Προκήρυξη του ΟΑΕΔ για θέσεις εργασίας ανέργων ειδικών κατηγοριών που υπάγονται στον ν. 2643/1998

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης υπέγραψε την απόφαση που καθορίζει τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι καθώς και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν εφόσον επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για διορισμό σε θέσεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών μέσω των προκηρύξεων του νόμου αυτού.

Στις 18 Ιουλίου, 2021 εκδόθηκε η σχετική ανακοίνωση :

Διαβάστε αναλυτικά ⬇

Συνοπτικά τα βήματα που θα ακολουθηθούν έχουν ως εξής : 

✅Έως το τέλος Αυγούστου θα γίνει η έκδοση και η δημοσίευση – των 14 προκηρύξεων ανά την επικράτεια, από τις κατά τόπο αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

✅Οι περίπου 2.000 θέσεις που θα προκηρυχθούν έχουν παρακρατηθεί με υπουργικές αποφάσεις από το σύνολο των θέσεων που έχουν εγκριθεί για στελέχωση δημόσιων υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που προσλαμβάνουν προσωπικό μέσω ΑΣΕΠ.

✅ Σε ό,τι αφορά τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, οι υποψήφιοι παραπέμπονται μέσω των προκηρύξεων του Ν. 2643/1998 στην αντίστοιχη προς κάθε θέση προκήρυξη του ΑΣΕΠ που έχει ήδη εκδοθεί.

✅ Οι θέσεις αφορούν σε διάφορους κλάδους/ειδικότητες και σε όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης (✔️Πανεπιστημιακή, ✔️Τεχνολογική, ✔️Δευτεροβάθμια, ✔️Υποχρεωτική).

✅ Οι θέσεις εργασίας κατανέμονται ανά κατηγορία προστασίας ως εξής:

🔹* ΑμεΑ: 500 θέσεις
🔹* Συγγενείς ΑμεΑ: 200 θέσεις
🔹* Πολύτεκνοι: 390 θέσεις
🔹* Τρίτεκνοι: 530 θέσεις
🔹* Τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης: 250 θέσεις

🔹* Τέκνα Αναπήρων Πολέμου: 220 θέσεις

🔶 Μετά τη δημοσιοποίηση των προκηρύξεων, θα δοθεί ικανό χρονικό διάστημα για την υποβολή των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών.

✅ Η υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων θα γίνει ηλεκτρονικά, αποκλειστικά στην πλατφόρμα 2643.yeka.gr του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ενώ τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

Το φαινόμενο της τάσης των ογκολογικών νοσηλευτών να αλλάξουν καθήκοντα σε ελληνικά δημόσια νοσοκομεία: Μια μελέτη των αιτίων και των προτάσεών της

Η έννοια της ικανοποίησης από την εργασία έχει μεγάλη σημασία όσον αφορά τον αντίκτυπό της στην παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα των εργαζομένων.  Ειδικά για τις ογκολογικές/ους νοσοκόμες/ους έχει καταστεί εμφανές τις τελευταίες δεκαετίες ότι η ικανοποίηση από την εργασία είναι καθοριστικός παράγοντας όχι μόνο για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν, αλλά και για την τάση τους να αλλάζουν καθήκοντα και να παραιτούνται από το χώρο εργασίας.

Ενώ αυτό το φαινόμενο περιγράφεται σε μεγάλο βαθμό από τη βιβλιογραφία, δεν έχει διεξαχθεί έρευνα στην Ελλάδα που να διερευνά την τάση του νοσηλευτικού προσωπικού να παραιτηθεί από το χώρο εργασίας.Με την πρώτη μελέτη στην Ελλάδα που διερευνά την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών σε σχέση με την τάση τους να αλλάζουν καθήκοντα, απαιτείται περαιτέρω έρευνα για τον περιορισμό του εν λόγω φαινομένου.

Στόχος της παρούσας έρευνας: Να διερευνήσει την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών κατά την εξέταση των αιτίων της δυσαρέσκειάς του σχετικά με την τάση τους να αλλάζουν καθήκοντα, είτε αποχωρώντας από τον τομέα της ογκολογίας είτε παραιτώντας.

Υλικό και Μέθοδος: Χρησιμοποιώντας ένα δομημένο ερωτηματολόγιο, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε τέσσερα νοσοκομεία στην περιοχή της Αττικής που εμπίπτουν στο Ελληνικό Εθνικό Σύστημα Υγείας, ESY. Το ερευνητικό δείγμα περιελάμβανε 278 ογκολογικές νοσοκόμες, άνδρες και γυναίκες, με ποικίλη εργασιακή εμπειρία.α δεδομένα αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας το λογισμικό SPSS, εφαρμόζοντας περιγραφικά στατιστικά στοιχεία, συμπεράσματα στατιστικών και Ανάλυση Κύριων Συστατικών.

Αποτελέσματα: Τα ευρήματά μας σχετικά με την εργασιακή ικανοποίηση των συμμετεχόντων ήταν κυρίως θετικά. Οι περισσότεροι νοσηλευτές ογκολογίας που συμμετείχαν στη μελέτη εξέφρασαν την προθυμία τους να παραμείνουν στον τρέχοντα χώρο εργασίας τους, καθώς οι τοποθετήσεις τους, τους επιτρέπουν να διαδώσουν στα καθήκοντά τους τις γνώσεις και την εμπειρία που είχαν αποκτήσει προηγουμένως.

Συμπέρασμα: Καθώς η εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών ογκολογίας επηρεάζει τη συνολική απόδοση και την αφοσίωσή τους στο επάγγελμά τους, οι παράμετροι ως συνθήκες εργασίας, η ίση κατανομή του φόρτου εργασίας, η ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων και η αναγνώριση των εργαζομένων από τη διοίκηση των ηλικιωμένων, πρέπει να θεωρηθούν ως πρωταρχικά πεδία βελτίωσης .

Αναλυτικά : https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=110641&fbclid=IwAR0_LZawhV7R0e73p1EpsC2EYZ9Dx1yNRw9pA6vjyz6iJPq3IP8A-hLoP30

4 Τομείς Απασχόλησης σε υψηλή ζήτηση ως αποτελέσμα της πανδημίας COVID-19

Η πανδημία COVID-19 προκάλεσε διαταράξεις και έχει αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας. Ενώ ορισμένοι τομείς έχουν πληγεί από την κρίση, πολλοί έχουν ευδοκιμήσει. Σύμφωνα με το EURES οι τέσσερις σημαντικότεροι τομείς απασχόλησης με υψηλή ζήτηση μετά την πανδημία είναι:

Υγειονομική περίθαλψη

Οι χώρες στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τομέα της υγείας στη διάρκεια της πανδημίας και ο τομέας αυτός αναμένεται ότι θα αναπτυχθεί περαιτέρω τα προσεχή έτη. Παρόλο που θα υπάρχει πάντα ζήτηση για τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, η πανδημία έχει αναδείξει τη σημασία του κλάδου. Έχει διαμορφώσει νέο σκηνικό δημιουργώντας περισσότερες θέσεις εργασίας και ευκαιρίες απασχόλησης.

H νέα έμφαση που δίνεται στην υγειονομική περίθαλψη μετά την πανδημία θα προωθήσει τις επενδύσεις τόσο σε υφιστάμενες όσο και νέες θέσεις εργασίας. Στις θέσεις αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ιατροί, φαρμακοποιοί, λοιμωξιολόγοι, διευθυντές εικονικών νοσοκομείων και ειδικοί στην τρισδιάστατη εκτύπωση. Με την ανάπτυξη νέων εμβολίων, εγκαταστάσεων και αυτοματοποιημένων συστημάτων, η βιομηχανία θα χρειαστεί εργαζόμενους με νέες δεξιότητες.

Επιστήμη και καινοτομία

Η πανδημία έχει εγείρει πολλά επιστημονικά ερωτήματα τα οποία είναι δύσκολο να απαντηθούν, αυξάνοντας τη ζήτηση για επιστήμονες και ερευνητές. Επίσης, η επιστήμη, το περιβάλλον και η καινοτομία έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία μετά την κρίση. Όλο και περισσότεροι ενδιαφέρονται για τις επιστημονικές εξελίξεις, τον αντίκτυπο της τηλεργασίας στο περιβάλλον και την εξεύρεση νέων λύσεων.

Επαγγέλματα όπως οι βιοϊατρικοί επιστήμονες, οι βιολόγοι, οι χημικοί μηχανικοί και οι αναλυτές δεδομένων θα κληθούν να απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματα μετά την πανδημία και να συμβάλουν στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων ιδεών και λύσεων στο μέλλον.

Τεχνολογία πληροφοριών

Η πανδημία επιτάχυνε την εφαρμογή της εικονικής πραγματικότητας και της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή μας ζωή. Δεδομένου ότι οι συναντήσεις, οι αίθουσες διδασκαλίας και η ψυχαγωγία έχουν πλέον μεταφερθεί σε επιγραμμικές πλατφόρμες, υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τις τεχνολογίες πληροφοριών και για όσους γνωρίζουν να τις χρησιμοποιούν, και αυτό δεν είναι κάτι που αναμένεται να αλλάξει. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας πολλές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά, επειδή δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Έχει, ωστόσο, αποδειχθεί ότι οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο λειτουργούν καλά, αλλά είναι επίσης πιο αποδοτικές από πλευράς κόστους και χρόνου.

Η τεχνολογία των πληροφοριών αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται με ταχύ ρυθμό και θα χρειαστούν πολλοί νέοι εμπειρογνώμονες, όπως σχεδιαστές λογισμικού, προγραμματιστές και τεχνικοί, αλλά και σύμβουλοι σε θέματα ασφάλειας ΤΠ και τεχνολογίας. O κλάδος αυτός είναι νεοσύστατος και θα εξελιχθεί.

Ψηφιακή επικοινωνία

Ο τομέας της επικοινωνίας αναμένεται να αναπτυχθεί και να προσαρμοστεί στις αλλαγές, καθώς δημιουργούνται όλο και περισσότερα ψηφιακά εργαλεία. Η πανδημία έχει επιταχύνει τη χρήση πολλών από αυτά τα εργαλεία, αλλά υπάρχει έλλειψη προσωπικού με δεξιότητες χειρισμού και χρήσης των εργαλείων αυτών. Επιπροσθέτως, η πανδημία COVID-19 έχει αυξήσει δραστικά τον αριθμό των τηλεργαζόμενων, καθιστώντας την ψηφιακή επικοινωνία ζωτικής σημασίας.

Θέσεις εργασίας, όπως σύμβουλοι επικοινωνιών, σχεδιαστές διαδικτυακών εκδηλώσεων, διαχειριστές μέσων κοινωνικής δικτύωσης και σχεδιαστές μέσων ενημέρωσης, θα είναι περιζήτητες στην εποχή μετά την κρίση COVID-19.

Η πανδημία COVID-19 ήταν απρόσμενη και επέφερε αλλαγές στην αγορά εργασίας και προσαρμογές στο νέο περιβάλλον. Επιτάχυνε την ψηφιοποίηση, προώθησε την τηλεργασία και τόνισε την ανάγκη να αναπτύξουμε και να επενδύσουμε στην υγειονομική περίθαλψη, την επιστήμη και την καινοτομία, την τεχνολογία των πληροφοριών και την ψηφιακή επικοινωνία.

Πηγή: EURES

https://www.eduguide.gr/nea2021/tesseris-tomeis-apasxolhshs-poy-paroysiazoyn-ypshlh-zhthsh-ws-ap/

Εργασία στον καιρό του covid-19. Ανάγκη για ισορροπία και θετική αντιμετώπιση από άνθρωπο σε άνθρωπο

Την έρευνα Workmonitor της Randstad, του παγκόσμιου ηγέτη στον κλάδο των υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού, απασχόλησε η κρίση της πανδημίας και οι επιπτώσεις της μέσα από ένα ευρύ φάσμα ερωτημάτων που σχετίζονται με την αγορά εργασίας και το μέλλον των εργαζομένων.

Ο ρόλος που διαδραμάτισαν οι αλλαγές στην αγορά εργασίας είναι διττός. Από την μία πλευρά οι εναλλακτικές μορφές εργασίας που απαίτησαν αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων και συνεπώς αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και από την άλλη πλευρά αδυναμία πολλών να ανταπεξέλθουν, με αποτέλεσμα την ενίσχυση του φόβου απώλειας της εργασίας.

Η προσπάθεια των εργαζομένων να ανταπεξέλθουν τόσο στον εργασιακό στίβο όσο και στον προσωπικό είχε πολύπλευρες επιπτώσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται σε ποσοστό :

63% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι αισθάνονται ότι υποστηρίζονται συναισθηματικά από τον εργοδότη τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

16% δήλωσαν ότι θα ήταν πρόθυμοι να εργαστούν περισσότερες ώρες ακόμη και χωρίς αύξηση της αμοιβής τους μόνο για να διατηρήσουν την εργασία τους.

45% δήλωσαν ότι θα αναλάμβαναν διαφορετικό ρόλο εντός της εταιρείας, εάν τους ζητηθεί.

Αξιοσημείωτο όμως είναι το γεγονός ότι η πιο διαδεδομένη θετική αλλαγή στην εργασιακή ζωή των ερωτηθέντων φαίνεται να είναι η δυνατότητα συνδυασμού εργασίας από το σπίτι και από το γραφείο με ποσοστό 39,36% για τις γυναίκες και 39,65% για τους άνδρες.

Βέβαια το ότι το 72% των εργαζομένων πιστεύει ότι η εταιρεία τους προσφέρει ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς, όπου τα άτομα με κάθε είδους διαφορετικότητα και αναπηρίες αισθάνονται ευπρόσδεκτα και εκτιμώνται για τη συνεισφορά τους, δείχνει πόσο ανάγκη υπάρχει για ισορροπία και θετική αντιμετώπιση στα άτομα με χρόνια νοσήματα από άνθρωπο σε άνθρωπο .

Φαίνεται πως η κοινωνία και η αγορά μπορούν αν ελιχθούν και να ανταπεξέλθουν απέναντι σε δυσκολίες κατέχοντας και διαχειριζόμενες σωστά τα κατάλληλα εργαλεία. Περισσότερες λεπτομέρειες και στοιχεία της έρευνας μπορείτε να βρείτε εδώ

https://www.randstad.gr/η-randstad/δελτία-τύπου/τα-νέα-της-randstad/randstad-workmonitor-2020-ανθεκτικότητα-και-αισιοδοξία-για-τους-έλληνες-εργαζόμενους-παρά-την-κρίση-covid-19/