Αντιπαραβολή της ρύθμισης των δικαιωμάτων στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα των εργαζόμενων που υπαγονται σε ευπαθείς ομάδες

Από την αντιπαραβολή της ρύθμισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων που υπάγονται σε ευπαθείς ομάδες στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

Στον ιδιωτικό τομέα, στο πλαίσιο των πρώτων περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊούαπό τον Μάρτιο 2020,τόσο η οριοθέτηση όσο και τα δικαιώματα των ατόμων που εντάσσονται σε ευπαθείς ομάδες δεν ρυθμίστηκαν νομοθετικά. Αφενός η οριοθέτηση έγινε με παραπομπή στις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ, όπως αυτές επικαιροποιούνταν με βάση τα νέα δεδομένα της επιστήμης, αφετέρου τα δικαιώματα προσδιορίστηκαν μόνο στο πλαίσιο εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας· σε αυτήν προτεινόταν η αποχή από την εργασία με αναλογική εφαρμογή όσων ορίζονταν στην ίδια εγκύκλιο για όσους είχαν τεθεί σε προληπτικό αυτοπεριορισμό.

Το ζήτημα των αποδοχών των εν λόγω εργαζομένων κατά τη διάρκεια της αποχής τους από την εργασία δεν ρυθμίστηκε ρητά ούτε αποτέλεσε αντικείμενο της σχετικής εγκυκλίου, με αποτέλεσμα ερμηνευτικά να συνάγεται ότι για τους εργαζομένους επιχειρήσεων που δεν εντάσσονταν στις πληττόμενες ή στις κλειστές με διαταγή της αρχής οι αποδοχές οφείλονται από τον εργοδότη. Αντίθετα, στον δημόσιο τομέα υπήρξε εξαρχής πρόβλεψη για τη χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας, κατά τη διάρκεια της οποίας εξακολουθούσε να υπάρχει υποχρέωση παροχής εργασίας, αλλά εξ αποστάσεως, ενώ και η οριοθέτηση έγινε σταδιακά αρκετά αναλυτική. Κατά το διάστημα της ειδικής άδειας απουσίας οφείλονταν οι αποδοχές, ενώ κατά τη διάρκεια των πρώτων περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊούαπό τον Μάρτιο 2020 δεν υπήρχε ειδική πρόβλεψη για την περίπτωση που ήταν αντικειμενικά αδύνατη η παροχή εργασίας εξ αποστάσεως.

Πλέον οι ευπαθείς ομάδες εργαζομένων έχουν οριοθετηθεί με αντίστοιχο τρόπο σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την εξ αποστάσεως παροχή της εργασίας τους και με κριτήριο κατά πόσο αυτή είναι δυνατή ο εργοδότης έχει υποχρέωση είτε να αποδεχθεί το αίτημα, είτε να τοποθετήσει τους συγκεκριμένους εργαζομένους σε θέσεις εργασίας που δεν έρχονται σε επαφή με το κοινό, είτε ως ύστατο μέσο να θέσει τις συμβάσεις αυτών μονομερώς σε αναστολή.

Με το δικαίωμα κάθε εργοδότη του ιδιωτικού τομέα να θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας εργαζομένου ο οποίος υπάγεται σε ευπαθή ομάδα λύνεται νομοθετικά το ζήτημα των αποδοχών του εργαζομένου που απέχει από την εργασία του επειδή υπάγεται σε ευπαθή ομάδα. Η σύμβαση εργασίας του εργαζομένου αυτού τίθεται σε αναστολή και ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει την αποζημίωση ειδικού σκοπού.

Στον δημόσιο τομέα αντίστοιχα, σε περίπτωση που κατά το χρόνο της ειδικής άδειας απουσίας δεν είναι δυνατή η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, τότε για κάθε τέσσερις ημέρες ο εργαζόμενος χρεώνεται μία ημέρα κανονικής ή αναρρωτικής ή άλλης άδειας που δικαιούται. Μάλιστα, σε περίπτωση που δεν συμπληρώνονται τέσσερις ημέρες λόγω διακοπής της άδειας χωρίς υπαιτιότητα του υπαλλήλου, οι τρεις ημέρες θεωρούνται στο σύνολό τους ειδική άδεια.

Εντοπίζεται η διαφορετική αντιμετώπιση της εξ αποστάσεως εργασίας σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, καθώς στον ιδιωτικό τομέα θεωρείται διαφορετικός τρόπος παροχής της εργασίας, γι’ αυτό και τίθεται το ζήτημα κατά πόσο η εκτέλεση της συμφωνηθείσας εργασίας συνάδει με το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας, ενώ στον δημόσιο τομέα χορηγείται ειδική άδεια κατά τη διάρκεια της οποίας υπάρχει υποχρέωση παροχής εξ αποστάσεως εργασίας.

Εναλλακτικά χορηγείται άδεια με το σχήμα της άδειας ειδικού σκοπού και της άδειας γονέα τέκνου που νοσεί, με χρέωση μίας ημέρας άδειας για κάθε τέσσερις ημέρες ειδικής άδειας. Αντίθετα, εάν στον ιδιωτικό τομέα αιτιολογημένα δεν μπορεί να διασφαλιστεί η παροχή της εργασίας έστω από θέση χωρίς επαφή με το κοινό, η συνέπεια είναι η αναστολή της σύμβασης εργασίας.

Πρόσθετη συνέπεια της διαφορετικής αυτής αντιμετώπισης είναι ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι που λαμβάνουν την ειδική άδεια δεν συνυπολογίζονται στα ελάχιστα ποσοστά εξ αποστάσεως υπαλλήλων, ενώ οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που υπάγονται σε ευπαθείς ομάδες και για το λόγο αυτό παρέχουν εξ αποστάσεως την εργασία τους συνυπολογίζονται για τα ελάχιστα ποσοστά εργαζομένων εξ αποστάσεως.

Η συγκεκριμένη οριοθέτηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των εξουσιών του εργοδότη συμβάλλει στην εξασφάλιση της προστασίας των εργαζομένων που υπάγονται στις οριοθετημένες νομοθετικά ευπαθείς ομάδες, εντούτοις απαιτείται επιπλέον έλεγχος της τήρησης του νομοθετικού πλαισίου από τις αρμόδιες αρχές για την τήρηση των επιβαλλόμενων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας αλλά και της εργατικής νομοθεσίας στους χώρους εργασίας.

Καλό θα ήταν τα άτομα που ανήκουν σε κάποια ευπαθή ομάδα να γνωρίζουν τις υπαρχουσες νομοθετικές ρυθμίσεις και την ερμηνεία αυτών όπως παρακάτω :

Νομοθετικές διατάξεις

Για τον ιδιωτικό τομέα

 • άρθρο 4 παρ. 2 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 της από 22.8.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4722/2020
 • άρθρο 21 του Ν. 4722/2020
 • ΚΥΑ 37095/14136/17.09.2020
 • ΚΥΑ 39363/1537/30.09.2020
 • ΚΥΑ 43889/1815/26.10.2020
 • ΚΥΑ 548/120/5.2.2021
 • ΚΥΑ 10602/226/8.3.2021

ΚΥΑ 17512/1153/12.4.2021

Για τον δημόσιο τομέα

 • άρθρο 25 της από 14.3.2020 ΠΝΠ
 • ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ. 64 /315/οικ.8030/2020
 • ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ. 64/341/9188/2020
 • ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020

άρθρο 67 παρ. 2 και 68 παρ.2 του N. 4722/2020

Ερμηνεία

Για τον ιδιωτικό τομέα

 • εγκύκλιος από 12.3.2020 του Υπουργείου Εργασίας (αρ. πρωτ. οικ. 12339/404)
 • Μπουμπουχερόπουλος Παναγιώτης, «Αδυναμία παροχής εργασίας, τηλεργασία και εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής κατά την περίοδο ισχύος των μέτρων για τον περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2», ΕEργΔ 2020.497 επ.

Για τον δημόσιο τομέα

 • από 12.3.2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. πρωτ. οικ. 7874)
 • από 16.3.2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. πρωτ. οικ. 8000)
 • εγκύκλιος 9670/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών

Πηγή : Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων, Μάϊος 2021, Ευπαθείς ομάδες, Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες

«Η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη Διασφάλιση των Δικαιωμάτων των Ευπαθών Ομάδων – ΑΜΕΑ» 1η διαδικτυακή ημερίδα από το Κ3

Με μεγάλη μας χαρά και ικανοποίηση, γίναμε αποδέκτες των θετικών σας σχολίων για την διαδικτυακή ημερίδα που συνδιοργανώθηκε από το Κ3 και τις κοινοτικές δομές του Δήμου Μεταμόρφωσης #Δήμος Μεταμόρφωσης υπό την αιγίδα της Κ.Ε.Δ.Ε, με τίτλο

«Η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη Διασφάλιση των Δικαιωμάτων των Ευπαθών Ομάδων – ΑΜΕΑ».

Ευχαριστούμε θερμά, τον Δήμαρχο Ε.Σαραούδα και τα στελέχη του Δήμου, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα μας και τους συγχαίρουμε για την άρτια διοργάνωση.

Σκοπός όλων μας, παραμένει η διαρκής υποστήριξη του δικαιώματος πρόσβασης των ασθενών στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας και η ισότιμη ένταξη τους στην κοινωνία.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει την δράση στο Youtube.

https://youtu.be/rpNFppLpI6I

Ενώ, το εγχειρίδιο που δημιουργήθηκε από τους δύο φορείς για την εξυπηρέτηση των δημοτών, μπορεί κάποιος να το βρει στον παρακάτω σύνδεσμο:

Ευχαριστούμε θερμά #ΔήμοςΜεταμόρφωσης και όλους όσους μας εμπιστεύτηκαν ❤️

Μείνετε συντονισμένοι, γιατί…τα καλύτερα έρχονται 😉

Ακολουθεί Δελτίο Τύπου

Created by K3 – Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών

Συσχετισμός Οικονομίας και Πανδημίας

Η αντίθεση θα μπορούσε να είναι πιο έντονη.

Σε μεγάλο μέρος του ανεπτυγμένου κόσμου, οι παραγγελίες εμβολίων αυξάνονται στα δισεκατομμύρια δόσεις, οι περιπτώσεις Covid-19 χαλαρώνουν, οι οικονομίες είναι έτοιμες να βρυχηθούν στη ζωή και οι άνθρωποι είναι απασχολημένοι με τις καλοκαιρινές διακοπές. Σε πολλές λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, ωστόσο, ο ιός μαίνεται, μερικές φορές εκτός ελέγχου, ενώ οι εμβολιασμοί συμβαίνουν πολύ αργά για να προστατεύσουν ακόμη και τους πιο ευάλωτους.

Αυτή η διαχωριστική οθόνη – λέσχες και εστιατόρια που ξανανοίγουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, ενώ οι άνθρωποι προέρχονται από οξυγόνο στην Ινδία – δεν έπρεπε ποτέ να είναι τόσο έντονες. Περίπου 192 χώρες υπέγραψαν πέρυσι το Covax, μια εταιρική σχέση για την κατανομή εμβολίων και το Ίδρυμα Gates έριξε 300 εκατομμύρια δολάρια σε ένα ινδικό εργοστάσιο για να κάνει δόσεις για τους φτωχούς του κόσμου. Το ανώτατο στέλεχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσε σε παγκόσμια σύνοδο κορυφής τον περασμένο Ιούνιο: «Ο εμβολιασμός είναι παγκόσμιο ανθρώπινο δικαίωμα».

Όμως, ο ιός εξαπλώνεται πιο γρήγορα από ποτέ, κυρίως λόγω των κερδών στη Νότια Αμερική και την Ινδία και η εκστρατεία εμβολιασμού του κόσμου κατακλύζεται.

Η Ινδία, μια σημαντική πηγή εμβολίων σε κανονικές περιόδους, έχει σταματήσει τις εξαγωγές καθώς καταπολεμά ένα ρεκόρ αύξησης του ιού και μιας αυξανόμενης ανθρωπιστικής κρίσης. Αυτό καθυστέρησε τις κρίσιμες αποστολές, με την Ινδία να πραγματοποιεί το μεγαλύτερο μέρος των προμηθειών Covax

Στη Βραζιλία, όπου χιλιάδες πεθαίνουν καθημερινά, οι αξιωματούχοι έχουν λάβει μόνο το δέκατο των δόσεων AstraZeneca που τους υποσχέθηκαν στα μέσα του έτους.

Και σε χώρες τόσο ποικίλες όσο η Γκάνα και το Μπαγκλαντές, που πέρασαν από την αρχική τους προμήθεια εμβολίων, οι τυχεροί λίγοι που έλαβαν το πρώτο πλάνο δεν ήταν σίγουροι για το πότε θα λάβουν άλλο.

«Είναι ένα ηθικό ζήτημα», δήλωσε η Boston Zimba, γιατρός και ειδικός εμβολίων στο Μαλάουι, η οποία έχει εμβολιάσει μόνο το 2% των ανθρώπων της. «Αυτό είναι κάτι που πρέπει να σκεφτούν οι πλούσιες χώρες. Είναι η συνείδησή τους. Είναι πώς αυτοπροσδιορίζονται. “

Τα προβλήματα υπερβαίνουν πολύ τη διαθεσιμότητα εμβολίων σε βαθιά εφοδιαστικά προβλήματα και διστακτικότητα εμβολίων, μια κληρονομιά με ρίζες στις αποικιακές και αυτοκρατορικές εποχές.

Η CARE, ένας παγκόσμιος μη κερδοσκοπικός οργανισμός, εκτιμά ότι για κάθε 1 $ που δαπανάται για δόσεις εμβολίου, χρειάζονται άλλα 5 $ για να εγγυηθεί ότι το έφτασαν από τους διαδρόμους του αεροδρομίου στην αγκαλιά των ανθρώπων. Ελλείψει επαρκούς χρηματοδότησης για χρόνια αμειβόμενους υπαλλήλους υγείας και εκπαίδευση εμβολιασμού, πολλές από τις λίγες δόσεις που έχουν παραδοθεί κάθονται σε αποθήκες, με τις ημερομηνίες λήξης να πλησιάζουν γρήγορα.

Η τραυματισμένη παγκόσμια διάθεση έχει καταστροφικές συνέπειες. Τα μη εμβολιασμένα έθνη τείνουν από τον ιό. Νέες παραλλαγές θα μπορούσαν να εμφανιστούν σε δεξαμενές μολυσμένων λοιμώξεων, παρατείνοντας την πανδημία τόσο για πλούσιες όσο και για φτωχές χώρες. Η παγκόσμια οικονομία υποφέρει από τρισεκατομμύρια δολάρια σε απώλειες.

Όταν η πανδημία εξερράγη την περασμένη χρονιά, η Covax είχε έλλειψη πόρων, καθιστώντας αδύνατο τον ανταγωνισμό με τα πλουσιότερα έθνη στο κλείδωμα συμβάσεων για εμβόλια. Πιο πρόσφατα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδία έχουν απαγορεύσει τουλάχιστον ορισμένες εξαγωγές που σχετίζονται με το εμβόλιο, αφήνοντας περιοχές που δεν εξαρτώνται από τη δική τους δόση από αυτές που το κάνουν.

Πρόσφατα, τα δυτικά έθνη έχουν αρχίσει να υπόσχονται εμβόλια στον αναπτυσσόμενο κόσμο – 60 εκατομμύρια δόσεις AstraZeneca από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα εκατομμύριο δόσεις AstraZeneca από τη Σουηδία. Αλλά αυτές οι «δωρεές» είναι μια πτώση στον κουβά, και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν προγραμματιστεί τυχαία, αφήνοντας στις χώρες πολύ λίγο χρόνο για να διαχειριστούν τις δόσεις.

Ακόμη και όταν τα πλουσιότερα έθνη εμβολιάζουν τους δικούς τους πολίτες, ενδέχεται να αρχίσουν να εξοικονομούν την ικανότητα δημιουργίας εμβολίων για την ανάπτυξη ενισχυτικών πυροβολισμών ενάντια σε νέες παραλλαγές, ένα άλλο πλήγμα για τις χώρες που στερούνται κατασκευαστικών βάσεων.

Οι κατασκευαστές εμβολίων ευδοκιμούν σε πωλήσεις στους πλούσιους του κόσμου. Η Pfizer έφερε 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια από το εμβόλιο κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2021, ενώ έχει υποσχεθεί στην Covax λιγότερο από το 2% των δόσεων του τρέχοντος έτους. Η Moderna, αναμένοντας πωλήσεις εμβολίων ύψους 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2021, συμφώνησε μόνο αυτήν την εβδομάδα να προμηθεύσει την Covax, παρά την πρόωρη επένδυση από ένα κορυφαίο ίδρυμα Covax τον περασμένο Ιανουάριο.

Αλλά ο εθνικισμός και τα εταιρικά κέρδη είναι μόνο μέρος της ιστορίας. Υπάρχει επίσης η απόλυτη δυσκολία λήψης τόσων πολλών δόσεων.

Έχει ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση του Μπάιντεν για να αναστείλει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στα εμβόλια για να ενθαρρύνει την ευρύτερη παρασκευή. Ωστόσο, δεδομένης της δυσκολίας στην παραγωγή, αυτό το βήμα μπορεί να πάρει χρόνια για να αποφέρει αποτελέσματα, λένε οι ειδικοί.

Όσο κι αν κοστίζει, και όσο καιρό χρειάζεται, τα δυτικά έθνη θα πρέπει επίσης να πιέσουν τους κατασκευαστές εμβολίων να συνεργαστούν με παγκόσμια εργοστάσια παραγωγής, ανέφεραν οι αναλυτές. Η αύξηση της παραγωγής με αυτόν τον τρόπο μπορεί να είναι ανώμαλη, αλλά οι έρευνες πέρυσι έδειξαν ότι υπήρχε ανεκμετάλλευτη ικανότητα.

Για την Covax, η μεγάλη εξάρτηση από αποστολές από την Ινδία ήταν δαπανηρή. Τον Ιανουάριο, προέβλεπε 235 εκατομμύρια δόσεις έως τον Απρίλιο και 325 εκατομμύρια έως τον Μάιο, φτάνοντας σε δύο δισεκατομμύρια δόσεις φέτος, αρκετά για τον εμβολιασμό του 20 τοις εκατό των ανθρώπων στις δικαιούχες χώρες, σύμφωνα με έγγραφα προγραμματισμού που έσωσε ο Zain Rizvi, εμπειρογνώμονας πρόσβασης στα φάρμακα στο Public Citizen, μια ομάδα υπεράσπισης.

Αλλά μέχρι τον Μάρτιο, αυτή η πρόβλεψη είχε μειωθεί κατά περίπου το ένα τρίτο. Και από την Τρίτη, η Covax είχε αποστείλει 54 εκατομμύρια δόσεις, λιγότερο από το ένα τέταρτο του στόχου του τον Απρίλιο. Ο Γκάβι, η Συμμαχία Εμβολίων, μια σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για την υγεία Covax, δήλωσε ότι δίνει προτεραιότητα στις παραδόσεις δεύτερης δόσης και προτρέπει τα πλουσιότερα έθνη να μοιράζονται εμβόλια.

Ενώ τα φτωχότερα έθνη αγωνίζονται για προμήθειες, πολλά από αυτά αγωνίζονται επίσης να χρησιμοποιήσουν τις λίγες δόσεις που έχουν. Αυτές οι επιχειρησιακές αποτυχίες – μια επανάληψη αυτού που πέρασαν πλούσια έθνη μήνες νωρίτερα – έχουν αφήσει τα αποθέματα εμβολίων να πλησιάζουν στις ημερομηνίες λήξης σε χώρες που δεν μπορούν να χάσουν καμία δόση.

Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο στην Αφρική, όπου περίπου δύο δωδεκάδες χώρες έχουν χρησιμοποιήσει λιγότερο από το ήμισυ των εμβολίων τους, σύμφωνα με στοιχεία της CARE.

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό καθόρισε 1,7 εκατομμύρια δόσεις AstraZeneca από την Covax για σχεδόν δύο μήνες λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια στην Ευρώπη. Από την έναρξη του εμβολιασμού τον Απρίλιο, μόνο 1.888 άτομα εμβολιάστηκαν, αναγκάζοντας τη χώρα να στείλει το μεγαλύτερο μέρος της προμήθειάς της σε γειτονικά έθνη για να την σώσει από τη λήξη.

Η Ακτή του Ελεφαντοστού έλαβε 504.000 δόσεις AstraZeneca από την Covax στα τέλη Φεβρουαρίου, αλλά μέχρι σήμερα έχει χορηγηθεί 155.000. Σε χώρους εμβολιασμού στο Αμπιτζάν, τη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, οι καρέκλες αναμονής κάθονται άδειες και οι ιατροί παίζουν στα τηλέφωνά τους για να περάσουν το χρόνο.

Οι προειδοποιήσεις της Δύσης για πολύ σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες εμβολίων έχουν εξαπλωθεί στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης, δήλωσε ο Δρ. Arsène Adepo, κάνοντας τους ανθρώπους να αναρωτιούνται γιατί μια βολή που είχε απορρίψει προσωρινά ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης ήταν κατάλληλο για τους Ιβοί.

Πολλές χώρες, προετοιμασμένες για το είδος των εκστρατειών εμβολιασμού παιδικής ηλικίας που πραγματοποιούν τακτικά, τρομάστηκαν να διαπιστώσουν ότι δεν μπορούσαν να βασίζονται σε άτομα απλώς να εμφανιστούν για ένα εμβόλιο κοροναϊού.

“Θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν πολλά ζητήματα διστακτικότητας εμβολίων, αν και δεν ξεπεράστηκαν όλα αυτά, με την έγκαιρη επιχειρησιακή χρηματοδότηση”, δήλωσε ο Benjamin Schreiber, συντονιστής για τα εμβόλια Covid-19 στη UNICEF, η οποία ηγείται των προσπαθειών παράδοσης της Covax.

Εντούτοις, μέσα σε έναν αγώνα για τη χρηματοδότηση αγορών εμβολίων, παραβλέφθηκαν χρήματα για τη διάθεσή τους στους ανθρώπους. Από τα 92 φτωχότερα έθνη που τροφοδοτούνται από την Covax, οκτώ έχουν μειώσει τον προϋπολογισμό για την υγεία τους λόγω οικονομικών απωλειών που σχετίζονται με ιούς, και αρκετοί άλλοι αγωνίζονται να χρηματοδοτήσουν εν μέρει τα συστήματα υγείας τους επειδή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για επιχορηγήσεις ή πιο γενναιόδωρα δάνεια, κύριε. Ο Schreiber είπε.

Η Παγκόσμια Τράπεζα έχει υποσχεθεί 12 δισεκατομμύρια δολάρια για διάθεση εμβολίων, αλλά μέχρι στιγμής έχει εγκρίνει 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε έργα. Στα μέσα Μαρτίου, η τράπεζα διαπίστωσε ότι λιγότερο από το ένα τρίτο των χωρών χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος ανέφεραν ότι σχεδιάζουν να εκπαιδεύσουν αρκετούς εμβολιαστές ή εκστρατείες για να καταπολεμήσουν την διστακτικότητα των εμβολίων, δήλωσε η Mamta Murthi, αντιπρόεδρος της τράπεζας για την ανθρώπινη ανάπτυξη.

Οι ανάγκες πολλών χωρών είναι ακόμη πιο απλές. Μερικοί δεν μπορούν να πληρώσουν για να εκτυπώσουν κάρτες ανοσοποίησης. Το Μαλάουι, το οποίο σχεδιάζει να καταστρέψει 16.000 δόσεις που έφτασαν λίγο πριν τη λήξη τους, αγωνίστηκε να καλύψει τα επιδόματα μεσημεριανού γεύματος για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας που ταξιδεύουν από τη μια εγκατάσταση στην άλλη για να κάνουν εμβόλια.

Ο Ruth Bechtel, διευθυντής της VillageReach στη Μοζαμβίκη, δήλωσε ότι η επέκταση του εμβολιασμού καθώς έφτασαν περισσότερες δόσεις θα δημιουργούσε νέα εμπόδια. Η χώρα έχει χορηγήσει περίπου το ένα τέταρτο των δόσεων που έχει λάβει. Οι διαχειριστές της εφοδιαστικής αλυσίδας πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθούν το απόθεμα σε διάφορους χώρους εμβολιασμού, είπε η κα Bechtel, και περισσότεροι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας πρέπει να μάθουν πώς να κάνουν τα πλάνα.

«Καθώς εισέρχονται περισσότερα εμβόλια και ένας μεγαλύτερος πληθυσμός αρχίζει να εμβολιάζεται, θα χρειαστεί να έχουν περισσότερους ανθρώπους εκπαιδευμένους», είπε. “Αυτό δεν έχει συμβεί ακόμα.”

Πηγή: https://www.nytimes.com/2021/05/05/world/europe/coronavirus-covax-vaccination.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage

Ειδική Άδεια για φροντίδα ασθενών συγγενικών προσώπων

Περιπτώσεις στις οποίες χορηγείται στον μισθωτό εξαήμερη επιπρόσθετη άδεια όταν νοσούν και έχουν ανάγκη φροντίδας οι ακόλουθες κατηγορίες συγγενών του:

 • Τα παιδιά ηλικίας έως 16 ετών, βιολογικά ή υιοθετημένα, εφόσον ο γονέας-εργαζόμενος έχει την επιμέλειά τους.
 • Τα παιδιά άνω των 16 ετών, που έχουν αποδεδειγμένα ανάγκη ειδικής μέριμνας λόγω βαριάς ή χρόνιας ασθένειας ή αναπηρίας, εφόσον ο εργαζόμενος-γονέας έχει την επιμέλεια τους.
 • Ο / Η σύζυγος, εφόσον λόγω οξείας, βαριάς ή χρόνιας ασθένειας ή αναπηρίας δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί.
 • Οι γονείς και οι άγαμοι αδερφοί που : λόγω οξείας, βαριάς ή χρόνιας ασθένειας ή αναπηρίας ή ηλικίας δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, εφόσον ο εργαζόμενος έχει αναλάβει τη φροντίδα τους και το ετήσιο εισόδημα τους δεν ξεπερνά το εκάστοτε ισχύον γενικό κατώτατο όριο ημερομισθίου.

Προσοχή!Η συγκεκριμένη άδεια δεν έχει καμία σχέση με την λεγόμενη «άδεια ειδικού σκοπού».

Για περισσότερες λεπτομέρειες:

https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=221880&utm_source=articles_newsletter&utm_medium=email&utm_content=ergatologos&utm_campaign=07/05/2021&smclient=3ef25751-ec76-11e6-8a95-0cc47a6bceb8

 

Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικαιωμάτων Ασθενών II

Τιμώντας την μέρα των #ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ #ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ για τους ανθρώπους που νοσούν, οι ίδιοι οι ασθενείς έρχονται να μας επισημάνουν πως μόνο όλοι μαζί θα κάνουμε την διαφορά.

Ένα πρόγραμμα προάσπισης και διεκδίκησης των δικαιωμάτων των ασθενών, υλοποιείται για πρώτη φορά από το Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών, σε συνεργασία με το σύλλογο ΚΕΦΙ ΑΘΗΝΩΝ και την ευγενική χορηγία του ΤΙΜΑ Foundation,  δίνοντας την πραγματική εικόνα όσων αντιμετωπίζει ο άνθρωπος που νοσεί. Οι #μαρτυρίες των ωφελουμένων του προγράμματος, είναι για όλους μας ο καλύτερος οδηγός για δράσεις με ουσία.

Ο #ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΣ #ΑΣΘΕΝΗΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΒΟΗΘΟ!!

«Το όνομά μου είναι Λουκία. Νόσησα από καρκίνο του μαστού. Η ασθένειά μου, μου άφησε 67% ποσοστό αναπηρίας. Βιοπορίζομαι με μια σύνταξη των 313 ευρώ, την οποία και παίρνω από τον ΟΠΕΚΑ, αφού ειδικά καταρτισμένο προσωπικό, διαπίστωσε το μεγάλο ποσοστό αναπηρίας μου.Έχω χάσει τον άντρα μου από καρκίνο κι έχω δυο ανήλικα τέκνα, τα οποία δυσκολεύομαι να βοηθήσω, καθώς δε δύναμαι να εργαστώ. Αδυνατώ να ανταπεξέλθω στις οικονομικές μου υποχρεώσεις.

Απευθύνθηκα στο πρόγραμμα του Προσωπικού Βοηθού. Τα κορίτσια της ομάδας, μου πρόσφεραν απλόχερα την πολύτιμη βοήθειά τους. Αρχικά, βρήκαν τη λύση σ’ένα ζήτημα, το οποίο με απασχολούσε πολύ. Κατόρθωσαν, λοιπόν, μετά από πολλές προσπάθειες να έρθουν σ΄ επικοινωνία με δικηγόρους, οι οποίοι μου τηλεφωνούσαν επίμονα για μια οφειλή του ποσού των 2000 ευρώ στη ΔΕΗ.

Η ομάδα κατάφερε να τακτοποιήσει το ζήτημα, με άτοκο διακανονισμό. Επιπλέον, ρύθμισαν τις οφειλές μου σε ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ κι έκαναν προσπάθειες να με εντάξουν στο κοινωνικό τιμολόγιο. Παρότι ο λογαριασμός της ΕΥΔΑΠ δεν ήταν στο όνομά μου, τα κορίτσια και πάλι τα κατάφεραν και τώρα δικαιούμαι μείωση στο λογαριασμό μου. Μου έβγαλαν, επίσης, κάρτα ελεύθερης μετακίνησης στα ΜΜΜ, με σκοπό να χρησιμοποιώ όλα τα μέσα, δωρεάν. Έκαναν προσπάθεια για μείωση Δημοτικών Τελών, ωστόσο οι υπεύθυνοι θεώρησαν πως το ποσοστό αναπηρίας μου δεν ήταν αρκετό.

Τέλος, επειδή είμαι κάτοχος πτυχίου, απευθύνθηκαν στον ΟΑΕΔ και στους εργασιακούς συμβούλους, με σκοπό να με βοηθήσουν, ώστε να εργαστώ ξανά. Η ομάδα του Προσωπικού Βοηθού με ενημέρωσε, με καθοδήγησε και εν τέλει έπραξε για μένα όλα όσα αγνοούσα αλλά δικαιούμουν.

iΑισθάνομαι τυχερή κι ευγνώμων που φώτισαν με την καλοπροαίρετη και ανιδιοτελή συμπεριφορά τους, τη δυσκολότερη περίοδο της ζωής μου.»

 Η Ομάδα του Κ3

Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικαιωμάτων Ασθενών I

Οι φροντιστeσ “ασθενεισ” έχουν ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ;

Ποιος είναι αυτός που άτυπα, άδηλα και αμισθί αναλαμβάνει την φροντίδα ενός ατόμου με μια αναπηρία ή χρόνιο νόσημα; Ποιος είναι αυτός που μετουσιώνεται σε κοινωνικό λειτουργό, νοσηλευτή, εργοθεραπευτή, για τον δικό του άνθρωπο;

Είναι ένας από εμάς που δεν είχε ποτέ γνώση του ορισμού της έννοιας του φροντιστή αλλά που για τον ίδιο,το περιβάλλον του και την κοινωνία παρέχει κάθε είδους υποστήριξης στο δικό του άτομο έχοντας ο ίδιος την ιδιότητα του εργαζομένου κ.ά. Όλοι μας έχουμε στο νου μας ένα τέτοιο άτομο. Όλοι μας σε ένα βαθμό έχουμε υπάρξει φροντιστές.Δεν μας είναι ξένο να τρέχουμε για να βοηθήσουμε την δύσκολη καθημερινότητα ενός ατόμου που νοσεί, σωματικά, ψυχικά, πνευματικά ,οικονομικά, κοινωνικά έχοντας να ισορροπήσουμε με οικογένεια, εργασία, θέλω.

Άραγε ποιος φροντίζει για τους φροντιστές ;

Πότε πάνε για εξετάσεις πρόληψης όταν οι μέρες αδείας – κανονικές, γονικές, άνευ αποδοχών – φεύγουν για εξετάσεις του ασθενούς; Ποιός τους υποστηρίζει όταν ψυχολογικά αισθάνονται ράκος που παραμελούν τους ίδιους, τα παιδιά τους, για να φροντίσουν την μάνα, την αδερφή, τον άνδρα; Μπορούν να  ζητήσουν μείωση ωρών εργασίας, ευέλικτο ωράριο ή τηλεργασία για να διευκολυνθούν όταν πρωταγωνιστεί ο φόβος ότι θα χάσουν την δουλειά τους; Μπορεί να υπάρξει εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για όλους αυτούς τους ανθρώπους;

Η Ευρωπαïκή Νομοθεσία δίνει το έναυσμα με την 1158/2019 οδηγία. Μένει να δούμε πόσο θα μας πάρει να την υιοθετήσουμε ουσιαστικά και να δημιουργήσουμε ένα δίκτυ ασφαλείας για όλους αυτούς, δίνοντας απάντηση στο ερώτημα: Ποιος Φροντίζει για τους Φροντιστές ;

Στόχος όλων μας είναι η ενίσχυση των Φροντιστών με πολιτικές υγείας που θα τους περικλείουν, με κοινωνικές δράσεις που θα αποσκοπούν σε ευεργετικότερες διατάξεις, με εργασιακές διευκολύνσεις που θα τους προστατεύουν από απώλεια εργασίας αλλά και διακρίσεις στο χώρο εργασίας τους. Στόχος όλων μας είναι η κοινωνία μας να σταθεί ουσιαστικά δίπλα στους συνεκτικούς κρίκους υγείας στην πορεία μιας νόσου στην ζωή κάθε ατόμου.

Ο Προσωπικός Βοηθός Υγείας συμπορεύεται με όλους αυτούς τους ανθρώπους καταγράφοντας τα θέματα που προκύπτουν και επεμβαίνοντας σε όλες τις φάσεις δίνοντας ποιοτικά χαρακτηριστικά σε έναν αγώνα που μόνο δίκαιος δεν είναι. Η περίπτωση του Π.Ν φροντιστή και ωφελούμενου του Προγράμματος του Προσωπικού Βοηθού είναι χαρακτηριστική :

“Η μητέρα μου,73 ετών, νόσησε από καρκίνο και ξεκίνησε χημειοθεραπείες. Εγώ είμαι ο γιος της ασθενούς. Έχω οικογένεια και το ωράριο εργασίας είναι 8:30 – 20:00, για το ποσό των 700 ευρώ χωρίς περιθώριο διευκολύνσεων. Με το μισθό μου προσπαθώ να ανταπεξέλθω στις οικογενειακές μου υποχρεώσεις, σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για όλους μας. Όταν πληροφορήθηκα για την ασθένεια της μητέρας μου αισθάνθηκα πως δε θα καταφέρω να παρέχω βοήθεια, στο βαθμό που απαιτεί η περίσταση. Ενημερώθηκα για τις υπηρεσίες που παρέχει ο Προσωπικός Βοηθός. Επικοινώνησα με τα κορίτσια της ομάδας και τις ενημέρωσα για τη κατάσταση της μητέρας μου. Ανταποκρίθηκαν άμεσα στέλνοντας μου τους φακέλους που έπρεπε να συμπληρώσω και δίνοντας μου τις απαραίτητες πληροφορίες, σχετικά με τη διαδικασία που θα ακολουθούσε. Με διαβεβαίωσαν πως θα επικοινωνούσαν μαζί μου για οποιοδήποτε θέμα θα προέκυπτε, όπως κι έγινε. Με ενημέρωσαν για τα δικαιώματα που θα μπορούσε να διεκδικήσει η μητέρα μου, επικαλούμενη την αναπηρία της. Πληροφορηθήκαμε ότι δε δικαιούται κάποιο επίδομα, καθώς είναι ήδη συνταξιούχος γήρατος. Παρόλα αυτά τα κορίτσια με καθησύχασαν πως η μητέρα μου δικαιούται οικονομικές ελαφρύνσεις, τις οποίες διεκδικήσαμε και εν τέλει πετύχαμε. Οι επαγγελματικές και οικογενειακές μου υποχρεώσεις δε μου επέτρεπαν να αφιερωθώ, όπως θα ήθελα, στην επιβαρυμένη από την ασθένεια,σωματικά και ψυχικά, μητέρα μου. Η ομάδα του Προσωπικού Βοηθού μου έδωσε πολύτιμες πληροφορίες και με καθοδήγησε. Γράφω σήμερα αυτό το κείμενο, με σκοπό να ευχαριστήσω από καρδιάς τα κορίτσια της ομάδας καθώς με τη στάση τους έκαναν σαφές πως βοήθεια χρειάζεται τόσο ο ασθενής όσο και ο φροντιστής. Είμαι ευγνώμων για τη συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξή τους, στο θέμα της μητέρας μου. Χωρίς τη πολύτιμη καθοδήγηση της ομάδας του Προσωπικού Βοηθού δε θα μπορούσα να ανταπεξέλθω σ’ αυτή τη δύσκολη κατάσταση.”

Η Ομάδα Κ3

Διαδικασία Χορήγησης Αναρρωτικής Άδειας

Το Άρθρο 08 του άρθρο 56 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως για την Διαδικασία Χορήγησης Αναρρωτικής Άδειας και Διαχείρισης λοιπών Ζητημάτων Υγείας των Υπαλλήλων

1. Ο υπάλληλος που κωλύεται να προσέλθει στην εργασία του λόγω ασθενείας ενημερώνει την υπηρεσία για την αδυναμία αυτή την ίδια ημέρα.

2. Η υπηρεσία χορηγεί την αναρρωτική άδεια ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου. Η αίτηση για αναρρωτική άδεια υποβάλλεται εντός επτά (7) ημερών από την απουσία του υπαλλήλου λόγω ασθενείας. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης που δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, γίνεται ανάλογη περικοπή της αναρρωτικής άδειας και των αντίστοιχων αποδοχών με ευθύνη του οργάνου που είναι αρμόδιο για την έκδοση της απόφασης χορήγησης της. Η υπηρεσία σε όλως ειδικές περιπτώσεις μπορεί να κινεί τη διαδικασία χορήγησης αναρρωτικής άδειας αυτεπαγγέλτως.
3. Αναρρωτική άδεια πέραν των δέκα (10) ημερών κατ` έτος χορηγείται από την υπηρεσία, ύστερα από γνωμάτευση Δ/ντη Κλινικής ή επικεφαλής μονάδας Δημόσιου Νοσοκομείου με την περικοπή των αποδοχών μίας (1) ημέρας για κάθε άδεια ως οκτώ (8) ημερολογιακές ημέρες. Κατ΄ εξαίρεση χορηγείται με πλήρεις αποδοχές η αναρρωτική άδεια:
α) Λόγω δυσίατου νοσήματος, εφόσον υπάρχει γνωμάτευση της αρμόδιας ειδικής υγειονομικής επιτροπής του άρθρου 165,
β) Λόγω προβλήματος κύησης,
γ) Λόγω νοσηλείας τεσσάρων (4) ημερών τουλάχιστον σε δημόσιο νοσοκομείο
δ) Κατόπιν χειρουργικής επέμβασης σε δημόσιο νοσοκομείο

4. Άδεια διάρκειας πέραν των 10 ημερών κατ’ έτος για ψυχική νόσο χορηγείται ύστερα από γνωμάτευση της ειδικής υγειονομικής επιτροπής του άρθρου 165 του παρόντος.

5. H υπηρεσία υποχρεούται να αποστέλλει αμελλητί, και όχι πέραν των 10 ημερών, την αίτηση του υπαλλήλου, για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 165 του παρόντος, στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή του ίδιου άρθρου. Την αίτηση συνοδεύει υποχρεωτικά έγγραφο, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
Έτη υπηρεσίας του υπαλλήλου και ακριβής αριθμός μηνών και ημερών
Αριθμός των αναρρωτικών αδειών που έλαβε ο υπάλληλος το τρέχον έτος και κατά την τελευταία 8ετία.
Αριθμός αναρρωτικών αδειών για ψυχική νόσο, κατά περίπτωση, που έλαβε ο υπάλληλος το τρέχον έτος και κατά την τελευταία 8ετία.

6.Το αρμόδιο για τη χορήγηση της αναρρωτικής άδειας όργανο είτε χορηγεί ολόκληρη την άδεια που προτείνει η ειδική υγειονομική επιτροπή ή, εάν κρίνει τη γνωμάτευση της ως αναιτιολόγητη, παραπέμπει τον ενδιαφερόμενο για εξέταση στην επιτροπή προσφυγών του άρθρου 166.

7.Η αίτηση υπαλλήλου για παράταση αναρρωτικής άδειας υποβάλλεται το αργότερο μέσα στο τελευταίο δεκαπενθήμερο του χρόνου της άδειας που του έχει χορηγηθεί.

8.Μετά τη λήξη του ανωτάτου χρονικού ορίου αναρρωτικής άδειας, η υπηρεσία ή ο υπάλληλος με αίτησή του, μπορούν να απευθύνονται, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, στην αρμόδια ειδική υγειονομική επιτροπή για γνωμοδότηση περί του ιάσιμου ή μη της νόσου. Στη δεύτερη περίπτωση και αφού η γνωμάτευση γίνει οριστική, ο υπάλληλος απολύεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 153. Οι προϊστάμενες αρχές της οικείας υπηρεσίας μπορούν να παραπέμπουν και αυτεπαγγέλτως υπαλλήλους στις αρμόδιες ειδικές υγειονομικές επιτροπές για απόλυση τους, εάν κρίνουν ότι δεν μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντα τους λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας και πριν χορηγηθεί αναρρωτική άδεια ή μετά τη λήξη αναρρωτικής άδειας.

 

9.Κατά της γνωμοδότησης αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής για απόλυση εκ της υπηρεσίας λόγω ασθένειας, δικαιούται ο ενδιαφερόμενος να ασκήσει προσφυγή σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της υγειονομικής επιτροπής ενώπιον της επιτροπής προσφυγών του άρθρου 166. Στην ίδια επιτροπή μπορεί να ασκήσει προσφυγή ο υπάλληλος κατά της γνωμάτευσης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής με την οποία κρίθηκε ικανός για ανάληψη υπηρεσίας.

10. Ο υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να παρουσιάζεται για ιατρική εξέταση, με αποκλειστικά δική του ευθύνη και μέσα, εφόσον το ζητήσει η επιτροπή. Η υπηρεσία οφείλει να διευκολύνει τον υπάλληλο προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον της επιτροπής. Αν ο υπάλληλος υπαιτίως δεν παρουσιαστεί, και η διαδικασία έχει κινηθεί με αίτηση του, τότε απορρίπτεται το αίτημά του. Στην περίπτωση που η παραπομπή του από την υπηρεσία αφορά σε απόλυσή λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας, και εφόσον δεν παραστεί δύο (2) φορές μετά από πρόσκληση της επιτροπής, τότε η επιτροπή γνωμοδοτεί με βάση τα διαθέσιμα έγγραφα.

11.Ο υπάλληλος, ο οποίος βρίσκεται δικαιολογημένα εκτός της έδρας του, υποχρεούται, αμέσως μόλις ασθενήσει και εφόσον πρόκειται για αίτηση χορήγησης αναρρωτικής άδειας πέραν των δέκα (10) ημερών κατ’ έτος λόγω δυσίατης ασθένειας ή λόγω ψυχικής νόσου να υποβάλει αίτηση χορήγησης αναρρωτικής άδειας στην πλησιέστερη υγειονομική επιτροπή. Αν η υγειονομική επιτροπή δεν εξετάσει τον υπάλληλο έως ότου επανέλθει στην έδρα του, για λόγους μη οφειλόμενους σε υπαιτιότητά του, υποχρεούται να διαβιβάσει την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στην υγειονομική επιτροπή της έδρας του υπαλλήλου.

12.Η αρμόδια υγειονομική επιτροπή μπορεί να παραπέμπει υπάλληλο για παρακολούθησή του σε νοσηλευτικό ίδρυμα εφόσον κρίνει ότι για τη χορήγηση οιασδήποτε γνωμάτευσης τούτο είναι αναγκαίο.

13. Ειδικές διατάξεις για έλεγχο της κατ` οίκον ασθένειας των υπαλλήλων
διατηρούνται σε ισχύ υπάλληλος που κωλύεται να προσέλθει στην εργασία του λόγω ασθενείας ενημερώνει την υπηρεσία για την αδυναμία αυτή την ίδια ημέρα.