Διαδικασία Χορήγησης Αναρρωτικής Άδειας

Το Άρθρο 08 του άρθρο 56 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως για την Διαδικασία Χορήγησης Αναρρωτικής Άδειας και Διαχείρισης λοιπών Ζητημάτων Υγείας των Υπαλλήλων

1. Ο υπάλληλος που κωλύεται να προσέλθει στην εργασία του λόγω ασθενείας ενημερώνει την υπηρεσία για την αδυναμία αυτή την ίδια ημέρα.

2. Η υπηρεσία χορηγεί την αναρρωτική άδεια ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου. Η αίτηση για αναρρωτική άδεια υποβάλλεται εντός επτά (7) ημερών από την απουσία του υπαλλήλου λόγω ασθενείας. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης που δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, γίνεται ανάλογη περικοπή της αναρρωτικής άδειας και των αντίστοιχων αποδοχών με ευθύνη του οργάνου που είναι αρμόδιο για την έκδοση της απόφασης χορήγησης της. Η υπηρεσία σε όλως ειδικές περιπτώσεις μπορεί να κινεί τη διαδικασία χορήγησης αναρρωτικής άδειας αυτεπαγγέλτως.
3. Αναρρωτική άδεια πέραν των δέκα (10) ημερών κατ` έτος χορηγείται από την υπηρεσία, ύστερα από γνωμάτευση Δ/ντη Κλινικής ή επικεφαλής μονάδας Δημόσιου Νοσοκομείου με την περικοπή των αποδοχών μίας (1) ημέρας για κάθε άδεια ως οκτώ (8) ημερολογιακές ημέρες. Κατ΄ εξαίρεση χορηγείται με πλήρεις αποδοχές η αναρρωτική άδεια:
α) Λόγω δυσίατου νοσήματος, εφόσον υπάρχει γνωμάτευση της αρμόδιας ειδικής υγειονομικής επιτροπής του άρθρου 165,
β) Λόγω προβλήματος κύησης,
γ) Λόγω νοσηλείας τεσσάρων (4) ημερών τουλάχιστον σε δημόσιο νοσοκομείο
δ) Κατόπιν χειρουργικής επέμβασης σε δημόσιο νοσοκομείο

4. Άδεια διάρκειας πέραν των 10 ημερών κατ’ έτος για ψυχική νόσο χορηγείται ύστερα από γνωμάτευση της ειδικής υγειονομικής επιτροπής του άρθρου 165 του παρόντος.

5. H υπηρεσία υποχρεούται να αποστέλλει αμελλητί, και όχι πέραν των 10 ημερών, την αίτηση του υπαλλήλου, για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 165 του παρόντος, στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή του ίδιου άρθρου. Την αίτηση συνοδεύει υποχρεωτικά έγγραφο, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
Έτη υπηρεσίας του υπαλλήλου και ακριβής αριθμός μηνών και ημερών
Αριθμός των αναρρωτικών αδειών που έλαβε ο υπάλληλος το τρέχον έτος και κατά την τελευταία 8ετία.
Αριθμός αναρρωτικών αδειών για ψυχική νόσο, κατά περίπτωση, που έλαβε ο υπάλληλος το τρέχον έτος και κατά την τελευταία 8ετία.

6.Το αρμόδιο για τη χορήγηση της αναρρωτικής άδειας όργανο είτε χορηγεί ολόκληρη την άδεια που προτείνει η ειδική υγειονομική επιτροπή ή, εάν κρίνει τη γνωμάτευση της ως αναιτιολόγητη, παραπέμπει τον ενδιαφερόμενο για εξέταση στην επιτροπή προσφυγών του άρθρου 166.

7.Η αίτηση υπαλλήλου για παράταση αναρρωτικής άδειας υποβάλλεται το αργότερο μέσα στο τελευταίο δεκαπενθήμερο του χρόνου της άδειας που του έχει χορηγηθεί.

8.Μετά τη λήξη του ανωτάτου χρονικού ορίου αναρρωτικής άδειας, η υπηρεσία ή ο υπάλληλος με αίτησή του, μπορούν να απευθύνονται, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, στην αρμόδια ειδική υγειονομική επιτροπή για γνωμοδότηση περί του ιάσιμου ή μη της νόσου. Στη δεύτερη περίπτωση και αφού η γνωμάτευση γίνει οριστική, ο υπάλληλος απολύεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 153. Οι προϊστάμενες αρχές της οικείας υπηρεσίας μπορούν να παραπέμπουν και αυτεπαγγέλτως υπαλλήλους στις αρμόδιες ειδικές υγειονομικές επιτροπές για απόλυση τους, εάν κρίνουν ότι δεν μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντα τους λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας και πριν χορηγηθεί αναρρωτική άδεια ή μετά τη λήξη αναρρωτικής άδειας.

 

9.Κατά της γνωμοδότησης αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής για απόλυση εκ της υπηρεσίας λόγω ασθένειας, δικαιούται ο ενδιαφερόμενος να ασκήσει προσφυγή σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της υγειονομικής επιτροπής ενώπιον της επιτροπής προσφυγών του άρθρου 166. Στην ίδια επιτροπή μπορεί να ασκήσει προσφυγή ο υπάλληλος κατά της γνωμάτευσης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής με την οποία κρίθηκε ικανός για ανάληψη υπηρεσίας.

10. Ο υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να παρουσιάζεται για ιατρική εξέταση, με αποκλειστικά δική του ευθύνη και μέσα, εφόσον το ζητήσει η επιτροπή. Η υπηρεσία οφείλει να διευκολύνει τον υπάλληλο προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον της επιτροπής. Αν ο υπάλληλος υπαιτίως δεν παρουσιαστεί, και η διαδικασία έχει κινηθεί με αίτηση του, τότε απορρίπτεται το αίτημά του. Στην περίπτωση που η παραπομπή του από την υπηρεσία αφορά σε απόλυσή λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας, και εφόσον δεν παραστεί δύο (2) φορές μετά από πρόσκληση της επιτροπής, τότε η επιτροπή γνωμοδοτεί με βάση τα διαθέσιμα έγγραφα.

11.Ο υπάλληλος, ο οποίος βρίσκεται δικαιολογημένα εκτός της έδρας του, υποχρεούται, αμέσως μόλις ασθενήσει και εφόσον πρόκειται για αίτηση χορήγησης αναρρωτικής άδειας πέραν των δέκα (10) ημερών κατ’ έτος λόγω δυσίατης ασθένειας ή λόγω ψυχικής νόσου να υποβάλει αίτηση χορήγησης αναρρωτικής άδειας στην πλησιέστερη υγειονομική επιτροπή. Αν η υγειονομική επιτροπή δεν εξετάσει τον υπάλληλο έως ότου επανέλθει στην έδρα του, για λόγους μη οφειλόμενους σε υπαιτιότητά του, υποχρεούται να διαβιβάσει την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στην υγειονομική επιτροπή της έδρας του υπαλλήλου.

12.Η αρμόδια υγειονομική επιτροπή μπορεί να παραπέμπει υπάλληλο για παρακολούθησή του σε νοσηλευτικό ίδρυμα εφόσον κρίνει ότι για τη χορήγηση οιασδήποτε γνωμάτευσης τούτο είναι αναγκαίο.

13. Ειδικές διατάξεις για έλεγχο της κατ` οίκον ασθένειας των υπαλλήλων
διατηρούνται σε ισχύ υπάλληλος που κωλύεται να προσέλθει στην εργασία του λόγω ασθενείας ενημερώνει την υπηρεσία για την αδυναμία αυτή την ίδια ημέρα.

Δωρεάν μαστογραφία και τεστ ΠΑΠ από τον Δήμο Γέρακα και Παλλήνης & Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη

Οι δήμοι Παλληνης – Γερακα και Νίκαιας -Ρέντη πραγματοποιούν  πρόγραμμα με τεράστια σημασία για τις γυναίκες. Ο Δήμος Παλλήνης για όλες τις γυναικες που κατοικούν μόνιμα στην Παλλήνη και στον Γέρακα και με σκοπό την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση κακοηθών όγκων μαστού και τραχήλου της μήτρας υλοποιεί για δωρεάν εξετάσεις μαστογραφίας και τεστ Παπανικολάου .

Μετά από αίτημα της δημοτικής Αρχής, οι εξετάσεις θα αρχίσουν τη Δευτέρα 19 Απριλίου και θα πραγματοποιούνται καθημερινά από κινητή μονάδα του Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας και υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής.

Στο κολυμβητήριο από τη Δευτέρα

Η μονάδα θα βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο του 2ου Αθλητικού Κέντρου Γέρακα (κολυμβητήριο), ενώ μετά από ένα μήνα θα μεταφερθεί στο Αθλητικό Κέντρο «Γρηγόρης Λαμπράκης», επί της λεωφόρου Μαραθώνος, στην Παλλήνη. Οι εξετάσεις είναι ακίνδυνες, ανώδυνες και έγκυρες και έχει ληφθεί η σχετική έγκριση από τον ΕΟΔΥ. Θα τηρηθούν με τρόπο αυστηρό όλα τα μέτρα προστασίας κατά της πανδημίας.

Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να εξεταστούν οι γυναίκες από 25 έως 60 ετών με τεστ Παπανικολάου και επιπροσθέτως με μαστογραφία οι γυναίκες άνω των 40 ετών.Οι εξετάσεις θα γίνονται με ραντεβού, που οι ενδιαφερόμενες θα μπορούν να προγραμματίσουν μετά από επικοινωνία τους με τον Δήμο Παλλήνης (2106668888, 2132031610-627-632), όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (9.00-14.00).

https://www.naftemporiki.gr/story/1712008/dorean-mastografia-kai-test-pap-apo-ton-dimo-se-geraka-kai-pallini

Ο Δήμος Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας, συνεχίζουν στο πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου για τις γυναίκες της πόλης μας, να προσφέρουν δωρεάν τη διενέργεια ΤΕΣΤ Παπανικολάου (για γυναίκες άνω των 25 ετών)  και ψηφιακής μαστογραφίας για γυναίκες άνω των 40 ετών.

Με αφορμή και την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι . Ρέντη επισημαίνει την ανάγκη προστασίας της υγείας όλων μας, την οποία ως ένα μεγάλο βαθμό διασφαλίζουμε με την έγκαιρη διάγνωση.

Οι εξετάσεις, παρέχονται δωρεάν μέχρι και 15 Μαΐου 2021 και πραγματοποιούνται στη σταθερή μονάδα του Ιδρύματος στην Αθήνα (Βαλτετσίου 11 & Ιπποκράτους), με προγραμματισμένο ραντεβού στο τηλέφωνο 210 3620831. https://nikaia-rentis.gov.gr/%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%B5%CE%AC%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CF%83%CF%84-%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE/

Αυτοματοποιημένο σύστημα υπερήχων μαστού ABUS

Το Τμήμα Γενικών Υπερήχων του ΥΓΕΙΑ, εγκατάστησε πρόσφατα το αυτοματοποιημένο σύστημα υπερήχων μαστού ABUS που εδώ και λίγα  χρόνια εισέρχεται δυναμικά στον τομέα του προληπτικού ελέγχου του πληθυσμού για τον καρκίνο του μαστού (screening). Η ευαισθησία της μαστογραφίας μειώνεται αρκετά σε γυναίκες με πυκνούς μαστούς οι οποίες αποτελούν  το 46% περίπου για τις ηλικίες 40 -50 ετών.

Το ABUS σε συνδυασμό με τη μαστογραφία αυξάνει την διαγνωστική ακρίβεια ειδικά σε ασυμπτωματικές γυναίκες με πυκνούς μαστούς. Είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο που η τεχνολογία μας προσφέρει με υψηλή διαγνωστική ακρίβεια. Επιπλέον, ξεπερνά περιορισμούς -όπως η εξάρτηση του από το χειριστή-, η αναπαραγωγιμότητα τους καθώς και η αυξημένη κατανάλωση χρόνου που χρειάζεται.

Είναι ένα σύστημα σάρωσης του μαστού με αποτέλεσμα την παραγωγή πολύ μεγάλου αριθμού εικόνων που επεξεργάζονται σε τρία επίπεδα και ανασυντίθενται με την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Χρειάζονται  μόνο 20 περίπου λεπτά για να γίνει η σάρωση των δυο μαστών. Δεν υπάρχουν σαφείς αντενδείξεις για τη χρήση του, και μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε χειρουργημένους μαστούς, όσο και μαστούς με ενθέματα. Ο Γεώργιος Ζαχαρόπουλος( Ακτινολόγος, Διευθυντής του Τμήματος Γενικών Υπερήχων και Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΥΓΕΙΑ), αναφέρει: «Το αυτοματοποιημένο σύστημα υπέρηχων μαστού ABUS, είναι ένα αποτελεσματικό διαγνωστικό εργαλείο, όπου σε συνδυασμό με τη μαστογραφία, τη βασική μέθοδο προληπτικού ελέγχου για το καρκίνο του μαστού, αυξάνει σημαντικά τη διαγνωστική ακρίβεια σε γυναίκες με πυκνούς μαστού».

ΠΗΓΗ: HEALTH DAILY

«Μαζί μπορούμε να φτάσουμε σε έναν πιο δίκαιο και υγιέστερο κόσμο» : Παγκόσμια Ημέρα Υγείας

Κάθε χρόνο στις 7 Απριλίου εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας (World Health Day), η οποία επικεντρώνεται σε σημαντικά προβλήματα της δημόσιας υγείας που απασχολούν όλο τον κόσμο. Η 7η Απριλίου είναι η ημερομηνία «γέννησης» το 1948 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ενός εξειδικευμένου οργάνου του ΟΗΕ για θέματα Υγείας.

Το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας για το 2021 είναι: «Μαζί μπορούμε να φτάσουμε σε έναν πιο δίκαιο και υγιέστερο κόσμο». Με την ευκαιρία αυτή, ο ΠΟΥ ζητάει από την παγκόσμια κοινότητα την επείγουσα δράση για την εξάλειψη των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας και την επίτευξη καλύτερης υγείας για όλους.

Η υγεία είναι ένα από τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και κάθε άνθρωπος σε κάθε σημείο του πλανήτη πρέπει να έχει πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας ανεξαρτήτως της οικονομικής του κατάστασης. Η Καθολική Κάλυψη Υγείας μέχρι το 2030, είναι το ζητούμενο για όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ, στο πλαίσιο των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης.

Η Παγκόσμια Υγεία σε αριθμούς

 • Τουλάχιστον το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού εξακολουθεί να μην έχει πλήρη κάλυψη βασικών υπηρεσιών υγείας.
 • 7,2 τρισ. δολάρια ή το 10% του παγκόσμιου ΑΕΠ δαπανάται ετησίους για την υγεία.
 • 371 δισ. δολάρια επενδύσεις για την επόμενη 15ετία θα έκαναν τον κόσμο μας πιο υγιή.
 • 97 εκατ. πρόωρους θανάτους, θα μπορούσαν να αποτρέψουν οι επενδύσεις στα συστήματα υγείας.
 • Η μέση παγκόσμια δαπάνη για την υγεία ανέρχεται στα 1011 δολάρια, με τις μισές χώρες να δαπανούν λίγότερο από 366 δολάρια ανά κάτοικο.
 • Περίπου 100 εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να ωθούνται σε συνθήκες ακραίας φτώχειας (που ορίζεται ότι ζουν με 1,90 δολάρια ή λιγότερο την ημέρα) επειδή πρέπει να πληρώσουν για την υγειονομική περίθαλψη.
 • Πάνω από 800 εκατομμύρια άνθρωποι (σχεδόν το 12% του παγκόσμιου πληθυσμού) δαπάνησαν τουλάχιστον το 10% των οικογενειακών προϋπολογισμών τους για να πληρώσουν για την υγειονομική περίθαλψη.
 • 5,4 εκατ. παιδιά κάτω των 5 ετών πέθαναν το 2017.
 • 1,25 εκατ. άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο σε τροχαία δυστυχήματα.
 • 80% της πρόωρης καρδιακής νόσου, του εγκεφαλικού επεισοδίου και του διαβήτη μπορούν να προληφθούν.
 • Το 23% όλων των εκτιμώμενων θανάτων παγκοσμίως συνδέεται με το περιβάλλον.
 • 40.5 εκατ. θάνατοι οφείλονται σε μη μεταδοτικές ασθένειες (το 71% παγκοσμίως).
 • 800.000 αυτοκτονίες σημειώνονται κάθε χρόνο στον κόσμο (ένας θάνατος κάθε 40 δευτερόλεπτα).

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Ο ΠΟΥ ιδρύθηκε στις 7 Απριλίου 1948, ημερομηνία που εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας. Στις αρμοδιότητες του περιλαμβάνονται η υποστήριξη της καθολικής περίθαλψης, η παρακολούθηση των κινδύνων για τη δημόσια υγεία, ο συντονισμός της αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και η βελτίωση της ανθρώπινης υγείας και ευημερίας. Στις σημερινές προτεραιότητές του ανήκουν η πανδημία του covid-19, αλλά και μεταδοτικές ασθένειες, όπως ο HIV/AIDS, η ελονοσία, η φυματίωση και οι μη μεταδοτικές ασθένειες, όπως οι καρδιολογικές παθήσεις και ο καρκίνος. Το έργο του ΠΟΥ χρηματοδοτείται από τις συνεισφορές των κρατών-μελών του ΟΗΕ και δωρεές ιδιωτών.

Πηγή: sansimera.gr

Η Τεχνητή Νοημοσύνη «στη μάχη» κατά του καρκίνου

Μια ομάδα επιστημόνων από το Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης η οποία συμμετέχει στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο INCISIVE, διερευνά τις δυνατότητες ανάπτυξης νέων εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης για την ενίσχυση και τη βελτίωση της απεικόνισης περιστατικών καρκίνου.

Συγκεκριμένα, το ΑΠΘ συμμετέχει με την διεπιστημονική ομάδα ερευνητών του Τμήματος Ιατρικής, με συντονίστρια την επίκουρη καθηγήτρια του Εργαστηρίου  Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Ιατρικής Πληροφορικής και Βιοϊατρικής – Απεικονιστικών Τεχνολογιών του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, Ιωάννα Χουβαρδά, και συνεργάτες από τα νοσοκομεία «Παπαγεωργίου» και «Θεαγένειο» καθώς και με τα Εργαστήρια Ακτινολογίας-Ακτινοδιαγνωστικής και Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Τμήματος Ιατρικής. Η συμμετοχή του Αριστοτελείου είναι διττή: αφενός αφορά την ανάπτυξη διαδικασιών εναρμόνισης δεδομένων και δημιουργίας συστημάτων στήριξης ιατρικής απόφασης που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη και αφετέρου τη συλλογή δεδομένων και την αξιολόγηση των προτεινόμενων μεθόδων.

Η κοινοπραξία του ερευνητικού έργου συγκεντρώνει εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, της επεξεργασίας ιατρικών εικόνων, της ανάλυσης δεδομένων, της ασφάλειας, των σύνθετων ICT (Information and Communication Technologies – Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών) συστημάτων της υψηλής υπολογιστικής απόδοσης (High-Performance Computing), της κλινικής έρευνας και πρακτικής του καρκίνου, των νομικών και ηθικών θεμάτων και του σχεδιασμού/ανάπτυξης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη και εγκαθίδρυση μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας (εργαλειοθήκη) η οποία βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη και θα αποτελείται από καινοτόμα μοντέλα, σε συνδυασμό με ένα σύνολο προβλεπτικών, περιγραφικών και προδιαγραφικών/προγνωστικών αναλυτικών εργαλείων που θα επιτρέπουν έτσι την πολυτροπική και πολυκάναλη διερεύνηση των διαθέσιμων πηγών δεδομένων (δεδομένα που προέρχονται από πολυποίκιλες και ετερογενείς πηγές). Η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει ένα σύστημα αυτόματου σχολιασμού (automated annotation) που βασίζεται στη Μηχανική Μάθηση και την παράλληλη παραγωγή δεδομένων με στόχο την εκπαίδευση αλγορίθμων στο ερευνητικό πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Καθώς και στην ανάπτυξη ενός δια-λειτουργικού πανευρωπαϊκού ενοποιημένου αποθετηρίου ιατρικών εικόνων που θα επιτρέπει την ασφαλή απόθεση και κοινή χρήση δεδομένων, σύμφωνα με τις ηθικές και νομικές απαιτήσεις απορρήτου, επιτρέποντας την έρευνα και την εκπαίδευση με βάση την Τεχνητή Νοημοσύνη. Το αποθετήριο θα λειτουργεί με βάση την υψηλή υπολογιστική απόδοση, ως υπηρεσία, αποσκοπώντας στη βελτίωση του κόστους/απόδοσης στην εκτέλεση διεργασιών υψηλών υπολογιστικών απαιτήσεων χωρίς την ανάγκη για συντήρηση κοστοβόρου εξοπλισμού.

Οι λύσεις που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του έργου θα εφαρμοστούν πιλοτικά σε 4 τύπους καρκίνου: α) πνεύμονα, β) μαστού, γ) παχέος εντέρου και δ) προστάτη. Οι πιλοτικές μελέτες θα λάβουν χώρα σε συνολικά 8 σημεία σε Ελλάδα, Σερβία, Ιταλία, Ισπανία και Κύπρο. Το INCISIVE φιλοδοξεί να επιτρέψει τη λήψη αποφάσεων με υψηλή ακρίβεια και πληροφορία βελτιώνοντας την ευαισθησία και την ειδικότητα των μεθόδων απεικόνισης του καρκίνου με ακόμη χαμηλότερου κόστους μεθόδους, αυξάνοντας την ακρίβεια στη διάγνωση, την πρόβλεψη, την εξέλιξη και την υποτροπή του καρκίνου.

Όπως εξηγούν οι επιστήμονες, η αυξανόμενη ποσότητα και η διαθεσιμότητα των δεδομένων που συλλέγονται (απεικόνιση καρκίνου) καθώς και η ανάπτυξη νέων τεχνολογικών εργαλείων που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τη Μηχανική Μάθηση παρέχουν άνευ προηγουμένου ευκαιρίες για καλύτερη ανίχνευση και ταξινόμηση του καρκίνου, βελτιστοποίηση της εικόνας (απεικόνιση), μείωση της ακτινοβολίας και ενίσχυση της ροής εργασίας στην κλινική πράξη.

Το INCISIVE αντιμετωπίζει προκλήσεις που σχετίζονται με την ανίχνευση μοτίβων σε δεδομένα μεγάλου όγκου, τα οποία προέρχονται από απεικονίσεις καρκίνου, ενισχύοντας έτσι την αποσαφήνιση σύνθετων δεδομένων απεικόνισης και υποστηρίζοντας παράλληλα την αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων των επαγγελματιών υγείας (κλινικοί ιατροί). Επιπλέον, αντιμετωπίζει προκλήσεις που σχετίζονται με την επισήμανση και τον σχολιασμό δεδομένων, καθώς και τη διαθεσιμότητα και την κοινή χρήση των δεδομένων απεικόνισης, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση και την επικύρωση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης για βελτιωμένες μεθόδους απεικόνισης.

Να σημειωθεί ότι το INCISIVE θα έχει διάρκεια 42 μήνες και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας «Horizon 2020». Το έργο συντονίζεται από την εταιρεία Maggioli SpΑ και υλοποιείται από 26 οργανισμούς 9 χωρών (Ιταλία, Ισπανία, Φινλανδία, Ελλάδα, Κύπρος, Σερβία, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο και Λουξεμβούργο).

Πηγή: nextdeal.gr

6η Απριλίου Παγκόσμια Ημέρα Φυσικής Δραστηριότητας

H 6η Απριλίου γιορτάζεται ως Παγκόσμια Ημέρα Φυσικής Δραστηριότητας και μεγάλη έρευνα που πραγματοποίησαν ο Σωτήρης Χάρμπας φοιτητής ΤΕΦΑΑ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με τον καθηγητή Ανδρέα Φλουρή, έδειξε πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα για την “Υποκινητικότητα στην Ελλάδα”.

Η υποκινητικότητα αναφέρεται σε συμπεριφορές της καθιστικής ζωής, δηλαδή το να είμαστε καθιστοί ή ξαπλωμένοι για πολλές ώρες κάθε ημέρα.

Η καθιστική ζωή είναι παράγοντας πρόκλησης των κορυφαίων μη μεταδοτικών ασθενειών, δηλαδή των καρδιακών παθήσεων, των εγκεφαλικών επεισοδίων, του διαβήτη, καθώς και του καρκίνου του μαστού και του παχέος εντέρου.

Σε ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες, τα επίπεδα υποκινητικότητας είναι αυξημένα εξαιτίας των διαθέσιμων μέσων μεταφοράς, της χρήσης της τεχνολογίας, καθώς και της αστικοποίησης.

Στην Ελλάδα, το ποσοστό του πληθυσμού που παρουσιάζει έντονη υποκινητικότητα έχει αυξηθεί από 54% το 2002 σε 68% το 2018 (Γράφημα 1).

Οικονομικές επιπτώσεις της υποκινητικότητας στην Ελλάδα

Εκτιμήσαμε τις οικονομικές επιπτώσεις της υποκινητικότητας στην Ελλάδα την περίοδο 2000-2019 ακολουθώντας μια αναγνωρισμένη διεθνώς μεθοδολογία. Οι εκτιμήσεις μας περιλαμβάνουν μόνο τις πέντε πιο σημαντικές μη μεταδοτικές ασθένειες, δηλαδή τις καρδιακές παθήσεις, τα εγκεφαλικά επεισόδια, το διαβήτη, καθώς και τον καρκίνο του μαστού και του παχέος εντέρου.

Βρήκαμε ότι το συνολικό κόστος της υποκινητικότητας στην ελληνική οικονομία την περίοδο 2000-2019 ήταν 2,2 δις ευρώ. Κατά το έτος 2000, το οικονομικό κόστος της υποκινητικότητας ήταν 90 εκ. ευρώ και αυξήθηκε σταδιακά κάθε χρόνο, φτάνοντας τα 131 εκ. ευρώ το έτος 2019 (Γράφημα 2).

Η Ελλάδα χωρίς υποκινητικότητα

Αν κατά το έτος 2019 η υποκινητικότητα είχε εξαλειφθεί, η ελληνική οικονομία θα είχε επιπλέον οικονομικούς πόρους για να καλύψει πολλές από τις ανάγκες της.

Οι παρακάτω εικόνες παρουσιάζουν παραδείγματα επενδύσεων σε τομείς της παιδείας, της υγείας και της εθνικής άμυνας. Είναι εντυπωσιακό το πόσες από τις βασικές ανάγκες της χώρας μας θα μπορούσαν να είχαν καλυφθεί αν όλοι μας ήμασταν σωματικά δραστήριοι.

        

Τι είναι η σωματική δραστηριότητα : Η σωματική δραστηριότητα περιλαμβάνει κάθε σωματική κίνηση που οφείλεται σε δραστηριότητα των σκελετικών μυών και απαιτεί ενεργειακή δαπάνη (1). Μπορεί να πραγματοποιηθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους: περπάτημα, ποδηλασία, σπορ και μορφές κινητικής αναψυχής (π.χ., χορός, γιόγκα, τάι τσι).Επίσης, η σωματική δραστηριότητα περιλαμβάνει κινήσεις που μπορεί να εκτελούνται κατά την εργασία (π.χ., περπάτημα, μεταφορά φορτίων, ή άλλα καθήκοντα) και τα οικιακά καθήκοντα (καθαρισμός, μεταφορά και φροντίδας). Κάποια είδη σωματικής δραστηριότητας παρέχουν μεγαλύτερα οφέλη, ωστόσο, όλες οι μορφές της ωφελούν τη σωματική και την ψυχική υγεία εάν πραγματοποιούνται τακτικά και σε επαρκή διάρκεια και  ένταση.

https://runnermagazine.gr/nea/77220/i-ypokinitikotita-stin-ellada-kai-oi-epiptoseis-tis/

Πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, διέξοδος στα αδιέξοδα.

Η πανδημία COVID‑19 έχει καταστρέψει σωματικά, ψυχικά, οικονομικά & κοινωνικά τη ζωή πολλών ανθρώπων & άσκησε τεράστια πίεση στα συστήματα υγείας.
Άτομα με χρόνιες παθήσεις αντιμετωπίζουν «διπλή απειλή»: είναι πιο ευάλωτα σε επιπλοκές & θάνατο από COVID‑19 & βιώνουν έμμεσες επιπτώσεις στην υγεία από διαταραχές στην απαραίτητη φροντίδα.

Διαγνώσεις καρκίνου, ραντεβού χημειοθεραπείας & επισκέψεις σε περιπατητικές πρακτικές έχουν μειωθεί.Υπάρχουν νέοι ασθενείς με χαμηλό κίνδυνο COVID‑19 που έχουν όμως υπάρχουσες χρόνιες παθήσεις – σχεδόν το ένα τρίτο του πληθυσμού άνω των 15 ετών ζει με ένα η δυο χρόνιες παθήσεις. Στα δυο τρίτα του πληθυσμού που είναι τα άτομα 65 ετών και πάνω διαπιστώνονται άμεσες συνέπειες στη συνέχεια της φροντίδας τους ή της προηγούμενης φροντίδας τους.

Έρευνες στην Κίνα καταδεικνύουν πως αυτοί που εισήχθησαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας ήταν άτομα με υποκείμενα νοσήματα σε ποσοστό (78%) ενώ στην Ιταλία οι ασθενείς που πέθαναν από μολύνσεις covid 19, το 98,5% είχε υποκείμενα νοσήματα.Στο  Ηνωμένο Βασίλειο οι επιδράσεις του ιού είναι ακόμα πιο έντονες στα άτομα που υποφέρουν από χρόνια νοσήματα.Το 90% των ατόμων που πέθαναν από το Μάρτιο μέχρι τον Απρίλιο του 2020 από covid-19 έφεραν και άλλο νόσημα. ενώ στις ΗΠΑ υπάρχει πληθώρα μελετών που επιβεβαιώνει τα νούμερα αυτά σε όλα τον κόσμο και μάλιστα δίνονται και οι υποκείμενες καταστάσεις υγείας που σχετίζονται με το υψηλότερο κίνδυνο σοβαρών συμπτωμάτων, νοσηλεία και εισαγωγή σε ΜΕΘ μετά από λοίμωξη .Ενδεικτικά αναφέρονται : Καρκίνος, Χρόνια Νεφρική Νόσος, Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια(ΧΑΠ), Καρδιακές παθήσεις όπως στεφανιαία νόσος, Μεταμόσχευση, Διαβήτης τύπου 2, Ασθένεια Δρεπανοκυττάρων μας αναφερει το Centres for Disease Control and Prevention (2020[5]), ‘People with Certain Medical Conditions”, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html.

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, η πολιτική δεν μπορεί απλώς να επικεντρωθεί στον «ιό & στο νοσοκομείο».  Χρειάζεται μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την αντιμετώπιση όλων των αναγκών σωματικής, ψυχικής & κοινωνικής υγείας των πληθυσμών που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα. Για συστήματα υγείας ανθεκτικά στις κρίσεις υγείας αυτού του μεγέθους, η ισχυρή πρωτοβάθμια & κοινοτική υγειονομική περίθαλψη-η πρώτη γραμμή όλων των συστημάτων υγείας-είναι απαραίτητη.Παρέχει την πρώτη γραμμή φροντίδας σε κοινότητες & βοηθά στη διατήρηση της συνέχειας της φροντίδας για άτομα με χρόνιες παθήσεις. Μειώνει την πίεση σε ολόκληρα τα συστήματα υγείας.
Αντιμέτωποι με την πανδημία, πολλές χώρες του ΟΟΣΑ έχουν ενισχύσει την πρώτη γραμμή. Εμείς τι κάνουμε ;

Λογιστές και Φοροτεχνικοί με Φυσική Παρουσία στον ΕΦΚΑ

Τη δυνατότητα να επισκέπτονται τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, ώστε να διεκπεραιώνουν υποθέσεις των πελατών τους, έχουν πλέον οι λογιστές – φοροτεχνικοί. Αυτό προβλέπει εγκύκλιος του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την οποία οι λογιστές – φοροτεχνικοί μπορούν να έχουν φυσική παρουσία στα υποκαταστήματα του οργανισμού, όπως ισχύει και για τους δικηγόρους. Όπως διευκρινίζεται σχετικά, η προσέλευση επιτρέπεται πάντα στο πλαίσιο αυστηρής τήρησης των μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό, και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν μαζί τους την επαγγελματική τους ταυτότητα. Η εγκύκλιος αυτή έρχεται μετά από σχετική επιστολή, που εστάλη από τον Πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνο Κόλλια, στον Διοικητή του ΕΦΚΑ, Χρήστο Χάλαρη.

Για να δείτε την επιστολή επιλέξτε εδώ και για να δείτε την σχετική εγκύκλιο επιλέξτε εδώ. https://www.e-forologia.gr/cms/uploads/221352_2.pdf

https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=221352&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=email&utm_content=top_news&utm_campaign=27/03/2021&smclient=3ef25751-ec76-11e6-8a95-0cc47a6bceb8

Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας

Σε περαιτέρω αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων για ευκολότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών στις Δημόσιες υπηρεσίες και όχι μόνο, προχωρά η χώρα μετά και την Κοινή Υπουργική Απόφαση των κ.κ. Κ. Πιερρακάκη και Γ. Γεωργαντά για την έναρξη λειτουργίας του “Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας”.

Προθεσμία 12μηνών από τη δημοσίευσή της, δόθηκε στους Φορείς του Δημοσίου Τομέα οι οποίοι υποχρεούνται να προσαρμόσουν τις διαδικασίες και τα πληροφοριακά τους συστήματα, προκειμένου να λαμβάνουν τα στοιχεία επικοινωνίας αποκλειστικά από αυτό το Μητρώο.

Το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) είναι το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης της κεντρικής βάσης μοναδικής καταχώρισης των στοιχείων επικοινωνίας όλων των φυσικών προσώπων. Σε αυτό το Μητρώο δύναται να καταχωρίζει τα στοιχεία επικοινωνίας του κάθε φυσικό πρόσωπο, στο οποίο έχει αποδοθεί ΑΦΜ.

Συγκεκριμένα, τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας που τον αφορούν είναι:

α) Πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση διαμονής

β) Πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας

γ) Αριθμό σταθερού τηλεφώνου

δ) Αριθμό κινητού τηλεφώνου

ε) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αποδέκτες των στοιχείων επικοινωνίας είναι όλοι οι Φορείς του Δημοσίου Τομέα καθώς και τα πιστωτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, τα ιδρύματα πληρωμών και οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής καταχώρισης των στοιχείων επικοινωνίας είναι μέσω του gov.gr ενώ θα μπορεί να γίνει η αντίστοιχη διαδικασία μέσω ΚΕΠ.

Η καταχώριση και η ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας των φυσικών προσώπων διενεργούνται από εξουσιοδοτημένο Υπάλληλο των ΚΕΠ, με την ταυτόχρονη φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου.

Μετά την καταχώριση των στοιχείων, ο Υπάλληλος του ΚΕΠ εκτυπώνει την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση καταχώρισης / μεταβολής στοιχείων επικοινωνίας στο Μητρώο και την παραδίδει στο φυσικό πρόσωπο για οπτικό έλεγχο των ατομικών στοιχείων επικοινωνίας και ενυπόγραφη αποδοχή τους. Στη συνέχεια η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από τον αρμόδιο Υπάλληλο και παραδίδεται στο φυσικό πρόσωπο, αφού προηγουμένως ο Υπάλληλος οριστικοποιήσει την καταχώριση / μεταβολή των στοιχείων στο Μητρώο.

 

Δείτε αναλυτικά την ΚΥΑ εδώ

Εθνικό_Μητρώο_Επικοινωνίας

ενώ μπορείτε να ανατρέξετε και στη σελίδα της ΓΓΠΣΔΔ

https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/stoiheia-politon-kai-ex-apostaseos-exypiretisi/e.m.e.p.

 

 

 

 

 

 

 

21 Υπηρεσίες του e-efka και του ΟΑΕΔ θα διεκπεραιώνονται μέσω των ΚΕΠ

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργου Γεωργαντά, καθορίζονται ηλεκτρονικές υπηρεσίες  του e-ΕΦΚΑ και διοικητικές διαδικασίες του ΟΑΕΔ που θα μπορούν να διεκπεραιώνονται στο εξής και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στον e-ΕΦΚΑ, θα μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ αιτήματα πολιτών για τις εξής ηλεκτρονικές διαδικασίες:

1. Εκτύπωση μηνιαίου ή ετήσιου ενημερωτικού σημειώματος συνταξιούχου
2. Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσου μέλους
3. Ηλεκτρονική αίτηση επιδόματος ασθενείας
4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
5. Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
6. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας
7. Βεβαίωση απογραφής
8. Έναρξη/Μεταβολή/Λήξη ασφάλισης μη μισθωτών
9. Ασφαλιστική ικανότητα
10. Βεβαίωση εισφορών για φορολογική χρήση
11. Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας και επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών
12. Αίτηση για αμφισβήτηση οφειλής κατά τη διαδικασία του  Ν. 4554/2018
13. Ενημέρωση ασφαλισμένων για συμβάσεις της παραγράφου 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016 (Δελτία Παροχής Υπηρεσιών)

Η υποβολή των ανωτέρω αιτημάτων  για καθεμία από τις  υπηρεσίες που προαναφέρθηκαν διενεργείται από τους πιστοποιημένους υπαλλήλους του ΚΕΠ που καταχωρούν –καθ’ υπόδειξη του αιτούντος- τα στοιχεία του  και ειδικότερα τον ΑΜΚΑ, τον ΑΦΜ και κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται για την κάθε υπηρεσία. Στη συνέχεια, ο υπάλληλος του ΚΕΠ προβαίνει στην ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για λογαριασμό του αιτούντος, αφού προηγουμένως ο τελευταίος έχει δώσει εγγράφως τη συναίνεσή του μέσω  ειδικού εντύπου που υπογράφει.

Με βάση τα δεδομένα της αίτησης και τα αποτελέσματα των διασταυρώσεων (που διενεργούνται ηλεκτρονικά), εκδίδεται –επίσης ηλεκτρονικά- ή ζητούμενη βεβαίωση, απόφαση ή πιστοποιητικό που αποτελεί έγκυρη διοικητική πράξη.

Τονίζεται πως 272 διαδικασίες αρμοδιότητας του e-ΕΦΚΑ που είχαν ενταχθεί κατά το παρελθόν στα ΚΕΠ πρόκειται να επαναξιολογηθούν και να απενταχθούν όσες από αυτές δεν υφίστανται πλέον (π.χ. ανανέωση βιβλιαρίων ασθενείας) ή κρίνονται πρακτικά ανενεργές. Επιπλέον, οι υπόλοιπες, μετά την άμεση επικαιροποίησή τους, θα ενταχθούν στο Εθνικό Μητρώο, όπως αυτό έχει σχεδιαστεί από την Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και  Απλούστευσης Διαδικασιών.

🔶Στην περίπτωση του ΟΑΕΔ και τα ΚΕΠ θα μπορούν να διεκπεραιώνουν τις ακόλουθες διαδικασίες:

Έκδοση Βεβαιώσεων
1. Πιστοποιητικό Σπουδών μαθητών ή/και σπουδαστών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ για στρατολογική χρήση
2. Βεβαίωση Σπουδών μαθητών ή/και σπουδαστών των ΕΠΑΣ Μαθητείας, ΙΕΚ, Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης  (ΚΕΚ), ΚΕΚ για ΑΜΕΑ του ΟΑΕΔ
3. Βεβαίωση σπουδών μαθητών ΕΠΑΣ (ανήλικοι μαθητές)
Υποβολή αιτήσεων
4. Αίτηση διαθεσιμότητας
5. Αίτηση παροχών λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη
6. Αίτηση αναγνώρισης συνεχόμενου χρόνου ανεργίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν. 4416/2017 για την περιστασιακή εργασία των εγγεγραμμένων ανέργων
7. Παραλαβή εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης (σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης μέσω ΚΕΠ)
8. Καταβολή αποδοχών σε μαθητές/σπουδαστές/φοιτητές που απέχουν από την εργασία τους λόγω συμμετοχής σε γραπτές εξετάσεις

Ο υπάλληλος του ΚΕΠ για καθεμία από τις προαναφερθείσες διαδικασίες υποβάλλει την αντίστοιχη αίτηση την οποία και διαβιβάζει ηλεκτρονικά προς το αντίστοιχο υποκατάστημα του ΟΑΕΔ.

Για όλες τις παραπάνω διαλειτουργικότητες αξιοποιείται το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Βασικός στόχος μου από τότε που ανέλαβα το Υπουργείο είναι η αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών. Η πρωτοβουλία που ανακοινώνουμε σήμερα –σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης- υπηρετεί αυτόν ακριβώς το στόχο. Οι πολίτες θα μπορούν στο εξής να ολοκληρώνουν μέσω των ΚΕΠ  21  σημαντικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ.  Δίνουμε έτσι τη δυνατότητα σε όλους ‼️-και ειδικά σε εκείνους που είτε δεν έχουν τις απαιτούμενες ψηφιακές δεξιότητες ‼️είτε διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές χωρίς άμεση πρόσβαση στα υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ-  να εξυπηρετηθούν από εκπαιδευμένους υπαλλήλους των ΚΕΠ. Αυτή η διασύνδεση εντάσσεται σε μια συνολική στρατηγική ενίσχυσης του επιπέδου εξυπηρέτησης από τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

💥Σύντομα θα ανακοινώσουμε και την παροχή ορισμένων υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ μέσω των ΚΕΠ. Παράλληλα ετοιμάζουμε και νέες δράσεις, όπως το μεγάλο έργο της δημιουργίας ενός σύγχρονου ενιαίου τηλεφωνικού κέντρου για το Υπουργείο και όλους τους εποπτευόμενους φορείς, που θα κατευθύνει σωστά τους πολίτες, ώστε να διευκολύνονται στην επίλυση των ζητημάτων τους.  Οραματιζόμαστε μια Δημόσια Διοίκηση φιλική προς τους πολίτες και εργαζόμαστε κάθε ημέρα για να γίνει αυτό πραγματικότητα».

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς δήλωσε: «Στο πλαίσιο της απλούστευσης και της επικαιροποίησης των διαδικασιών που παρέχονται μέσω των ΚΕΠ προχωρήσαμε από κοινού με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στον επανασχεδιασμό των διαδικασιών του ΕΦΚΑ και την ένταξη νέων διαδικασιών του ΟΑΕΔ. Στόχος μας, η ακόμη ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών από τα ΚΕΠ, με σύγχρονο και φιλικό τρόπο, για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Έτσι, επικαιροποιούμε το σύνολο των 272 διαδικασιών που είχαν ενταχθεί στα ΚΕΠ, πολλές εκ των οποίων θα προσφέρονται, στο εξής, ψηφιακά. Η Δημόσια Διοίκηση έχει σταματήσει να αποτελεί εμπόδιο, είναι πλέον η λύση. Για αυτό και τα ΚΕΠ, ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς της, μετεξελίσσεται στην πλέον σύγχρονη και φιλική προς τον πολίτη υπηρεσία».