Συνήγορος του Πολίτη: Απαλλαγή μεταπτυχιακών φοιτητών με αναπηρία από τέλη φοίτησης

Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη έγινε τροποποίηση στην απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών Α.Ε.Ι.» (131757/Ζ1/2-8-2018), σύμφωνα με την οποία δεν λαμβάνονταν υπόψη «Τεκμαρτά εισοδήματα καθώς και χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ως προνοιακές και κοινωνικές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία».

 

Με αυτόν τον τρόπο η Αρχή ολοκλήρωσε την παρέμβασή της σε αναφορά μεταπτυχιακού φοιτητή με αναπηρία, και δικαιούχου προνοιακών επιδομάτων καταβαλλόμενων από τον ΟΠΕΚ. Ο φοιτητής υπέβαλε αίτηση απαλλαγής από την καταβολή διδάκτρων όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του αρ. 35 του ν. 4485/2017. Στην αίτησή του ενημέρωνε τη διοίκηση για τα ισχύοντα ως προς τα προνοιακά εισοδήματα (άρθρο 81 του ν. 4611/2019, Προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία), όπου προβλέπεται ότι τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ως προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος και δεν φορολογούνται.

Ωστόσο, το αίτημά του δεν είχε γίνει δεκτό ούτε στην αρχική απόφαση ούτε στην ένσταση, με την επίκληση ότι η ρητή εξαίρεση των προνοιακών επιδομάτων από το εισόδημα, δεν έχει περιληφθεί ρητά ούτε στον προγενέστερο ν. 4485/2017 ούτε στην επίσης προγενέστερη Απόφαση του Υπουργού Παιδείας «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών Α.Ε.Ι.» (131757/Ζ1/2018 – ΦΕΚ 3387/Β/10-8-2018).

Επιπροσθέτως, στην απάντηση επί της ένστασης αναφέρθηκε και το επιχείρημα ότι η απαλλαγή από τα δίδακτρα δεν αποτελεί παροχή κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Ως αποτέλεσμα, ο φοιτητής με αναπηρία υποχρεώθηκε στην καταβολή διδάκτρων.

Την παρέμβαση της Αρχής προς το Πανεπιστήμιο ακολούθησε ερώτημα του Πανεπιστημίου προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, το οποίο ανταποκρίθηκε θετικά με την Γνωμοδότηση 160/2021, σύμφωνα με την οποία τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α ως προνοιακή παροχή σε μεταπτυχιακό φοιτητή, δεν προσμετρώνται στον υπολογισμό του συνολικού ατομικού εισοδήματος του, προκειμένου να κριθεί εάν δικαιούται απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ.6 της με αριθ.131757/Ζ1/2.8.2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΘ).

Τέλος, το ΥΠΕΘ εξέδωσε την προαναφερθείσα τροποποίηση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, ενώ to Πανεπιστήμιο επέστρεψε στον φοιτητή όλα τα ποσά που είχε ήδη καταβάλει ως δίδακτρα στο εν λόγω μεταπτυχιακό.

 

Πηγή: https://www.synigoros.gr/el/category/default/post/apallagh-metaptyxiakwn-foithtwn-me-anaphria-apo-telh-foithshs

 

Ηλεκτρονικό ραντεβού στον e-efka

Μέχρι στις 26 Μαΐου η υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

Η διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων, που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων γίνεται χωρίς εξετάσεις.

Αναλυτικότερα, οι υποψήφιοι μπορούν να εισαχθούν :

 1. Στις σχολές και τα Τμήματα/ Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, στην ΑΣΠΑΙΤΕ και τις ΑΣΤΕ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ Ενιαίου ή Γενικού Λυκείου , Τεχνικού Λυκείου ( ΤΕΛ ) , Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ( ΕΠΛ) ή ΕΠΑΛ ( ΟΜΑΔΑ’Β) ή ΕΑΕ.
 2. Στις Σχολές και τα Τμήματα / Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Πανεπιστήμιων , ΑΣΠΑΙΤΕ και τις ΑΣΤΕ , οι οποίες είναι συναφείς ή αντίστοιχες με τους τομείς και την κοινή ομάδα των ΕΠΑΛ, εφόσον είναι ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΛ( ΟΜΑΔΑ Α’) ή κάτοχοι Πτυχίου ΤΕΕ Β’ κύκλου σπουδών ή Τεχνικού λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου.Τα ανωτέρω ισχύουν και για Έλληνες κατόχους τίτλου απόλυσης ξένου λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου αλλοδαπής. Για την εισαγωγή των ανωτέρω υποψηφίων το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 : ενεργοποιήθηκαν τον Νοέμβριο 2021 οι Επταμελείς Επιτροπές δεκατεσσάρων ( 14) συγκεκριμένων Δημοσίων Νοσοκομείων, οι οποίες εξέδωσαν πιστοποιητικά διαπίστωσης πάθησης, στα οποία αναγράφεται η πάθηση με τον αντίστοιχο κωδικό της. Οι υποψήφιοι έχουν ήδη αποκτήσει έναν από τους ανωτέρων τίτλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή φοιτούν κατά το τρέχον έτος στην τελευταία τάξη του Λυκείου και κατέχουν πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης, υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου , Μηχανογραφικό Δελτίο με τις προτιμήσεις Τμημάτων / Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να εισαχθούν , και ισχύει από Τρίτη 17 Μαΐου μέχρι και Πέμπτη 26 Μαΐου 2022.

Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της προθεσμίας χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής 26 Μαΐου  δεν θα γίνονται δεκτά εκπρόθεσμα Μηχανογραφικά Δελτία , καθώς κλειδώνει το σύστημα.

 • Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής του Μηχανογραφικού θα είναι προσβάσιμη κατά την ανωτέρω προθεσμία όλο το 24ωρο μέσω συνδέσμου που θα υπάρχει στην κεντρική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων https://www.minedu.gov.gr/

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή:

Α. Εκτυπώνουν απευθείας από την εφαρμογή τα δύο αρχεία που εμφανίζονται:

 • ένα (1) αντίγραφο του συμπληρωμένου Μηχανογραφικού Δελτίου, καθώς και
 • την προσυμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση.

Προτείνεται, ο υποψήφιος να κρατήσει φωτοαντίγραφο του υπογεγραμμένου Μηχανογραφικού του Δελτίου και της υπογεγραμμένης Υπεύθυνης Δήλωσης για το προσωπικό του αρχείο.

Β. Υπογράφουν τα δύο (2) ανωτέρω έγγραφα (το Μηχανογραφικό Δελτίο σε όλες τις σελίδες).

Γ. Αποστέλλουν (μέχρι και την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022) τα δύο (2) ανωτέρω έγγραφα μαζί με:

 1. εάν είναι απόφοιτος, ένα (1) ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
 • Οι υποψήφιοι μπορούν από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή με πρόσβαση στο διαδίκτυο να τη χρησιμοποιήσουν για να υποβάλουν το Μηχανογραφικό τους Δελτίο με τις προτιμήσεις των Σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να εισαχθούν και να δηλώσουν όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την υποψηφιότητά τους. Η εφαρμογή συνοδεύεται από οδηγίες τις οποίες οι υποψήφιοι οφείλουν να μελετήσουν προσεκτικά και να ακολουθήσουν πιστά τα προτεινόμενα βήματα για τη σωστή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου.
 • 2. ένα (1) ευκρινές φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου ή φωτοαντίγραφο Απόφασης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) (που έχει εκδοθεί, μετά από εξέταση ένστασης του υποψηφίου, από την Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5% η οποία συγκροτείται κάθε χρόνο κατόπιν εισήγησης του ΚΕΣΥ).
 • 3.ένα (1) ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
 • 4.σε περίπτωση υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου, από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, συνυποβάλλεται και ευκρινές φωτοαντίγραφο της πρωτότυπης εξουσιοδότηση.

 Σε περίπτωση που ο τίτλος προέρχεται από ξένο σχολείο, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Βεβαίωση αντιστοιχίας του Απολυτηρίου (αν πρόκειται για απολυτήριο ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό) από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Eυρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας  και Θρησκευμάτων  ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού καθώς και βεβαίωση αναγωγής βαθμολογίας του Απολυτηρίου σε περίπτωση που ο βαθμός δεν είναι στην εικοσάβαθμη κλίμακα (0-20).
 1. Για τίτλους Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της αλλοδαπής απαιτείται Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας ξένων τίτλων Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καθώς και Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η αναγωγή της βαθμολογίας του Απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής  Κατάρτισης  της αλλοδαπής στην 20βαθμη κλίμακα, σε περίπτωση που η βαθμολογία του Απολυτήριου τίτλου δεν εκφράζεται στην 20βαθμη κλίμακα.

 ‘Ολα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία (σχολείο, άλλη εκπαιδευτική αρχή, κ.λ.π.) πρέπει απαραιτήτως να είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητα της υπογραφής αυτού που τα υπογράφει είτε από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, είτε με τη σχετική επισημείωση (APOSTILLE) από τις αρμόδιες για το σκοπό αυτό αρχές. Η επικύρωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.

 1. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο εγγράφου που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο και απαραιτήτως πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, η οποία θα υποβάλλεται σε ευκρινές φωτοαντίγραφο της πρωτότυπης ή ευκρινές φωτοαντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου. 
 1. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται: α) από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή από μεταφραστές του Μητρώου μεταφραστών του Υπουργείου Εξωτερικών ή από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό, β) από δικηγόρο σύμφωνα με τον «Κώδικα Δικηγόρων».

Η αποστολή θα πρέπει να γίνει Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι Κ Α   ΚΑΙ   Μ Ο Ν Ο με ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ (COURIER ) προς το:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β΄ γρ. 0091,

Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15122, Μαρούσι – Αθήνα, Ελλάδα

με την ένδειξη:

Για την Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου δικαιολογητικών υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για το έτος 2022 και καταληκτική ημερομηνία ταχυδρομικής σήμανσης την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022.

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

 1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής, ελέγχου και ταυτοποίησης με το ηλεκτρονικό αρχείο, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με νεότερες ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (minedu.goν.gr)
 2. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα προχωρήσουν σε ηλεκτρονική εγγραφή στο Τμήμα επιτυχίας τους 
 3. Για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου χρησιμοποιείται ο 8-ψήφιος κωδικός υποψηφίου που αποδίδεται αυτόματα στον υποψήφιο κατά την εγγραφή του στο σύστημα πριν την ηλεκτρονική υποβολή του μηχανογραφικού του.

 ΠΗΓΗ ΑΡΘΡΟΥ :

https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/sovares-pathiseis-m/anakoinwseis-ell-ex/52116-12-05-22-ypovoli-apo-17-05-22-eos-26-05-22-tou-ilektronikoy-mixanografikoy-deltiou-gia-tin-eisagogi-stin-tritovathmia-ekpaidefsi-ypopsifion-pou-pasxoun-apo-sovares-pathiseis-se-pososto-5-epipleon-ton-theseon-eisakteon-etous-2023

 

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Για την  ένταξη στο νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ( ΚΟΤ ) , οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν την απαραίτητη ( για κάθε έτος ) αίτηση στον ΗΔΙΚΑ :

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο – Αιτήσεις ΚΟΤ (idika.gr) .

ΒΗΜΑΤΑ:

 1. Πληκτρολογούν τους κωδικούς TAXISnet, για να γίνει επαναληπτικό έλεγχος προϋποθέσεων ένταξης στο ΚΟΤ για ένα ακόμη έτος.
    – Πρέπει να σημειωθεί ότι για την ένταξη στο ΚΟΤ, πρέπει να υποβληθεί αίτηση καθ’όλη την διάρκεια του έτους. Για να απενταχθούν αυτόματα όσοι ήδη τυγχάνουν της έκπτωσης ΚΟΤ, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός 2 μηνών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής φορολογικής δήλωσης: άρα έως 30/08/22.

Παρακάτω τα βήματα για να δείτε αν δικαιούστε το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ( Κ.Ο.Τ.) :

 1.  Με την είσοδο σας στο σύστημα θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τον ΑΜΚΑ σας και να συναινέσετε στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται ( τα δικά σας, του ή της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων σας.) 
 2. Μετά την συναίνεση σας, εμφανίζεται φόρμα που αναφέρει κάποια προσωπικά στοιχεία σας. Επιλέξτε για ΠΟΙΟ ΚΟΤ θέλετε να κάνετε αίτηση.
 3. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

απαιτείται το e-mail κι ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή κάποιον ειδοποιήσεων.

Για αιτήσεις ΚΟΤ-Β , σε περίπτωση που το νοικοκυριό σας έχει και ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, για να δείτε αν πληροίτε τα κριτήρια απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων, μέσω κωδικών ΤΑΧΙSnet, για την προσπέλαση των στοιχείων τους, από την ΑΑΔΕ. 

ΑΝ για κάποιο άτομο απαιτείται συναίνεση αναφέρεται ευκρινώς. 

 1. Για αιτήσεις ΚΟΤ-Α , απαιτείται εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ , που να έχει εγκριθεί εντός του τελευταίου διμήνου . Αν είστε δικαιούχος ΚΕΑ αλλά αίτησης σας έχει εγκριθεί πριν από τους τελευταίους δύο μηνες, πρέπει να έχετε κάνει τροποποιητική αίτηση ΚΕΑ.

Για ΚΟΤ-Α δεν απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενουμένων ατόμων, γιατι έχει δοθεί στο ΚΕΑ!

 1. Εφόσον έχουν δοθεί όλες οι τυχόν απαιτούμενες συναινέσεις των ενήλικων μελών, έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα πεδία, εμφανίζεται η πληροφορία αναφορικά με το εάν πληροίτε τα κριτήρια ή όχι.
 2. Για να καταστείτε δικαιούχος , πρέπει να πατήσετε το κουμπί [ Υποβολή Αίτησης ]. Εάν πληροίτε τα κριτήρια του ΚΟΤ, εμφανίζεται και το όριο τετράμηνης κατανάλωσης για τιμολόγηση με το ΚΟΤ που αιτηθήκατε. Στην αντίθετη περίπτωση, εμφανίζονται οι λόγοι απόρριψης αναλυτικά. 

Οι (Κ.Ο.Τ Α = δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης ΚΕΑ) θα έχουν συνολική έκπτωση στον λογαριασμό ρεύματος 70% ενώ η έκπτωση για τους (Κ.Ο.Τ Β = δικαιούχοι του Κοινωνικού Μερίσματος) θα φτάνει στο 35%. Για τα άτομα με αναπηρία άνω του 67% το εισοδηματικό κριτήριο αυξάνεται κατά 8.000 ευρώ και κατά 15.000 αν χρειάζονται μηχανική υποστήριξη.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ:

 1. Ο Αριθμός Παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
 2. Τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας και
 3.  ο ΑΦΜ (και του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμοι)

Στην περίπτωση των ατόμων που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης δηλώνουν επιπλέον:

 1. τον αριθμό ΑΜΚΑ τους
 2. τον ασφαλιστικό τους φορέα
 3. τον αριθμό πρωτοκόλλου βεβαίωσης του κρατικού ασφαλιστικού φορέα, στον οποίο υπάγεται ο ασθενής, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή του ασθενούς. 

Στην περίπτωση που ο ασθενής είναι ανασφάλιστος, τον αριθμό πρωτοκόλλου βεβαίωσης αντίστοιχου περιεχομένου από κρατικό νοσοκομείο, ότι έχουν στην κατοχή τους την ανωτέρω βεβαίωση.

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο – Αιτήσεις ΚΟΤ (idika.gr) 

Αναθεώρηση Ενιαίoυ Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

Μετά την έκδοση του νέου Ενιαίoυ Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας που δημοσιεύτηκε με το ΦΕΚ Β/6282/2021, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προχώρησε και στην αναθεώρηση του Πίνακα μη Αναστρέψιμων Παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας καθορίζεται επ’ Αόριστον (ΦΕΚ Β/1224/2022).

Μερικές από τις ευνοϊκές προσθήκες/αλλαγές που επήλθαν στις προϋποθέσεις επ’ αόριστον κρίσεων, μετά από εισηγήσεις της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής και του e-ΕΦΚΑ, αφορούν σε:

↪️ αιματολογικές παθήσεις (βλ. Αιμορροφιλία Α και Β, νόσος Von Willebrand)
↪️ παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος (βλ. χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια)
↪️ παθήσεις κυκλοφορικού συστήματος (βλ. συγγενής καρδιοπάθεια)
↪️ ψυχικές διαταραχές (βλ. νοητική υστέρηση, διαταραχές αυτιστικού φάσματος)
↪️ νοσήματα νευρικού συστήματος (βλ. δυσμενείς από πλευράς πρόγνωσης μορφές σκλήρυνσης κατά πλάκας με υπολειμματική κινητική σημειολογία)
↪️ σπάνιες παθήσεις

✳️ Οι παραπάνω αλλαγές αποτυπώνουν στην πράξη ότι η αξιολόγηση της αναπηρίας βάσει των ιατρικών εξελίξεων και αναγκών των ασθενών υλοποιείται με ένα ολοκληρωμένο πλέγμα παρεμβάσεων προς όφελός τους, κομμάτι των οποίων εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ ➡️ https://bit.ly/3MiRZlk

 

Παράταση ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον COVID- 19 μέχρι 30.06.2022

Σύμφωνα με υπουργική απόφαση, παρατείνεται από την λήξη της μέχρι 30.06.2022 η ισχύς της σχετικής ρύθμισης για χορήγηση ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό και την επιδότησή της από τον ασφαλιστικό φορέα. 

Υπενθυμίζουμε το άρθρο σχετικά με την παροχή ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νόησης από κορωνοϊό COVID-19:

Εφόσον η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας δεν είναι εφικτή, είτε λόγω της φύσης της εργασίας, είτε λόγω της κατάστασης της υγείας του εργαζομένου, κατά την κρίση του, οι εργαζόμενοι του άρθρου 1 δικαιούνται να κάνουν χρήση ειδικής άδειας ασθένειας λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) εργασίμων ημερών.

Για την άσκηση του δικαιώματος χρήσης της ειδικής άδειας ασθένειας, αρκεί η απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, και δεν απαιτείται ιατρική γνωμάτευση.

Η ειδική άδεια ασθένειας χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν σε ασθένεια εργαζομένου και δεν επιτρέπεται να χορηγείται όταν, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, έχει χορηγηθεί στον ίδιο εργαζόμενο οποιαδήποτε άλλη άδεια.

Η ειδική άδεια ασθένειας δύναται να παρατείνεται ως κοινή άδεια ασθένειας μόνο κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Για περισσότερες πληροφορίες: 

https://www.taxheaven.gr/news/59021/paratash-mexri-thn-30h062022-gia-thn-eidikh-adeia-asoeneias-ergazomenwn-logw-noshshs-apo-ton-korwnoio

Μέτρα για τις ημέρες του Πάσχα από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Η κυβέρνηση αποφασίζει να  παγώσει  τις συνέπειες ελέγχων, για τα αναπηρικά επιδόματα, έτσι ώστε, όπως ανακοινώθηκε, “να αντιμετωπισθεί το ζήτημα σφαιρικά , αντικειμενικά και με ένα πνεύμα δικαιοσύνης”. Σχετικά με ανακοινώσεις του τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων , εκδόθηκε καινούργια απόφαση:
Για την περικοπή αναπηρικών επιδομάτων υπάρχουν οι εξής διευκρινίσεις:

Ο ΟΠΕΚΑ προβαίνει σε τακτικούς ελέγχους , σε σχέση με την παροχή επιδομάτων, όπως αυτός προβλέπεται στον ν.4520/2018. Αντίστοιχοι έλεγχοι έχουν γίνει και πριν την εκλογή της σημερινής κυβέρνησης.Μέσα στο πλαίσιο των ελέγχων αυτών, βρέθηκαν περιπτώσεις ατόμων που λαμβάνουν ταυτόχρονα σύνταξη και επίδομα.

Έτσι, βάσει εντολής πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου: 

Θα παγώσουν οι συνέπειες αυτών των ελέγχων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα σε συνεργασία και με αντίστοιχες υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ενώ σήμερα Έκτακτη οικονομική ενίσχυση Πάσχα θα λάβουν οι  χαμηλοσυνταξιούχους

θα πιστωθεί στους λογαριασμούς 634.000 συνταξιούχων η έκτακτη οικονομική ενίσχυση Πάσχα, ύψους 200 ευρώ. Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν ανώτατο ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως 7.200 ευρώ (600 ευρώ μηνιαίως) και ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 14.400 ευρώ. 

Συγκεκριμένα θα καταβληθεί σε όσους κατά τον μήνα Μάρτιο 2022 λαμβάνουν: 

 • Οριστική ή προσωρινή κύρια σύνταξη ή προκαταβολή κύριας σύνταξης, λόγω  γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου.
 • Προσυνταξιοδοτική παροχή.
 • Αναπηρικά επιδόματα που καταβάλλονται από τον ηλεκτρονικό εθνικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης(e-ΕΦΚΑ)
 • Συνταξιοδοτικές παροχές της παραγράφου 3, άρθρο 4 του ν. 4387/2016 (Α’ 85).

Οι συνταξιούχοι δικαιούχοι και μη θα έχουν τη δυνατότητα σχετικής πληροφόρησης μέσω της ειδικής πλατφόρμας «Έλεγχος δικαιώματος έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης Πάσχα 2022», που θα τεθεί σε λειτουργία στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ, στο πεδίο ηλεκτρονικές υπηρεσίες-συνταξιούχοι. 

Οι έλεγχοι-λόγοι απόρριψης θα εμφανίζονται στην πλατφόρμα σε πραγματικό χρόνο, και μπορεί να αφορούν:

 • Το ατομικό εισόδημα να είναι μεγαλύτερο από 7.200€
 • Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα να είναι μεγαλύτερο από 14.400€
 • Κάτοικος Εξωτερικού
 • Η αξία της ακίνητης περιουσίας να είναι μεγαλύτερη από 200.000€
 • Ο ΑΦΜ ίσως ανήκει σε αποβιώσαντα. Επικοινωνήστε με τον ΕΦΚΑΔεν βρέθηκε εκκαθαρισμένη δήλωση μέχρι 31/03/2022 για τον ΑΦΜ

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία επανεξέτασης της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ που κατατέθηκαν τον Δεκέμβριο 2021. Απορρίφθηκαν στο σύνολό τους, με κάποιες εξαιρέσεις, και οι αντίστοιχοι λόγοι απόρριψης θα ανακοινωθούν στην ίδια πλατφόρμα. 

Περισσότερες πληροφορίες στο: 

Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/58998/ektakth-oikonomikh-enisxysh-pasxa-se-xamhlosyntaxioyxoys-pws-kai-pote-oa-dooe

https://www.taxheaven.gr/news/58978/pagwnoyn-oi-synepeies-elegxwn-gia-anaphrika-epidomata-gia-na-antimetwpisoei-to-zhthma-sfairika-kai-me-pneyma-dikaiosynh

18.04: Ευρωπαϊκή Ημέρα για τα Δικαιώματα των Ασθενών

ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα για τα Δικαιώματα των Ασθενών εφιστά την προσοχή στα βασικά δικαιώματα των ασθενών σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πανδημία Covid-19 έφερε στην επιφάνεια μεγάλες κοινωνικές, οικονομικές και φυλετικές ανισότητες, πυροδότησε όμως για αυτόν ακριβώς τον λόγο και την ανάγκη της αντίδρασης και αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Προληπτικά μέτρα, πρόσβαση στις δομές της δημόσιας υγείας, φροντίδα, πληροφόρηση γύρω από την ασθένεια, διασφάλιση υψηλών υπηρεσιών υγείας, ασφάλεια είναι μερικά μόνο από τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων που νοσούν. Η Κοινωνία των Πολιτών οργανώνεται, επιχειρώντας να καλύψει το κενό που δημιούργησαν κυβερνήσεις και ισχυρά οικονομικά συμφέροντα.

Tο Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών Κ3,

ως ενεργό μέλος της Κοινωνίας των πολιτών, στοχεύοντας στη βελτιστοποίηση της ζωής των ογκολογικών ασθενών και στη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους, σε συνεργασία με το μεγαλύτερο ογκολογικό νοσοκομείο της Βορείου Ελλάδος το Θεαγενείο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης καθώς και με το  Εργαστήριο Φροντίδας Ενηλίκων Ασθενών με Καρκίνο του Τμήματος Νοσηλευτικής  του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος συνεχίζει και επεκτείνει την δράση του Προσωπικό Βοηθό Υγείας δημιουργώντας την “Κινητή Μονάδα Πρόληψης και Αντιμετώπισης (Mobile Response and Prevention Unit)».

Μια ακόμη δράση υπέρ του ασθενή όπου από σύνολο εξειδικευμένων επαγγελματιών υγείας θα παρέχεται στον ασθενή η δυνατότητα να έχει έναν δικό του άνθρωπο κατά την πορεία της νόσου εντός και εκτός νοσοκομείου.
Η ίδρυση βοηθητικού γραφείου εντός του Θεαγένειου Νοσοκομείου, όπου προσωπικό και εθελοντές του Κ3 θα επεξεργάζονται τις αιτήσεις των ασθενών προς υποβολή στις αντίστοιχες δομές του δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα θα  δίνει την δυνατότητα σε όλους να έχουν εκτός από  ιατρική περίθαλψη, και κοινωνική φροντίδα.

 

Το έργο υλοποιείται με την ευγενική υποστήριξη του TIMA Kοινωφελές Ίδρυμα.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία του ΚΑΠΑ3 καθώς και στο Θεαγένειο Νοσοκομείο.

Οι ασθενείς με καρκίνο έχουν Δικαιώματα

Τώρα έχουν και τον Προσωπικό τους Βοηθό!

Με εκτίμηση

Η ομάδα του

Κέντρου Καθοδήγησης Καρκινοπαθών, Κ3

 

Οδηγίες για απαλλαγή από τα Τέλη Ταξινόμησης (Τ.Τ.) σε άτομα με αναπηρία

Τις προυποθέσεις  και τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθορίζει η ΑΑΔΕ για τα άτομα με αναπηρίες που δικαιούνται αυτοκίνητα με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης.

Δικαιούχοι είναι όλοι οι ανάπηροι Έλληνες πολίτες και πολίτες άλλων κρατών που ζουν στην Ελλάδα και έχουν πλήρη αναπηρία ή εμφανίζουν σοβαρή κινητική αναπηρία. Έχουν όσοι πάσχουν από τύφλωση με ποσοστό μεγαλύτερο του 80%,όσοι έχουν διαπιστωθεί με νοητική αναπηρία, με αυτισμό, με μεσογειακή αναιμία, νεφρική ανεπάρκεια, όσοι είναι μεταμοσχευμένοι, όσοι έχουν κυστική ίνωση με συνολικό ποσοστό πάνω από 67% τοις εκατό. Περιλαμβάνονται στην ομάδα αυτή και όλοι οι Έλληνες ανάπηροι του πολέμου, των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος. Αναλυτικά οι κατηγορίες δικαιούχων υπάρχουν στις πηγές.

Η διαπίστωση της αναπηρίας καθορίζεται από την γνωμάτευση των (ΚΕ.Π.Α.) του ΕΦΚΑ Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας αλλά και για τη δεύτερη κατηγορία δικαιούχων χρειάζεται η διαπίστωση της αναπηρίας από την Ανώτατη του Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Σ.Υ.Ε.).

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν επίσης ότι η  ατέλεια που παρέχεται καλύπτει το τέλος ταξινόμησης (Τ.Τ.). Ο τυχόν οφειλόμενος Φ.Π.Α. και ο εισαγωγικός δασμός (σε περίπτωση εισαγωγής του αυτοκινήτου από χώρα εκτός Ε.Ε.) καταβάλλονται κανονικά όπως επίσης ότι το αυτοκίνητο πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με κυλινδρικό κινητήρα έως 1.650 κ. εκ. ή και μεγαλύτερο υπό προϋποθέσεις.

Για την έκδοση έγκρισης οδήγησης αναπηρικού αυτοκινήτου από άλλο, πλην του δικαιούχου, πρόσωπο οι προϋποθέσεις είναι οι εξής;

Το αυτοκίνητο μπορεί να οδηγείται και από άλλα πρόσωπα, ένα ή δύο, υπό τις προϋποθέσεις:

 1. Να επιβαίνει σε αυτό το άτομο με την αναπηρία
 2. Τα πρόσωπα αυτά να μη διαμένουν μακριά από την οικία του
 3. Να έχει κάνει αίτηση και να έχει χορηγηθεί άδεια από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, στην οποία θα δηλώνει τα πρόσωπα που επιθυμεί να οδηγούν το αυτοκίνητό του

Ενώ το πρόστιμο για την παραβίαση ανέρχεται σε 293 ευρώ .

Τέλος γίνεται ξεκάθαρο από την Ανεξάρτητη αρχή Δημοσίων Εσόδων ότι για όσα αυτοκίνητα έχουν πλήρη ή μερική απαλλαγή από το Τ.Τ μετά την πάροδο επτά ετών από την λήξη τους έτους μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκε ο τελωνισμός τους μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλο άτομο ή να χρησιμοποιηθούν σε άλλες χρήσεις. Καθορίζονται επίσης αναλυτικά και οι διαδικασίες για μεταβίβαση λόγω θανάτου του αναπήρου αλλά και αποδέσμευσης από τους ίδιους τους αναπήρους κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ πενταετίας και επταετίας όπως επίσης και πως μπορεί να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εκ νέου χορήγησης απαλλαγής σε περίπτωση κλοπής .

Στα επισυναπτόμενα θα βρείτε:

 • Τις οδηγίες τις ΑΑΔΕ
 • Τον πίνακα με τις παθήσεις καθώς και την  Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Αντιστοίχιση παθήσεων του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 με τον Ε.Π.Π.Π.Α»
 • Το ΦΕΚ με την Αντιστοίχιση παθήσεων του άρθρου 16 του ν.  1798/1988 με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας για την καλύτερη διευκρίνηση των δικαιούχων

https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-04/FAQs_AMEA.pdf

https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-11/%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%9A%CE%A5%CE%91_%CE%91%CE%9C%CE%95%CE%91_LIVELINK_%CE%9C%CE%95_%CE%91%CE%94%CE%91_final.pdf

https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-11/a_1235_2021fek%20%281%29.pdf

 

ΟΠΕΚΑ/ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δελτίο Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2022

Από το υπουργείο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ καθώς και ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ έχουν καθοριστεί οι όροι,οι προυποθέσεις και οι διαδικασίες για τη δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο μετακίνηση

α) των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), και

β) των πολυτέκνων και των μελών των οικογενειών τους, για τo έτος 2022

με τα μέσα συγκοινωνίας του Ο.Α.Σ.Α., του Ο.Α.Σ.Θ. και των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ που είναι μέλη των ομοσπονδιών Π.Ο.Α.Σ και Π.Ο.Α.Υ.Σ.Σ.

Σύμφωνα το Αριθμ. Δ12α/Γ.Π.οικ.99899 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 5805/10.12.2021 ισχύει :

Άρθρο 1

Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες

1. Στα Άτομα με Αναπηρίες:

Ελληνικής υπηκοότητας,
υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. καθώς και υπηκόους Κρατών- Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),
υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το ν.δ. 4017/1959 (Α’ 246),
πολίτες τρίτων χωρών που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, ή είναι μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη της ΕΕ, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 20 του π.δ. 106/2007 (Α’ 135), στην παρ. 4 του άρθρου 85 του ν. 4251/2014 (Α’ 80) και στο άρθρο 31 παρ. 1 του ν. 4540/2018 (Α’ 91),
αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, Α’ 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, Α’ 125), εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ή είναι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ παρέχεται το δικαίωμα της μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ.

2. Στα Άτομα με Αναπηρίες:

Ελληνικής υπηκοότητας,
υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. καθώς και υπηκόους Κρατών- Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),
υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή σύμβαση που κυρώθηκε με το ν.δ. 4017/1959 (Α’ 246),
πολίτες τρίτων χωρών που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, ή είναι μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη της ΕΕ, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 20 του π.δ. 106/2007 (Α’ 135), στην παρ. 4 του άρθρου 85 του ν. 4251/2014 (Α’ 80) και στην παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4540/2018 (Α’ 91),
αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, Α’ 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, Α’ 125), εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ή είναι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των είκοσι τριών χιλιάδων (23.000) ευρώ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των είκοσι εννέα χιλιάδων (29.000) ευρώ, (το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των 29.000 ΕΥΡΩ προσαυξάνεται με 5.600 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και εξαρτάται από τον φορολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω),

παρέχεται το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης και εφόσον διαμένουν μόνιμα:

α) εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής (πλην της Π.Ε. Νήσων), με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΑ. [ Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε],

β) στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΘ,

γ) και στις λοιπές Περιφερειακές Ενότητες της χώρας με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας των Αστικών ΚΤΕΛ του Νομού τους.

Το ύψος του εισοδήματος αποδεικνύεται με το εκκαθαριστικό σημείωμα της δήλωσης του φόρου εισοδήματος που υποβάλλεται το έτος 2021.

Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ως προνοιακά επιδόματα αναπηρίας δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια του συνολικού ατομικού εισοδήματος (23.000€) ή του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος (29.000€) για την χορήγηση του Δελτίου Μετακίνησης ΑμεΑ, σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 4611/2019.

Οι ολικά τυφλοί (ν. 958/1979, Α’ 191) εξαιρούνται των εισοδηματικών κριτηρίων, όπως ορίζονται ως άνω, και λαμβάνουν δελτίο μετακίνησης ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους.

3. Στους μόνιμους κατοίκους της Περιφέρειας Αττικής (πλην Π.Ε. Νήσων) παρέχεται το δικαίωμα της δωρεάν μετακίνησης με την έκδοση προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών μετακίνησης, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τους κανόνες του αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην υπ’ αρ. 04/2017 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε περίπτωση λήξης ισχύος του δικαιώματος μετακίνησης αυτό δύναται να ανανεωθεί.

Το Δελτίο Μετακίνησης (Κάρτα ελεύθερης μετακίνησης ΑμεΑ) για τους μόνιμους κατοίκους της Π.Ε. Θεσσαλονίκης χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) αναλαμβάνει την εκτύπωση και την διάθεση των «καρτών ελεύθερης μετακίνησης ΑμεΑ» στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Το Δελτίο Μετακίνησης για τους μόνιμους κατοίκους των κατά περίπτωση Περιφερειακών Ενοτήτων, χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών καθώς και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της χώρας. Από την Περιφέρεια Αττικής, τις Περιφερειακές Ενότητες και τα ΚΕΠ χορηγείται το Δελτίο Μετακίνησης ΑμεΑ για τις μετακινήσεις των μόνιμων κατοίκων της, με έκπτωση 50% στα Υπεραστικά ΚΤΕΛ.

Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.) αναλαμβάνει: την εκτύπωση και τη διάθεση των ειδικών Δελτίων στις αντίστοιχες Περιφερειακές Ενότητες.

Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ) αναλαμβάνει την εκτύπωση και τη διάθεση των ειδικών Δελτίων στις αντίστοιχες Περιφερειακές Ενότητες.

4. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν γνωμάτευση των Υγειονομικών Επιτροπών σε ισχύ του π.δ. 611/1977 (Α’ 198), του άρθρου 166 του ν. 2683/1999 (Α’ 19), των άρθρων 165 και 167 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), του Ι.Κ.Α., των Υγειονομικών Επιτροπών του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 (Α’ 115) (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) ή της Α.Σ.Υ.Ε., Α.Ν.Υ.Ε., Α.Α.Υ.Ε, της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας, της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώματος (άρθρο 1 του ν. 4331/2015) στην οποία θα αναγράφεται απαραίτητα το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο πρέπει να είναι 67% και άνω.

5. Όσοι λαμβάνουν σύνταξη επ’ αόριστον με απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού φορέα ή του ΕΦΚΑ (απόφαση η οποία έχει εκδοθεί βάσει γνωματεύσεως Υγειονομικής Επιτροπής και στην οποία αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω) δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης χωρίς να απαιτείται η έκδοση πρόσθετης γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής.

6. Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση (επίδομα αναπηρίας) από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης χωρίς γνωμάτευση Υγειονομικών Επιτροπών.

7. Οι τυφλοί και τα άτομα με νοητική υστέρηση με τον απαιτούμενο δείκτη νοημοσύνης για την ένταξή τους στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης σοβαρής και βαριάς νοητικής υστέρησης, δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης και για τους συνοδούς τους.

Άρθρο 2
Μετακίνηση με μειωμένο κόμιστρο των πολυτέκνων και μελών των οικογενειών τους

1. Εξασφαλίζεται το δικαίωμα μετακίνησης με καταβολή κομίστρου με μερική απαλλαγή 50% επί του ισχύοντος κομίστρου στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα, περιοχής αρμοδιότητας Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας-ΟΑΣΑ (Ο.Σ.Υ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.), καθώς και στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιότητας, Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (Ο.Σ.Ε.Θ.), των πολυτέκνων και μελών των οικογενειών τους, με τη διάθεση από τον Ο.Α.Σ.Α. ηλεκτρονικών καρτών μετακίνησης και με την έκδοση μειωμένου εισιτηρίου ή κάρτας μετακίνησης, από τον ΟΑΣΘ, στην ως άνω κατηγορία των δικαιούχων.

2. Εξασφαλίζεται το δικαίωμα μετακίνησης με καταβολή κομίστρου με μερική απαλλαγή 50% επί του ισχύοντος κομίστρου, στα ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.) και στα ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ.), των πολυτέκνων και μελών των οικογενειών τους, με την έκδοση μειωμένου εισιτηρίου ή κάρτας μετακίνησης, στην ως άνω κατηγορία των δικαιούχων.

3. Οι κατηγορίες δικαιούχων μετακίνησης με μερική απαλλαγή, είναι οι πολύτεκνοι γονείς και τα μέλη των οικογενειών τους, οι οποίοι είναι κάτοχοι δελτίου πολυτεκνικής ιδιότητας.

4. Η ιδιότητα του πολυτέκνου, αναγνωρίζεται στις κατηγορίες προσώπων του άρθρου 5 και της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α’ 790) και απονέμεται από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος Α.Σ.Π.Ε., η οποία χορηγεί και αναθεωρεί πολυτεκνικές ταυτότητες, ως αρμόδιος φορέας, σύμφωνα με το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α’ 790). Η πολυτεκνική ταυτότητα, παρέχει το δικαίωμα μετακίνησης, με μειωμένο εισιτήριο 50 % επί των εκάστοτε ισχυουσών τιμών, των δικαιούχων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Άρθρο 3
Προσωποποιημένες κάρτες μετακίνησης αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α.

1. Η ορθή εφαρμογή των κοινωνικών πολιτικών που αφορά στις μετακινήσεις των ειδικών ομάδων του πληθυσμού, υλοποιείται σε συνάρτηση με τη βασική αρχή του συστήματος, που αφορά τη χρήση προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών από τις ειδικές ομάδες των μετακινουμένων, σύμφωνα και με τη διεθνή πρακτική, ώστε οι αυτές κάρτες να φέρουν τα στοιχεία των κατόχων και να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτούς.

2. Για την μετακίνηση των ανωτέρω δικαιούχων, με μειωμένο κόμιστρο μετακίνησης, απαιτείται η έκδοση προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών μετακίνησης, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τους κανόνες του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην υπ’ αρ. 04/2017 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

3. Οι προσωποποιημένες ηλεκτρονικές κάρτες μετακίνησης, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους δικαιούχους κατόχους τους με χρήση του εξοπλισμού Έκδοσης, Πώλησης, Επαναφόρτισης, Επικύρωσης και Ελέγχου του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου που έχει εγκατασταθεί σε οχήματα, σταθμούς και στάσεις του δικτύου των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α και δύνανται να αντικατασταθούν σε περιπτώσεις απώλειας, κλοπής ή δυσλειτουργίας.

Το δικαίωμα μετακίνησης με μερική απαλλαγή από την καταβολή στα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α., πιστοποιείται με τη φόρτιση των τύπων κομίστρου εντός των προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών, στον εξοπλισμό πώλησης του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ).

Σε περίπτωση λήξης ισχύος του δικαιώματος μετακίνησης, αυτό δύναται να ανανεωθεί και σε περίπτωση λήξης υπαγωγής σε κατηγορία δικαιούχων, οι κάρτες δύνανται να μετατραπούν σε κάρτες πλήρους κομίστρου.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1/1/2022 έως 31/12/2022 σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο

Περισσότερα :

http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/5805.PDF

https://www.nomotelia.gr/photos/File/5068b-21.pdf

 

Εξυπηρέτηση στον e-ΕΦΚΑ με ηλεκτρονικό ραντεβού

Το συγκεκριμένο σύστημα εξυπηρέτησης λειτουργεί από τις  31 Αυγούστου 2020, με σκοπό την αποφυγή τόσο του συνωστισμού όσο και των αναμονών στις μονάδες του e-ΕΦΚΑ. 

Για να κλείσει ραντεβού ηλεκτρονικά, ο ενδιαφερόμενος:

 1. Συνδέεται στο www.efka.gov.gr/rv , με τους προσωπικούς του κωδικούς Taxis.
 2. Συμπληρώνει το ΑΜΚΑ του στο σημείου που του ζητείται.
 3. Επιλέγει «νέα αίτηση», όπου συμπληρώνει τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, email) και διαλέγει το υποκατάστημα και το τμήμα στο οποίο θέλει να εξυπηρετηθεί, την ημέρα και την ώρα που επιθυμεί
 4. Η διαδικασία ολοκληρώνεται κάνοντας κλικ στο κουμπί «Υποβολή Αίτησης» που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας.

 

Οι συναλλαγές οι οποίες παρέχονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στους πολίτες και δεν απαιτούν επίσκεψη σε υποκατάστημα του e-ΕΦΚΑ για τη διεκπεραίωσή τους, εξαιρούνται από το συγκεκριμένο σύστημα εξυπηρέτησης. Αυτές είναι:

 

 • Η εκτύπωση βεβαιώσεων ΑΜΚΑwww.amka.gr, επιλογή «Έχω ΑΜΚΑ;»

 

 • Η χορήγηση πληροφοριών για την ύπαρξη ή μη ασφαλιστικής ικανότηταςwww.atlas.gov.gr, επιλογή «Ασφαλιστική Ικανότητα»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δείτε περισσότερα στο:

https://www.efka.gov.gr/el/deltia-typoy/exyperetese-ston-e-ephka-me-elektroniko-ranteboy