ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ

Πέραν των επιδομάτων που δικαιούστε, υπάρχουν και επιπρόσθετες παροχές ή διευκολύνσεις που θα σας επιτρέψουν να διαχειριστείτε το καρκίνο, έχοντας μια πιο ποιοτική ζωή. Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να έχετε γνωμάτευση από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α) για το ποσοστό αναπηρίας που σας δίδεται.

Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών Απαλλαγές

γνωματευση πιστοποιησησ αναπηριασ

Για να δημιουργήσει κανείς τον απαιτούμενο εισηγητικό φάκελο θα πρέπει να ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες που δίνονται για την συμπλήρωση της αίτησης στην πλατφόρμα του e-efka https://www.efka.gov.gr/el/menoy/kentro-pistopoieses-anaperias-kepa.

Και να κατεβάσει τα σχετικά έγγραφα:

Τέλος, τόσο οι διευθύνσεις όσο και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των ΚΕ.Π.Α δίνονται προς διευκόλυνση των πασχόντων καθώς και η δυνατότητα να διαχειριστεί κανείς το αίτηματα του μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΚΕ.Π.Α. https://apps.ika.gr/eKEPA/

Ενδεικτικά παρατίθενται :

Για άτομα τα οποία ανήκουν στα σώματα ενόπλων δυνάμεων και στα σώματα ασφαλείας παρατίθενται οι παρακάτω σύνδεσμοι για μια πιο στοχευμένη και ολοκληρωμένη ενημέρωση

– Ανώτατη στρατού υγειονομική επιτροπή
https://asye.army.gr/el

 – Ανώτατη ναυτική υγειονομική επιτροπή
https://www.hellenicnavy.gr

– Ανώτατη Αεροπορίας Υγειονομική Επιτροπή
https://www.haf.gr/structure/gea-2/aaye/

– Ανώτατη Υγειονομική επιτροπή Ελληνικής Αστυνομίας
https://www.kiath.gr/domi-ipiresias/epitropes

– Υγειονομική Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώματος
http://www.opengov.gr/yptp/?p=2476

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4830/Β/13-9-2022 άρθρο 30, οι αιτήσεις για αξιολόγηση αναπηρίας που υποβάλλονται μέχρι και τις 15.09.2022, εξετάζονται με τις προϊσχύουσες διαδικασίες, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας διεξαγωγής της αξιολόγησης. Από τις 16.09.2022, η υποβολή αίτησης για αξιολόγηση στο ΚΕ.Π.Α. υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής διαδικασίας υγειονομικής κρίσης αναπηρίας. Επιπλέον, από τις 16.09.2022, όσοι πολίτες έχουν εκκρεμείς αιτήσεις στο προϊσχύον σύστημα, δύνανται να αιτηθούν την αξιολόγησή τους στο νέο ηλεκτρονικό σύστημα, αλλά μόνο για διαφορετική διαδικασία αξιολόγησης.
 
 
Παρακάτω δίνεται ο σύνδεσμος για την ηλεκτρονική αίτηση :
 
Οδηγίες χρήσης για την πλατφόρμα ενιαίας αίτησης ΚΕΠΑ, e-KEPA

Τα άτομα που τους έχει αναγνωρισθεί το ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, από ΚΕ.Π.Α μπορούν να έχουν μείωση στη απόδοση φόρου, προσκομίζοντας την γνωμάτευση της Επιτροπής κατά την υποβολή της φορολογικής τους δήλωση.

Μείωση στην απόδοση φόρου, προσκομίζοντας παράλληλα με την φορολογική σας δήλωση την απόφαση του ΚΕ.Π.Α με αναγνωρισμένο ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
Μείωση του φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονεϊκών παροχών.
Απαλλαγή από τον φόρο κατά την αγορά πρώτης κατοικίας είτε ο ενήλικος άγαμος που έχει κατά το χρόνο της αγοράς αναπηρία 67% και άνω είτε ο ενήλικος έγγαμος που έχει κατά το χρόνο αγοράς τέκνο οποιασδήποτε ηλικίας με αναπηρία 67% και άνω.
Εφαρμογή χαμηλού συντελεστή Φ.Π.Α – Απαλλαγή Φ.Π.Α. Η εφαρμογή χαμηλού συντελεστή Φ.Π.Α. 9% αφορά στην παράδοση ιατρικού εξοπλισμού, βοηθητικών οργάνων και συσκευών για την αντιμετώπιση αναπηριών, στην επισκευή των αγαθών αυτών καθώς και στην παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας, παιδιών, ηλικιωμένων, ασθενών και γενικά ατόμων με αναπηρία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝΦΙΑ)

Περισσότερες διευκρινήσεις στο link που ακολουθεί:

http://www.odigostoupoliti.eu/pos-chorigountai-oi-apallages-apo-ton-eniaio-foro-idioktisias-akiniton-enfia/

Το άρθρο 2 της υπό στοιχεία Α 1278/2019 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις χορήγησης έκπτωσης

  1. Ως συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το άθροισμα του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος του συζύγου, της συζύγου ή συμβιούντος και των εξαρτώμενων τέκνων, σε όσες περιπτώσεις ορίζεται από το νόμο ότι τα εισοδήματα των τέκνων συναθροίζονται με αυτά των γονέων, καθώς και του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος των εξαρτώμενων τέκνων που έχουν υποβάλει ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
  2. Η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων, των προσώπων της ανωτέρω παραγράφου αποτελούμενη από το άθροισμα των κύριων και βοηθητικών χώρων των κατηγοριών ακινήτων 1 έως και 12 (εκτός 4, 41 έως και 47), αποπερατωμένων και ημιτελών, καθώς και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό της Ενότητας Ε του άρθρου 4 του ν. 4223/2013, λαμβάνεται από τις δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. του οικείου έτους, οι οποίες έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος επί των ακινήτων.
  3. Η αναπηρία του υπόχρεου και της συζύγου ή συμβιούντος λαμβάνεται από τη δήλωση ή τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο έχει λήξει κατά τον χρόνο φορολογίας η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4172/2013 και κάθε άλλη συναφή κείμενη διάταξη ή από τα αρχεία των αρμόδιων για την πιστοποίηση της αναπηρίας υπηρεσιών ή την Εφαρμογή των Δ.Ο.Υ. «Καταχώρηση Αναπηριών».Η αναπηρία των τέκνων λαμβάνεται από την Εφαρμογή των Δ.Ο.Υ. «Καταχώρηση Αναπηριών» ή από τα αρχεία των αρμόδιων για την πιστοποίηση της αναπηρίας υπηρεσιών ή, εφόσον το τέκνο υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο έχει λήξει κατά τον χρόνο φορολογίας η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4172/2013 και κάθε άλλη συναφή κείμενη διάταξη. Η αναπηρία πρέπει να υφίσταται κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας.
  4. Για τη χορήγηση της έκπτωσης ή μείωσης κατά τα ανωτέρω ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του πρέπει να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας.».

Η απόφαση αυτή ισχύει για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2022 και επομένων

Νόμος 4916/2022 – ΦΕΚ τεύχος Α 65/28.03.2022

Άρθρο 46
Χορήγηση εκπτώσεων στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. – Τροποποίηση παρ. 1, 2, 2Α και 5 άρθρου 7 ν. 4223/2013

Στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων, που προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 4 και της παρ. 1 του παρόντος, χορηγείται μείωση ανάλογα με τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της Ενότητας Ε’ του άρθρου 4, ως εξής:

α) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%),
β) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%),
γ) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%),
δ) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και
ε) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ευρώ, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

Στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας για την εφαρμογή της παρούσας δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού».

ΦΕΚ

Σύμφωνα με την με Αριθμ. Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/2202 (ΦΕΚ 5855/Β/28.12.2018) ανατέθηκε η αρμοδιότητα χορήγησης προνοιακών παρόχων σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία , επιδόματος στεγαστικής συνδρομής και επιδόματος ομογενών προσφύγων στον ΟΠΕΚΑ . Καθορίστηκαν οι διοκητικές διαδικασίες , όροι και προϋποθέσεις .Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 11Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος και επομένως δεν φορολογούνται. Επιπλέον το ποσό προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή κράτηση χαρτοσήμου, δεν κατάσχεται, ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, ιδιώτες ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Δείτε τα σχετικά ΦΕΚ:

https://drive.google.com/file/d/1dHh3Qc3R8EMPJofvl4KZJP-tlL5ZIKYv/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1sqyejGI-7dDaw5CcjCl5mhv5VpHTasWS/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1QoEBUDhS_QIfkC_Qvk2Kc0lHKUgWB6Ln/view?usp=sharing

Φορέας: Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού (Ο.Π.Ε.Π.)Α.Ε.
Θεσμικό Πλαίσιο: Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Ε/22240 (Φ.Ε.Κ. 1705/Β΄/19-11-03), Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/208/65308 (Φ.Ε.Κ.1786/Β΄/2-12-03), Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ56-Φ32/74198/1015 (Φ.Ε.Κ.1970/Β΄/31-12-03), Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15055 (Φ.Ε.Κ. 423/Β΄/2-3-04).

Η Κάρτα Πολιτισμού δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα για δωρεάν ή εκπτωτική είσοδο σε πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.

Διαδικασία
Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών) της επιλογής του για να αιτηθεί τη χορήγηση κάρτας πολιτισμού, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ο Πολίτης παραλαμβάνει ταχυδρομικά την κάρτα από τον Οργανισμό Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού, χωρίς περαιτέρω μεσολάβηση των ΚΕΠ, σε 10-15 μέρες το πολύ και με μηδενικό κόστος.

Μουσεία και Αρχαιολογικοί χώροι: Ελεύθερη είσοδος σε όλα τα μουσεία και τους Αρχαιολογικούς χώρους του ΥΠ.ΠΟ. σε όλη την διάρκεια του χρόνου.
Θέατρο: Δωρεάν είσοδο στις παραστάσεις: του Εθνικού Θεάτρου (συγκεκριμένες ημέρες) και στις παιδικές παραστάσεις για κατόχους της κάρτας μέσω του σχολείου τους, του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και στις παιδικές παραστάσεις (σε συγκεκριμένες ημέρες).
Μειωμένο εισιτήριο σε παραστάσεις αρκετών επιχορηγούμενων από το ΥΠ.ΠΟ. θεατρικών σχημάτων πάλι σε συγκεκριμένες ημέρες και παραστάσεις.
Μουσική: Δωρεάν είσοδος στις συναυλίες: του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών σε συγκεκριμένες παραστάσεις, του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης σε συγκεκριμένες παραστάσεις, της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, της Ορχήστρας των Χρωμάτων. Ανάλογες ρυθμίσεις υπάρχουν και άλλα μουσικά σχήματα που εποπτεύονται και χρηματοδοτούνται από το ΥΠ.ΠΟ.
Κινηματογράφος: Δωρεάν είσοδος για συγκεκριμένες ημέρες σε αίθουσες: του Φεστιβάλ Κινηματογράφου στην Θεσσαλονίκη (ορίζονται οι αίθουσες), του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου στην Αθήνα (ορίζονται οι αίθουσες). Μειωμένα εισιτήρια σε διάφορες κινηματογραφικές αίθουσες με τις οποίες έχει συνάψει ειδική συμφωνία το ΥΠ.ΠΟ.
Βιβλιαγορά: Έκπτωση στην αγορά βιβλίων από επιλεγμένα βιβλιοπωλεία, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία και τους Συλλόγους Εκδοτών και Βιβλιοπωλών.
Δωρεάν Παιχνίδια Πολιτισμού: Εκπαιδευτικά προγράμματα που οργανώνουν οι υπηρεσίες και οι φορείς του ΥΠ.ΠΟ. τόσο στον τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι κλπ) όσο και στις δραστηριότητες του σύγχρονου πολιτισμού είναι διαθέσιμα δωρεάν σε όλα τα παιδιά.

Δικαιολογητικά
Αίτηση για χορήγηση κάρτας πολιτισμού η οποία μπορεί να παραλαμβάνεται από τα ΚΕΠ.
Γνωμάτευση από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) (ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω).
Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
Πρόσφατη φωτογραφία του αιτούντα.

Για πληροφορίες σχετικές με την κάρτα μπορείτε να απευθυνθείτε στα Κ.Ε.Π. ή να επικοινωνήσετε με την τηλεφωνική γραμμή 1500 για διευκρινίσεις. Για τις παροχές της Κάρτας Πολιτισμού, καθότι ο κατάλογος των φορέων συνεχώς ανανεώνεται, μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού – Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε. : 800-1-100-100.

https://www.culture.gov.gr/el/service/SitePages/view.aspx?iID=2695

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) θέτει σε εφαρμογή το Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» Εξαήμερων Διακοπών 2012 – 2013, το οποίο θα ισχύσει από 03.08.2012 έως 31.5.2013. Για επιπλέον πληροφορίες για το τί ισχύει στις περιπτώσεις ενδιαφερόμενων με αναπηρία ≥ 67%.

Ασθενείς με αναπηρία 67%, απαλλάσονται από τα δημοτικά τέλη, εφόσον οι Δήμοι στους οποίους διαμένουν, υλοποιούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Την ευθύνη για την ένταξη των δικαιούχων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει η Κοινωνική Υπηρεσία των Δήμων.

https://www.synigoros-solidarity.gr/158/dimotikoi-foroi-teli

Προϋποθέσεις
Να είναι κάτοικοι του εκάστοτε Δήμου.
Να είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
Οικογενειακό εισόδημα, το οποίο διαφέρει για κάθε Δήμο.

Δικαιολογητικά
Αίτηση (χορηγείται από το Δήμο).
Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Πρόσφατο απόκομμα λογαριασμού κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ) του ατόμου (ή των κηδεμόνων του με υπεύθυνη δήλωσή τους ότι το άτομο δεν δύναται να έχει στο όνομά του σχετικό απόκομμα λογαριασμού).
Απόφαση ΚΕ.Π.Α για το ποσοστό αναπηρίας.
Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για το τελευταίο οικονομικό έτος (για το Δήμο Αγίων Αναργύρων).
Υπεύθυνη Δήλωση με κείμενο: «όλα τα στοιχεία στην αίτησή μου είναι αληθή και σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής είμαι υποχρεωμένος να ενημερώσω το Δήμο και να προσκομίσω το αντίστοιχο έγγραφο».

Α) ΔΕΗ

Βασικές Προϋποθέσεις
Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο εφαρμόζεται στις πρώτες 800 kWh της τετραμηνιαίας κατανάλωσης, εφόσον:

Η κατανάλωση αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του δικαιούχου.
Η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του/της συζύγου.
Η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη ή ίση με 200 kWh ανά τετράμηνο.
Η συνολική τετραμηνιαία κατανάλωση δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που ορίζονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου (1.400 kWh ή 1.600 kWh). Στα όρια κατανάλωσης δεν λαμβάνονται υπόψη οι καταναλώσεις του νυχτερινού τιμολογίου.

Δικαιούχοι
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ). Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) ΙΙ: Με το τιμολόγιο αυτό παρέχεται έκπτωση της τάξεως του 30% έναντι του οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ που ισχύει από 01.01.11 στις πρώτες 800 kWh της τετραμηνιαίας κατανάλωσης σε:

Άτομα με αναπηρία: Άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο με το ατομικό αφορολόγητο όριο της κατηγορίας των τριτέκνων, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ατόμων της οικογενείας με αναπηρία (67% και άνω) που δηλώνονται και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh – 1.600 kWh.

Τρόποι Υποβολής της Αίτησης

Οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο υποβάλλονται:

ηλεκτρονικά https://www.dei.gr/el/oikiakoi-pelates/eualwtoi-pelates-kai-koinwniko-oikiako-timologio

μέσω ΚΕΠ
Τηλεφωνικά στο 210-9298000 με αστική χρέωση (μόνο για πελάτες του Προμηθευτή ΔΕΗ): i. Δευτέρα έως Παρασκευή : 7 π.μ.-10 μ.μ. ii. Σάββατο : 7 π.μ.- 3 μ.μ.

Β) Έκτακτο Ειδικό Τιμολόγιο ΕΥΔΑΠ

Δυνατότητα χορήγησης Έκτακτου Ειδικού Τιμολογίου (ΕΕΤ) σε όσους δικαιούχους έχουν υπαχθεί στο Νόμο 4389/2016, εφαρμόζοντας νέο ευνοϊκότερο πρόγραμμα το οποίο προβλέπει:

  • Δωρεάν ποσότητα νερού 3m3 ανά μήνα για κάθε μέλος με αναπηρία άνω του 67%.

Δικαιολογητικά

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος χορήγησης του ΕΕΤ πρέπει να γνωρίζετε ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.

Σε περίπτωση αναπηρίας άνω του 67% απαιτείται η επισύναψη έγκυρου πιστοποιητικού ΚΕΠΑ. Εάν δεν έχετε δηλώσει ήδη τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ και σχέση με το ακίνητο) στην ΕΥΔΑΠ, μέσω της ιστοθέσης μας, παρέχονται οι σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες.

Δικαιούχοι οι οποίοι διαμένουν σε ακίνητο το οποίο τους έχει παραχωρηθεί δωρεάν ή είναι φιλοξενούμενοι σε κατοικία τρίτου, θα πρέπει (εκτός του να γνωρίζουν ΑΦΜ και ΑΜΚΑ) να προσκομίσουν σε οποιοδήποτε Περιφερειακό Κέντρο της ΕΥΔΑΠ τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο λογαριασμού ΕΥΔΑΠ.

2. Φωτοτυπία της Αστυνομικής τους Ταυτότητας ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας

3. Έγκυρο (εκτυπωμένο από το TAXIS) αντίγραφο εντύπου της Φορολογικής Δήλωσης Ε1, όπου θα φαίνεται η Διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας τους.

Οι αιτήσεις για το Έκτακτο Ειδικό Τιμολόγιο πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης:

https://www.eydap.gr/MyAccount/SocialInvoice

Για είσοδο στην υπηρεσία πατήστε εδώ

Γ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

Για την ένταξη στο νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο , οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν αίτηση στον ιστότοπο της ΗΔΙΚΑ στον σύνδεσμο https://www.idika.gr/kot/, όπου μπορείτε να δείτε αν είστε δικαιούχοι ή αν μπορείτε να ενταχθείτε στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών σε έξι βήματα , με τους κωδικούς TAXISnet. 
Η προθεσμία υποβολής για τη νέα αίτηση για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) έτους 2022 είναι έως 31 Οκτωβρίου 2022.

Οι αιτήσεις του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου και του Μητρώου Ευάλωτων Πελατών ελέγχονται βάσει:
Της φορολογικής δήλωσης 2021, όσον αφορά εισοδήματα και σύνθεση νοικοκυριού.
Της τελευταίας εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ 2021, όσον αφορά ακίνητη περιουσία.

Τα παγωμένα καπέλα χρησιμοποιούνται κατά τη διενέργεια ορισμένων χημειοθεραπειών για την αποφυγή της αλωπεκίασης και διατίθενται από τα Νοσοκομεία σε συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό του ασθενούς και με μερική οικονομική συμμετοχή του.

Θεσμικό πλαίσιο: ν.3421/2005 (ΦΕΚ 302 τ.Α΄).

Οι ασθενείς με καρκίνο απαλλάσσονται από την υποχρεωτική εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας με την κατάθεση στο στρατολογικό γραφείο της διάγνωσής τους από δημόσιο νοσοκομείο. Επίσης, όταν ο πατέρας- προστάτης της οικογένειας πάσχει από καρκίνο και του έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, το πρώτο παιδί έχει μειωμένη στρατιωτική θητεία εφόσον ο πατέρας εξετασθεί και από επιτροπή του στρατιωτικού σώματος στο οποίο θα υπηρετήσει το παιδί.

Απαλλαγή στράτευσης. Τι ισχύει;

Μάθετε περισσότερα εδώ

Διαβάστε το ΦΕΚ εδώ

Θεσμικό πλαίσιο: Ν.2527/1997 άρθρο 16 παρ.4 και 5(ΦΕΚ 806Α) ΠΔ/193/1998 άρθρο 5 (ΦΕΚ 84Α), Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26Α΄9/2/07), άρθρο 53 παρ.2.

Ασθενείς με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., τακτικοί αλλά και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δικαιούνται μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα. Το μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία ώρα την ημέρα ισχύει και για τους γονείς υπαλλήλους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. που έχουν παιδί με ποσοστό αναπηρίας (πνευματικής, ψυχικής ή σωματικής) 67% και άνω.

Αν η σύζυγος του υπαλλήλου που έχει αναπηρία 67%, δεν εργάζεται ή δεν ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα, ο σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση των ανωτέρω διευκολύνσεων, εκτός αν λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης κριθεί ότι η σύζυγος είναι ανίκανη να αντιμετωπίζει τις ανάγκες ανατροφής του παιδιού, σύμφωνα με βεβαίωση της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο υπάλληλος.

Με βάση της Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στην «Επέκταση μειωμένου ωραρίου εργασίας σε υπαλλήλους του Δημόσιου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρία ή έχουν παιδιά με αναπηρία (παρ. 8, άρθρου 30 του Ν. 3731/2008):

α) Επεκτείνεται το μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα σε όλους τους τακτικούς και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό 67 % και άνω.
β) Επεκτείνεται το μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα στους τακτικούς και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. που είναι νεφροπαθείς τελικού σταδίου.
γ) Καθορίζεται ως ποσοστό αναπηρίας (πνευματικής, ψυχικής ή σωματικής) των παιδιών των τακτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., το 67% και άνω αντί του προβλεπόμενου μέχρι σήμερα ορίου άνω του 67%, προκειμένου οι υπάλληλοι αυτοί να έχουν μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία ώρα την ημέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2527/1997 ΦΕΚ206
Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26Α΄9/2/07)
ΠΔ/193/1998 άρθρο 5 (ΦΕΚ 84Α)

Οι Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των δύο βαθμών υποχρεούνται να διορίζουν ή να προσλαμβάνουν πρόσωπα προστατευόμενα από το άρθρο 1 του Ν. 2643/1998, όπως ισχύει, χωρίς διαγωνισμό ή επιλογή, σε εγκεκριμένες θέσεις που αντιστοιχούν στο πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των προς προκήρυξη θέσεων του οικείου φορέα.

Προϋπόθεση
Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον και με περιορισμένη δυνατότητα για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης (άτομα με αναπηρία), εφόσον είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων αναπήρων του ΟΑΕΔ.
Όσοι έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, οι οποίες διαπιστώνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές.

Εξαιρούνται
Όσοι παίρνουν σύνταξη από το Δημόσιο ή οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ή επικουρικής ασφάλισης αθροιστικά μεγαλύτερη από το κατώτατο όριο σύνταξης γήρατος που καταβάλει κάθε φορά το ΙΚΑ. Ειδικά οι παραπληγικοί – τετραπληγικοί, ημιπληγικοί, κωφοί και τυφλοί αποκλείονται, εφόσον λαμβάνουν το διπλάσιο της σύνταξης αυτής.

Διαβάστε περισσότερα εδώ
άρθρο 1 του Ν. 2643/1998 – ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ν.4611 ΦΕΚ  Α΄73_17.5.2019 – ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) υλοποιούνται προγράμματα επιδότησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ατόμων με αναπηρία.

http://www.oaed.gr

Θεσμικό πλαίσιο: Ν. 2257/1994, Ν. 2963/2001 και Απ.: 255/83/874/12-07-2002
Ο ΟΤΕ, στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθησίας και προσφοράς στα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και ως Πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας στη χώρα μας, παρέχει σε άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) εκπτώσεις στη χρήση / κίνηση της τηλεφωνικής τους σύνδεσης.

Χορηγούνται ειδικά χαμηλά κοινωνικά τιμολόγια στους ασθενείς με αναπηρία 67% και άνω. Οι εκπτώσεις αυτές ισχύουν εφ’ όρου ζωής εφόσον και η αναπηρία των ασθενών έχει κριθεί από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές εφ’ όρου ζωής. Για δικαιολογητικά ή περαιτέρω πληροφορίες, απευθυνθείτε εδώ: http://oteshop.ote.gr/portal/page/portal/OTESHOP/customer_service/cu_timologia_amea

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Ασθενείς με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω δικαιούνται έκπτωση στη χρήση υπηρεσιών internet, όπως και οι κηδεμόνες τους.

(για το έτος 2012-2013)

Η διαδικασία εισαγωγής των υποψηφίων, που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α/4-9-2009), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 59 παρ 11, εδάφιο β, περίπτωση iii, του Ν.3966 (ΦΕΚ 118_2011) και ισχύει και ο αριθμός των θέσεων καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στις σχολές και τα τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι εν λόγω υποψήφιοι σε πρώτη φάση θα κληθούν να απευθυνθούν σε μία από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές, που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, προκειμένου να αποκτήσουν το πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησής τους. Ο χρόνος υποβολής της σχετικής αίτησης στα εν λόγω Νοσοκομεία ήταν από 28 Φεβρουαρίου 2012 έως και 16 Μαρτίου 2012.

Μαθητές πάσχοντες από κακοήθεις νεοπλασίες με γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α και ποσοστό 67% αναπηρία εγγράφονται χωρίς εξετάσεις στη Σχολή ή στο Τμήμα της επιλογής τους σε ποσοστό θέσεων 5 % επί του συνολικού αριθμού των εισακτέων. Το παραπάνω δικαίωμα δεν ισχύει για τις Σχολές ή τα Τμήματα εκείνα για τα οποία με αιτιολογημένη απόφαση της ίδιας της Σχολής ή του Τμήματος, που έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος, η συγκεκριμένη πάθηση, λόγω της φύσης της επιστήμης, καθιστά την παρακολούθηση δυσχερή για τους πάσχοντες από αυτή. Για το λόγο αυτό, οι υποψήφιοι που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες πρέπει, πριν ζητήσουν να εγγραφούν, να διαπιστώνουν από τη Γραμματεία του Τμήματος αν έχει εκδοθεί ή όχι σχετική απόφαση. Ειδικά για τις σχολές και τα Τμήματα για τα οποία απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις, που διαπιστώνονται με εξετάσεις ειδικών μαθημάτων, οι υποψήφιοι πρέπει να απευθύνονται στην οικεία γραμματεία προκειμένου να πληροφορηθούν αν απαιτείται η όχι εξέταση στο ειδικό μάθημα.

Αν απαιτείται τέτοια εξέταση, αυτή γίνεται από το οικείο τμήμα και όχι σε εθνικό επίπεδο. Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων των ανωτέρω υποψηφίων σε Σχολή ή Τμήμα είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων που αντιστοιχεί στο ανωτέρω ποσοστό, η επιλογή των εγγραφόμενων γίνεται από την ίδια τη Σχολή με βάση τον βαθμό του απολυτηρίου των υποψηφίων με φθίνουσα σειρά και μέχρι να συμπληρωθούν οι θέσεις του ανωτέρω ποσοστού. Σε περίπτωση ισοβαθμίας με τον τελευταίο εγγραφόμενο, εγγράφονται ως υπεράριθμοι όλοι οι υποψήφιοι που ισοβαθμούν στη Σχολή ή στο Τμήμα αυτό. Επίσης σύμφωνα με τον νόμο επιτρέπεται η υποβολή αίτησης σε περισσότερες από μία Σχολές ή Τμήματα.

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2021-22

Κωδικοί Σοβαρών Παθήσεων / Νοσοκομεία Πιστοποίησης (Ποσοστό 5%)

Δείτε τι γίνεται μετά την υποβολή του μηχανογραφικού για το έτος 2022-2023

Θεσμικό πλαίσιο: Άρθρο 1 του Ν. 3282/2004 (ΦΕΚ 208/Α΄), άρθρο 14 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α΄), Υ.Α. αριθμ. Φ5/122975/2004 (ΦΕΚ 1687/Β΄), Κ.Υ.Α. αριθμ. Φ5/127421/Β3/2004 (ΦΕΚ 1702/Β΄), Εγκύκλιος αριθμ. Φ5/120793/Β3/1.11.2005.

Σύμφωνα με το νόμο επιτρέπεται η μετεγγραφή φοιτητών Πανεπιστημίου και σπουδαστών ΤΕΙ του εσωτερικού που εγγράφηκαν σε Τμήμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ για λόγους υγείας που τους παρέχει, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, δικαίωμα πρόσβασης σε ποσοστό θέσεων 3% και που λόγω υπέρβασης του προβλεπόμενου ποσοστού δεν μπόρεσαν να εγγραφούν στο Τμήμα προτίμησής τους αλλά οπουδήποτε αλλού ή που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους υπέστησαν μία από τις σοβαρές ασθένειες, συμπεριλαμβανομένου και του καρκίνου ή που πάσχουν από σοβαρή νόσο και εγγράφηκαν σε Τμήμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ μετά από συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο χωρίς να έχουν κάνει χρήση του σχετικού δικαιώματος. Οι δικαιούχοι μετεγγραφής της ειδικής αυτής κατηγορίας μετεγγράφονται χωρίς ποσοτικό περιορισμό και σε οποιοδήποτε εξάμηνο και αν βρίσκονται.

Διαβάστε περισσότερα στα παρακάτω έγγραφα

Άρθρο 1 του Ν. 3282/2004 (ΦΕΚ 208/Α΄)

Άρθρο 14 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α΄)

Υ.Α. αριθμ. Φ5/122975/2004 (ΦΕΚ 1687/Β΄)

Κ.Υ.Α. αριθμ. Φ5/127421/Β3/2004 (ΦΕΚ 1702/Β΄)

 

Θεσμικό πλαίσιο: ν.3230/2004, άρθρο 12 (ΦΕΚ 44 τ.Α΄ 11-2-04).

Μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που είναι γονείς ή έχουν την επιμέλεια ασθενών με ποσοστό 67% τα οποία φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα μεταγραφής σε άλλη σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία εδρεύει στην πόλη όπου υπηρετεί ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια του ατόμου με αναπηρία, μπορούν να αποσπώνται σε δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, στις πόλεις όπου σπουδάζουν τα άτομα με αναπηρία, για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο (2) το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη τους.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Οι Οργανισμοί Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας καταργήθηκαν, ως Ν.Π.Δ.Δ. μετά από συνεχή κοινωνική δράση 70 και πλέον ετών, βάσει των άρθρων 1§6 και 2§1 του ν. 4046/12, σε εκτέλεση των ρυθμίσεων του Κεφαλαίου Ε΄ «Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις», παράγραφος 29 του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και του Κεφαλαίου 4 «Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις για την Ενίσχυση της Ανάπτυξης» παράγραφος 4.1 «Διασφάλιση της ταχείας προσαρμογής της αγοράς εργασίας και ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας» του Μνημονίου Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής, τα σχέδια των οποίων εγκρίθηκαν κατά την παρ. 2 του άρθρου 1 και προσαρτήθηκαν, ως παράρτημα στο N.4046/212.

Ως εκ τούτου, επί του παρόντος, δεν πραγματοποιούνται τα ανωτέρω προγράμματα μέχρι νεοτέρας αποφάσεως. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα εξής τηλέφωνα της Δομής Περιφερειακής Αττικής, Eπιδότηση ενοικίου: 210 5286689, 210 5286679Δάνεια: 210 5286697, 210 5286620, 210 5286808.

Μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου σε εργαστηριακές εξετάσεις, λόγω πιστοποιημένης αναπηρίας 80% και άνω από ΚΕ.Π.Α., σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ :

https://www.eopyy.gov.gr/law/details/496fe7d2-e19a-4216-8adf-6ec7816c8c95

Μηδενική συμμετοχή δικαιούνται οι πάσχοντες από τα νοσήματα που αναγράφονται στην παρακάτω απόφαση στον κατάλογο Β. 

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

Οι ογκολογικοί ασθενείς έχουν την δυνατότητα να προμηθεύονται δωρεάν Φάρμακα Υψηλού Κόστους από τα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ ή μπορούν να υποβάλλουν αίτημα παραλαβής των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από ιδιωτικό φαρμακείο της επιλογής τους. 
Στον κάτωθι σύνδεσμο μπορείτε να αναζητήσετε Φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ, που βρίσκεται στην περιοχή σας:
Μπορείτε να προγραμματίσετε ραντεβού με Φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ ή να υποβάλετε αίτημα για παραλαβή από ιδιωτικό φαρμακείο:
 
Ενδεικτικά:
Το φαρμακεία του ΕΟΠΠΥ στην Θεσσαλονίκη, ανά κατηγορία φαρμάκων: 
 
Για ενέσιμα φάρμακα, αυξητικούς παράγοντες και ερυθροποιητίνες:
• Φαρμακείο Κέντρου Θεσσαλονίκης | Μιχαήλ Καλού 6, Θεσσαλονίκη | Δευτέρα, Πέμπτη 08:00-19:00 Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή 08:00-14:00
 
Για χάπια – ταμπλέτες:
• Φαρμακείο Τούμπας | Κωνσταντίνου Καραμανλή (Εγνατία) 38, Θεσσαλονίκη | Δευτέρα, 08:00-19:00 -Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή 08:00-14:00 
 
• Φαρμακείο Ευόσμου | Καραολή Δημητρίου 12 & Κοσμά Αιτωλού 1, Εύοσμος | Τετάρτη – Πέμπτη 8:00 – 19:00

Σύμφωνα με τα παρακάτω ΦΕΚ και την Εγκύκλιο Ε.2125/2021 για το φορολογικό έτος 2022 καθορίζονται τα εξαιρετέα και μη εισοδήματα από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Ποια εισοδήματα:

Υπάγονται

Απαλλάσσονται

Μισθωτή εργασία δημοσίου τομέα

Μισθωτή εργασία ιδιωτικού τομέα

Συντάξεις

 

Ασφάλισμα 

 

Κεφάλαιο(τόκοι, ενοίκια, κλπ)

 

Υπαρεξία μεταβίβασης κεφαλαίου

 

Διευκρινίζεται ότι για όσα εισοδήματα υπάγονται στην περίπτωση του άρθρου 34, η απαλλαγή επέρχεται εφόσον για τα 2 προηγούμενα χρόνια  δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας  σύμφωνα με τα άρθρα 30,31,32,33,34 του ν.4172/2013 όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 121 του ν .4799/2021.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών Δωρεές

Κάνε μία Δωρεά

Θέλουμε να βοηθήσουμε τον Άνθρωπο που νοσεί, όσο περισσότερο μπορούμε. Οι δωρεές σας μας βοηθούν να το πετύχουμε.

Γίνε Εθελοντής

Δώσε αξία στις πράξεις σου. Γίνε εθελοντής στο Κ3. Μπορείς να προσφέρεις.