ΔΩΡΕΑΝ παροχή νομικής βοήθειας σε άτομα με χαμηλό εισόδημα

Το κοινωνικό δικαίωμα στη σύνταξη: Συνταγματικά – Νομικά ζητήματα

Το Σύνταγμα, στο άρθρο 25 παρ 1 αναφέρεται σε δύο κομβικές αρχές, την αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου και την αρχή της αναλογικότητας. Στα πλαίσια των εν λόγω αρχών διαμορφώνεται η θεσμική εγγύηση κι ο κανονιστικός προσανατολισμός των κοινωνικών δικαιωμάτων.

Το κράτος, όσον αφορά τον κοινωνικοπολιτικό ρόλο του, θα πρέπει να λειτουργεί υπό όρους δικαίου, δηλαδή να εκφράζει την έννοια της δικαιοσύνης, οι επιλογές του να τελούν σε συμφωνία με την αρχή της αναλογικότητας και να δρα υπό τη συνθήκη του ελέγχου των ενεργειών του ( διάκριση εξουσιών- δικαστικός έλεγχος). Το κράτος μέσα από το συνταγματικό κείμενο αναλαμβάνει την ευθύνη της ανάπτυξης και της προάσπισης της κοινωνικής ασφάλισης.[1]

Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνεται και κατοχυρώνεται συνταγματικά το κοινωνικό δικαίωμα για την κοινωνική ασφάλιση. Κι εφόσον το κράτος λειτουργεί υπό το πρίσμα του κοινωνικού του ρόλου, θα πρέπει να λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα, έτσι ώστε να διασφαλίζονται τα ειδικότερα δικαιώματα που απορρέουν από τη λειτουργική δράση του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης. Επίσης, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε την άποψη πως η νομοθετική εξειδίκευση δεδομένων δικαιωμάτων αναδεικνύει σαφεστέρα τις κρατικές υποχρεώσεις και την ευθύνη της εκτελεστικής εξουσίας. Αναφορικά με το δικαίωμα στη σύνταξη, θα ήταν δυνατό να θεωρηθεί πως αποτελεί μια ειδικότερη κατηγορία κοινωνικού δικαιώματος, που εμπίπτει στο ευρύτερο κοινωνικό δικαίωμα (κατηγορία γένους), που σχετίζεται με  την κοινωνική ασφάλιση.

Το δικαίωμα  στη σύνταξη συναντάται με την αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης, της υποχρεωτικής υπαγωγής σε καθεστώτα κοινωνικής ασφάλισης, με την υποχρέωση του κράτους να προστατεύει δεδομένες κατηγορίες πολιτών κι ουσιαστικά το εν λόγω δικαίωμα διασυνδέεται αιτιωδώς με τα περιουσιακά δικαιώματα,το δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα στη συμμετοχή σε οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Δηλαδή αποτελεί ένα κοινωνικό δικαίωμα που στοχεύει στη διαφύλαξη και την κατά το δυνατό προαγωγή του βιοτικού επίπεδου μιας σημαντικής κατηγορίας πολιτών.[2]

Το κράτος κατά την οργάνωση των υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή καταχώρηση της ασφάλισης κι η μελλοντική  αξίωση συνταξιοδοτικών παροχών πολλών κατηγοριών εργαζομένων.Διαπιστώνουμε ότι συγκεκριμένα δικαιώματα θίγονται και σε εξαιρετικές περιπτώσεις δεν διασφαλίζεται ούτε ο πυρήνας τους, στην υποκειμενική κι αντικειμενική του διάσταση.

Προσεγγίζοντας κάποια ασφαλιστικά ζητήματα με πιο πρακτικό τρόπο, όπως δηλαδή ανακύπτει στις υπηρεσίες του ΙΚΑ, που πλέον αποτελεί τμήμα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης βλέπουμε μια προβληματική κατάσταση που επικρατεί σε πολλά υποκαταστήματα του ΙΚΑ. Κυρίαρχο πρόβλημα αναφέρεται  ο έλεγχος κι η αναζήτηση χρόνων ασφάλισης μέχρι την 31η/12/2001, δεδομένου ότι μέχρι την εν λόγω χρονική περίοδο δεν τηρούνταν πλήρης μηχανογραφική απεικόνιση της ασφάλισης πολλών κατηγοριών εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα.

Το θέματα  που ανακύπτουν συχνά είναι τα εξής:

1) Πολλοί ασφαλισμένοι/ες δεν ήταν επιμελείς κατά την αρχή της εργασιακής τους διαδρομής και δεν φρόντισαν να εκδώσουν ΔΑΤΕ ή να το δώσουν στον εργοδότη για να επικολλήσει τα ένσημα. Επίσης, μπορεί, λόγω απρόβλεπτων γεγονότων να το απώλεσαν.

2) Προκείμενου να θεμελιωθεί συνταξιοδοτικό δικαίωμα θα πρέπει να ανακεφαλαιωθεί ο χρόνος ασφάλισης.

3) Κατά την ανακεφαλαίωση διαπιστώνεται πως μέρος του χρόνου λείπει γιατί έχουν χαθεί ΔΑΤΕ ή δεν έγινε επικόλληση των ενσήμων ή η επικόλληση είναι εσφαλμένη.

4) Κατά συνέπεια η συνταξιοδότηση του/της εν λόγω ασφαλισμένου/ης τίθεται εν αμφιβόλω.

5) Επίσης, ξεκινά μια διαδικασία εσωτερικού έλεγχου μεταξύ των υπηρεσιών του ΙΚΑ που πολλές φορές είναι χρονοβόρα, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της απονομής της σύνταξης στον/στην ασφαλισμένο/η.

6) Τέλος, υπάρχει ο κίνδυνος, αν δεν βρεθούν στοιχεία για τον ζητούμενο χρόνο ασφάλισης, να απορριφθεί το σχετικό συνταξιοδοτικό αίτημα.[4]

Το ισχύον νομικό πλαίσιο που διέπει τις εν λόγω διαδικασίες είναι το εξής: Ο κανονισμός ασφάλισης του ΙΚΑ (ΦΕΚ Β 816/1965)

Πέρα από την αναφορά σε αυτό το θέμα που είναι οι ΥΔΑΑΒ κι οι έλεγχοι ασφάλισης, θα συνεχίσουμε με τη συγκριτική παράθεση κάποιων γενικών αρχών του διοικητικού δικαίου,  βάσει και της συνταγματικής κατοχύρωσης της κοινωνικής ασφάλισης (άρθρο 22 παρ 5 του Συντάγματος), οπως η παροχή συναφών κοινωνικών υπηρεσιών αποτελεί έργο συλλογικό, που αποβλέπει στη διαμόρφωση ενός βασικού επίπεδου κοινωνικής προστασίας, συνδυάζοντας πόρους και τεχνικές, που παρέχεται στις διάφορες κατηγορίες πολιτών , οι οποίες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δεδομένους κινδύνους, σχετιζόμενους με τη μισθωτή εργασία ή την εν γένει επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Ο βασικότερος κίνδυνος τον οποίο αποσκοπεί να καλύψει ο θεσμός της κοινωνικής ασφάλισης, είναι ο κίνδυνος του γήρατος και της συναφούς απώλειας της δυνατότητας ενεργούς συμμετοχής στο εργασιακό – επαγγελματικό – οικονομικό πεδίο, των πολιτών που συμπληρώνουν ένα συγκεκριμένο όριο ηλικίας. Το ζητούμενο δηλαδή είναι, πως ένας/μία ασφαλισμένος/η ενδέχεται να έχει τηρήσει τις διατυπώσεις τις υποχρεωτικής του/της ασφαλιστικής υπαγωγής =, αλλά ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης να αδυνατεί να του/της χορηγήσει σε εύλογο χρόνο την οφειλόμενη παροχή, είτε λόγω δέσμιας αρμοδιότητας, είτε λόγω εσφαλμένης αντίληψης του εύρους της διακριτικής ευχέρειας, είτε λόγω σχετικών διοικητικών ενεργειών, που σχετίζονται με την πρακτική εφαρμογή της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας από τον φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Λαμβάνοντας υπόψη πως το ασφαλιστικό μας σύστημα λειτουργεί βάσει των αρχών της υποχρεωτικότητας και της ανταποδοτικότητας, θα πρέπει να διερευνήσουμε το εύρος της ευθύνης των ασφαλιστικών οργάνων,  στην περίπτωση που αδυνατούν ή που καθυστερούν ( για ποικίλους λόγους) να βεβαιώσουν χρόνους ασφάλισης, βάσει του αρχείου της υπηρεσίας, χρόνοι οι οποίοι δύναται να προκύπτουν από διάφορα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίζει ο/η ασφαλισμένος/η. Κατά συνέπεια, βάσει της αρχής της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, δεν είναι νομικά ορθό να απορρίπτεται το αίτημα του, ή να καθυστερεί η διεκπεραίωσή του, στην περίπτωση που η υπηρεσία δεν έχει φροντίσει να τηρήσει με ορθό φυσικό και μηχανογραφικό τρόπο το εν λόγω αρχείο ή να διεξάγει σχετικούς ελέγχους εντός ευλόγων προθεσμιών.

Η σχετική πρακτική, στον συγκεκριμένο τομέα δράσης των ασφαλιστικών οργάνων, υπό συγκεκριμένους όρους θα μπορούσε να αναθεωρηθεί, υπό το πρίσμα της κρατικής εγγύησης για μια ελάχιστη συνταξιοδοτική παροχή (βλέπε ν. 4670/2020 αρ 16 παρ 1 ,4 , ν. 4387/2016, αρ.1, 1Α, χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων ευρωπαϊκής ένωσης αρ. 34, ευρωπαϊκός κοινωνικός χάρτης αρ. 23 ). Κατά συνέπεια βάσει του σχετικού συνταγματικού πλαισίου (22 παρ 5, 25, 103 παρ. 1) και των σχετικών ευρωπαϊκών συνθηκών προκύπτει η υποχρέωση του κράτους να  εγγυάται  ένα ελάχιστο περιεχόμενο κοινωνικής προστασίας, το οποίο θα πρέπει να εξασφαλίζεται υπό νομικούς όρους, και παράλληλα θα πρέπει να υφίσταται το ανάλογο πλαίσιο διοικητικής λειτουργίας που δεν θα αναιρεί την ουσιαστική του χορήγηση.[7]

Οι γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου που θα μπορούσαν να συσχετιστούν με τα εξεταζόμενα ζητήματα είναι οι ακόλουθες: της χρηστής διοίκησης, της αναλογικότητας, της προστατευόμενης εμπιστοσύνης σε συνδυασμό με την αρχή της νομιμότητας εν ευρεία έννοια. Σύμφωνα με το προαναφερθέν πλαίσιο, διαγράφονται τα όρια της καλής λειτουργίας της διοίκησης, και διαμορφώνεται η υποχρέωση της ορθής ενημέρωσης των διοικουμένων αναφορικά με τα δικαιώματά τους και τον τρόπο άσκησης τους, υπό όρους αμερόληπτης κι ορθολογικής κρίσης, από την πλευρά των διοικητικών οργάνων. Οι εν λόγω αρχές στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης λειτουργούν συνδυαστικά με την αρχή της ευρείας ερμηνείας των ασφαλιστικών διατάξεων υπέρ του ασφαλισμένου και την υποχρέωση της διοίκησης να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές καταστάσεις.[8]

Βάσει του ανωτέρω σκεπτικού κι όσων αναφέρθηκαν στο τμήμα 1 του παρόντος κειμένου, θα μπορούσε να γίνει μια σχετική ρύθμιση για τους ασφαλισμένους που για παράδειγμα θέλουν 35 χρόνια για να κατοχυρώσουν και να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με κάποιο από τα μεταβατικά καθεστώτα που ίσχυσαν μετά το 2011 και διαθέτουν πχ για τα 34,8 τα ΔΑΤΕ, τα ασφαλιστικά βιβλιάρια κλπ και για τα 0,2 που λείπουν δεν διαθέτουν τα έγγραφα που η ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία προβλέπει, αλλά κατέχουν έγγραφα που θα μπορούσαν βάσει των γενικών αρχών της δικονομίας να γίνουν δεκτά ή να εκτιμηθούν. Θα πρέπει να γίνει μια σχετική κατηγοριοποίηση των εν λόγω  περιπτώσεων και να εισαχθούν στοχευμένες ρυθμίσεις, συνδυαστικά με το ισχύον νομικό πλαίσιο για την αναγνώριση κενών χρόνων ασφάλισης. Επίσης, θα πρέπει να σταθμιστεί το ενδεχόμενο δημοσιονομικό κόστος σε συνδυασμό με την αρχή της ίσης μεταχείρισης που απορρέει από το άρθρο 4 παρ. 1-2 του Συντάγματος.[9] Στις περιπτώσεις αυτές υπεισέρχεται κι η διαχρονική ευθύνη του νομοθέτη , που οφείλει να ρυθμίζει το λειτουργικό μοντέλο  και τη δράση της κοινωνικής ασφάλισης βάσει των σχετικών συνταγματικών προβλέψεων.

Προκειμένου να  γίνει δεκτή μια τέτοια πρακτική, θα πρέπει να εξεταστούν κι άλλες παράμετροι, όπως το καθεστώς θεμελίωσης, το αν θα μεταβληθεί το καθεστώς παλαιού – νέου ασφαλισμένου, η υπαγωγή στα βαρέα, η θεμελίωση με καθεστώς βαρέων κι η αρμοδιότητα του απονέμοντος φορέα στην περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης.[10] Εν προκειμένω, με τον περιορισμό των ελέγχων ασφάλισης και την εισαγωγή τεκμαρτών πρακτικών συμπλήρωσης του απαιτουμένου χρόνου για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, μέρος των εργαζόμενων στις υπηρεσίες εσόδων θα μπορούσαν να απασχοληθούν είτε με διαδικασίες σχετικές με την απονομή των συντάξεων, είτε με τον έλεγχο ενεργών επιχειρήσεων. Δηλαδή, θα πρέπει να εξεταστεί αν είναι συμφερότερο για την υπηρεσία να διεξάγονται έλεγχοι ασφάλισης για περιόδους που το δικαίωμα επιβολής κυρώσεων έχει παραγραφεί ή αν θα μπορούσε η υπηρεσία να επικεντρωθεί σε ελέγχους που αφορούν χρονικές περιόδους που δεν εμπίπτουν στην παραγραφή και να γίνει μια σχετική σύγκριση κόστους- οφέλους ανάμεσα στις εναλλακτικές επιλογές της υπηρεσίας.

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση μας, θα πρέπει να παρατηρήσουμε πως η εισαγωγή ρυθμίσεων, βάσει των σκέψεων που παρατέθηκαν θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με μια ασφαλιστική μεθοδολογία που θα αποκλείει ή θα περιορίζει κατά το δυνατό ενδεχόμενες καταστρατηγήσεις. Επίσης, βάσει των δεδομένων της υπηρεσίας θεωρείται εφικτή η εκτίμηση του αριθμού των ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις περιπτώσεις που αναπτύχθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους. Το ουσιαστικό ζήτημα είναι, η στάθμιση ανάμεσα στο δημόσιο συμφέρον και στο δικαίωμα στη σύνταξη και το πώς αυτή η στάθμιση σε κάποιες ιδιάζουσες περιπτώσεις θα μπορούσε να είναι εφικτή κι αποτελεσματική (αντιδιαστολή κοινωνικής προστασίας- παραμέτρων της οικονομίας- ασφαλιστικής αλληλεγγύης), εκφράζοντας μια μεταρρυθμιστική πρακτική που θα συνάδει με τις θεμελιώδες αξίες του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης και το συναφές συνταγματικό πλαίσιο προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων , συνδυαζόμενου με το πεδίο εφαρμογής της αρχής του κοινωνικού κράτους δικαίου.

Πρεδάρης Αριστείδης
πτυχιούχος Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Master 2 de droit  public spécialisé – Νομική Σχολή ΕΚΠΑ – Université de Bordeaux , υπάλληλος ΕΦΚΑ

Το κοινωνικό δικαίωμα στη σύνταξη: Συνταγματικά – νομικά ζητήματα / Πρακτικές του ΙΚΑ και του ΕΦΚΑ

Η σημαντικότητα στην καθολική πρόσβαση στις πληροφορίες

Πόσο θα πρέπει να ανησυχούμε για το νέο στέλεχος Μ;

 

Για τα χαρακτηριστικά του νέου στελέχους Μ. ερωτήθηκαν δύο ειδικοί ιολόγοι. Οι ειδικοί ήταν ο Jesse Erasmus, PhD, επίκουρος καθηγητής στο University of Washington School of Medicine στο Seattle και ο Pedro Piedra, MD, καθηγητής Μοριακής Ιολογίας και Μικροβιολογίας στο Baylor College of Medicine, στο Houston των ΗΠΑ

Ερώτηση: Τα στελέχη M εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στην Κολομβία τον Ιανουάριο 2021, και δεδομένου ότι υπάρχουν περίπου 8 με 9 μήνες, γιατί τράβηξαν την προσοχή μόλις πρόσφατα;

Piedra: Όπως συμβαίνει με κάθε νέο στέλεχος μόλις ταυτοποιηθεί ή αρχίσει να εξαπλώνεται σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, αποτελεί ένα γεγονός που προκαλεί την προσοχή. Το στέλεχος Μ, έχει αρχίσει αν ανιχνεύεται όχι σε ιδιαίτερα υψηλά νούμερα ή σε υψηλά ποσοστά, αλλά σε διαφορετικές περιοχές σε όλη την επικράτεια των ΗΠΑ και αυτό το καθιστά αρκετά ενδιαφέρον.

Ερώτηση: Σύμφωνα με το CDC που παρακολουθεί τα ποσοστά των στελεχών στις ΗΠΑ, το Δέλτα εξακολουθεί να κυριαρχεί, ενώ το στέλεχος M αντιπροσωπεύει μόλις το 0,1% των περιστατικών. Οποιαδήποτε στέλεχος μπορεί να χαρακτηριστεί ως στέλεχος ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, αλλά γιατί θεωρείτε ότι το Μ βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος;

Erasmus: Αυτό που πιθανότατα προκαλεί αυξημένο ενδιαφέρον είναι το στέλεχος Μ περιλαμβάνει μεταλλάξεις που εντοπίζονται στο Δέλτα, αλλά επίσης και μεταλλάξεις από το Άλφα ή B.1.1.7, το οποίο ήταν επίσης πολύ μεταδοτικό. Υπάρχει η εντύπωση ότι αν συνδυαστούν μεταλλάξεις από διαφορετικά στελέχη, θα προκύψει ένας «υπερ -μεταλλαγμένος ιός» που πρόκειται να προκαλέσει σημαντικό πρόβλημα. Αυτό στην πραγματικότητα δεν ισχύει απαραίτητα. Θα έλεγα προς το παρόν ότι το Μ αποτελεί ένα στέλεχος ενδιαφέροντος.

Ερώτηση: Από την άλλη σκοπιά, το στέλεχος M έχει εντοπιστεί σε περισσότερες από 40 χώρες και 49 πολιτείες – όλες εκτός από τη Νεμπράσκα. Αποτελεί αυτό κάποιο δεδομένο για τη μολυσματικότητα;

Erasmus: Αυτό θα φανεί στο μέλλον. Τα διαφορετικά στελέχη μπορεί να προκύψουν μέσω δύο διαφορετικών οδών. Στην πρώτη περίπτωση, όλες οι μεταδόσεις προέρχονται από μια κοινή πηγή ενός νέου στελέχους που μεταδίδεται ανά την υφήλιο – και με αυτόν τον τρόπο αποτελεί ένα μεμονωμένο γεγονός ανάδυσης. Κατά τη γνώμη μου αυτό το σενάριο δεν είναι πολύ πιθανό. Το άλλο σενάριο είναι η «συγκλίνουσα εξέλιξη», όταν δηλαδή ένα στέλεχος εμφανίζεται σε πολλαπλές, ξεχωριστές περιστάσεις.

Αυτό συμβαίνει γιατί συγκεκριμένες μεταλλάξεις προσδίδουν κάποιο πλεονέκτημα στον ιό. Μπορεί να υπάρχουν πολλαπλά μονοπάτια μέσω των οποίων ένας ιός μπορεί να φτάσει σε αυτόν τον συνδυασμό μεταλλάξεων, κάτι που ενδεχομένως είναι πιο πιθανό. Επίσης, εάν έχει αυξημένο ρυθμό μεταδοτικότητας θα αναμέναμε να παρατηρήσουμε υψηλότερο ποσοστό κρουσμάτων σε σχέση με το στέλεχος Δέλτα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των καθηγητών του ΕΚΠΑ που είχαν την επιμέλεια της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, αναφορικά με το ερώτημα το πως έχει προκύψει η διασπορά του στελέχους Μ σε διαφορετικές πολιτείες των ΗΠΑ, το πιο πιθανό σενάριο είναι να αφορά διαδοχικές μεταδόσεις από μια κοινή πηγή και όχι να είναι αποτέλεσμα συγκλίνουσας εξέλιξης. Δεδομένα από προηγούμενες μελέτες αναφορικά με τον τρόπο διασποράς του SARSCoV-2 συγκλίνουν υπέρ αυτής της υπόθεσης.

https://www.uoa.gr/fileadmin/user_upload/PDF-files/anakoinwseis/themata_ygeias/130921_stelexosM.pdf

Πανεπιστήμια: Τα ποσοστά εμβολιασμού ανά ΑΕΙ

Οι τρεις στους τέσσερις φοιτητές -73,55 το ακριβές ποσοστό- έχουν εμβολιαστεί κατά του κορωνοϊού ή έχουν νοσήσει. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία που διαθέτει το υπουργείο Παιδείας και αποτελούν ένα ισχυρό «όπλο» υπέρ της διά ζώσης λειτουργίας των ΑΕΙ για το νέο ακαδημαϊκό έτος που αρχίζει τον Οκτώβριο.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία που παρουσιάζει η «Κ», από τους 513.151 φοιτητές 377.080 είναι εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες. Εξ αυτών, οι 349.206 (το 68%) έχουν εμβολιαστεί με μία ή δύο δόσεις και οι 27.874 (26,5%) έχουν νοσήσει. Άλλοι 136.071 φοιτητές (ποσοστό 26,5%) είναι ανεμβολίαστοι.

Ανά πανεπιστήμιο το υψηλότερο ποσοστό εμβολιασμένων έχει το ΕΜΠ 78% και ακολουθούν, το ΕΑΠ (77%), το ΕΚΠΑ (73%) και τα Πειραιώς και Πάντειο (με 72% έκαστο).

Το μικρότερο ποσοστό εμβολιασθέντων έχει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (58%) εάν εξαιρέσουμε τις τέσσερις Εκκλησιαστικές Ακαδημίες που όλες έχουν χαμηλότερα ποσοστά. Οι Εκκλησιαστικές Ακαδημίες βέβαια, αντίστροφα έχουν τα υψηλότερα ποσοστά νόσησης (από 7% έως 11%).

Παγκόσμια μελέτη ανίχνευσης 50 ειδών καρκίνου

Η Εθνική Υπηρεσία Υγείας (NHS) της Βρετανίας αρχίζει σήμερα την μεγαλύτερη δοκιμή παγκοσμίως της αιματολογικής εξέτασης Galleri της Grail Inc, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό περισσότερων από 50 ειδών καρκίνου πριν από την εμφάνιση συμπτωμάτων.

Το τεστ Galleri εξετάζει το DNA στο αίμα ενός ασθενούς για να εξακριβώσει αν στοιχεία του προέρχονται από καρκινικά κύτταρα. Η έγκαιρη διάγνωση των καρκίνων οδηγεί σε σημαντικά αυξημένα ποσοστά επιβίωσης.

Η NHS ανακοίνωσε ότι θέλει να στρατολογήσει 140.000 εθελοντές στην Αγγλία για να εξετάσει πόσο καλά λειτουργεί το τεστ στο πλαίσιο μιας τυχαιοποιημένης δοκιμής ελέγχου. Στους μισούς από τους μετέχοντες θα ελέγχεται αμέσως το δείγμα αίματός τους με το τεστ Galleri.

“Χρειάζεται να μελετήσουμε το τεστ Galleri προσεκτικά για να δούμε αν μπορεί να μειώσει σημαντικά τον αριθμό των καρκίνων των οποίων η διάγνωση γίνεται σε προχωρημένο στάδιο”, δήλωσε ο Πίτερ Σασιένι, καθηγητής πρόληψης του καρκίνου στο King’s College του Λονδίνου.

“Το τεστ θα μπορούσε να αλλάξει τους κανόνες του παιγνιδιού στην έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου και είμαστε ενθουσιασμένοι που ηγούμαστε αυτής της σημαντικής έρευνας”, πρόσθεσε.

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι μακράν η πιο συνηθισμένη αιτία θανάτου από καρκίνο στη Βρετανία, καθώς αναλογεί στο ένα πέμπτο όλων των θανάτων από την επάρατη νόσο.

Οι καρκίνοι του πνεύμονα, των εντέρων, του προστάτη και του μαστού αναλογούν στο 45% των θανάτων από την νόσο αυτή στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την NHS.

Η αμερικανική εταιρεία βιοεπιστημών Illumina Inc ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι ολοκλήρωσε την εξαγορά της Grail ύψους 7,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Illumina πρόσθεσε ότι θα λειτουργεί την Grail ξεχωριστά από την τρέχουσα επιχείρησή της.

Πηγή: dailypharmanews.gr

 

Συστάσεις εμβολιασμού εποχικής γρίπης από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ανοίγει η πλατφόρμα για τις ευπαθείς ομάδες.13/9 τα sms και από 14/9 τα ραντεβού

Στις 14 Σεπτεμβρίου, ανοίγει η πλατφόρμα για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού που ήταν οι πρώτοι που εμβολιάστηκαν μαζί με τους υγειονομικούς.

13 Σεπτεμβρίου το sms και 14 η 3η δόση

Η επιχείρηση «Ελευθερία» επεκτείνεται με τη χορήγηση της τρίτης, ενισχυτικής δόσης εμβολίου από την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου, όταν και θα ανοίξει η πλατφόρμα των ραντεβού για τους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς.

Πρόκειται για 285.000 πολίτες που ανήκουν στις εξής κατηγορίες:

 • Άτομα με μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων ή αιμοποιητικών κυττάρων, άτομα σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση.
 • Άτομα με νεφρική ανεπάρκεια που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση.
 • Άτομα με καρκίνο υπό αγωγή, καρκίνο συμπαγούς οργάνου, άτομα που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, ανοσοθεραπεία κ.λπ., με αιματολογικό καρκίνο κατά την τελευταία πενταετία.

Άτομα σε ανοσοκαταστολή. Περιλαμβάνονται ασθενείς με αντιφλεγμονώδη, αυτοάνοσα νοσήματα, άτομα με άλλα νοσήματα που λαμβάνουν ειδικές ανοσοτροποιητικές θεραπείες, όπως και άτομα με πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες, ή άτομα με HIV.

Πρώτα θα λάβουν το γνωστό SMS τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου. Και στην συνέχεια θα μεταβούν σε κάποιο εμβολιαστικό κέντρο για να λάβουν την 3η δόση.

Την ίδια ώρα, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών εξετάζει με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα ποιες θα είναι οι επόμενες κατηγορίες του πληθυσμού που θα λάβουν τρίτη δόση εμβολίου.

Πρόκειται για:

  • Άτομα που διαμένουν σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων.
  • Άτομα άνω των 60 ετών.
  • Άτομα με αυξημένο κίνδυνο λόγω αυξημένης έκθεσης,
  • Άτομα με χρόνια νοσήματα.

2ον Με στόχο τη θωράκιση των παιδιών για το σχολείο και τις εξωσχολικές δραστηριότητες

3ον Για την αναχαίτιση της διασποράς, ώστε να προστατευθούν τα ευάλωτα άτομα

4ον Για τη μείωση των πιθανοτήτων δημιουργίας νέων μεταλλάξεων

Αυτό είναι ίσως και ένα στοίχημα που θα πρέπει πάση θυσία να κερδίσει η κυβέρνηση αλλά και οι πολίτες αυτής χώρας χτίζοντας το τείχος ανοσίας πάνω στους εφήβους και παράλληλα προστατεύοντας τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Πηγή: newsbeast.gr

Οδηγίες για έκδοση Προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) και μεταπτωση αυτού σε Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

Τροπολογία προβλέπει ότι κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν διαθέτει ΑΜΚΑ ή Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού, δύναται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας emvolio.gov.gr, να αιτείται τη χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ αποκλειστικά για τον προγραμματισμό της διενέργειας του εμβολιασμού.

Συγκεκριμένα, στην τροπολογία αναφέρεται

Κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν διαθέτει ΑΜΚΑ ή Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) δύναται, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας emvolio.gov.gr, η οποία τηρείται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), να αιτείται τη χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ αποκλειστικά για τον προγραμματισμό της διενέργειας του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 και την έκδοση βεβαίωσης εμβολιασμού, σύμφωνα με τα άρθρα 55 και 57 του ν. 4764/2020 (Α’ 256).

Για τη χορήγηση του προσωρινού ΑΜΚΑ, το φυσικό πρόσωπο συμπληρώνει υποχρεωτικά στο σχετικό υπόδειγμα αίτησης τα εξής στοιχεία:

α) το όνομα,

β) το επώνυμο,

γ) το πατρώνυμο,

δ) το μητρώνυμο,

ε) το φύλο,

στ) την υπηκοότητα,

ζ) την ημερομηνία και τη χώρα γέννησης,

η) τα στοιχεία επικοινωνίας του, ιδίως ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και αριθμό κινητού τηλεφώνου, θ) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), εφόσον έχει χορηγηθεί και

ι) τον αριθμό και το έτος έκδοσης ενός από τα ακόλουθα έγγραφα ταυτοποίησης: ια) δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ιαβ) Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας, ιαγ) προσωρινού ή οριστικού τίτλου διαμονής, ιαδ) Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, ιαε) Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης ή ιαστ) άλλου εγγράφου ταυτοποίησης.

Η διασταύρωση των στοιχείων, που καταχωρίζονται στην αίτηση, πραγματοποιείται από μητρώα φορέων του δημοσίου τομέα και ιδίως από: α) το Μητρώο Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας, β) το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), γ) το Μητρώο Πολιτών του υπουργείου Εσωτερικών και δ) το πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

Φυσικά πρόσωπα που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις για τη χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ, πλην, όμως, υπάγονται στην προτεραιοποίηση της Επιτροπής Εμβολιασμών, δύνανται να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ με συνοπτική αναφορά των προϋποθέσεων που επικαλούνται ως προς την προτεραιοποίησή τους.

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας που προαναφέρθηκε και εξετάζεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την αρμόδια Επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 4764/2020, η οποία δύναται να συστήνει για το σκοπό αυτό υποομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικότερων και τεχνικής φύσης θεμάτων. Εφόσον η ανωτέρω αίτηση γίνει αποδεκτή, τα πρόσωπα αυτά δύνανται να αιτούνται τη χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

https://www.naftemporiki.gr/story/1714494/pos-tha-xorigeitai-prosorino-amka-se-osous-den-exoun-gia-emboliasmo-kai-self-test

Με κοινή απόφαση των υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Μετανάστευσης και Ασύλου, δύναται να καθορίζονται οι ειδικότερες κατηγορίες δικαιούμενων προσώπων, ο χρόνος απενεργοποίησης του προσωρινού ΑΜΚΑ ή μετάπτωσής του σε περίπτωση έκδοσης ΑΜΚΑ ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α. και να ρυθμίζεται κάθε συναφής τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Με τις διατάξεις του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α΄36), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 97 του ν. 4796/2021 (Α΄63), προβλέπεται η χορήγηση Προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) σε κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν διαθέτει Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.), αποκλειστικά για τους σκοπούς των δράσεων που σχετίζονται με την προστασία της δημόσιας υγείας στο πλαίσιο της πανδημίας της COVID-19. Υπογραμμίζεται ότι η απόδοση Π.Α.Μ.Κ.Α δεν παρέχει δικαίωμα πρόσβασης σε εξαρτημένη εργασία ή παροχή υπηρεσιών ή έργου, σε ασφαλιστικές και προνοιακές παροχές, καθώς και σε παροχές υγειονομικής περίθαλψης.

Με την παρ. 6 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ο καθορισμός θεμάτων χρόνου απενεργοποίησης του Π.Α.Μ.Κ.Α. ή μετάπτωσής του σε περίπτωση έκδοσης Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α. με την έκδοση σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.).

Με την παρ. 1 του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 2981/21-05-2021 (Β’ 2797) ορίζεται ότι: «Αν ο κάτοχος Π.Α.Μ.Κ.Α., ενεργού ή απενεργοποιημένου, καταστεί μελλοντικά δικαιούχος έκδοσης Α.Μ.Κ.Α., για οποιαδήποτε, προβλεπόμενη από την κείμενη κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, αιτία, ο κάτοχος οφείλει να προσέλθει στα αρμόδια κατά το νόμο σημεία έκδοσης Α.Μ.Κ.Α., ήτοι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και τα Γραφεία Α.Μ.Κ.Α. του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α), με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να αιτηθεί τη μετάπτωση του Π.Α.Μ.Κ.Α. σε Α.Μ.Κ.Α.».

Συνεπώς, οι κάτοχοι Π.Α.Μ.Κ.Α., εφόσον καταστούν δικαιούχοι έκδοσης Α.Μ.Κ.Α. βάσει του κείμενου θεσμικού πλαισίου, μπορούν να προσέλθουν στις αρμόδιες υπηρεσίες για να διενεργήσουν την προβλεπόμενη μετάπτωση. Με τη σειρά τους, οι υπάλληλοι των αρμόδιων σημείων έκδοσης Α.Μ.Κ.Α., αφού πρώτα διενεργήσουν τον απαραίτητο έλεγχο βάσει των οδηγιών που ισχύουν για την έκδοση Α.Μ.Κ.Α. με την εγκύκλιο Α.Π. 80320/42862/Δ18.2718/01-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΣΙΙ465Θ1Ω-ΑΙΥ), όπως ισχύει με την 3η τροποποίηση της με την Α.Π. Φ.80320/46498/8241/02-07-2021 (Α.Δ.Α: ΨΤ3446ΜΤΛΚ-ΚΒΧ) εγκύκλιο μας, θα καλούν την ηλεκτρονική διαδικτυακή υπηρεσία της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε., με σκοπό τη μετάπτωση Π.Α.Μ.Κ.Α. σε Α.Μ.Κ.Α.

Για τους ανωτέρω σκοπούς, η Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. έχει θέσει σε λειτουργία, από 21-07-2021, σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή με τίτλο: «Μετασχηματισμός Π.Α.Μ.Κ.Α σε Α.Μ.Κ.Α.». Σημειώνεται ότι κατά τη διαδικασία μετάπτωσης συμπληρώνονται τα τυχόν απαραίτητα από την κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία πρόσθετα στοιχεία του ενδιαφερομένου

https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=223139&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=email&utm_content=see_also&utm_campaign=09/09/2021&smclient=3ef25751-ec76-11e6-8a95-0cc47a6bceb8

https://www.nomotelia.gr/photos/File/65678-21.pdf

Τέλος δείτε ποιοι δικαιούνται ΑΜΚΑ :

Α. Κατηγορίες πολιτών που δικαιούνται ΑΜΚΑ (ΕΦΚΑ & ΚΕΠ)

1. Έλληνες υπήκοοι που κατοικούν στη χώρα

2. Ομογενείς με ταυτότητα ομογενούς που διαμένουν στη χώρα μόνιμα

3. Ευρωπαίοι πολίτες που κατοικούν στη χώρα και δεν εργάζονται, καθώς και τα μέλη οικογενείας τους

4. Δικαιούχοι Διεθνούς Προστασίας και τα μέλη οικογενείας τους

Β. Πολίτες ημεδαποί ή αλλοδαποί που ΔΕΝ δικαιούνται ΑΜΚΑ

Γ. Κατηγορίες πολιτών για τους οποίους η έκδοση του ΑΜΚΑ γίνεται μόνο από υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α.

1. Έλληνες υπήκοοι που δεν κατοικούν στη χώρα αλλά δηλώνουν ότι θα παραμείνουν στη χώρα και θα εργασθούν

2. Έλληνες ασφαλισμένοι σε ασφαλιστικό φορέα στην Ελλάδα κατά το παρελθόν, οι οποίοι επιθυμούν συνυπολογισμό του χρόνου ασφάλισής τους με χρόνο που έχει πραγματοποιηθεί σε φορέα ασφάλισης χώρας της Ε.Ε. ή χώρας με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει Διμερή Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας

3. Συνταξιούχοι

1. Συνταξιούχοι Φορέα Ασφάλισης κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα με μόνιμη ή προσωρινή διαμονή

2. Ομογενείς που συνταξιοδοτούνται από φορέα ασφάλισης χώρας εκτός Ε.Ε. και επιθυμούν κατά το χρόνο διαμονής τους στη χώρα μας να έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη

4. Ανήλικοι πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γεννήθηκαν στη χώρα και οι Ευρωπαίοι γονείς τους κατοικούν και εργάζονται στη χώρα με υπαγωγή στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. (άρθρα 7 και 8 του Π.Δ. 106/2007)

5. Άνεργοι Ευρωπαίοι πολίτες που πρόκειται να εγγραφούν στον ΟΑΕΔ

6. Ευρωπαίοι φοιτητές που σπουδάζουν στην Ελλάδα στην περίπτωση που εργασθούν και υπαχθούν στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ

7. Φοιτητές ERASMUS της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περίπτωση που εργασθούν και υπαχθούν στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ

8. Πολίτες τρίτων χωρών με άδεια διαμονής για εργασία ή Βεβαίωση κατάθεσης αίτησης σε ισχύ (μπλέ βεβαίωση) με δικαίωμα πρόσβασης στην εργασία

9. Πολίτες τρίτων χωρών κάτοχοι διαβατηρίου με ένα όνομα και ισχυρό τίτλο διαμονής (π.χ. Ινδοί υπήκοοι)-και τα μέλη οικογενείας τους

11. Οικογενειακή Επανένωση μελών οικογένειας πολιτών τρίτων χωρών (Σύζυγος που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας και τα ανήλικα άγαμα τέκνα έως 18 ετών)

12. Ευρωπαίοι πολίτες που κατοικούν προσωρινά στην Ελλάδα και πρόκειται να εργαστούν στη χώρα

13. Πολίτες τρίτων χωρών με άδεια διαμονής για σπουδές (υπό προϋποθέσεις)

14. Ομογενείς από Κωνσταντινούπολη και Αίγυπτο για την απονομή ειδικής σύνταξης από τον ΕΦΚΑ

15. Πολίτες τρίτων χωρών με εθνική θεώρηση εισόδου με ένδειξη πρόσβαση στην αγορά εργασίας (είσοδος στη χώρα για συγκεκριμένο διάστημα διαμονής που συναρτάται με την ολοκλήρωση του σκοπού)

16. Πολίτες τρίτων χωρών παράτυπα διαμένοντες που απασχολούνται στην αγροτική οικονομία.

17. Πολίτες τρίτων χωρών χωρίς άδεια διαμονής- ιδρυτές εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών μιας Στάσης – Υ.Μ.Σ. (Κ.Υ.Α Αριθμ. 63577/2018/ ΦΕΚ Β’ 2380)

18. Πολίτες χωρών ΕΕ κάτοχοι ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα που επιθυμούν να απασχολήσουν προσωπικό με έκδοση εργοσήμου

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A3%CE%99%CE%99465%CE%981%CE%A9-%CE%91%CE%99%CE%A5?inline=true

https://www.amka.gr/pdf/AMKA_Grafeia.pdf

 

Πιλοτική εφαρμογή ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη χορήγηση εξόδων κηδείας

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ακαδημαικού Ετους 2021-2022 για άτομα με σπάνιες παθήσεις

Για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ακαδημαϊκού έτους 2021 – 2022 σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων η εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου θα είναι προσβάσιμη κατά από την  Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 όλο το 24ωρο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα:

https://exams-severeillness.it.minedu.gov.gr/

Ηλ. Μηχανογραφικό 2021

Εφαρμογή Υποψηφίων με Σοβαρές Παθήσεις – Αρχική Σελίδα

και οι υποψήφιοι θα μπορούν από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή με πρόσβαση στο Διαδίκτυο, να υποβάλουν το Μηχανογραφικό τους Δελτίο με τις προτιμήσεις των Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα οποία επιθυμούν να εισαχθούν και να δηλώσουν όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την υποψηφιότητά τους.

Η εφαρμογή συνοδεύεται από οδηγίες, τις οποίες οι υποψήφιοι οφείλουν να μελετήσουν προσεκτικά και να ακολουθήσουν πιστά τα προτεινόμενα βήματα για τη σωστή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου.

 • Πατήστε εδώ για την εγκύκλιο
 • Πατήστε εδώ   για το βοηθητικό έντυπο Μηχανογραφικού Δελτίου Σοβαρών Παθήσεων υποψηφίων ΓΕΛ
 • Πατήστε εδώ   για το  βοηθητικό έντυπο Μηχανογραφικού Δελτίου Σοβαρών Παθήσεων υποψηφίων ΕΠΑΛ

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή:

Α. Εκτυπώνουν απευθείας από την εφαρμογή τα δύο αρχεία που εμφανίζονται:

•    ένα (1) αντίγραφο του Μηχανογραφικού Δελτίου, καθώς και
•    την προσυμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση.

Προτείνεται, ο υποψήφιος να κρατήσει φωτοαντίγραφο του υπογεγραμμένου Μηχανογραφικού του Δελτίου και της υπογεγραμμένης Υπεύθυνης Δήλωσης για το προσωπικό του αρχείο.

Β. Υπογράφουν τα δύο (2) ανωτέρω έγγραφα (το Μηχανογραφικό Δελτίο σε όλες τις σελίδες).

•    ένα (1) φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
•    ένα (1) φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου ή φωτοαντίγραφο Απόφασης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) (με ημερομηνία έκδοσης μετά τις 10 Νοεμβρίου 2017 σύμφωνα με την Φ.151/193255/Α5/9-11-2017).
•    ένα (1) φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
•    σε περίπτωση υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου, από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, συνυποβάλλεται και η πρωτότυπη εξουσιοδότηση.

Περισσοτερα :

https://exams-severeillness.it.minedu.gov.gr/content/useful/01_manual_sevill.pdf

Η αποστολή θα πρέπει να γίνει Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι Κ Α   ΚΑΙ   Μ Ο Ν Ο με ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ (COURIER ) προς το:

Γ. Αποστέλλουν (μέχρι και την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021, ημερομηνία ταχυδρομικής σήμανσης) τα δύο (2) ανωτέρω έγγραφα μαζί με:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄ γρ. 0090,
Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15122, Μαρούσι – Αθήνα, Ελλάδα
με την ένδειξη:

Για την Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου δικαιολογητικών υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για το έτος 2021 και καταληκτική ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης την 15 Σεπτεμβρίου 2021.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής του ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού (14 Σεπτεμβρίου 2021) δεν θα γίνονται δεκτά εκπρόθεσμα Μηχανογραφικά Δελτία, καθώς κλειδώνει το σύστημα.

Επισημαίνεται στους υποψήφιους να αποστέλλουν φωτοαντίγραφα μόνο των εγγράφων και δικαιολογητικών που αναφέρονται παραπάνω, τα οποία και απαιτούνται για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, και όχι άλλες γνωματεύσεις ή πιστοποιητικά αναπηρίας από ΚΕΠΑ.

Μετά τον έλεγχο των στοιχείων και την ταυτοποίηση με το ηλεκτρονικό αρχείο, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου και τα αποτελέσματα εισαγωγής, μόλις ανακοινωθούν, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.minedu.goν.gr).

Επισημαίνεται ότι για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου δεν απαιτείται η απόκτηση κωδικού αριθμού από Λύκειο. Ο κωδικός αποδίδεται στον υποψήφιο κατά την ηλεκτρονική υποβολή του μηχανογραφικού του.

 

https://www.esos.gr/arthra/74355/ypovoli-mihanografikoy-ypopsifion-poy-pashoyn-apo-sovares-pathiseis?fbclid=IwAR2jGYOM2eB9vvA2xlWX0qVXz2nJvTYT3ZK9_APtiQeFX0h3UY6EE9Ysqu0

Αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη

Σε πολλές περιπτώσεις οι πολίτες ζητούν να καταφύγουν στον Συνήγορο του Πολίτη ώστε να μεσολαβήσει για την επίλυση θέματος που έχει προκύψει από την κατάθεση αιτημάτων τους από τις Δημόσιες Υπηρεσίες του Κράτους και όχι μόνο.Να διερευνήσει, δηλαδή, και αναδείξει λύσεις από τις οποίες βγαίνουν κερδισμένοι τόσο οι πολίτες όσο και η διοίκηση.
Στα πλαίσια αυτά και μετά από επικοινωνίας μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι όταν επιθυμείτε να υποβάλετε αναφορά, ζητώντας τη μεσολάβηση του Συνηγόρου αυτή θα πρέπει να γνωρίζεται ότι :
 • δεν μπορεί από το νόμο να γίνει  e-mail,

οπότε σας παρακαλούμε

 • είτε να καταθέσετε την αναφορά σας αυτοπροσώπως,Δευτέρα – Παρασκευή 08.30πμ-2μμ κάθε Τετάρτη έως 4.30μμ που με ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Αρχής την Δευτέρα 6/7/2020 αυτό γίνεται μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού (τηλ. 2131306600).
 • είτε να την στείλετε με απλό ταχυδρομείο στη διεύθυνση «Χαλκοκονδύλη 17, ΤΚ 10432, Αθήνα»,
 • είτε να την υποβάλετε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στον ακόλουθο σύνδεσμο:
Τέλος θα πρέπει να γνωρίζετε ότι
η αναφορά προς τον Συνήγορο του Πολίτη δεν αναστέλλει τις τυχόν εκ του νόμου προβλεπόμενες προθεσμίες για την υποβολή ενστάσεων στα αρμόδια διοικητικά όργανα ή την άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων ενώπιον των δικαστηρίων.
Η Ομάδα Κ3 

Επόμενη Δόση Εμβολίου : Δεν συνίσταται ακόμη από τον ΕΜΑ

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποφασίζουν να χορηγήσουν αναμνηστικές δόσεις εμβολίων κατά της Covid-19 μπορεί να αντιμετωπίσουν αυξημένους νομικούς κινδύνους γιατί μια πρόσθετη δόση δεν συνιστάται ακόμη από τη ρυθμιστική αρχή φαρμάκων της ΕΕ, ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι χρειάζονται περισσότερα στοιχεία προτού μπορέσει να εγκρίνει τη χορήγηση των αναμνηστικών δόσεων.

Ωστόσο, οκτώ ευρωπαϊκές χώρες αποφάσισαν να συνιστούν την πρόσθετη δόση και περισσότερες από δώδεκα αναμένεται να λάβουν παρόμοιες αποφάσεις σύντομα.

Οι αναμνηστικές δόσεις δεν περιλαμβάνονται επί του παρόντος στην άδεια κυκλοφορίας των εμβολίων κατά της Covid-19 και ακόμη δεν έχουν αξιολογηθεί επιστημονικά από τον EMA λόγω της απουσίας επαρκών στοιχείων, αναφέρει η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η ευθύνη να αποφασίσουν να περιλάβουν τις αναμνηστικές δόσεις στην εκστρατεία εμβολιασμού τους ανήκει στα κράτη μέλη, επισημαίνει η ανακοίνωση και προσθέτει:

Εφόσον οι αναμνηστικές δόσεις δεν περιλαμβάνονται επί του παρόντος στην άδεια κυκλοφορίας των εμβολίων, η ευθύνη των εταιρειών τροποποιείται.

Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι σε περίπτωση απροσδόκητων παρενεργειών που μπορεί να συνδέονται με τις αναμνηστικές δόσεις, τα κράτη μέλη της ΕΕ ενδέχεται να φέρουν το βάρος οιωνδήποτε νομικών συνεπειών και απαιτήσεων αποζημίωσης.

Η Επιτροπή αναφέρει ωστόσο ότι η ευθύνη των εταιρειών δεν θα εξαφανιστεί εντελώς αν οι αναμνηστικές δόσεις χορηγούνται χωρίς την έγκριση του EMA.

Για παράδειγμα, αν μια παρενέργεια μετά την αναμνηστική δόση του εμβολίου προκληθεί λόγω θέματος παρασκευής, τότε η φαρμακοβιομηχανία θα παραμείνει υπεύθυνη γι αυτό.

Η ευθύνη της ΕΕ και κανόνες αποζημίωσης ισχύουν σε περιπτώσεις απρόσμενων παρενεργειών που συνδέονται με τα γενικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ή την παρασκευή τους.

Κάθε εταιρεία που προμηθεύει εμβόλια κατά της Covid-19 στην ΕΕ έχει διαπραγματευτεί διαφορετικές ρήτρες που παραμένουν σε μεγάλο βαθμό εμπιστευτικές.

Πηγή: pharmamanage.gr

Ψηφιακή ταυτότητα για όλους τους Ευρωπαίους Πολίτες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την Παρασκευή 3 Ιουνίου ένα πλαίσιο για την ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα, η οποία θα είναι διαθέσιμη σε όλους τους πολίτες, τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της ΕΕ.

Οι πολίτες θα μπορούν να αποδείξουν την ταυτότητά τους και να κοινοποιήσουν ηλεκτρονικά έγγραφα από τα ευρωπαϊκά πορτοφόλια ψηφιακής ταυτότητάς τους με ένα απλό κλικ στο τηλέφωνό τους. Θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες με την εθνική τους ψηφιακή ταυτοποίηση, η οποία θα αναγνωρίζεται σε όλη την Ευρώπη. Οι πολύ μεγάλες πλατφόρμες θα υποχρεούνται να δέχονται τη χρήση των ευρωπαϊκών πορτοφολιών ψηφιακής ταυτότητας κατόπιν αιτήματος του χρήστη, για παράδειγμα για την απόδειξη της ηλικίας του. Η χρήση του ευρωπαϊκού πορτοφολιού ψηφιακής ταυτότητας θα γίνεται πάντα με επιλογή του χρήστη.

Η κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, εκτελεστική αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή, δήλωσε τα εξής: «Η ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα θα μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε τις ίδιες ενέργειες σε οποιοδήποτε κράτος μέλος με αυτές που κάνουμε στη χώρα μας, χωρίς επιπλέον κόστος και με λιγότερα εμπόδια, είτε πρόκειται για την ενοικίαση διαμερίσματος είτε για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού εκτός της χώρας μας. Και να το πράττουμε αυτό με ασφαλή και διαφανή τρόπο. Έτσι, θα αποφασίζουμε πόσες πληροφορίες που μας αφορούν επιθυμούμε να μοιραστούμε, με ποιον και για ποιο σκοπό. Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία που θα επιτρέψει σε όλους μας να βιώσουμε ακόμα περισσότερο τι σημαίνει να ζούμε στην Ευρώπη και να είμαστε Ευρωπαίοι.»

Ο επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, κ. Τιερί Μπρετόν δήλωσε: «Οι πολίτες της ΕΕ, πέρα από το υψηλό επίπεδο ασφάλειας, αναμένουν επίσης και ευκολία, είτε κατά τις επαφές τους με τις εθνικές διοικήσεις, για παράδειγμα για να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση, είτε όταν γράφονται σε ένα ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο όπου απαιτείται επίσημη ταυτοποίηση. Τα ευρωπαϊκά πορτοφόλια ψηφιακής ταυτότητας τούς προσφέρουν τη νέα δυνατότητα να αποθηκεύουν και να χρησιμοποιούν δεδομένα για κάθε είδους υπηρεσία, από τον έλεγχο εισιτηρίων στο αεροδρόμιο έως την ενοικίαση αυτοκινήτου. Σκοπός τους είναι να δώσουν μια επιλογή στους καταναλωτές, μια ευρωπαϊκή επιλογή. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες μας, μεγάλες και μικρές, θα επωφεληθούν κι αυτές από την ψηφιακή ταυτότητα. Θα μπορούν να προσφέρουν ευρύ φάσμα νέων υπηρεσιών, δεδομένου ότι η πρόταση δίνει τη λύση για ασφαλείς και αξιόπιστες υπηρεσίες ταυτοποίησης.»

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ψηφιακή ταυτότητα

Στο πλαίσιο του νέου κανονισμού, τα κράτη μέλη θα προσφέρουν στους πολίτες και στις επιχειρήσεις ψηφιακά πορτοφόλια στα οποία θα μπορούν να συνδέουν την εθνική τους ψηφιακή ταυτότητα με αποδεικτικά έγγραφα άλλων προσωπικών τους ιδιοχαρακτηριστικών (π.χ. άδεια οδήγησης, πτυχία, τραπεζικό λογαριασμό). Τα πορτοφόλια αυτά μπορούν να παρέχονται από δημόσιες αρχές ή από ιδιωτικούς φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζονται από κράτος μέλος.

Τα νέα ευρωπαϊκά πορτοφόλια ψηφιακής ταυτότητας θα δώσουν τη δυνατότητα σε όλους τους Ευρωπαίους να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες διαδικτυακά χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιούν ιδιωτικές μεθόδους ταυτοποίησης ή να κοινοποιούν προσωπικά δεδομένα χωρίς λόγο. Με τη λύση αυτή θα έχουν πλήρη έλεγχο των δεδομένων που μοιράζονται.

Η ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα θα είναι:

 • Διαθέσιμη σε όποιον επιθυμεί να την χρησιμοποιήσει: Κάθε πολίτης της ΕΕ, κάτοικος και επιχείρηση στην Ένωση που επιθυμεί να κάνει χρήση της ευρωπαϊκής ψηφιακής ταυτότητας θα μπορεί να το πράξει.
 • Ευρέως χρησιμοποιήσιμη: Τα ευρωπαϊκά πορτοφόλια ψηφιακής ταυτότητας θα μπορούν να χρησιμοποιούνται ευρέως είτε ως τρόπος ταυτοποίησης των χρηστών είτε για την απόδειξη ορισμένων προσωπικών χαρακτηριστικών, με σκοπό την πρόσβαση σε δημόσιες και ιδιωτικές ψηφιακές υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ένωση.
 • Οι χρήστες θα έχουν τον έλεγχο των δεδομένων τους: Τα ευρωπαϊκά πορτοφόλια ψηφιακής ταυτότητας θα επιτρέπουν στους πολίτες να επιλέγουν ποιες πτυχές της ταυτότητας, των δεδομένων και των πιστοποιητικών τους κοινοποιούν σε τρίτα μέρη, καθώς και να παρακολουθούν τέτοιες κοινοποιήσεις. Ο έλεγχος από τους χρήστες διασφαλίζει ότι θα κοινοποιούνται μόνο πληροφορίες που χρειάζεται να κοινοποιηθούν.

Για να γίνει πραγματικότητα το συντομότερο δυνατόν, η πρόταση συνοδεύεται από σύσταση. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να καθορίσουν κοινή εργαλειοθήκη έως τον Σεπτέμβριο του 2022 και να αρχίσουν αμέσως τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές εργασίες. Η εν λόγω εργαλειοθήκη θα πρέπει να περιλαμβάνει την τεχνική αρχιτεκτονική, πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές για τις βέλτιστες πρακτικές.

Επόμενα βήματα

Παράλληλα με τη νομοθετική διαδικασία, η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη και τον ιδιωτικό τομέα όσον αφορά τις τεχνικές πτυχές της ευρωπαϊκής ψηφιακής ταυτότητας. Μέσω του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», η Επιτροπή θα στηρίξει την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πλαισίου για την ψηφιακή ταυτότητα, ενώ πολλά κράτη μέλη έχουν συμπεριλάβει έργα για την εφαρμογή λύσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής ψηφιακής ταυτότητας, στα εθνικά τους σχέδια στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Ιστορικό

Η Ψηφιακή Πυξίδα της Επιτροπής για το 2030 καθορίζει ορισμένους στόχους και ορόσημα στην επίτευξη των οποίων θα συμβάλει η ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα. Για παράδειγμα, έως το 2030, όλες οι βασικές δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες διαδικτυακά, όλοι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία· και το 80 % των πολιτών θα πρέπει να χρησιμοποιεί μια λύση ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (eID).

Για την πρωτοβουλία αυτή, η Επιτροπή βασίζεται στο υφιστάμενο διασυνοριακό νομικό πλαίσιο για αξιόπιστες ψηφιακές ταυτότητες, την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης (κανονισμός eIDAS). Εγκρίθηκε το 2014 και παρέχει τη βάση για διασυνοριακή ηλεκτρονική ταυτοποίηση, επαλήθευση της ταυτότητας και πιστοποίηση ιστότοπων εντός της ΕΕ. Ήδη περίπου το 60 % των Ευρωπαίων μπορούν να επωφεληθούν από το ισχύον σύστημα.

Ωστόσο, δεν απαιτείται από τα κράτη μέλη να αναπτύξουν εθνική ψηφιακή ταυτότητα και να την καταστήσουν διαλειτουργική με τις αντίστοιχες ταυτότητες άλλων κρατών μελών, γεγονός που οδηγεί σε μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των χωρών. Η παρούσα πρόταση θα καλύψει αυτές τις ελλείψεις βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα του πλαισίου και επεκτείνοντας τα οφέλη του στον ιδιωτικό τομέα και στη χρήση κινητών επικοινωνιών.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα – Ερωτήσεις και απαντήσεις

Ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα – Σελίδα πληροφοριών

Κανονισμός για την ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα

Σύσταση για την ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα

Ιστοσελίδα eIDAS

Έκθεση για την αξιολόγηση του κανονισμού eIDAS

Ψηφιακή δεκαετία – Δελτίο Τύπου

 

Πηγή άρθρου: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_2663