ΟΠΕΚΑ/ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δελτίο Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2022

Από το υπουργείο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ καθώς και ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ έχουν καθοριστεί οι όροι,οι προυποθέσεις και οι διαδικασίες για τη δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο μετακίνηση

α) των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), και

β) των πολυτέκνων και των μελών των οικογενειών τους, για τo έτος 2022

με τα μέσα συγκοινωνίας του Ο.Α.Σ.Α., του Ο.Α.Σ.Θ. και των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ που είναι μέλη των ομοσπονδιών Π.Ο.Α.Σ και Π.Ο.Α.Υ.Σ.Σ.

Σύμφωνα το Αριθμ. Δ12α/Γ.Π.οικ.99899 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 5805/10.12.2021 ισχύει :

Άρθρο 1

Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες

1. Στα Άτομα με Αναπηρίες:

Ελληνικής υπηκοότητας,
υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. καθώς και υπηκόους Κρατών- Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),
υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το ν.δ. 4017/1959 (Α’ 246),
πολίτες τρίτων χωρών που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, ή είναι μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη της ΕΕ, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 20 του π.δ. 106/2007 (Α’ 135), στην παρ. 4 του άρθρου 85 του ν. 4251/2014 (Α’ 80) και στο άρθρο 31 παρ. 1 του ν. 4540/2018 (Α’ 91),
αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, Α’ 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, Α’ 125), εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ή είναι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ παρέχεται το δικαίωμα της μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ.

2. Στα Άτομα με Αναπηρίες:

Ελληνικής υπηκοότητας,
υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. καθώς και υπηκόους Κρατών- Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),
υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή σύμβαση που κυρώθηκε με το ν.δ. 4017/1959 (Α’ 246),
πολίτες τρίτων χωρών που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, ή είναι μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη της ΕΕ, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 20 του π.δ. 106/2007 (Α’ 135), στην παρ. 4 του άρθρου 85 του ν. 4251/2014 (Α’ 80) και στην παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4540/2018 (Α’ 91),
αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, Α’ 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, Α’ 125), εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ή είναι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των είκοσι τριών χιλιάδων (23.000) ευρώ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των είκοσι εννέα χιλιάδων (29.000) ευρώ, (το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των 29.000 ΕΥΡΩ προσαυξάνεται με 5.600 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και εξαρτάται από τον φορολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω),

παρέχεται το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης και εφόσον διαμένουν μόνιμα:

α) εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής (πλην της Π.Ε. Νήσων), με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΑ. [ Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε],

β) στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΘ,

γ) και στις λοιπές Περιφερειακές Ενότητες της χώρας με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας των Αστικών ΚΤΕΛ του Νομού τους.

Το ύψος του εισοδήματος αποδεικνύεται με το εκκαθαριστικό σημείωμα της δήλωσης του φόρου εισοδήματος που υποβάλλεται το έτος 2021.

Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ως προνοιακά επιδόματα αναπηρίας δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια του συνολικού ατομικού εισοδήματος (23.000€) ή του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος (29.000€) για την χορήγηση του Δελτίου Μετακίνησης ΑμεΑ, σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 4611/2019.

Οι ολικά τυφλοί (ν. 958/1979, Α’ 191) εξαιρούνται των εισοδηματικών κριτηρίων, όπως ορίζονται ως άνω, και λαμβάνουν δελτίο μετακίνησης ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους.

3. Στους μόνιμους κατοίκους της Περιφέρειας Αττικής (πλην Π.Ε. Νήσων) παρέχεται το δικαίωμα της δωρεάν μετακίνησης με την έκδοση προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών μετακίνησης, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τους κανόνες του αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην υπ’ αρ. 04/2017 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε περίπτωση λήξης ισχύος του δικαιώματος μετακίνησης αυτό δύναται να ανανεωθεί.

Το Δελτίο Μετακίνησης (Κάρτα ελεύθερης μετακίνησης ΑμεΑ) για τους μόνιμους κατοίκους της Π.Ε. Θεσσαλονίκης χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) αναλαμβάνει την εκτύπωση και την διάθεση των «καρτών ελεύθερης μετακίνησης ΑμεΑ» στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Το Δελτίο Μετακίνησης για τους μόνιμους κατοίκους των κατά περίπτωση Περιφερειακών Ενοτήτων, χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών καθώς και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της χώρας. Από την Περιφέρεια Αττικής, τις Περιφερειακές Ενότητες και τα ΚΕΠ χορηγείται το Δελτίο Μετακίνησης ΑμεΑ για τις μετακινήσεις των μόνιμων κατοίκων της, με έκπτωση 50% στα Υπεραστικά ΚΤΕΛ.

Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.) αναλαμβάνει: την εκτύπωση και τη διάθεση των ειδικών Δελτίων στις αντίστοιχες Περιφερειακές Ενότητες.

Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ) αναλαμβάνει την εκτύπωση και τη διάθεση των ειδικών Δελτίων στις αντίστοιχες Περιφερειακές Ενότητες.

4. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν γνωμάτευση των Υγειονομικών Επιτροπών σε ισχύ του π.δ. 611/1977 (Α’ 198), του άρθρου 166 του ν. 2683/1999 (Α’ 19), των άρθρων 165 και 167 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), του Ι.Κ.Α., των Υγειονομικών Επιτροπών του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 (Α’ 115) (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) ή της Α.Σ.Υ.Ε., Α.Ν.Υ.Ε., Α.Α.Υ.Ε, της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας, της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώματος (άρθρο 1 του ν. 4331/2015) στην οποία θα αναγράφεται απαραίτητα το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο πρέπει να είναι 67% και άνω.

5. Όσοι λαμβάνουν σύνταξη επ’ αόριστον με απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού φορέα ή του ΕΦΚΑ (απόφαση η οποία έχει εκδοθεί βάσει γνωματεύσεως Υγειονομικής Επιτροπής και στην οποία αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω) δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης χωρίς να απαιτείται η έκδοση πρόσθετης γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής.

6. Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση (επίδομα αναπηρίας) από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης χωρίς γνωμάτευση Υγειονομικών Επιτροπών.

7. Οι τυφλοί και τα άτομα με νοητική υστέρηση με τον απαιτούμενο δείκτη νοημοσύνης για την ένταξή τους στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης σοβαρής και βαριάς νοητικής υστέρησης, δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης και για τους συνοδούς τους.

Άρθρο 2
Μετακίνηση με μειωμένο κόμιστρο των πολυτέκνων και μελών των οικογενειών τους

1. Εξασφαλίζεται το δικαίωμα μετακίνησης με καταβολή κομίστρου με μερική απαλλαγή 50% επί του ισχύοντος κομίστρου στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα, περιοχής αρμοδιότητας Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας-ΟΑΣΑ (Ο.Σ.Υ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.), καθώς και στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιότητας, Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (Ο.Σ.Ε.Θ.), των πολυτέκνων και μελών των οικογενειών τους, με τη διάθεση από τον Ο.Α.Σ.Α. ηλεκτρονικών καρτών μετακίνησης και με την έκδοση μειωμένου εισιτηρίου ή κάρτας μετακίνησης, από τον ΟΑΣΘ, στην ως άνω κατηγορία των δικαιούχων.

2. Εξασφαλίζεται το δικαίωμα μετακίνησης με καταβολή κομίστρου με μερική απαλλαγή 50% επί του ισχύοντος κομίστρου, στα ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.) και στα ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ.), των πολυτέκνων και μελών των οικογενειών τους, με την έκδοση μειωμένου εισιτηρίου ή κάρτας μετακίνησης, στην ως άνω κατηγορία των δικαιούχων.

3. Οι κατηγορίες δικαιούχων μετακίνησης με μερική απαλλαγή, είναι οι πολύτεκνοι γονείς και τα μέλη των οικογενειών τους, οι οποίοι είναι κάτοχοι δελτίου πολυτεκνικής ιδιότητας.

4. Η ιδιότητα του πολυτέκνου, αναγνωρίζεται στις κατηγορίες προσώπων του άρθρου 5 και της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α’ 790) και απονέμεται από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος Α.Σ.Π.Ε., η οποία χορηγεί και αναθεωρεί πολυτεκνικές ταυτότητες, ως αρμόδιος φορέας, σύμφωνα με το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α’ 790). Η πολυτεκνική ταυτότητα, παρέχει το δικαίωμα μετακίνησης, με μειωμένο εισιτήριο 50 % επί των εκάστοτε ισχυουσών τιμών, των δικαιούχων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Άρθρο 3
Προσωποποιημένες κάρτες μετακίνησης αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α.

1. Η ορθή εφαρμογή των κοινωνικών πολιτικών που αφορά στις μετακινήσεις των ειδικών ομάδων του πληθυσμού, υλοποιείται σε συνάρτηση με τη βασική αρχή του συστήματος, που αφορά τη χρήση προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών από τις ειδικές ομάδες των μετακινουμένων, σύμφωνα και με τη διεθνή πρακτική, ώστε οι αυτές κάρτες να φέρουν τα στοιχεία των κατόχων και να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτούς.

2. Για την μετακίνηση των ανωτέρω δικαιούχων, με μειωμένο κόμιστρο μετακίνησης, απαιτείται η έκδοση προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών μετακίνησης, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τους κανόνες του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην υπ’ αρ. 04/2017 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

3. Οι προσωποποιημένες ηλεκτρονικές κάρτες μετακίνησης, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους δικαιούχους κατόχους τους με χρήση του εξοπλισμού Έκδοσης, Πώλησης, Επαναφόρτισης, Επικύρωσης και Ελέγχου του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου που έχει εγκατασταθεί σε οχήματα, σταθμούς και στάσεις του δικτύου των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α και δύνανται να αντικατασταθούν σε περιπτώσεις απώλειας, κλοπής ή δυσλειτουργίας.

Το δικαίωμα μετακίνησης με μερική απαλλαγή από την καταβολή στα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α., πιστοποιείται με τη φόρτιση των τύπων κομίστρου εντός των προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών, στον εξοπλισμό πώλησης του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ).

Σε περίπτωση λήξης ισχύος του δικαιώματος μετακίνησης, αυτό δύναται να ανανεωθεί και σε περίπτωση λήξης υπαγωγής σε κατηγορία δικαιούχων, οι κάρτες δύνανται να μετατραπούν σε κάρτες πλήρους κομίστρου.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1/1/2022 έως 31/12/2022 σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο

Περισσότερα :

http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/5805.PDF

https://www.nomotelia.gr/photos/File/5068b-21.pdf

 

Εξυπηρέτηση στον e-ΕΦΚΑ με ηλεκτρονικό ραντεβού

Το συγκεκριμένο σύστημα εξυπηρέτησης λειτουργεί από τις  31 Αυγούστου 2020, με σκοπό την αποφυγή τόσο του συνωστισμού όσο και των αναμονών στις μονάδες του e-ΕΦΚΑ. 

Για να κλείσει ραντεβού ηλεκτρονικά, ο ενδιαφερόμενος:

 1. Συνδέεται στο www.efka.gov.gr/rv , με τους προσωπικούς του κωδικούς Taxis.
 2. Συμπληρώνει το ΑΜΚΑ του στο σημείου που του ζητείται.
 3. Επιλέγει «νέα αίτηση», όπου συμπληρώνει τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, email) και διαλέγει το υποκατάστημα και το τμήμα στο οποίο θέλει να εξυπηρετηθεί, την ημέρα και την ώρα που επιθυμεί
 4. Η διαδικασία ολοκληρώνεται κάνοντας κλικ στο κουμπί «Υποβολή Αίτησης» που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας.

 

Οι συναλλαγές οι οποίες παρέχονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στους πολίτες και δεν απαιτούν επίσκεψη σε υποκατάστημα του e-ΕΦΚΑ για τη διεκπεραίωσή τους, εξαιρούνται από το συγκεκριμένο σύστημα εξυπηρέτησης. Αυτές είναι:

 

 • Η εκτύπωση βεβαιώσεων ΑΜΚΑwww.amka.gr, επιλογή «Έχω ΑΜΚΑ;»

 

 • Η χορήγηση πληροφοριών για την ύπαρξη ή μη ασφαλιστικής ικανότηταςwww.atlas.gov.gr, επιλογή «Ασφαλιστική Ικανότητα»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δείτε περισσότερα στο:

https://www.efka.gov.gr/el/deltia-typoy/exyperetese-ston-e-ephka-me-elektroniko-ranteboy

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Τι εννοούμε με τις αυτές λέξεις;

Μαζί μπορούμε να κλείσουμε το χάσμα φροντίδας: ανθρώπινα δικαιώματα και φροντίδα του καρκίνου

Με αφορμή την Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 10 Δεκεμβρίου και την Ημέρα Παγκόσμιας Κάλυψης Υγείας στις 12 Δεκεμβρίου, ο Δρ Cary Adams, Διευθύνων Σύμβουλος της UICC, εξηγεί πώς η βελτίωση του ελέγχου του καρκίνου για την παροχή πρόσβασης σε υπηρεσίες σωτήρια για όλους τους πληθυσμούς είναι ένα βήμα προς την Καθολική κάλυψη υγείας και υποστηρίζει την δικαίωμα στην υγεία για όλους.

Ο COVID-19 έχει φέρει τα ζητήματα της ισότητας στην υγειονομική περίθαλψη και το δικαίωμα στην υγεία στο προσκήνιο των παγκόσμιων συζητήσεων.

Στην κοινότητα του καρκίνου, ωστόσο, γνωρίζουμε από καιρό ότι πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο δεν έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες πρόληψης, θεραπείας και φροντίδας που χρειάζονται και που δικαιούνται ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Η UICC εργάζεται ενεργά για να κλείσει αυτό το χάσμα φροντίδας (ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός) και να μειώσει το βάρος του καρκίνου παγκοσμίως.

Για να διασφαλίσουμε ότι λιγότεροι καρκίνοι παραμένουν αδιάγνωστοι σε παιδιά σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος και έτσι ώστε περισσότερα παιδιά παγκοσμίως να επιβιώσουν από τον καρκίνο, έχουμε συμμετάσχει στην Παγκόσμια Πρωτοβουλία για τον Παιδικό Καρκίνο(ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός) και συνεργάζονται με τον ΠΟΥ για τον σχεδιασμό και την υπεράσπιση. Υποστηρίζουμε επίσης τα μέλη μας που εργάζονται σε αυτόν τον χώρο για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις παρεμβάσεις στον παιδικό καρκίνο και την ανταλλαγή υλικού υποστήριξης και μηνυμάτων για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Για να συμβάλουμε στην εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας παγκοσμίως, έχουμε συνεργαστεί με την UNITAID, την Expertise France και την Jhpiego μέσω του έργου SUCCESS(ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός) να κλιμακώσουν τις παρεμβάσεις σε τέσσερις χώρες-στόχους για να τις βοηθήσουν να επιτύχουν τους στόχους εξάλειψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Για να μειώσουμε τον αριθμό των θανάτων που προκαλούνται από καρκίνο του μαστού, δημιουργήσαμε ένα ειδικό πρόγραμμα με τους εταίρους μας για να ενισχύσουμε τις οργανωτικές ικανότητες των οργανώσεων μελών της UICC που εργάζονται για τον καρκίνο του μαστού , να υποστηρίξουμε την εθνική δράση και να οικοδομήσουμε γέφυρες μεταξύ ηγετών του καρκίνου, παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, ιδρυμάτων, κυβερνήσεων , πολυμερείς φορείς και τον ιδιωτικό τομέα.

Για να τονίσουμε παγκοσμίως το ζήτημα της ισότητας και της δικαιότερης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, ξεκινάμε μια τριετή εκστρατεία για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου που ξεκινά στις 4 Φεβρουαρίου 2022, με τίτλο « Κλείστε το χάσμα φροντίδας(ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός).» Αυτή η εκστρατεία έχει να κάνει με την κατανόηση και την αναγνώριση των ανισοτήτων στη φροντίδα του καρκίνου – και στη συνέχεια την κινητοποίηση και δράση για την κατάρριψη των φραγμών που εμποδίζουν τόσους πολλούς να λάβουν τη φροντίδα για τον καρκίνο που χρειάζονται.

Υπάρχει πολιτική βούληση, σίγουρα σε πολυμερές επίπεδο. Τα Ηνωμένα Έθνη πραγματοποίησαν τρεις συνεδριάσεις υψηλού επιπέδου για τις μη μεταδοτικές ασθένειες (ΜΜΝ). Ένα παγκόσμιο σχέδιο δράσης για τα ΜΜΝ (ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός)αναπτύχθηκε από τον ΠΟΥ το 2013. Η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας ενέκρινε ψήφισμα για τον καρκίνο το 2017 με τίτλο « Πρόληψη και έλεγχος του καρκίνου στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης(ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός)» τονίζοντας τη σημασία του εθνικού σχεδιασμού ελέγχου του καρκίνου, μια πτυχή του ελέγχου του καρκίνου για την οποία η UICC συνεργάζεται στενά με τις κυβερνήσεις. Και ο ΠΟΥ έχει ξεκινήσει τρεις παγκόσμιες πρωτοβουλίες για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, του μαστού και της παιδικής ηλικίας.

Ο καρκίνος και τα άλλα ΜΚΠ αναφέρονται ελάχιστα (ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός), ωστόσο, στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα – παρά το γεγονός ότι 10 εκατομμύρια ζωές χάθηκαν από καρκίνο το 2020 και τα ΜΚΠ αντιπροσωπεύουν επτά από τις 10 κορυφαίες αιτίες στον κόσμο (ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός) θανάτου και αναπηρίας παγκοσμίως.

Αυτό πρέπει να αλλάξει – και μπορούμε να το κάνουμε, ξεκινώντας από το εθνικό επίπεδο όπου η αντιμετώπιση του καρκίνου αποτελεί υποχρέωση του κράτους. Πράγματι, η παροχή αποτελεσματικής πρόσβασης σε ποιοτική θεραπεία και φροντίδα του καρκίνου για όλους τους πληθυσμούς αποτελεί πυλώνα του δικαιώματος στην υγεία και ηθική επιταγή.

Το πρώτο βήμα προς τη διασφάλιση της ισότητας στη φροντίδα του καρκίνου είναι η αναγνώριση αυτού και η ανάληψη δράσης μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης στη φροντίδα για περιθωριοποιημένες κοινότητες στα εθνικά σχέδια ελέγχου του καρκίνου . Αυτά πρέπει να ακολουθήσουν μια προσέγγιση βασισμένη στην κοινότητα, η οποία επιδιώκει να κατανοήσει και να αντιμετωπίσει τα εμπόδια στην πρόσβαση στην περίθαλψη που αντιμετωπίζουν οι υποεξυπηρετούμενοι πληθυσμοί, υποστηρίζοντας έτσι τη δέσμευση να προασπιστεί το δικαίωμα στην υγεία για όλους.

Η επένδυση στην αποτελεσματική φροντίδα του καρκίνου είναι σίγουρα ένα κόστος – αλλά αυτή η επένδυση έχει υψηλή απόδοση, όπως αποδεικνύεται άμεσα από μελέτες για την κλιμάκωση των παρεμβάσεων για τον παιδικό καρκίνο(ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός) και για τη  χρηματοδότηση της εξάλειψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας (ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός) καθώς και για τη  βελτίωση του προσυμπτωματικού ελέγχου, της θεραπείας και της ποιότητας της περίθαλψης παγκοσμίως(ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός).

Επιπλέον, το 30-50% όλων των καρκίνων μπορούν να προληφθούν(ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός), πράγμα που σημαίνει ότι η αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου για καρκίνο είναι εξαιρετικά αποτελεσματική και σχετικά φθηνή. Ως προς αυτό, ο ΠΟΥ έχει εκδώσει συνιστώμενες παρεμβάσεις (ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός) να βοηθήσει τις χώρες να λαμβάνουν αποφάσεις και να εφαρμόζουν πολιτικές προσαρμοσμένες στους πόρους τους. Η αντιμετώπιση των υποκείμενων αιτιών του καρκίνου είναι όφελος για όλη την κοινωνία.

Βάση όλων αυτών των ενεργειών για να διασφαλιστεί ότι όλοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ποιοτική φροντίδα για τον καρκίνο, ανεξάρτητα από το πού ζουν ή την κοινωνικοοικονομική κατάστασή τους, βρίσκεται η ανάγκη για Καθολική Υγειονομική Κάλυψη (UHC). Και η ενσωμάτωση του εθνικού ελέγχου του καρκίνου στον σχεδιασμό του UHC είναι επιτακτική.

Καθώς η συνεχιζόμενη πανδημία συνεχίζει να εστιάζει την προσοχή του κόσμου στην υγεία και οι κυβερνήσεις επιδιώκουν να οικοδομήσουν πιο ανθεκτικά συστήματα υγείας, υπάρχει η ευκαιρία να μειωθούν οι περιπτώσεις καρκίνου, να βελτιωθούν οι πιθανότητες επιβίωσης από καρκίνο παγκοσμίως και να εκπληρώσουμε τις συλλογικές μας ευθύνες να παρέχουμε το δικαίωμα στην υγεία για όλα αυτά αντιμετωπίζοντας τις ανισότητες που εκτίθενται από τον COVID-19.

Μαζί, μπορούμε να κλείσουμε το χάσμα φροντίδας.

https://www.uicc.org/blog/together-we-can-close-care-gap-human-rights-uhc-and-cancer-care

Νέο μέτρο καταργεί την υποχρέωση αναπήρων να περνούν επανειλημμένα απο τα ΚΕΠΑ

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,ανακοίνωσε την κατάργηση της υποχρέωσης που είχαν οι πολίτες με ακρωτηριασμούς και άλλες μη αναστρέψιμες παθήσεις να περνούν ανα χρονικά διαστήματα από επιτροπές για την πιστοποίηση της αναπηρίας τους.

Με βάση τον νέο κανονισμό, οι πολίτες με μη αναστρέψιμες αναπηρίες δηλώνουν το ποσοστό αναπηρίας τους μια φορά, και αυτό κατοχυρώνεται μόνιμα, ανεξάρτητα με το αν είναι κύρια ή δευτερεύουσα. 

Μέχρι και σήμερα, η διαδικασία αυτή ίσχυε μόνο για κύριες, μη αναστρέψιμες παθήσεις με αποτέλεσμα όσοι είχαν και δευτερεύουσα μη αναστρέψιμη πάθηση να αναγκαζονται να τη πιστοποιούν συνεχώς. 

Συγχρόνως ανακοινώθηκε και η μεταφορά των υπηρεσιών των ΚΕΠΑ σε νέες εγκαταστάσεις στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο διάστημα των επόμενων μηνών, με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων που παρουσιαζονται στο κτήριο στην οδό Πειραιώς.

Ακόμη, με τον νέο κανονισμο:

 • Πραγματοποιείται ενοποίηση των παλαιών ταμείων.

 • Αυξάνονται οι προθεσμίες προσφυγής στις Δευτεροβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές σε 14 μέρες από που ήταν.

 • Γίνεται υποχρεωτική η προσβασιμότητα στα Άτομα με Αναπηρία στα σημεία διενέργειας των Υγειονομικών Επιτροπών.

 • Επίσης υποχρεωτική γίνεται η ενημέρωση των ασφαλισμένων να γίνεται τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την ημερομηνία της προγραμματισμένης εξέτασης τους.

 • Αποτυπώνεται ακριβής μεθοδολογία που ακολουθείται για τον υπολογισμό του ποσοστού αναπηρίας.

 • Μονιμοποιείται το μέτρο των ηλεκτρονικών ραντεβού.

https://www.simeteho.gr/telos-stin-talaiporia-chiliadon-anapiron-poy-chreiazotan-na-pernoyn-xana-xana-kepa/

Ξεπαγώνει το Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής για τους Ανασφάλιστους Υπερήλικες

Στις 15 Νοεμβρίου η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, ανακοίνωσε το ξεπάγωμα της χορήγησης επιδομάτων σε εκατοντάδες ηλικιωμένους, από το 2018 μέχρι και σήμερα.

Τι είναι το Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής και σε ποιους απευθύνεται;

Είναι η ενιαία αρχή καταβολής των προνοιακών επιδομάτων στη χώρα. Απευθύνεται αποκλειστικά σε ηλικιακές ομάδες υπερηλίκων άνω των 67 ετών, οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι και μισθώνουν κύρια κατοικία.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, στην εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ μέσω του gov.gr.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να λάβει κάποιος Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής;

Για να λάβει κάποιος Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής θα πρέπει:

·        Εάν είναι άγαμος/η, χήρος/α ή διαζευγμένος/η, το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά σας δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ

(4.320,00 €)

·        Εάν είστε έγγαμος το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά σας δεν πρέπει να ξεπερνάει το ποσό των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ (8.640,00 €).

Ποιο είναι το ανώτατο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί;

Το ποσό που μπορεί να χορηγηθεί σαν Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριακόσια εξήντα δύο ευρώ (362€).

Δείτε την ΚΥΑ για το Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής για τους ανασφάλιστους υπερήλικες:

https://opeka.gr/wp-content/uploads/2021/05/%CE%9A%CE%A5%CE%91-%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CE%92%CE%84-2156-25.5.2021.pdf

Το κοινωνικό δικαίωμα στη σύνταξη: Συνταγματικά – Νομικά ζητήματα

Το Σύνταγμα, στο άρθρο 25 παρ 1 αναφέρεται σε δύο κομβικές αρχές, την αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου και την αρχή της αναλογικότητας. Στα πλαίσια των εν λόγω αρχών διαμορφώνεται η θεσμική εγγύηση κι ο κανονιστικός προσανατολισμός των κοινωνικών δικαιωμάτων.

Το κράτος, όσον αφορά τον κοινωνικοπολιτικό ρόλο του, θα πρέπει να λειτουργεί υπό όρους δικαίου, δηλαδή να εκφράζει την έννοια της δικαιοσύνης, οι επιλογές του να τελούν σε συμφωνία με την αρχή της αναλογικότητας και να δρα υπό τη συνθήκη του ελέγχου των ενεργειών του ( διάκριση εξουσιών- δικαστικός έλεγχος). Το κράτος μέσα από το συνταγματικό κείμενο αναλαμβάνει την ευθύνη της ανάπτυξης και της προάσπισης της κοινωνικής ασφάλισης.[1]

Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνεται και κατοχυρώνεται συνταγματικά το κοινωνικό δικαίωμα για την κοινωνική ασφάλιση. Κι εφόσον το κράτος λειτουργεί υπό το πρίσμα του κοινωνικού του ρόλου, θα πρέπει να λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα, έτσι ώστε να διασφαλίζονται τα ειδικότερα δικαιώματα που απορρέουν από τη λειτουργική δράση του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης. Επίσης, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε την άποψη πως η νομοθετική εξειδίκευση δεδομένων δικαιωμάτων αναδεικνύει σαφεστέρα τις κρατικές υποχρεώσεις και την ευθύνη της εκτελεστικής εξουσίας. Αναφορικά με το δικαίωμα στη σύνταξη, θα ήταν δυνατό να θεωρηθεί πως αποτελεί μια ειδικότερη κατηγορία κοινωνικού δικαιώματος, που εμπίπτει στο ευρύτερο κοινωνικό δικαίωμα (κατηγορία γένους), που σχετίζεται με  την κοινωνική ασφάλιση.

Το δικαίωμα  στη σύνταξη συναντάται με την αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης, της υποχρεωτικής υπαγωγής σε καθεστώτα κοινωνικής ασφάλισης, με την υποχρέωση του κράτους να προστατεύει δεδομένες κατηγορίες πολιτών κι ουσιαστικά το εν λόγω δικαίωμα διασυνδέεται αιτιωδώς με τα περιουσιακά δικαιώματα,το δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα στη συμμετοχή σε οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Δηλαδή αποτελεί ένα κοινωνικό δικαίωμα που στοχεύει στη διαφύλαξη και την κατά το δυνατό προαγωγή του βιοτικού επίπεδου μιας σημαντικής κατηγορίας πολιτών.[2]

Το κράτος κατά την οργάνωση των υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή καταχώρηση της ασφάλισης κι η μελλοντική  αξίωση συνταξιοδοτικών παροχών πολλών κατηγοριών εργαζομένων.Διαπιστώνουμε ότι συγκεκριμένα δικαιώματα θίγονται και σε εξαιρετικές περιπτώσεις δεν διασφαλίζεται ούτε ο πυρήνας τους, στην υποκειμενική κι αντικειμενική του διάσταση.

Προσεγγίζοντας κάποια ασφαλιστικά ζητήματα με πιο πρακτικό τρόπο, όπως δηλαδή ανακύπτει στις υπηρεσίες του ΙΚΑ, που πλέον αποτελεί τμήμα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης βλέπουμε μια προβληματική κατάσταση που επικρατεί σε πολλά υποκαταστήματα του ΙΚΑ. Κυρίαρχο πρόβλημα αναφέρεται  ο έλεγχος κι η αναζήτηση χρόνων ασφάλισης μέχρι την 31η/12/2001, δεδομένου ότι μέχρι την εν λόγω χρονική περίοδο δεν τηρούνταν πλήρης μηχανογραφική απεικόνιση της ασφάλισης πολλών κατηγοριών εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα.

Το θέματα  που ανακύπτουν συχνά είναι τα εξής:

1) Πολλοί ασφαλισμένοι/ες δεν ήταν επιμελείς κατά την αρχή της εργασιακής τους διαδρομής και δεν φρόντισαν να εκδώσουν ΔΑΤΕ ή να το δώσουν στον εργοδότη για να επικολλήσει τα ένσημα. Επίσης, μπορεί, λόγω απρόβλεπτων γεγονότων να το απώλεσαν.

2) Προκείμενου να θεμελιωθεί συνταξιοδοτικό δικαίωμα θα πρέπει να ανακεφαλαιωθεί ο χρόνος ασφάλισης.

3) Κατά την ανακεφαλαίωση διαπιστώνεται πως μέρος του χρόνου λείπει γιατί έχουν χαθεί ΔΑΤΕ ή δεν έγινε επικόλληση των ενσήμων ή η επικόλληση είναι εσφαλμένη.

4) Κατά συνέπεια η συνταξιοδότηση του/της εν λόγω ασφαλισμένου/ης τίθεται εν αμφιβόλω.

5) Επίσης, ξεκινά μια διαδικασία εσωτερικού έλεγχου μεταξύ των υπηρεσιών του ΙΚΑ που πολλές φορές είναι χρονοβόρα, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της απονομής της σύνταξης στον/στην ασφαλισμένο/η.

6) Τέλος, υπάρχει ο κίνδυνος, αν δεν βρεθούν στοιχεία για τον ζητούμενο χρόνο ασφάλισης, να απορριφθεί το σχετικό συνταξιοδοτικό αίτημα.[4]

Το ισχύον νομικό πλαίσιο που διέπει τις εν λόγω διαδικασίες είναι το εξής: Ο κανονισμός ασφάλισης του ΙΚΑ (ΦΕΚ Β 816/1965)

Πέρα από την αναφορά σε αυτό το θέμα που είναι οι ΥΔΑΑΒ κι οι έλεγχοι ασφάλισης, θα συνεχίσουμε με τη συγκριτική παράθεση κάποιων γενικών αρχών του διοικητικού δικαίου,  βάσει και της συνταγματικής κατοχύρωσης της κοινωνικής ασφάλισης (άρθρο 22 παρ 5 του Συντάγματος), οπως η παροχή συναφών κοινωνικών υπηρεσιών αποτελεί έργο συλλογικό, που αποβλέπει στη διαμόρφωση ενός βασικού επίπεδου κοινωνικής προστασίας, συνδυάζοντας πόρους και τεχνικές, που παρέχεται στις διάφορες κατηγορίες πολιτών , οι οποίες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δεδομένους κινδύνους, σχετιζόμενους με τη μισθωτή εργασία ή την εν γένει επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Ο βασικότερος κίνδυνος τον οποίο αποσκοπεί να καλύψει ο θεσμός της κοινωνικής ασφάλισης, είναι ο κίνδυνος του γήρατος και της συναφούς απώλειας της δυνατότητας ενεργούς συμμετοχής στο εργασιακό – επαγγελματικό – οικονομικό πεδίο, των πολιτών που συμπληρώνουν ένα συγκεκριμένο όριο ηλικίας. Το ζητούμενο δηλαδή είναι, πως ένας/μία ασφαλισμένος/η ενδέχεται να έχει τηρήσει τις διατυπώσεις τις υποχρεωτικής του/της ασφαλιστικής υπαγωγής =, αλλά ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης να αδυνατεί να του/της χορηγήσει σε εύλογο χρόνο την οφειλόμενη παροχή, είτε λόγω δέσμιας αρμοδιότητας, είτε λόγω εσφαλμένης αντίληψης του εύρους της διακριτικής ευχέρειας, είτε λόγω σχετικών διοικητικών ενεργειών, που σχετίζονται με την πρακτική εφαρμογή της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας από τον φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Λαμβάνοντας υπόψη πως το ασφαλιστικό μας σύστημα λειτουργεί βάσει των αρχών της υποχρεωτικότητας και της ανταποδοτικότητας, θα πρέπει να διερευνήσουμε το εύρος της ευθύνης των ασφαλιστικών οργάνων,  στην περίπτωση που αδυνατούν ή που καθυστερούν ( για ποικίλους λόγους) να βεβαιώσουν χρόνους ασφάλισης, βάσει του αρχείου της υπηρεσίας, χρόνοι οι οποίοι δύναται να προκύπτουν από διάφορα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίζει ο/η ασφαλισμένος/η. Κατά συνέπεια, βάσει της αρχής της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, δεν είναι νομικά ορθό να απορρίπτεται το αίτημα του, ή να καθυστερεί η διεκπεραίωσή του, στην περίπτωση που η υπηρεσία δεν έχει φροντίσει να τηρήσει με ορθό φυσικό και μηχανογραφικό τρόπο το εν λόγω αρχείο ή να διεξάγει σχετικούς ελέγχους εντός ευλόγων προθεσμιών.

Η σχετική πρακτική, στον συγκεκριμένο τομέα δράσης των ασφαλιστικών οργάνων, υπό συγκεκριμένους όρους θα μπορούσε να αναθεωρηθεί, υπό το πρίσμα της κρατικής εγγύησης για μια ελάχιστη συνταξιοδοτική παροχή (βλέπε ν. 4670/2020 αρ 16 παρ 1 ,4 , ν. 4387/2016, αρ.1, 1Α, χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων ευρωπαϊκής ένωσης αρ. 34, ευρωπαϊκός κοινωνικός χάρτης αρ. 23 ). Κατά συνέπεια βάσει του σχετικού συνταγματικού πλαισίου (22 παρ 5, 25, 103 παρ. 1) και των σχετικών ευρωπαϊκών συνθηκών προκύπτει η υποχρέωση του κράτους να  εγγυάται  ένα ελάχιστο περιεχόμενο κοινωνικής προστασίας, το οποίο θα πρέπει να εξασφαλίζεται υπό νομικούς όρους, και παράλληλα θα πρέπει να υφίσταται το ανάλογο πλαίσιο διοικητικής λειτουργίας που δεν θα αναιρεί την ουσιαστική του χορήγηση.[7]

Οι γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου που θα μπορούσαν να συσχετιστούν με τα εξεταζόμενα ζητήματα είναι οι ακόλουθες: της χρηστής διοίκησης, της αναλογικότητας, της προστατευόμενης εμπιστοσύνης σε συνδυασμό με την αρχή της νομιμότητας εν ευρεία έννοια. Σύμφωνα με το προαναφερθέν πλαίσιο, διαγράφονται τα όρια της καλής λειτουργίας της διοίκησης, και διαμορφώνεται η υποχρέωση της ορθής ενημέρωσης των διοικουμένων αναφορικά με τα δικαιώματά τους και τον τρόπο άσκησης τους, υπό όρους αμερόληπτης κι ορθολογικής κρίσης, από την πλευρά των διοικητικών οργάνων. Οι εν λόγω αρχές στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης λειτουργούν συνδυαστικά με την αρχή της ευρείας ερμηνείας των ασφαλιστικών διατάξεων υπέρ του ασφαλισμένου και την υποχρέωση της διοίκησης να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές καταστάσεις.[8]

Βάσει του ανωτέρω σκεπτικού κι όσων αναφέρθηκαν στο τμήμα 1 του παρόντος κειμένου, θα μπορούσε να γίνει μια σχετική ρύθμιση για τους ασφαλισμένους που για παράδειγμα θέλουν 35 χρόνια για να κατοχυρώσουν και να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με κάποιο από τα μεταβατικά καθεστώτα που ίσχυσαν μετά το 2011 και διαθέτουν πχ για τα 34,8 τα ΔΑΤΕ, τα ασφαλιστικά βιβλιάρια κλπ και για τα 0,2 που λείπουν δεν διαθέτουν τα έγγραφα που η ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία προβλέπει, αλλά κατέχουν έγγραφα που θα μπορούσαν βάσει των γενικών αρχών της δικονομίας να γίνουν δεκτά ή να εκτιμηθούν. Θα πρέπει να γίνει μια σχετική κατηγοριοποίηση των εν λόγω  περιπτώσεων και να εισαχθούν στοχευμένες ρυθμίσεις, συνδυαστικά με το ισχύον νομικό πλαίσιο για την αναγνώριση κενών χρόνων ασφάλισης. Επίσης, θα πρέπει να σταθμιστεί το ενδεχόμενο δημοσιονομικό κόστος σε συνδυασμό με την αρχή της ίσης μεταχείρισης που απορρέει από το άρθρο 4 παρ. 1-2 του Συντάγματος.[9] Στις περιπτώσεις αυτές υπεισέρχεται κι η διαχρονική ευθύνη του νομοθέτη , που οφείλει να ρυθμίζει το λειτουργικό μοντέλο  και τη δράση της κοινωνικής ασφάλισης βάσει των σχετικών συνταγματικών προβλέψεων.

Προκειμένου να  γίνει δεκτή μια τέτοια πρακτική, θα πρέπει να εξεταστούν κι άλλες παράμετροι, όπως το καθεστώς θεμελίωσης, το αν θα μεταβληθεί το καθεστώς παλαιού – νέου ασφαλισμένου, η υπαγωγή στα βαρέα, η θεμελίωση με καθεστώς βαρέων κι η αρμοδιότητα του απονέμοντος φορέα στην περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης.[10] Εν προκειμένω, με τον περιορισμό των ελέγχων ασφάλισης και την εισαγωγή τεκμαρτών πρακτικών συμπλήρωσης του απαιτουμένου χρόνου για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, μέρος των εργαζόμενων στις υπηρεσίες εσόδων θα μπορούσαν να απασχοληθούν είτε με διαδικασίες σχετικές με την απονομή των συντάξεων, είτε με τον έλεγχο ενεργών επιχειρήσεων. Δηλαδή, θα πρέπει να εξεταστεί αν είναι συμφερότερο για την υπηρεσία να διεξάγονται έλεγχοι ασφάλισης για περιόδους που το δικαίωμα επιβολής κυρώσεων έχει παραγραφεί ή αν θα μπορούσε η υπηρεσία να επικεντρωθεί σε ελέγχους που αφορούν χρονικές περιόδους που δεν εμπίπτουν στην παραγραφή και να γίνει μια σχετική σύγκριση κόστους- οφέλους ανάμεσα στις εναλλακτικές επιλογές της υπηρεσίας.

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση μας, θα πρέπει να παρατηρήσουμε πως η εισαγωγή ρυθμίσεων, βάσει των σκέψεων που παρατέθηκαν θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με μια ασφαλιστική μεθοδολογία που θα αποκλείει ή θα περιορίζει κατά το δυνατό ενδεχόμενες καταστρατηγήσεις. Επίσης, βάσει των δεδομένων της υπηρεσίας θεωρείται εφικτή η εκτίμηση του αριθμού των ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις περιπτώσεις που αναπτύχθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους. Το ουσιαστικό ζήτημα είναι, η στάθμιση ανάμεσα στο δημόσιο συμφέρον και στο δικαίωμα στη σύνταξη και το πώς αυτή η στάθμιση σε κάποιες ιδιάζουσες περιπτώσεις θα μπορούσε να είναι εφικτή κι αποτελεσματική (αντιδιαστολή κοινωνικής προστασίας- παραμέτρων της οικονομίας- ασφαλιστικής αλληλεγγύης), εκφράζοντας μια μεταρρυθμιστική πρακτική που θα συνάδει με τις θεμελιώδες αξίες του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης και το συναφές συνταγματικό πλαίσιο προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων , συνδυαζόμενου με το πεδίο εφαρμογής της αρχής του κοινωνικού κράτους δικαίου.

Πρεδάρης Αριστείδης
πτυχιούχος Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Master 2 de droit  public spécialisé – Νομική Σχολή ΕΚΠΑ – Université de Bordeaux , υπάλληλος ΕΦΚΑ

Το κοινωνικό δικαίωμα στη σύνταξη: Συνταγματικά – νομικά ζητήματα / Πρακτικές του ΙΚΑ και του ΕΦΚΑ

Οδηγίες για έκδοση Προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) και μεταπτωση αυτού σε Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

Τροπολογία προβλέπει ότι κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν διαθέτει ΑΜΚΑ ή Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού, δύναται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας emvolio.gov.gr, να αιτείται τη χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ αποκλειστικά για τον προγραμματισμό της διενέργειας του εμβολιασμού.

Συγκεκριμένα, στην τροπολογία αναφέρεται

Κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν διαθέτει ΑΜΚΑ ή Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) δύναται, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας emvolio.gov.gr, η οποία τηρείται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), να αιτείται τη χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ αποκλειστικά για τον προγραμματισμό της διενέργειας του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 και την έκδοση βεβαίωσης εμβολιασμού, σύμφωνα με τα άρθρα 55 και 57 του ν. 4764/2020 (Α’ 256).

Για τη χορήγηση του προσωρινού ΑΜΚΑ, το φυσικό πρόσωπο συμπληρώνει υποχρεωτικά στο σχετικό υπόδειγμα αίτησης τα εξής στοιχεία:

α) το όνομα,

β) το επώνυμο,

γ) το πατρώνυμο,

δ) το μητρώνυμο,

ε) το φύλο,

στ) την υπηκοότητα,

ζ) την ημερομηνία και τη χώρα γέννησης,

η) τα στοιχεία επικοινωνίας του, ιδίως ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και αριθμό κινητού τηλεφώνου, θ) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), εφόσον έχει χορηγηθεί και

ι) τον αριθμό και το έτος έκδοσης ενός από τα ακόλουθα έγγραφα ταυτοποίησης: ια) δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ιαβ) Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας, ιαγ) προσωρινού ή οριστικού τίτλου διαμονής, ιαδ) Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, ιαε) Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης ή ιαστ) άλλου εγγράφου ταυτοποίησης.

Η διασταύρωση των στοιχείων, που καταχωρίζονται στην αίτηση, πραγματοποιείται από μητρώα φορέων του δημοσίου τομέα και ιδίως από: α) το Μητρώο Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας, β) το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), γ) το Μητρώο Πολιτών του υπουργείου Εσωτερικών και δ) το πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

Φυσικά πρόσωπα που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις για τη χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ, πλην, όμως, υπάγονται στην προτεραιοποίηση της Επιτροπής Εμβολιασμών, δύνανται να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ με συνοπτική αναφορά των προϋποθέσεων που επικαλούνται ως προς την προτεραιοποίησή τους.

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας που προαναφέρθηκε και εξετάζεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την αρμόδια Επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 4764/2020, η οποία δύναται να συστήνει για το σκοπό αυτό υποομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικότερων και τεχνικής φύσης θεμάτων. Εφόσον η ανωτέρω αίτηση γίνει αποδεκτή, τα πρόσωπα αυτά δύνανται να αιτούνται τη χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

https://www.naftemporiki.gr/story/1714494/pos-tha-xorigeitai-prosorino-amka-se-osous-den-exoun-gia-emboliasmo-kai-self-test

Με κοινή απόφαση των υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Μετανάστευσης και Ασύλου, δύναται να καθορίζονται οι ειδικότερες κατηγορίες δικαιούμενων προσώπων, ο χρόνος απενεργοποίησης του προσωρινού ΑΜΚΑ ή μετάπτωσής του σε περίπτωση έκδοσης ΑΜΚΑ ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α. και να ρυθμίζεται κάθε συναφής τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Με τις διατάξεις του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α΄36), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 97 του ν. 4796/2021 (Α΄63), προβλέπεται η χορήγηση Προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) σε κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν διαθέτει Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.), αποκλειστικά για τους σκοπούς των δράσεων που σχετίζονται με την προστασία της δημόσιας υγείας στο πλαίσιο της πανδημίας της COVID-19. Υπογραμμίζεται ότι η απόδοση Π.Α.Μ.Κ.Α δεν παρέχει δικαίωμα πρόσβασης σε εξαρτημένη εργασία ή παροχή υπηρεσιών ή έργου, σε ασφαλιστικές και προνοιακές παροχές, καθώς και σε παροχές υγειονομικής περίθαλψης.

Με την παρ. 6 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ο καθορισμός θεμάτων χρόνου απενεργοποίησης του Π.Α.Μ.Κ.Α. ή μετάπτωσής του σε περίπτωση έκδοσης Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α. με την έκδοση σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.).

Με την παρ. 1 του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 2981/21-05-2021 (Β’ 2797) ορίζεται ότι: «Αν ο κάτοχος Π.Α.Μ.Κ.Α., ενεργού ή απενεργοποιημένου, καταστεί μελλοντικά δικαιούχος έκδοσης Α.Μ.Κ.Α., για οποιαδήποτε, προβλεπόμενη από την κείμενη κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, αιτία, ο κάτοχος οφείλει να προσέλθει στα αρμόδια κατά το νόμο σημεία έκδοσης Α.Μ.Κ.Α., ήτοι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και τα Γραφεία Α.Μ.Κ.Α. του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α), με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να αιτηθεί τη μετάπτωση του Π.Α.Μ.Κ.Α. σε Α.Μ.Κ.Α.».

Συνεπώς, οι κάτοχοι Π.Α.Μ.Κ.Α., εφόσον καταστούν δικαιούχοι έκδοσης Α.Μ.Κ.Α. βάσει του κείμενου θεσμικού πλαισίου, μπορούν να προσέλθουν στις αρμόδιες υπηρεσίες για να διενεργήσουν την προβλεπόμενη μετάπτωση. Με τη σειρά τους, οι υπάλληλοι των αρμόδιων σημείων έκδοσης Α.Μ.Κ.Α., αφού πρώτα διενεργήσουν τον απαραίτητο έλεγχο βάσει των οδηγιών που ισχύουν για την έκδοση Α.Μ.Κ.Α. με την εγκύκλιο Α.Π. 80320/42862/Δ18.2718/01-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΣΙΙ465Θ1Ω-ΑΙΥ), όπως ισχύει με την 3η τροποποίηση της με την Α.Π. Φ.80320/46498/8241/02-07-2021 (Α.Δ.Α: ΨΤ3446ΜΤΛΚ-ΚΒΧ) εγκύκλιο μας, θα καλούν την ηλεκτρονική διαδικτυακή υπηρεσία της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε., με σκοπό τη μετάπτωση Π.Α.Μ.Κ.Α. σε Α.Μ.Κ.Α.

Για τους ανωτέρω σκοπούς, η Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. έχει θέσει σε λειτουργία, από 21-07-2021, σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή με τίτλο: «Μετασχηματισμός Π.Α.Μ.Κ.Α σε Α.Μ.Κ.Α.». Σημειώνεται ότι κατά τη διαδικασία μετάπτωσης συμπληρώνονται τα τυχόν απαραίτητα από την κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία πρόσθετα στοιχεία του ενδιαφερομένου

https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=223139&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=email&utm_content=see_also&utm_campaign=09/09/2021&smclient=3ef25751-ec76-11e6-8a95-0cc47a6bceb8

https://www.nomotelia.gr/photos/File/65678-21.pdf

Τέλος δείτε ποιοι δικαιούνται ΑΜΚΑ :

Α. Κατηγορίες πολιτών που δικαιούνται ΑΜΚΑ (ΕΦΚΑ & ΚΕΠ)

1. Έλληνες υπήκοοι που κατοικούν στη χώρα

2. Ομογενείς με ταυτότητα ομογενούς που διαμένουν στη χώρα μόνιμα

3. Ευρωπαίοι πολίτες που κατοικούν στη χώρα και δεν εργάζονται, καθώς και τα μέλη οικογενείας τους

4. Δικαιούχοι Διεθνούς Προστασίας και τα μέλη οικογενείας τους

Β. Πολίτες ημεδαποί ή αλλοδαποί που ΔΕΝ δικαιούνται ΑΜΚΑ

Γ. Κατηγορίες πολιτών για τους οποίους η έκδοση του ΑΜΚΑ γίνεται μόνο από υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α.

1. Έλληνες υπήκοοι που δεν κατοικούν στη χώρα αλλά δηλώνουν ότι θα παραμείνουν στη χώρα και θα εργασθούν

2. Έλληνες ασφαλισμένοι σε ασφαλιστικό φορέα στην Ελλάδα κατά το παρελθόν, οι οποίοι επιθυμούν συνυπολογισμό του χρόνου ασφάλισής τους με χρόνο που έχει πραγματοποιηθεί σε φορέα ασφάλισης χώρας της Ε.Ε. ή χώρας με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει Διμερή Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας

3. Συνταξιούχοι

1. Συνταξιούχοι Φορέα Ασφάλισης κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα με μόνιμη ή προσωρινή διαμονή

2. Ομογενείς που συνταξιοδοτούνται από φορέα ασφάλισης χώρας εκτός Ε.Ε. και επιθυμούν κατά το χρόνο διαμονής τους στη χώρα μας να έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη

4. Ανήλικοι πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γεννήθηκαν στη χώρα και οι Ευρωπαίοι γονείς τους κατοικούν και εργάζονται στη χώρα με υπαγωγή στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. (άρθρα 7 και 8 του Π.Δ. 106/2007)

5. Άνεργοι Ευρωπαίοι πολίτες που πρόκειται να εγγραφούν στον ΟΑΕΔ

6. Ευρωπαίοι φοιτητές που σπουδάζουν στην Ελλάδα στην περίπτωση που εργασθούν και υπαχθούν στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ

7. Φοιτητές ERASMUS της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περίπτωση που εργασθούν και υπαχθούν στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ

8. Πολίτες τρίτων χωρών με άδεια διαμονής για εργασία ή Βεβαίωση κατάθεσης αίτησης σε ισχύ (μπλέ βεβαίωση) με δικαίωμα πρόσβασης στην εργασία

9. Πολίτες τρίτων χωρών κάτοχοι διαβατηρίου με ένα όνομα και ισχυρό τίτλο διαμονής (π.χ. Ινδοί υπήκοοι)-και τα μέλη οικογενείας τους

11. Οικογενειακή Επανένωση μελών οικογένειας πολιτών τρίτων χωρών (Σύζυγος που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας και τα ανήλικα άγαμα τέκνα έως 18 ετών)

12. Ευρωπαίοι πολίτες που κατοικούν προσωρινά στην Ελλάδα και πρόκειται να εργαστούν στη χώρα

13. Πολίτες τρίτων χωρών με άδεια διαμονής για σπουδές (υπό προϋποθέσεις)

14. Ομογενείς από Κωνσταντινούπολη και Αίγυπτο για την απονομή ειδικής σύνταξης από τον ΕΦΚΑ

15. Πολίτες τρίτων χωρών με εθνική θεώρηση εισόδου με ένδειξη πρόσβαση στην αγορά εργασίας (είσοδος στη χώρα για συγκεκριμένο διάστημα διαμονής που συναρτάται με την ολοκλήρωση του σκοπού)

16. Πολίτες τρίτων χωρών παράτυπα διαμένοντες που απασχολούνται στην αγροτική οικονομία.

17. Πολίτες τρίτων χωρών χωρίς άδεια διαμονής- ιδρυτές εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών μιας Στάσης – Υ.Μ.Σ. (Κ.Υ.Α Αριθμ. 63577/2018/ ΦΕΚ Β’ 2380)

18. Πολίτες χωρών ΕΕ κάτοχοι ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα που επιθυμούν να απασχολήσουν προσωπικό με έκδοση εργοσήμου

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A3%CE%99%CE%99465%CE%981%CE%A9-%CE%91%CE%99%CE%A5?inline=true

https://www.amka.gr/pdf/AMKA_Grafeia.pdf

 

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ακαδημαικού Ετους 2021-2022 για άτομα με σπάνιες παθήσεις

Για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ακαδημαϊκού έτους 2021 – 2022 σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων η εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου θα είναι προσβάσιμη κατά από την  Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 όλο το 24ωρο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα:

https://exams-severeillness.it.minedu.gov.gr/

Ηλ. Μηχανογραφικό 2021

Εφαρμογή Υποψηφίων με Σοβαρές Παθήσεις – Αρχική Σελίδα

και οι υποψήφιοι θα μπορούν από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή με πρόσβαση στο Διαδίκτυο, να υποβάλουν το Μηχανογραφικό τους Δελτίο με τις προτιμήσεις των Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα οποία επιθυμούν να εισαχθούν και να δηλώσουν όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την υποψηφιότητά τους.

Η εφαρμογή συνοδεύεται από οδηγίες, τις οποίες οι υποψήφιοι οφείλουν να μελετήσουν προσεκτικά και να ακολουθήσουν πιστά τα προτεινόμενα βήματα για τη σωστή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου.

 • Πατήστε εδώ για την εγκύκλιο
 • Πατήστε εδώ   για το βοηθητικό έντυπο Μηχανογραφικού Δελτίου Σοβαρών Παθήσεων υποψηφίων ΓΕΛ
 • Πατήστε εδώ   για το  βοηθητικό έντυπο Μηχανογραφικού Δελτίου Σοβαρών Παθήσεων υποψηφίων ΕΠΑΛ

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή:

Α. Εκτυπώνουν απευθείας από την εφαρμογή τα δύο αρχεία που εμφανίζονται:

•    ένα (1) αντίγραφο του Μηχανογραφικού Δελτίου, καθώς και
•    την προσυμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση.

Προτείνεται, ο υποψήφιος να κρατήσει φωτοαντίγραφο του υπογεγραμμένου Μηχανογραφικού του Δελτίου και της υπογεγραμμένης Υπεύθυνης Δήλωσης για το προσωπικό του αρχείο.

Β. Υπογράφουν τα δύο (2) ανωτέρω έγγραφα (το Μηχανογραφικό Δελτίο σε όλες τις σελίδες).

•    ένα (1) φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
•    ένα (1) φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου ή φωτοαντίγραφο Απόφασης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) (με ημερομηνία έκδοσης μετά τις 10 Νοεμβρίου 2017 σύμφωνα με την Φ.151/193255/Α5/9-11-2017).
•    ένα (1) φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
•    σε περίπτωση υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου, από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, συνυποβάλλεται και η πρωτότυπη εξουσιοδότηση.

Περισσοτερα :

https://exams-severeillness.it.minedu.gov.gr/content/useful/01_manual_sevill.pdf

Η αποστολή θα πρέπει να γίνει Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι Κ Α   ΚΑΙ   Μ Ο Ν Ο με ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ (COURIER ) προς το:

Γ. Αποστέλλουν (μέχρι και την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021, ημερομηνία ταχυδρομικής σήμανσης) τα δύο (2) ανωτέρω έγγραφα μαζί με:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄ γρ. 0090,
Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15122, Μαρούσι – Αθήνα, Ελλάδα
με την ένδειξη:

Για την Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου δικαιολογητικών υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για το έτος 2021 και καταληκτική ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης την 15 Σεπτεμβρίου 2021.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής του ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού (14 Σεπτεμβρίου 2021) δεν θα γίνονται δεκτά εκπρόθεσμα Μηχανογραφικά Δελτία, καθώς κλειδώνει το σύστημα.

Επισημαίνεται στους υποψήφιους να αποστέλλουν φωτοαντίγραφα μόνο των εγγράφων και δικαιολογητικών που αναφέρονται παραπάνω, τα οποία και απαιτούνται για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, και όχι άλλες γνωματεύσεις ή πιστοποιητικά αναπηρίας από ΚΕΠΑ.

Μετά τον έλεγχο των στοιχείων και την ταυτοποίηση με το ηλεκτρονικό αρχείο, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου και τα αποτελέσματα εισαγωγής, μόλις ανακοινωθούν, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.minedu.goν.gr).

Επισημαίνεται ότι για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου δεν απαιτείται η απόκτηση κωδικού αριθμού από Λύκειο. Ο κωδικός αποδίδεται στον υποψήφιο κατά την ηλεκτρονική υποβολή του μηχανογραφικού του.

 

https://www.esos.gr/arthra/74355/ypovoli-mihanografikoy-ypopsifion-poy-pashoyn-apo-sovares-pathiseis?fbclid=IwAR2jGYOM2eB9vvA2xlWX0qVXz2nJvTYT3ZK9_APtiQeFX0h3UY6EE9Ysqu0

Ψηφιακή ταυτότητα για όλους τους Ευρωπαίους Πολίτες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την Παρασκευή 3 Ιουνίου ένα πλαίσιο για την ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα, η οποία θα είναι διαθέσιμη σε όλους τους πολίτες, τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της ΕΕ.

Οι πολίτες θα μπορούν να αποδείξουν την ταυτότητά τους και να κοινοποιήσουν ηλεκτρονικά έγγραφα από τα ευρωπαϊκά πορτοφόλια ψηφιακής ταυτότητάς τους με ένα απλό κλικ στο τηλέφωνό τους. Θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες με την εθνική τους ψηφιακή ταυτοποίηση, η οποία θα αναγνωρίζεται σε όλη την Ευρώπη. Οι πολύ μεγάλες πλατφόρμες θα υποχρεούνται να δέχονται τη χρήση των ευρωπαϊκών πορτοφολιών ψηφιακής ταυτότητας κατόπιν αιτήματος του χρήστη, για παράδειγμα για την απόδειξη της ηλικίας του. Η χρήση του ευρωπαϊκού πορτοφολιού ψηφιακής ταυτότητας θα γίνεται πάντα με επιλογή του χρήστη.

Η κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, εκτελεστική αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή, δήλωσε τα εξής: «Η ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα θα μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε τις ίδιες ενέργειες σε οποιοδήποτε κράτος μέλος με αυτές που κάνουμε στη χώρα μας, χωρίς επιπλέον κόστος και με λιγότερα εμπόδια, είτε πρόκειται για την ενοικίαση διαμερίσματος είτε για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού εκτός της χώρας μας. Και να το πράττουμε αυτό με ασφαλή και διαφανή τρόπο. Έτσι, θα αποφασίζουμε πόσες πληροφορίες που μας αφορούν επιθυμούμε να μοιραστούμε, με ποιον και για ποιο σκοπό. Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία που θα επιτρέψει σε όλους μας να βιώσουμε ακόμα περισσότερο τι σημαίνει να ζούμε στην Ευρώπη και να είμαστε Ευρωπαίοι.»

Ο επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, κ. Τιερί Μπρετόν δήλωσε: «Οι πολίτες της ΕΕ, πέρα από το υψηλό επίπεδο ασφάλειας, αναμένουν επίσης και ευκολία, είτε κατά τις επαφές τους με τις εθνικές διοικήσεις, για παράδειγμα για να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση, είτε όταν γράφονται σε ένα ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο όπου απαιτείται επίσημη ταυτοποίηση. Τα ευρωπαϊκά πορτοφόλια ψηφιακής ταυτότητας τούς προσφέρουν τη νέα δυνατότητα να αποθηκεύουν και να χρησιμοποιούν δεδομένα για κάθε είδους υπηρεσία, από τον έλεγχο εισιτηρίων στο αεροδρόμιο έως την ενοικίαση αυτοκινήτου. Σκοπός τους είναι να δώσουν μια επιλογή στους καταναλωτές, μια ευρωπαϊκή επιλογή. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες μας, μεγάλες και μικρές, θα επωφεληθούν κι αυτές από την ψηφιακή ταυτότητα. Θα μπορούν να προσφέρουν ευρύ φάσμα νέων υπηρεσιών, δεδομένου ότι η πρόταση δίνει τη λύση για ασφαλείς και αξιόπιστες υπηρεσίες ταυτοποίησης.»

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ψηφιακή ταυτότητα

Στο πλαίσιο του νέου κανονισμού, τα κράτη μέλη θα προσφέρουν στους πολίτες και στις επιχειρήσεις ψηφιακά πορτοφόλια στα οποία θα μπορούν να συνδέουν την εθνική τους ψηφιακή ταυτότητα με αποδεικτικά έγγραφα άλλων προσωπικών τους ιδιοχαρακτηριστικών (π.χ. άδεια οδήγησης, πτυχία, τραπεζικό λογαριασμό). Τα πορτοφόλια αυτά μπορούν να παρέχονται από δημόσιες αρχές ή από ιδιωτικούς φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζονται από κράτος μέλος.

Τα νέα ευρωπαϊκά πορτοφόλια ψηφιακής ταυτότητας θα δώσουν τη δυνατότητα σε όλους τους Ευρωπαίους να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες διαδικτυακά χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιούν ιδιωτικές μεθόδους ταυτοποίησης ή να κοινοποιούν προσωπικά δεδομένα χωρίς λόγο. Με τη λύση αυτή θα έχουν πλήρη έλεγχο των δεδομένων που μοιράζονται.

Η ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα θα είναι:

 • Διαθέσιμη σε όποιον επιθυμεί να την χρησιμοποιήσει: Κάθε πολίτης της ΕΕ, κάτοικος και επιχείρηση στην Ένωση που επιθυμεί να κάνει χρήση της ευρωπαϊκής ψηφιακής ταυτότητας θα μπορεί να το πράξει.
 • Ευρέως χρησιμοποιήσιμη: Τα ευρωπαϊκά πορτοφόλια ψηφιακής ταυτότητας θα μπορούν να χρησιμοποιούνται ευρέως είτε ως τρόπος ταυτοποίησης των χρηστών είτε για την απόδειξη ορισμένων προσωπικών χαρακτηριστικών, με σκοπό την πρόσβαση σε δημόσιες και ιδιωτικές ψηφιακές υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ένωση.
 • Οι χρήστες θα έχουν τον έλεγχο των δεδομένων τους: Τα ευρωπαϊκά πορτοφόλια ψηφιακής ταυτότητας θα επιτρέπουν στους πολίτες να επιλέγουν ποιες πτυχές της ταυτότητας, των δεδομένων και των πιστοποιητικών τους κοινοποιούν σε τρίτα μέρη, καθώς και να παρακολουθούν τέτοιες κοινοποιήσεις. Ο έλεγχος από τους χρήστες διασφαλίζει ότι θα κοινοποιούνται μόνο πληροφορίες που χρειάζεται να κοινοποιηθούν.

Για να γίνει πραγματικότητα το συντομότερο δυνατόν, η πρόταση συνοδεύεται από σύσταση. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να καθορίσουν κοινή εργαλειοθήκη έως τον Σεπτέμβριο του 2022 και να αρχίσουν αμέσως τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές εργασίες. Η εν λόγω εργαλειοθήκη θα πρέπει να περιλαμβάνει την τεχνική αρχιτεκτονική, πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές για τις βέλτιστες πρακτικές.

Επόμενα βήματα

Παράλληλα με τη νομοθετική διαδικασία, η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη και τον ιδιωτικό τομέα όσον αφορά τις τεχνικές πτυχές της ευρωπαϊκής ψηφιακής ταυτότητας. Μέσω του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», η Επιτροπή θα στηρίξει την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πλαισίου για την ψηφιακή ταυτότητα, ενώ πολλά κράτη μέλη έχουν συμπεριλάβει έργα για την εφαρμογή λύσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής ψηφιακής ταυτότητας, στα εθνικά τους σχέδια στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Ιστορικό

Η Ψηφιακή Πυξίδα της Επιτροπής για το 2030 καθορίζει ορισμένους στόχους και ορόσημα στην επίτευξη των οποίων θα συμβάλει η ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα. Για παράδειγμα, έως το 2030, όλες οι βασικές δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες διαδικτυακά, όλοι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία· και το 80 % των πολιτών θα πρέπει να χρησιμοποιεί μια λύση ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (eID).

Για την πρωτοβουλία αυτή, η Επιτροπή βασίζεται στο υφιστάμενο διασυνοριακό νομικό πλαίσιο για αξιόπιστες ψηφιακές ταυτότητες, την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης (κανονισμός eIDAS). Εγκρίθηκε το 2014 και παρέχει τη βάση για διασυνοριακή ηλεκτρονική ταυτοποίηση, επαλήθευση της ταυτότητας και πιστοποίηση ιστότοπων εντός της ΕΕ. Ήδη περίπου το 60 % των Ευρωπαίων μπορούν να επωφεληθούν από το ισχύον σύστημα.

Ωστόσο, δεν απαιτείται από τα κράτη μέλη να αναπτύξουν εθνική ψηφιακή ταυτότητα και να την καταστήσουν διαλειτουργική με τις αντίστοιχες ταυτότητες άλλων κρατών μελών, γεγονός που οδηγεί σε μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των χωρών. Η παρούσα πρόταση θα καλύψει αυτές τις ελλείψεις βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα του πλαισίου και επεκτείνοντας τα οφέλη του στον ιδιωτικό τομέα και στη χρήση κινητών επικοινωνιών.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα – Ερωτήσεις και απαντήσεις

Ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα – Σελίδα πληροφοριών

Κανονισμός για την ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα

Σύσταση για την ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα

Ιστοσελίδα eIDAS

Έκθεση για την αξιολόγηση του κανονισμού eIDAS

Ψηφιακή δεκαετία – Δελτίο Τύπου

 

Πηγή άρθρου: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_2663

Παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος

Παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος

Πολίτες χαμηλού εισοδήματος δικαιούνται παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας, δηλαδή τη χορήγηση δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή ή συμβολαιογράφου, σε υποθέσεις ποινικού, αστικού και εμπορικού δικαίου κάθε βαθμού. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι διαφορές διαζυγίου, διατροφής, επιμέλειας κι επικοινωνίας, προσβολής, αναγνώρισης πατρότητας κ.α.

Τη νομική βοήθεια δικαιούνται οι Έλληνες πολίτες, οι πολίτες της ΕΕ, αλλά και οι πολίτες τρίτου κράτους ή οι ανιθαγενείς, εφόσον έχουν νομίμως κατοικία ή συνήθη διαμονή στην Ελλάδα.

Πολίτες χαμηλού εισοδήματος, δικαιούχοι νομικής βοήθειας, είναι εκείνοι των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα δύο τρίτα των κατώτατων ετήσιων ατομικών αποδοχών που προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Η νομική βοήθεια παρέχεται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου

Αρμόδιος για την παροχή νομικής βοήθειας είναι ο Δικηγορικός Σύλλογος της κάθε περιοχής 

Ο νόμος 3226/2004 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση του από τον νόμο 4274/2014 και τον νόμο 4596/2019

ΝΟΜΟΣ 3226/2004 ΦΕΚ 24/Α/ 4/4.2.2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 – Δικαιούχοι νομικής βοήθειας

1. Δικαιούχοι νομικής βοήθειας είναι οι χαμηλού εισοδήματος πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δικαιούχοι είναι, επίσης, οι χαμηλού εισοδήματος πολίτες τρίτου κράτους και ανιθαγενείς, εφόσον έχουν, νομίμως, κατοικία ή συνήθη διαμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

2. Πολίτες χαμηλού εισοδήματος, δικαιούχοι νομικής βοήθειας, είναι εκείνοι των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα δύο τρίτα των κατώτατων ετήσιων ατομικών αποδοχών που προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Σε περίπτωση ενδο-οικογενειακής διαφοράς ή διένεξης, δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα εκείνου με τον οποίο υπάρχει η διαφορά ή διένεξη.

Άρθρο 2 – Διαδικασία

1. Η νομική βοήθεια παρέχεται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου. Η αίτηση αναφέρει συνοπτικά το αντικείμενο της δίκης ή της πράξης και τα στοιχεία που βεβαιώνουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την παροχή της βοήθειας.

2. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα αναγκαία δικαιολογητικά αποδεικτικά της οικονομικής καταστάσεως (ιδίως αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή βεβαίωση του εφόρου ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, αντίγραφο δήλωσης περιουσιακής καταστάσεως, εκκαθαριστικού σημειώματος, ΑΦΜ, βεβαιώσεις υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, ένορκες βεβαιώσεις) και αποδεικτικά της κατά την πρώτη παράγραφο του άρθρου 1 κατοικίας ή διαμονής, εάν πρόκειται για πολίτη τρίτου κράτους.

3. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δίκη ή την πράξη για την οποία ζητείται η παροχή νομικής βοήθειας. Η προθεσμία μπορεί να συντιμηθεί σε περίπτωση μεταγενέστερης κλήτευσης. Η διαδικασία διεξάγεται ατελώς και δεν είναι υποχρεωτική η παράσταση με δικηγόρο.

4. Για την παραδοχή της αίτησης αρκεί πιθανολόγηση. Ο αρμόδιος για την εξέτασή της δικαστής μπορεί να εξετάσει μάρτυρες, καθώς και τον αιτούντα, με όρκο ή χωρίς όρκο, να συγκεντρώσει κάθε αναγκαία πληροφορία και στοιχείο και να διατάξει την κλήτευση του αντιδίκου.

5. Η αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Νέα αίτηση μπορεί να υποβληθεί σε περίπτωση μεταβολής των πραγματικών περιστατικών. Συμπληρωματική αίτηση επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση.

Άρθρο 3 – Διορισμός συνηγόρου υπηρεσίας

1. Σε περίπτωση διορισμού δικηγόρου, η επιλογή γίνεται βάσει καταστάσεως που καταρτίζει ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος. Κάθε Δικηγορικός Σύλλογος συντάσσει μηνιαία κατάσταση των δικηγόρων υπηρεσίας του επόμενου μήνα, ξεχωριστά για ποινικές υποθέσεις και για υποθέσεις αστικού και εμπορικού χαρακτήρα, και την αποστέλλει στο οικείο Δικαστήριο. Παράλληλα, συντάσσει και αποστέλλει ημερήσια κατάσταση με ικανό αριθμό δικηγόρων για την παροχή νομικής βοήθειας στην ανάκριση και στην εκδίκαση κακουργημάτων και αυτόφωρων πλημμελημάτων. Διαγράφεται από τον πίνακα και δεν μπορεί να γραφεί στο μέλλον δικηγόρος που αρνήθηκε να αναλάβει ή εγκατέλειψε το έργο της υπεράσπισης χωρίς σπουδαίο λόγο, κατά την κρίση του δικαστή ή του προέδρου που διευθύνει το δικαστήριο. Οι τελευταίοι συντάσσουν έκθεση που αποστέλλεται στο Δικηγορικό Σύλλογο.

«Στις ανωτέρω καταστάσεις δεν περιλαμβάνονται δικηγόροι, η αμοιβή των οποίων κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος έχει υπερβεί το ποσό που ορίζεται στην παράγραφο 3.» (άρθρο 40 NOMOΣ 4274/2014 – ΦΕΚ Α 147 – 14.07.2014)

2. Οι συνήγοροι υπηρεσίας ορίζονται κατ” αλφαβητική σειρά από την αντίστοιχη κατάσταση του Δικηγορικού Συλλόγου. Σε περίπτωση παράλειψης αποστολής της ημερήσιας κατάστασης, η επιλογή γίνεται από τη μηνιαία κατάσταση. Σε περίπτωση παράλειψης αποστολής της μηνιαίας κατάστασης, η επιλογή γίνεται από όλους τους δικηγόρους του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Κατ” εξαίρεση, εάν ζητηθεί, μπορεί να οριστεί ο δικηγόρος που έχει χειριστεί, στο πλαίσιο του συστήματος νομικής βοήθειας, την ίδια υπόθεση σε προηγούμενο στάδιο.

«Στις ανωτέρω περιπτώσεις μη αποστολής των καταστάσεων, ο οριζόμενος συνήγορος δηλώνει υπευθύνως ότι η αμοιβή, την οποία δικαιούται για την παροχή νομικής βοήθειας κατά το τρέχον δικαστικό έτος, δεν υπερβαίνει το οριζόμενο στην επόμενη παράγραφο ποσό.» (άρθρο 40 NOMOΣ 4274/2014 – ΦΕΚ Α 147 – 14.07.2014)

3. Κάθε δικηγόρος μπορεί να χρεωθεί με μόνο μία υπόθεση. Ως μία υπόθεση θεωρείται και η συνεκδίκαση περισσότερων υποθέσεων του ίδιου προσώπου ή περισσότερων προσώπων λόγω ομοδικίας, συναιτιότητας ή συνάφειας.

«Η ετήσια αμοιβή των δικηγόρων στους οποίους ανατίθεται η νομική βοήθεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. Το ποσό της αμοιβής του δικηγόρου προκύπτει από ειδικό γραμμάτιο το οποίο εκδίδεται κάθε φορά από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων. Σε περίπτωση υπερβάσεως του ανωτάτου ποσού αμοιβής, το επιπλέον ποσό δεν καταβάλλεται στον συνήγορο, εκτός εάν πρόκειται για υπόλοιπο προηγούμενης παράστασής του ή για πολυήμερη δικαστική διαδικασία. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το ποσό αυτό μπορεί να αυξομειώνεται. Ο υπολογισμός της συνολικής ετήσιας αμοιβής γίνεται για το διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου έως και τις 14 Σεπτεμβρίου του επομένου έτους. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από τη 15η Σεπτεμβρίου 2014.» (άρθρο 40 NOMOΣ 4274/2014 – ΦΕΚ Α 147 – 14.07.2014)

4. Ο διοριζόμενος δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή δικαστικός επιμελητής έχει υποχρέωση να δεχθεί και εκτελέσει την εντολή δίχως αξίωση προκαταβολής αμοιβής ή δικαιωμάτων.

«5. Εφόσον ο διάδικος ανήκει στους δικαιούχους νομικής βοήθειας που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1, ο εισαγγελέας, ο ανακριτής με διάταξη, το συμβούλιο και το δικαστήριο με απόφαση, μπορούν κατά περίπτωση και αν κριθεί αναγκαίο, να του διορίσουν συνήγορο αυτεπαγγέλτως από τον ειδικό πίνακα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.» (Η παρ.5 προστέθηκε  με την παρ.3 άρθρ. έκτου Ν.3625/2007,    ΦΕΚ Α 290,και αντικαταστάθηκε με το άρθρο έβδομο Ν. 3875/2010,ΦΕΚ Α 158/20.9.2010)

«6. Σε συνήγορο η αμοιβή του οποίου κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται στην παράγραφο 3 μπορεί να ανατεθεί νομική βοήθεια, αν δεν καθίσταται δυνατός ο ορισμός άλλου ή εφόσον: α) υπάρχει κίνδυνος συμπληρώσεως του ανωτάτου ορίου προσωρινής κρατήσεως ή του χρόνου παραγραφής ή β) συντρέχει λόγος κατεπείγοντος.

7. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, σχετικά με το όριο της ετήσιας αμοιβής, εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των άρθρων 200 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, 100, 340 και 376 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και 276Α του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

8. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.» (άρθρο 40 NOMOΣ 4274/2014 – ΦΕΚ Α 147 – 14.07.2014)

Άρθρο 4 – Παύση, ανάκληση και περιορισμός της βοήθειας

1. Η νομική βοήθεια παύει με το θάνατο του δικαιούχου. Πράξεις που δεν επιδέχονται αναβολή μπορούν να ενεργηθούν και αργότερα με βάση τη βοήθεια που δόθηκε.

2. Η νομική βοήθεια μπορεί να ανακληθεί ή να περιορισθεί με απόφαση του αρμόδιου δικαστή, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα, εφόσον αποδεικνύεται ότι οι προϋποθέσεις της παροχής είτε δεν υπήρχαν είτε εξέλιπαν είτε μεταβλήθηκαν ουσιωδώς.

3. Μαζί με την ανάκληση μπορεί να επιβληθεί στον αιτούντα που πέτυχε την παροχή της βοήθειας με αναληθή αίτηση ή στοιχεία χρηματική ποινή από δεκαπέντε έως εκατόν πενήντα ευρώ. Η χρηματική ποινή δεν θίγει την υποχρέωση καταβολής των ποσών από τα οποία απαλλάχθηκε.

Άρθρο 5 – Συμβουλευτική βοήθεια

Συμβουλευτική βοήθεια μπορεί να παρέχεται επί ποινικών υποθέσεων από τους εισαγγελείς υπηρεσίας και τους εισαγγελείς-επόπτες των καταστημάτων κράτησης, και επί πολιτικών υποθέσεων από τους προέδρους υπηρεσίας των κατά τόπους αρμόδιων Δικαστηρίων, από τους οποίους θα ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για τη δυνατότητα ένταξής τους στο σύστημα της νομικής βοήθειας για πολίτες χαμηλού εισοδήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Άρθρο 6 – Αρμόδια αρχή

1. Αρμόδια αρχή για την εξέταση της αίτησης παροχής νομικής βοήθειας σε ποινικές υποθέσεις είναι ο πρόεδρος του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί προς εκδίκαση η υπόθεση του αιτούντος ή ενώπιον της οποίας πρέπει να ασκηθεί το σχετικό ένδικο μέσο ή βοήθημα.

2. Στις περιπτώσεις των άρθρων 100 παρ. 3, 200 παρ. 1 εδ. β”, 340, 376, 423 παρ. 1 Κ.Π.Δ. ο διορισμός του συνηγόρου γίνεται όπως ορίζεται με τις διατάξεις των άρθρων αυτών και δεν απαιτείται να συντρέχουν οι όροι του άρθρου 1, ούτε να ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 2.

Σε περίπτωση αίτησης αναίρεσης ή επανάληψης διαδικασίας που αφορά κακούργημα, δεν απαιτείται να συντρέχουν οι όροι της πρώτης παραγράφου του άρθρου 1 για νόμιμη κατοικία ή διαμονή.

Άρθρο 7 – Διορισμός συνηγόρου υπηρεσίας σε ποινικές υποθέσεις

1. Η παροχή νομικής βοήθειας σε ποινικές υποθέσεις συνίσταται στο διορισμό συνηγόρου.

2. Συνήγοροι ορίζονται υπέρ κατηγορουμένου: α) για κακουργήματα, κατά το στάδιο της ανάκρισης και κατά τη συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο, β) για πλημμελήματα αρμοδιότητας Τριμελούς Πλημμελειοδικείου για τα οποία προβλέπεται ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον έξι (6) μηνών, κατά τη συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο, γ) για εφέσεις κατ” αποφάσεων Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και για παράσταση κατά την εκδίκαση αυτών ενώπιον του δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου εφόσον πρωτοδικώς έχει επιβληθεί στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον έξι μηνών, δ) για αναιρέσεις κατ” αποφάσεων των ως άνω Δικαστηρίων και κατ” αποφάσεων του Μικτού Ορκωτού Εφετείου, του Πενταμελούς Εφετείου και του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων, εφόσον έχει επιβληθεί στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον ενός έτους, ε) για αιτήσεις επαναλήψεως της διαδικασίας υπέρ καταδικασμένου, εφόσον έχει επιβληθεί στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον έξι μηνών.

3. Συνήγοροι ορίζονται και για σύνταξη και υποβολή έγκλησης και για παράσταση πολιτικής αγωγής σε κάθε βαθμό σε θύματα βασανιστηρίων και άλλων προσβολών της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (Π.Κ. 137 Α και Β), διακρίσεων και παραβιάσεων της ίσης μεταχείρισης, εγκλημάτων κατά της ζωής, κατά της προσωπικής ελευθερίας και της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, κατά της ιδιοκτησίας και των περιουσιακών δικαιωμάτων, σωματικών βλαβών και εγκλημάτων σχετικών με το γάμο και την οικογένεια, και εφόσον πρόκειται για κακουργήματα ή για πλημμελήματα αρμοδιότητας τριμελούς πλημμελειοδικείου για τα οποία απειλείται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

4. Προϋπόθεση για την παροχή νομικής βοήθειας σε περιπτώσεις άσκησης και υποστήριξης ένδικων μέσων και βοηθημάτων είναι να είναι αυτά παραδεκτά και να μην είναι προφανώς αβάσιμα.

5. Ο δικαιούχος έχει υποχρέωση να αποδεχθεί το συνήγορο που του διορίσθηκε.

6. Ο διορισμός ισχύει μέχρι την οριστική περάτωση της δίκης ή της διαδικαστικής ενέργειας στον ίδιο βαθμό δικαιοδοσίας, καθώς και για την άσκηση ένδικου μέσου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Άρθρο 8 – Αρμόδια αρχή

1. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3226/2004 (Α’ 24) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Αρμόδια αρχή για την εξέταση της αίτησης παροχής νομικής βοήθειας σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού χαρακτήρα είναι ο ειρηνοδίκης, ο δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου ή ο πρόεδρος του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί ή πρόκειται να εισαχθεί η δίκη και, εάν πρόκειται για πράξεις που είναι άσχετες με δίκη, ο ειρηνοδίκης της κατοικίας του αιτούντος. Στις πράξεις που είναι άσχετες με δίκη συμπεριλαμβάνονται οι πράξεις που συντάσσονται από συμβολαιογράφο σχετικά με υποθέσεις συναινετικού διαζυγίου.». (άρθρο 28 νόμου4596/2019 – ΦΕΚ Τεύχος Α 32/26.02.2019)

2. Κατά της απόφασης του ειρηνοδίκη, του δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου και του προέδρου του Πρωτοδικείου μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από τον αιτούντα ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έκδοσή της. Η προσφυγή εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Άρθρο 9 – Περιεχόμενο νομικής βοήθειας

1. Η παροχή νομικής βοήθειας σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού χαρακτήρα συνίσταται στην απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής μέρους ή του συνόλου των εξόδων της διαδικασίας και, εφόσον ειδικώς ζητηθεί, στο διορισμό δικηγόρου, συμβολαιογράφου και δικαστικού επιμελητή, με την εντολή να υπερασπιστούν τον δικαιούχο, να τον εκπροσωπήσουν στο δικαστήριο και να του δώσουν τη βοήθεια που χρειάζεται για να γίνουν οι αναγκαίες πράξεις.

2. Η απαλλαγή περιλαμβάνει ιδίως τα τέλη χαρτοσήμου, το τέλος δικαστικού ενσήμου, το τέλος απογράφου και τις προσαυξήσεις τους, τα δικαιώματα των μαρτύρων, των πραγματογνωμόνων, τα δικαιώματα ή την αμοιβή του διοριζόμενου δικηγόρου, συμβολαιογράφου και δικαστικού επιμελητή, καθώς και την υποχρέωση εγγυοδοσίας για τα έξοδα αυτά.

3. Η νομική βοήθεια παρέχεται χωριστά για κάθε δίκη, ισχύει για κάθε βαθμό δικαιοδοσίας για κάθε δικαστήριο και αφορά και την αναγκαστική εκτέλεση της απόφασης.

4. Προϋπόθεση για την παροχή νομικής βοήθειας σε περιπτώσεις άσκησης και υποστήριξης ένδικων μέσων και βοηθημάτων είναι να είναι αυτά παραδεκτά και να μην είναι προφανώς αβάσιμα ή ασύμφορα. Συνεκτιμάται και η σημασία της υπόθεσης για τον αιτούντα.

5. Ο διορισμός δικηγόρου ισχύει ως παροχή δικαστικής πληρεξουσιότητας από τον δικαιούχο, στην έκταση που ορίζει το άρθρο 97 Κ.Πολ.Δ., εκτός εάν η απόφαση, με αίτηση του δικαιούχου, την επεκτείνει ή την περιορίζει.

6. Η παροχή νομικής βοήθειας δεν επηρεάζει την υποχρέωση καταβολής των εξόδων που επιδικάσθηκαν στον αντίδικο.

2. Στο άρθρο 9 του ν. 3226/2004 προστίθεται παρ. 7 ως εξής:

«7. Παρέχεται νομική βοήθεια σε υποθέσεις συναινετικού διαζυγίου, που συνίσταται στην απαλλαγή από την υποχρέωση μέρους ή τον συνόλου των εξόδων της διαδικασίας ενώπιον συμβολαιογράφου, καθώς και της αμοιβής του δικηγόρου που θα διοριστεί για να εκπροσωπήσει τους αιτούντες ενώπιον συμβολαιογράφου.». (άρθρο 28 νόμου 4596/2019 – ΦΕΚ Τεύχος Α 32/26.02.2019)

Άρθρο 10 – Ειδικές διατάξεις για διασυνοριακές διαφορές

Αν το πρόσωπο το οποίο ζητεί νομική βοήθεια σε υπόθεση αστικού ή εμπορικού χαρακτήρα έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν οι ακόλουθες ειδικές ρυθμίσεις:

α) Δικαιούχος νομικής βοήθειας είναι και εκείνος που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του νόμου, έχει όμως οικογενειακό εισόδημα που υπερβαίνει το ποσό της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 1, εάν αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα δικαστικά έξοδα λόγω της διαφοράς στις δαπάνες διαβίωσης μεταξύ του κράτους – μέλους κατοικίας ή συνήθους διαμονής και της Ελλάδας.

β) Η κατά την πρώτη παράγραφο του άρθρου 9 απαλλαγή μπορεί να περιλαμβάνει και: αα) την αμοιβή διερμηνέα, ββ) τα έξοδα επίσημης μετάφρασης των εγγράφων που απαιτούνται για την επίλυση της διαφοράς και γγ) τα έξοδα στα οποία υποβάλλεται ο αιτών για μετακίνηση προσώπου που συνδέεται με την υποστήριξη του αιτήματος του αιτούντος, εφόσον επιβάλλεται η αυτοπρόσωπη παρουσία του στο δικαστήριο και το δικαστήριο αποφασίσει ότι το εν λόγω πρόσωπο δεν μπορεί άλλως να μετάσχει στη διαδικασία.

γ) Η νομική βοήθεια μπορεί να συνίσταται και στο διορισμό συνηγόρου για την παροχή νομικών συμβουλών με σκοπό τη διευθέτηση της διαφοράς πριν εισαχθεί αυτή ενώπιον δικαστηρίου. Διορισμός συνηγόρου για παροχή νομικών συμβουλών χωρεί και υπέρ προσώπου που έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, αλλά ζητεί την παροχή νομικής βοήθειας για δίκη ή διαδικαστική ενέργεια σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έως την παραλαβή της αίτησης για την παροχή νομικής βοήθειας από την αρμόδια αρχή του αλλοδαπού κράτους – μέλους. Η πέμπτη παράγραφος του άρθρου 9 εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτήν.

Άρθρο 11 – Διαβίβαση αιτήσεων

Αρμόδια αρχή για την παραλαβή αιτήσεων προσώπων που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα για την παροχή νομικής βοήθειας από άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2003/8/ΕΚ του Συμβουλίου, είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η αρμόδια αρχή παρέχει συνδρομή στον αιτούντα, ώστε η αίτηση να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που γνωρίζει ότι απαιτούνται για να κριθεί η αίτηση και παρέχει δίχως δαπάνη του αιτούντος, εφόσον ζητηθεί, κάθε απαραίτητη μετάφραση της αίτησης και των δικαιολογητικών εγγράφων. Η αίτηση διαβιβάζεται στην αρχή του αλλοδαπού κράτους εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της, δεόντως συμπληρωμένη, και με μεταφρασμένα τα δικαιολογητικά έγγραφα. Δεν απαιτείται επικύρωση για τα έγγραφα που διαβιβάζονται. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υποβολή και διαβίβαση αιτήσεων νομικής βοήθειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Άρθρο 12 – Εκκαθάριση

1. Η εκκαθάριση των εξόδων της δίκης γίνεται κατά τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις και περιλαμβάνει και τα έξοδα από τα οποία απαλλάχθηκε ο δικαιούχος, καθώς και την αποζημίωση του δικηγόρου και κάθε άλλου προσώπου που βαρύνει, κατά το νόμο αυτόν, το Δημόσιο.

2. Εάν η απόφαση επιβάλει τα έξοδα σε βάρος του αντιδίκου του δικαιούχου ή άλλου προσώπου, τα έξοδα από τα οποία απαλλάχθηκε ο δικαιούχος και η αποζημίωση δικηγόρου και κάθε άλλου προσώπου που βαρύνει το Δημόσιο επιδικάζονται υπέρ του Δημοσίου και εισπράττονται από αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

Άρθρο 13 – Πόροι για την παροχή νομικής βοήθειας

Εγγράφεται κατ” έτος ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την κάλυψη της αποζημίωσης δικηγόρων και άλλων προσώπων που προσφέρουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του συστήματος νομικής βοήθειας.

Άρθρο 14 – Αποζημίωση δικηγόρων υπηρεσίας και άλλων προσώπων

1. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης ορίζεται η αποζημίωση των δικηγόρων υπηρεσίας, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών και άλλων προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της παροχής νομικής βοήθειας, σύμφωνα με τα τυχόν προβλεπόμενα κατώτατα όρια καθορισμού αμοιβής. Η αμοιβή μπορεί να υπολείπεται των κατώτατων ορίων σε περίπτωση αναίρεσης και παράστασης ενώπιον του μικτού ορκωτού δικαστηρίου και του μικτού ορκωτού εφετείου. Με όμοια απόφαση καθορίζεται το πλαίσιο και η διαδικασία εκκαθάρισης και είσπραξης της αποζημίωσης.

3. Η παρ. 1 του άρθρου 14 του υ. 3226/2004 αναριθμείται σε 1. α), και μετά από την περ. α) τίθεται νέα περ. β) ως εξής:

«β) Ο δικηγόρος υπηρεσίας, που παρέχει υπηρεσίες στο πλαίσιο της παροχής νομικής βοήθειας σε ποινικές δίκες μακράς διάρκειας, δικαιούται πρόσθετης αποζημίωσης που καταβάλλεται από το ΤΑ.Χ.ΔΙΚ. Η διαδικασία καταβολής, οι προϋποθέσεις και το ύψος της αποζημίωσης καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία καταλαμβάνει όλες τις αιτήσεις των δικηγόρων υπηρεσίας που υποβάλλονται από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης.».(άρθρο 28 νόμου 4596/2019 – ΦΕΚ Τεύχος Α 32/26.02.2019)

2. Αρμόδιο όργανο για τη συλλογή των δικαιολογητικών και των αιτήσεων των δικαιούχων δικηγόρων και άλλων προσώπων για τη διαβίβασή τους στο Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι η διοίκηση του αρμόδιου Δικαστηρίου.

Άρθρο 15 – Μη έκδοση γραμματίου προείσπραξης επί καταβολής αποζημιώσεως

4. Το άρθρο 15 του ν. 3226/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για την αποζημίωση που καταβάλλεται σε δικηγόρο υπηρεσίας εκδίδεται ειδικό γραμμάτιο προκαταβολής, σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 3 τον άρθρου 61 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α’ 208). Το προσήκον φορολογικό στοιχείο εκδίδεται κατά την είσπραξη της ως άνω αποζημίωσης, μετά την εκκαθάριση και πριν την εξόφληση αυτής, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης σχετικής διάταξης. Η εξόφληση αποτελεί το χρόνο πληρωμής της αμοιβής από την παροχή της σχετικής υπηρεσίας. Ο δικηγόρος υπηρεσίας υποχρεούται να καταχωρίσει ηλεκτρονικά το φορολογικό στοιχείο που εκδίδει για την ως άνω αποζημίωση στην αντίστοιχη διαδικτυακή πύλη (portal.οlomeleia.gr).

Οι εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ και οι κρατήσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 61 του Κώδικα Δικηγόρων, καθώς και η προκαταβολή φόρου που προβλέπεται στη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 69 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’167), υπολογίζονται κατά την εκκαθάριση της αποζημίωσης και τα αντίστοιχα ποσά παρακρατούνται και αποδίδονται στους οικείους φορείς τον επόμενο μήνα εκείνου της καταβολής της αποζημίωσης.

2. Δεν εκδίδεται γραμμάτιο προκαταβολής σε περίπτωση παροχής νομικής βοήθειας από δικηγόρους που ενεργούν στο πλαίσιο προγραμμάτων νομικής αρωγής μη κρατικών φορέων και δεν λαμβάνουν αμοιβή για την παροχή των υπηρεσιών τους.». (άρθρο 28 νόμου 4596/2019 – ΦΕΚ Τεύχος Α 32/26.02.2019)

Άρθρο 16 – Τελικές διατάξεις

1. Για την παροχή νομικής βοήθειας σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, αποκλείεται η εφαρμογή του εικοστού δεύτερου κεφαλαίου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρα 194 έως 204).

2. Το άρθρο 96Α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας καταργείται.

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης, μπορεί να επεκτείνεται ο θεσμός της παροχής νομικής βοήθειας σε όλες ή σε κατηγορίες διοικητικών διαφορών και να καθορίζονται οι όροι και οι διαδικαστικές προϋποθέσεις.

Αποζημίωση προσώπων που προσφέρουν υπηρεσίες νομικής βοήθειας

ΦΕΚ Τεύχος Β 3578/31.12.2014

ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: «Αποζημίωση των προσώπων που προσφέρουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του συστήματος παροχής νομικής βοήθειας και της διαδικασίας εκκαθάρισης και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αποζημίωση των δικηγόρων υπηρεσίας και δικαστικών επιμελητών που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της παροχής νομικής βοήθειας».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε την αποζημίωση των δικηγόρων υπηρεσίας, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών και άλλων προσώπων που προσφέρουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του συστήματος παροχής νομικής βοήθειας, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες αμοιβές.

Στο ποσό της ως άνω αποζημίωσης προστίθεται ο ΦΠΑ με τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή.

Σε περίπτωση αναίρεσης και παράστασης ενώπιον του μικτού ορκωτού δικαστηρίου, του μικτού ορκωτού εφετείου και του πενταμελούς εφετείου κακουργημάτων, η αποζημίωση θα υπολείπεται των προβλεπόμενων νόμιμων αμοιβών σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).

ΒΚαθορίζουμε τη διαδικασία εκκαθάρισης και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή αποζημίωσης σε δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές που παρέχουν νομική βοήθεια σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3226/2004 (Α 24), όπως αυτός ισχύει.

Στους δικαιούχους καταβάλλεται η αποζημίωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις κατώτατα όρια καθορισμού αμοιβής, εφόσον παρείχαν νομική βοήθεια.

Για την είσπραξη της αποζημίωσής τους οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Β.1.) Οι δικηγόροι που παρέχουν νομική βοήθεια σε ποινικές υποθέσεις:

1. Αίτηση του δικαιούχου στην οποία μεταξύ των άλλων θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του (Δ /νση, τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΔΟΥ)

2. Επικυρωμένο αντίγραφο της πράξεως διορισμού του, ως συνηγόρων υπεράσπισης ή πολιτικής αγωγής.

3α. Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο του δικαστηρίου ή του συμβουλίου ή του ανακριτή, από την οποία να βεβαιώνεται ότι παρέστησαν και άσκησαν το έργο της υπεράσπισης ή πολιτικής αγωγής.

β. Όταν πρόκειται για ανάκριση, να δηλώνεται ρητά στη βεβαίωση του ανακριτή, εάν το αδίκημα είναι πλημμέλημα ή κακούργημα καθώς και ο αριθμός της δικογραφίας και η ημερομηνία απολογίας του κατηγορουμένου.

4. Επικυρωμένο απόσπασμα της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου που εκδόθηκε επί της υπόθεσης για την οποία παρασχέθηκε η νομική βοήθεια, στο οποίο θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του δικηγόρου που την παρέσχε, ο αύξων αριθμός της απόφασης, ο βαθμός και ο τύπος του δικαστηρίου, η ημερομηνία της δικασίμου και το ονοματεπώνυμο του κατηγορουμένου.

5. Επικυρωμένα αντίγραφα των πάσης φύσεως απαιτούμενων εγγράφων ή δικογράφων που αναφέρονται στη συγκεκριμένη υπόθεση και για τη σύνταξη ή κατάθεσή τους σε δικαστήριο, συμβούλιο, ανακριτική ή εισαγγελική αρχή προβλέπεται αμοιβή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

6. Απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με το Νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών το οποίο θα φέρει τα στοιχεία: «Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ), ΝΠΔΔ, Λεωφ. Μεσογείων 96, Τ.Κ. 11527 Αθήνα, Α.Φ.Μ. 090016762 ΔΟΎ IB’ ΑΘΗΝΩΝ».

7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα γνωστοποιείται η Τράπεζα και ο λογαριασμός σε μορφή ΙΒΑΝ, όπου θα γίνεται η κατάθεση της εκκαθάρισης.

8. Το ειδικό γραμμάτιο νομικής βοήθειας του οικείου δικηγορικού συλλόγου, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 3226/2004 (Α 24).

Β.2.) 1. Το α’ εδάφιο του άρθρου Β.2. αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Οι δικηγόροι και οι συμβολαιογράφοι που παρέχουν νομική βοήθεια σε αστικές ή διοικητικές υποθέσεις:» (Τροποποίηση με ΚΥΑ Αριθμ. 3053 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1987/01.06.2018)

1. Αίτηση του δικαιούχου στην οποία μεταξύ των άλλων θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του (Δ/νση, τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΔΟΥ)

2. Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου, με την οποία διορίζεται ο δικαιούχος για την υπόθεση στην οποία παρέσχε τη νομική βοήθεια.

3. Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου, η οποία εκδόθηκε επί της υπόθεσης για την οποία παρασχέθηκε η νομική βοήθεια.

Η περίπτωση 4 του άρθρου Β.2. αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Επικυρωμένα αντίγραφα των πάσης φύσεως απαιτούμενων εγγράφων ή δικογράφων (όπως προτάσεις, σημειώματα, αιτήσεις ανακοπής πληρωμής, αποδεικτικά κατάθεσης στο ληξιαρχείο για τα συναινετικά διαζύγια κ.λπ.) που αναφέρονται στη συγκεκριμένη υπόθεση και για τη σύνταξη ή κατάθεσή τους σε δικαστήριο προβλέπεται αμοιβή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.» (Τροποποίηση με ΚΥΑ Αριθμ. 3053 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1987/01.06.2018)

Από την περίπτωση 5 του άρθρου Β.2. απαλείφεται η φράση «Απόδειξη ή»  (Τροποποίηση με ΚΥΑ Αριθμ. 3053 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1987/01.06.2018)

5Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών το οποίο θα φέρει τα στοιχεία: «Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), Ν.Π.Δ.Δ., Λεωφ. Μεσογείων 96, Τ.Κ. 11527 Αθήνα, Α.Φ.Μ. 090016762 Δ.Ο.Υ. IB’ ΑΘΗΝΩΝ».

Η περίπτωση 6 του άρθρου Β.2. αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«6. Υπεύθυνη δήλωση γνωστοποίησης του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου σε μορφή ΙΒΑΝ, που  θα συνοδεύεται από αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της Τραπέζης αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο.» (Τροποποίηση με ΚΥΑ Αριθμ. 3053 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1987/01.06.2018)

7. Το ειδικό γραμμάτιο νομικής βοήθειας του οικείου δικηγορικού συλλόγου, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 3226/2004 (Α 24) «μόνο για τους δικηγόρους».

Στην περίπτωση 7 του άρθρου Β.2. προστίθεται στο τέλος της πρότασης η φράση «μόνο για τους δικηγόρους».  (Τροποποίηση με ΚΥΑ Αριθμ. 3053 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1987/01.06.2018)

Β.3.) Οι δικαστικοί επιμελητές:

1. Αίτηση του δικαιούχου στην οποία μεταξύ των άλλων θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του (Δ/νση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.).

2. Απόφαση του δικαστηρίου με την οποία ορίζεται δικαστικός επιμελητής για να διενεργήσει τις συγκεκριμένες επιδόσεις.

3. Έκθεση επίδοσης. Σε περίπτωση επίδοσης άγνωστης διαμονής από την έκθεση επίδοσης πρέπει να προκύπτει ότι έχει τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 135 του ΚΠολΔ.

4. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης εις διπλούν η οποία θα είναι υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο και θα αναγράφεται υποχρεωτικά το αιτούμενο ποσόν.

5. Απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, το οποίο θα φέρει τα στοιχεία: «Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), Ν.Π.Δ.Δ., Λεωφ. Μεσογείων 96, Τ.Κ. 11527 Αθήνα, Α.Φ.Μ. 090016762 Δ.Ο.Υ. IB’ ΑΘΗΝΩΝ».

6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα γνωστοποιείται η Τράπεζα και ο λογαριασμός σε μορφή ΙΒΑΝ, όπου θα γίνεται η κατάθεση της εκκαθάρισης.

Το αρμόδιο δικαστήριο θα διαβιβάζει τα ανωτέρω δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία στη συνέχεια θα τα υποβάλει στο ΤΑΧΔΙΚ για την εκκαθάριση και την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου.

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΤΑΧΔΙΚ

Με την παρούσα, καταργούνται οι αριθμ.67506/8-8-2012 (Β ́2333) και αριθμ.64762/15-6-2004 (Β 888) όμοιες ΚΥΑ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.