη που παρείχε μια υπηρεσία υγείας.

http://www.activecitizenship.net/patients-rights.html

Στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Αναπηρία 2017-2023 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης (Συμβούλιο) είναι ο παλαιότερος ευρωπαϊκός πολιτικός οργανισμός. Ιδρύθηκε το 1949, εδρεύει στο Στρασβούργο και αριθμεί 47 κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένων των 28 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί κορυφαίο ευρωπαϊκό οργανισμό με αποστολή την προώθηση και διασφάλιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου. Κορυφαίο νομικό κείμενο αποτελεί η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου – ΕΣΔΑ, η οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο το 1950 και συνυπογράφεται από όλα τα κράτη-μέλη.  

Κύρια σώματα για τη λειτουργία του Συμβουλίου είναι η Επιτροπή Υπουργών που αποτελείται από τους Υπουργούς Εξωτερικών των κρατών – μελών και η Κοινοβουλευτική Συνέλευση, που αποτελείται από μέλη των κοινοβουλευτικών σωμάτων των κρατών-μελών. Επιπρόσθετα, ο Γενικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για τη Γραμματεία του Συμβουλίου ενώ ανάμεσα στα υπόλοιπα όργανα συμπεριλαμβάνονται: το Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Επίτροπος για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και η Διάσκεψη των Διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Το Συμβούλιο έχει τη δική του σημαία, ύμνο και λογότυπο. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα  https://www.coe.int/en/

Το Συμβούλιο, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, προωθεί, προασπίζεται και παρακολουθεί την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες. Η Στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Αναπηρία 2017-2023 λειτουργεί ως φάρος-οδηγός για όλα τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου ως προς τις εθνικές τους πολιτικές και δράσεις για την κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρίες και έχει ως γενικό σκοπό τη διασφάλιση της ισότητας, της αξιοπρέπειας και των ίσων ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρίες. 

Θέτει τους εξής πέντε τομείς προτεραιότητας: 
1) Ισότητα και μη διάκριση 
2) Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση
3) Προσβασιμότητα
4) Ίση αναγνώριση ενώπιον του Νόμου 
5) Απαλλαγή από εκμετάλλευση, βία και κακομεταχείριση

Παράλληλα, τονίζει τα εξής διατμηματικά θέματα κατά τη λήψη αποφάσεων και προαγωγή δράσεων:
1) Συμμετοχικότητα, συνεργασία και συντονισμός
2) Καθολικός σχεδιασμός και αρχή εύλογων προσαρμογών
3) Προοπτική ισότητας φύλων
4) Ύπαρξη πολλαπλών διακρίσεων
5) Εκπαίδευση και κατάρτιση

ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΗΠΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ   

Τα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριων Υγείας συστήθηκαν σε κάθε Νοσοκομείο, σύμφωνα με το άρθρο 60 του Νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21Α/2016).

Δείτε τον νόμο εδώ 
Για περισσότερες πληροφορίες moh.gov.gr

ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

Δείτε το Φ.Ε.Κ. εδώ Ιατρική Δεοντολογία 2005

Η Δικαστική συμπαράσταση είναι ένας  θεσμός, ο οποίος προστατεύει τα άτομα τα οποία δεν έχουν την σωματική ή νοητική/ψυχική ικανότητα να μεριμνήσουν για τις προσωπικές τους υποθέσεις. 

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ 

Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις. Δείτε εδώ το ΦΕΚ

Ένας σύντομος οδηγός ασφαλιστικών θεμάτων για άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις έχει εκδοθεί από την Ε.Σ.Α.μεΑ. – Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με αναπηρία. Περιλαμβάνει όλες τις ενότητες που θα μπορούσαν να φανούν  χρήσιμες σε κάθε ατόμο που νοσεί.

Δείτε εδώ το σύντομο οδηγό

Ο << Οδηγός Εξυπηρέτησης για Ειδικές και Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες>> ενσωματώνει όλες τις εξειδικευμένες πληροφορίες για το σύνολο των υπηρεσιών της ΔΥΠΑ σε κάθε τομέα που μπορεί να ενδιαφέρει τους πολίτες που ανήκουν σε ΕΚΟ, προσφέροντας ένα ακόμη χρήσιμο εργαλείο που διευκολύνει την επικοινωνία με όσους χρειάζονται δίπλα τους τις υπηρεσίες μας και προωθεί την πιο αποτελεσματική εξυπηρέτησή τους . Βασική αποστολή του οδηγού αποτελεί η ενεργοποίηση και η συμβολή όλων των εμπλεκόμενων οργανωτικών μονάδων της Δ.ΥΠ.Α.,στην καταπολέμηση των διακρίσεων που υφίστανται οι Ειδικές και Ευπαθείς Ομάδες, καθώς και στην παροχή ίσων ευκαιριών στον εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα, ο οδηγός στοχεύει στην ενημέρωση των ατόμων που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες για τα δικαιώματα τους, για τις σχετικές δράσεις και πολιτικές της Δ.ΥΠ.Α. και για την πλήρη πληροφόρησή τους για τα σημεία εξυπηρέτησής τους. Συνεπώς, ο Οδηγός προορίζεται να συμβάλλει: στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των Ειδικών και Ευπαθών Ομάδων. στην ενίσχυση της ενεργού εμπλοκής και ενδυνάμωσης των ειδικών και ευπαθών ομάδων της Δ.ΥΠ.Α, μέσα από την ορθή πληροφόρηση των δικαιωμάτων τους. στη διευκόλυνση του έργου των εργασιακών συμβούλων της Δ.ΥΠ.Α. στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των Γραφείων ΕΚΟ/ΚΠΑ2 προς τις επιχειρήσεις για την πλήρη αξιοποίηση των επιδοτούμενων προγραμμάτων, αλλά και την ουσιαστική συνεργασία για την ενσωμάτωση των ειδικών και ευάλωτων ομάδων πληθυσμού στην αγορά εργασίας. Στον Οδηγό θα βρείτε,μεταξύ άλλων, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε : για την εγγραφή στο Ψηφιακό Μητρώο ΕΚΟ της Δ.ΥΠ.Α. για τις ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης ΕΚΟ για την εκπαίδευση – Κατάρτιση Ανέργων ΕΚΟ για την κοινωνική πολιτική, παροχές ανεργίας – κοινωνικές παροχές για την εκπαίδευση Εργασιακών Συμβούλων για την Ηθική και Επαγγελματική Συμπεριφορά. Επισκεφτείτε τον Οδηγό: odhgos-eksyphrethshs-gia-idikes-kai-efpathis-kinonikes-omades

Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)

Δείτε εδω τον κανονισμό

Νέες παρεμβάσεις στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του Οργανισμού.
 
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 
 
Δεν καταβάλλουν συμμετοχή:
οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία,
 κληρονομική σιδηροβλαστική αναιμία, 
δρεπανοκυτταρική νόσο, 
χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου που είναι σε θεραπεία υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση,
οι πάσχοντες από Κυστική Ίνωση, 
οι πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1,
οι ακρωτηριασμένοι που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, 
όσοι έχουν πιστοποιημένη αναπηρία από ΚΕΠΑ 80% και άνω, για οποιαδήποτε πάθηση
 
 Ειδικά, για τις παθήσεις μεσογειακής αναιμίας, κληρονομικής σιδηροβλαστικής αναιμίας, δρεπανοκυτταρικής νόσου, χρόνιας νεφρικής ανεπάρκεια τελικού σταδίου που είναι σε θεραπεία υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας/περιτοναϊκή διήθηση ή έχουν διενεργήσει μεταμόσχευση, καθώς και για ασθενείς με κυστική ίνωση, οι ιατροί των μονάδων αυτών μπορούν να συνταγογραφούν όλα τα σκευάσματα που έχουν ανάγκη οι ασθενείς για την αντιμετώπιση της νόσου τους και των επιπλοκών της.
 
Επιπλέον, απλοποιείται η διαδικασία παροχής θεραπευτικών πράξεων σε παιδιά και εφήβους μέχρι 18 ετών. Πλέον παρέχονται μετά από ηλεκτρονική γνωμάτευση και από παιδιάτρους.
 
Αναλώσιμο υλικό 
  Το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό χορηγείται είτε μέσω δικτύου συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχων στην ελληνική επικράτεια είτε μέσω των Φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ
 Το ποσό συμμετοχής των δικαιούχων για το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό ορίζεται σε 25% επί του ποσού αποζημίωσης που έχει καθορίσει ο Οργανισμός σύμφωνα με τα ανωτέρω, εκτός από τις κατηγορίες όπως ορίζονται κάτωθι:
  Δεν έχουν συμμετοχή: 
1. οι δικαιούχοι που προμηθεύονται τα είδη από τα Φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
 2. οι παραπληγικοί, οι τετραπληγικοί, οι ακρωτηριασμένοι με αναπηρία 67% και άνω,
 3. οι πάσχοντες από λευχαιμία και νεοπλάσματα όλων των συστημάτων,
 4. οι δικαιούχοι με Σακχαρώδη Διαβήτη για τα υλικά όπως ορίζονται στο σχετικό Παράρτημα,
 5. οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, αιμολυτικές αναιμίες, κληρονομική σιδηροβλαστική αναιμία,
 6. οι πάσχοντες από κυστική ίνωση,
 7. οι ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 3ου και 4ου σταδίου, οι ασθενείς σε αιμοκάθαρση ή σε περιτοναϊκή κάθαρση,
 8. οι ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας,
 9. οι ασθενείς με μεταμόσχευση συμπαγών ή ρευστών οργάνων και ιστών, 
10. οι πάσχοντες από πρωτοπαθή ανοσολογική ανεπάρκεια και οι πάσχοντες από σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (ΑIDS), 
11. οι ασθενείς με μηχανική υποστήριξη καρδιάς, 
12. οι ασθενείς με επιδερμόλυση και οι ασθενείς που ανήκουν στο Εθνικό Μητρώο Εγκαυματιών – θυμάτων από κάθε αιτία εγκαύματος, για τα προϊόντα επούλωσης δερματικών βλαβών του σχετικού Παραρτήματος και της κείμενης νομοθεσίας, 
13. οι πάσχοντες από σπάνια μεταβολικά νοσήματα, 
14. οι πάσχοντες από ιδιοπαθή πνευμονική υπέρταση,
15. οι δικαιούχοι σε περίοδο κύησης ή λοχείας,  
16. οι δικαιούχοι για αναλώσιμο υγειονομικό υλικό που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση προβλήματος υγείας που αφορά εργατικό ατύχημα.
 
 Συμμετοχή 10% επί του ποσού αποζημίωσης έχουν οι πάσχοντες από:
 1. Νόσο Parkinson και δυστονίες,
 2. χρόνια ρευματική βαλβιδοπάθεια και λοιπές βαλβιδοπάθειες, χρόνια πνευμονική καρδιοπάθεια και συγγενή καρδιοπάθεια,
 3. συστηματικό ερυθυματώδη λύκο, σκληροδερμία, δερματομυοσίτιδα, ρευματοειδή αρθρίτιδα, αγγυλοποιητική σπονδυλίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα, 
4. μυασθένεια,
5. χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και άσθμα,
6. ελκώδη κολίτιδα, νόσο Crohn, σύνδρομο βραχέος εντέρου,
7. κίρρωση ήπατος  
 
Δείτε την ΚΥΑ εδώ:
 

Ενιαίος πίνακας προσδιορισμού ποσοστού αναπηρίας

Δείτε περισσότερα εδώ

Τα Κέντρα Κοινότητας θεσμοθετήθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τον ν. 4368 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) και με την υπ’αριθμ.Δ14/15834/237/08.04.2019(ΦΕΚ 1344/Β’)ΚΥΑ . Τα Κέντρα Κοινότητας,τα Παραρτήματα και οι Κινητές Μονάδες λειτουργούν ως δομές συμπληρωματικές των Κοινωνικών Υπηρεσιών των αντίστοιχων ΟΤΑ α΄ βαθμού και εποπτεύονται από αυτές. Είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία κάθε Δήμου, το οποίο του παρέχει ολιστική υποστήριξη.

Βασικές αρμοδιότητες του Κέντρου Κοινότητας είναι:

 • Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών.
 • Πληροφόρηση ή/και παραπομπή των πολιτών σχετικά με τα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.
 • Συνεργασία με υπηρεσίες και δομές για τη διασύνδεση των πολιτών και την παραπομπή των αιτημάτων τους, καθώς και τη συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας για την προώθηση της απασχόλησης των ανέργων.
 • Παροχή υπηρεσιών για την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Μπορείτε να δείτε τις αρμοδιότητες των Κέντρων Κοινότητας αναλυτικότερα στο άρθρο 4 του ν. 4368 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) και το άρθρο 2 της υπ’αριθμ.Δ14/15834/237/08.04.2019(ΦΕΚ 1344/Β’)ΚΥΑ:
ΦΕΚ 2016 – ΤΕΥΧΟΣ Α
ΦΕΚ 2019 – ΤΕΥΧΟΣ Β

Δείτε εδώ τον πίνακα

Τα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριων Υγείας συστήθηκαν σε κάθε Νοσοκομείο, σύμφωνα με το άρθρο 60 του Νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21Α/2016).

1η ΥΠΕ (Αττικής) 

2η ΥΠΕ (Πειραιώς και Αιγαίου)

3η ΥΠΕ (Μακεδονίας)

4η ΥΠΕ (Μακεδονίας και Θράκης)

5η ΥΠΕ (Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)

6η ΥΠΕ (Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδος)

7η ΥΠΕ (Κρήτης)

Επιπλέον, μπορείτε να απευθυνθείτε και στο Αυτοτελές Τμήμα προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας.

Στοιχεία Επικοινωνίας Αυτοτελούς Τμήματος Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6-8 ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 8208829, 210 8208822, 210 8208815

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: rights@moh.gov.gr

Ώρες κοινού: Καθημερινά 12.00 – 15.00

https://www.moh.gov.gr/articles/citizen/dikaiwmata-lhptwn-yphresiwn-ygeias/

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Οι Μετακινήσεις ασθενών δικαιούχων του Οργανισμού καθώς και των συνοδών αυτών σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας  – Αποζημίωση Μετακίνησης Ασθενών

Α’ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΜΕ ΙΧ,ΤΑΞΙ,Μ.Μ.Μ.:

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 56 του Ε.Κ.Π.Υ., δικαιούχοι ΕΟΠΥΥ που χρειάστηκε να μετακινηθούν εκτός του τόπου κατοικίας τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν πρόβλημα υγείας που δεν αντιμετωπίζεται σε υγειονομική δομή κοντά στον τόπο κατοικίας τους, αποζημιώνονται για την μετακίνηση με το αντίτιμο των εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής δημοσίων συγκοινωνιών (Λεωφορείο, Πλοίο, Τρένο). Την αποζημίωση δικαιούται ο ασθενής και ένας συνοδός του.

Για την αποζημίωση της δαπάνης απαιτούνται τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1.  Αιτιολογημένη βεβαίωση Διευθυντή Νοσοκομείου ΕΣΥ, Πανεπιστημιακού, Στρατιωτικού, του τόπου κατοικίας του ασθενή ή ειδικευμένου ιατρού, θεράποντος του ασθενή, για την αδυναμία αντιμετώπισης της πάθησης ή διενέργειας εξέτασης ή των αναγκαίων παρακλινικών εξετάσεων στον τόπο κατοικίας του ασθενή.
 2. Αντίγραφα των εξετάσεων ή του εξιτηρίου σε περίπτωση νοσηλείας του ασθενή. 
 3.  Εισιτήρια της οικονομικότερης θέσης του μέσου μαζικής μεταφοράς με το οποίο μετακινήθηκαν.
  όταν η μετακίνηση γίνεται με Ι.Χ. υποβάλλονται
  • Αποδείξεις βενζίνης 
  • Αποδείξεις διοδίων (εφόσον υπάρχουν σταθμοί διοδίων), κατά την ημέρα μετάβασης και επιστροφής.
  • Βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης
 4. Η αποζημίωση καταβάλλεται βάση της χιλιομετρικής απόστασης, με 0,15 λεπτά ανα χιλιόμετρο.
  όταν η μετακίνηση γίνεται με TAXI
  • Αποδείξεις πληρωμής του κομίστρου
  • Αποδείξεις διοδίων (εφόσον υπάρχουν σταθμοί διοδίων), κατά την ημέρα μετάβασης και επιστροφής
  • Βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης

   Β’ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΜΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ :

   1. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, για την αποζημίωση της μετακίνησης με αεροπλάνο του ασθενή και του συνοδού του, πέραν της ιατρικής βεβαίωσης για την αδυναμία διενέργειας της εξέτασης στο τόπο κατοικίας του δικαιούχου και της αναγκαιότητας μετακίνησης μετά συνοδού, απαιτείται γνωμοδότηση από το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (Α.Υ.Σ.), καθώς και σχετική απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ.
    Για την αποζημίωση δαπάνης μετακίνησης του συνοδού, όταν η γνωμάτευση έχει εκδοθεί από θεράποντα ιατρό (ο οποίος δεν έχει το βαθμό του Δ/ντή), απαιτείται και συνυπογραφή αυτής από τον Δ/ντή του Νοσοκομείου ή του Κ.Υ., εφόσον ο δικαιούχος είναι ενήλικας, άνω των 18 ετών.
    Η δαπάνη μετακίνησης συνοδού αποδίδεται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις μετακίνησης παιδιών και εφήβων έως 18 ετών καθώς και σε δικαιούχους με ποσοστό αναπηρίας όρασης 80% και άνω.
   2. Ειδικότερα για την αποζημίωση δαπανών μετακίνησης με αεροπλάνο στους καρκινοπαθείς ασφ/νους και συνοδούς αυτών δεν απαιτείται γνωμοδότηση από το ΑΥΣ και το Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ.
   3. Μπορείτε να κάνετε την αίτηση εδώ,επιλέγοντας την ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ :  https://eservices.eopyy.gov.gr/eHealthInsuranceRecordInsPerson/login.xhtml;eHealthInsuranceRecordInsPersonSessionID=xKLbjGTYLDGvx810mqCpmlxvWnrLnQKN7BkTYHqg1b7ZKjcTqZdP!-1199518180                                                 Δείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ:8.FEK-2018-Tefxos B-04898-downloaded -12_10_2022 (1) (1)
   4. Δείτε την σχετική εγκύκλιο εδώ:8.0_1217

Μπορείτε να κάνετε την αίτηση πατώντας εδώ: https://eservices.eopyy.gov.gr/eHealthInsuranceRecordInsPerson/login.xhtml

Δείτε το ΦΕΚ

Διευκρινιστικά δείτε εδώ

Ανεξάρτητα από το ταμείο που ανήκουν, άτομα που τους έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας 67% από τα ΚΕ.Π.Α δικαιούνται κάρτα μετακινήσεων για τις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες.

 • Προϋποθέσεις 

Ως προϋπόθεση πέραν της γνωμάτευσης από τα ΚΕ.Π.Α, υπάρχει και οικονομικό κριτήριο το οποίο αναμορφώνεται ανά έτος. Δικαιούχοι των καρτών είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον το ετήσιο συνολικό ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των € 23.000 ή το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των € 29.000. Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται με € 5.600 για κάθε επιπλέον ανάπηρο άτομο που συνοικεί και βαρύνει την οικογένεια, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67%. Όσοι υπερβαίνουν το παραπάνω όριο εισοδήματος δικαιούνται κάρτα με έκπτωση 50% για τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ και τις διαδρομές εσωτερικού δικτύου του ΟΣΕ. 

Οι δικαιούχοι μπορούν να προμηθεύονται τις κάρτες τους είτε με αίτηση μέσω διαδικτύου και στην συνέχεια ταχυδρομική παραλαβή της κάρτας, είτε απευθείας στα εκδοτήρια του ΟΑΣΑ.

Διαβάστε το ΦΕΚ εδώ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΕΑ
Διαβάστε εδώ την Διευκρινιστική Εγκύκλιο

 • ΕΚΔΟΣΗ ATH.ENA Card

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ATH.ENA Card

 Επίσης, μπορεί ο αιτών να καταθέσει ηλεκτρονικά την αίτηση στην παρακάτω ιστοσελίδα:
 
 • Από τo Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας  Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι ξεκίνησε η χορήγηση των Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2022.
Ημερομηνία έναρξης για την έκδοση νέων δελτίων και για την ανανέωση των παλαιών δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ ορίζεται η 24η Ιανουαρίου 2022  και ημερομηνία λήξης  η  31η Οκτωβρίου 2022.
Η διάθεση των δελτίων μετακίνησης θα γίνεται από:
1. Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών  (Κ.Ε.Π.) του Ν. Θεσσαλονίκης και
2. Το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας της  Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας  και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
 

Νόμος 4903/2022 (FEK 46/A/05-03-2022) άρθρο 17 . Καθορισμός Δικαιούχων Ενιαίας Κάρτας για διέλευση ατόμων με αναπηρία – Τροποποίηση του άρθρου δεύτερου του ν. 4388/2016

Πιο συγκεκριμένα 

17.Στην Υπηρεσία Οδικών Τελών Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδομών ανατίθεται η αρμοδιότητα έκδοσης ενιαίας κάρτας για τη διέλευση των Ατόμων με Αναπηρία (Α.με.Α.) από όλους τους αυτοκινητόδρομους με διόδια. Η ενιαία κάρτα εκδίδεται μέσω κατάλληλης ηλεκτρονικής εφαρμογής από την Υπηρεσία Οδικών Τελών. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι κατηγορίες των δικαιούχων και τα δικαιολογητικά για την έκδοση της ενιαίας κάρτας, τα οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία Οδικών Τελών Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδομών.

Η ενιαία κάρτα, μετά την έκδοσή της, αποστέλλεται ταχυδρομικά προς τους δικαιούχους από την Υπηρεσία Οδικών Τελών. Η κάρτα εμπεριέχει το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τη χρονολογία γεννήσεως, τη φωτογραφία του δικαιούχου, καθώς και την ημερομηνία λήξης ισχύος της κάρτας. Ο δικαιούχος επιβαίνει στο όχημα κατά τη διέλευση με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες, ενώ δεν επιβαίνει ο δικαιούχος στο όχημα, η μετακίνηση γίνεται προς εξυπηρέτηση αυτού. Mε την απόφαση του τρίτου εδαφίου, καθορίζονται, επιπλέον οι όροι και οι προϋποθέσεις, κατά τις οποίες η μετακίνηση θεωρείται ότι γίνεται αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του δικαιούχου, καθώς και το επιβαλλόμενο πρόστιμο, σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων της κατ’ εξαίρεση διέλευσης, το οποίο αποτελεί έσοδο της Υπηρεσίας Οδικών Τελών-Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδομών.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 17 ΝΟΜΟΣ 4903/2022 με ισχύ την 5/3/2022

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ

Η κάρτα FastPass είναι μία ηλεκτρονική κάρτα διελεύσεων ΑμεΑ, η οποία αφορά αποκλειστικά και μόνο, δικαιούχους Δελτίου Στάθμευσης ΑμεΑ και Ανάπηρους Πολέμου.

Η κάρτα παρέχεται δωρεάν και με χρήση της οι δικαιούχοι ολοκληρώνουν ατελώς τις διελεύσεις τους, από όλους τους σταθμούς διοδίων που διαχειρίζεται η Νέα Οδός και η Κεντρική Οδός.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδω:

https://www.fastpass.gr/index.php/amea/

Οι υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας στις τακτικές δρομολογήσεις (εμπρόθεσμα και εκπρόθεσμες) και στις έκτακτες δρομολογήσεις, για την εξυπηρέτηση λόγων δημοσίου συμφέροντος, κατηγορίες προσώπων και οχημάτων που δικαιούνται έκπτωση επί του εκάστοτε ισχύοντος ναύλου κατά τη διακίνησή τους με όλα τα ακτοπλοϊκά πλοία, ανεξαρτήτου τρόπου δρομολογήσεως, γίνονται σύμφωνα με τους πίνακες που ακολουθούν:

ΦΕΚ B 1728 – 15.07.2013

ΦΕΚ B 1129 – 05.05.2014

Εγκύκλιος 2070.0/73832/2018 (ΑΔΑ: 73ΣΒ4653ΠΩ-7ΜΛ)

Ενδεικτικά τα πρόσωπα που δικαιούνται αναφέρονται στο παρακάτω άρθρο μας : 

Ποιοι επιβάτες δικαιούνται έκπτωση στα ακτοπλοϊκά πλοία – K3

Δείτε παρακάτω τον σχετικό κανονισμό για τα δικαιώματα ΑμεΑ σε μετακινήσεις με αεροπλάνο:

Κανονισμός

Δικαιώματα ΑμεΑ σε μετακινήσεις με ΚΤΕΛ: Μειωμένο εισιτήριο σε ΚΤΕΛ του Νομού τους.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ και τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Χορήγηση αποζημίωσης στα ΚΤΕΛ για την παροχή μετακίνησης με πλήρη ή μερική απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου σε ΑμεΑ και πολύτεκνους. 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΕΚ

Από σήμερα Δευτέρα 10/10/2022 μέχρι Παρασκευή 21/7/2023 επιστρέφει ο δακτύλιος στην Αθήνα. Θα ισχύει από Δευτέρα έως Πέμπτη στις ώρες 7:00- 20:00 και Παρασκευή από 7:00-15:00.

Ο δακτύλιος σχηματίζεται ως εξής :
«Λ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπύρου Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Ανδρ. Φραντζή – Λ. Ανδρ. Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λ. Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλατεία Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη-28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λ. Αλεξάνδρας».

Σύμφωνα με την ΚΥΑ οι πιο σημαντικές εξαιρέσεις από τον περιορισμό κυκλοφορίας είναι :

 1. Τα, εκ κατασκευής, αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα, οχήματα φυσικού αερίου και υγραερίου
 2. Τα αυτοκίνητα κατηγορίας EURO 6, εφόσον εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 120 γρ./χλμ.
 3. Αυτοκίνητα ιατρών, όπως θα αποδεικνύεται από την ιατρική ταυτότητα, τα οποία φέρουν το ειδικό σήμα του οικείου Ιατρικού Συλλόγου με μόνο επιβάτη τον ίδιο, για εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών.
 4. Αυτοκίνητα αναπήρων πολέμου, τα οποία φέρουν ειδικές κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, εφ’ όσον οδηγούνται από τους ίδιους τους ανάπηρους ή τους
 5. Επιβατηγά αυτοκίνητα,τα ο ποία είναι ειδικά διασκευασμένα ή μη για τη μεταφορά Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), εφόσον οδηγούνται από τους ίδιους ή τους μεταφέρουν, με την προϋπόθεση ότι, το Άτομο Με Αναπηρία, θα είναι εφοδιασμένο με Δελτίο Στάθμευσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ).
 6. Αυτοκίνητα που μεταφέρουν ασθενείς που χρειάζονται συχνή θεραπεία (όπως νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς, άτομα με πολιομυελίτιδα ή άτομα με αναπηρία), με την προϋπόθεση ότι ο ασθενής, θα έχει εφοδιαστεί με σχετική βεβαίωση του Νοσηλευτικού Ιδρύματος (Δημόσιο ή Ιδιωτικό), στο οποίο υποβάλλεται σε θεραπεία και στο οποίο θα αναγράφεται, η διάρκεια και η συχνότητα της απαιτούμενης θεραπείας.
 7. Αυτοκίνητα μεταφοράς φαρμάκων, ή αγγειοκαρδιοχειρουργικών υλικών, ή υλικών οστεοσυνθέσεως, ή ανταλλακτικών τεχνητών νεφρών, ή βιολογικών υγρών ασθενών, με μόνιμα εμφανή σήματα της επιχείρησης και εφ’ όσον μεταφέρουν τα πιο πάνω υλικά. Η παραπάνω χρήση πρέπει να αποδεικνύεται από σχετική ένδειξη στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
 8. Αυτοκίνητα μονίμων κατοίκων της περιοχής, που περικλείεται από τα όρια του δακτυλίου. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να εφοδιαστούν με ειδική κάρτα εισόδου-εξόδου. Η ειδική κάρτα χορηγείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.

Μπορείτε να δείτε στο ΦΕΚ αναλυτικά τις εξαιρέσεις, καθώς και τον τρόπο χορήγησης ειδικού σήματος μέσω του gov.gr (https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-upodomon-kai-metaphoron/upodomon-kai-metaphoron/sema-kuklophorias-entos-daktuliou-athenas):
ΦΕΚ 2022 – ΤΕΥΧΟΣ Β

Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών Δωρεές

Κάνε μία Δωρεά

Θέλουμε να βοηθήσουμε τον Άνθρωπο που νοσεί, όσο περισσότερο μπορούμε. Οι δωρεές σας μας βοηθούν να το πετύχουμε.

Γίνε Εθελοντής

Δώσε αξία στις πράξεις σου. Γίνε εθελοντής στο Κ3. Μπορείς να προσφέρεις.